بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک USA

دستکاری ایمن نانوذرات مهندسی شده نامحدود (اصلاحی1) ۲۰۱۱ - ۲۰۱۳
اولویت ها
اولویت ملی تولید انرژی از طریق فناوری پیل خورشیدی
اولویت ملی روشهای جدید تشخیص بیماری و رهاسازی دارو
اولویت ملی کاهش انتشار کربن
تمرکز تحقیق و توسعه نانوذرات با نسبت طول به عرض بالا
بخشهای اولویت دار نانوذرات نقره
بخشهای اولویت دار نانوذرات اکسید فلزات