بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک USA

برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری نانو ۲۰۱۶ - ۲۰۱۹
چشم انداز
آینده ای که در آن توانایی فهم و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقلابی در فناوری و صنعت منجر می شود و جامعه از آن منتفع می گردد.