بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو ( میلیون دلار )
سال
دریافت خروجی
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۸
۱ ایالات متحده
۴۶۴ ۱۳۸۰
۶۹۷ ۱۳۸۱
۷۶۰ ۱۳۸۲
۹۸۹ ۱۳۸۳
۱۲۰۰ ۱۳۸۴
۱۳۵۱.۳ ۱۳۸۵
۱۴۲۴.۱ ۱۳۸۶
۱۵۵۴.۵ ۱۳۸۷
۱۷۰۱.۵ ۱۳۸۸
۱۹۱۲.۸ ۱۳۸۹
۱۸۴۷.۳ ۱۳۹۰
۱۸۵۷.۳ ۱۳۹۱
۱۵۵۰.۲ ۱۳۹۲
۱۵۳۷.۵ ۱۳۹۳
۱۵۳۶.۹ ۱۳۹۴
۲ تایوان
۸۷.۳۶ ۱۳۸۲
۵۵۴ ۱۳۸۷
۱۰۰.۶۸ ۱۳۸۳
۹۱.۱ ۱۳۸۴
۱۰۶.۸۵ ۱۳۸۵
۱۰۴.۰۷ ۱۳۸۶
۹۶.۷۹ ۱۳۸۷
۱۰۳.۱۶ ۱۳۸۸
۶۸۹ ۱۳۹۳
۱۰۲.۰۲ ۱۳۸۹
۹۸.۵۳ ۱۳۹۰
۹۵.۲۳ ۱۳۹۱
۳ مالزی
۴۰ ۱۳۸۹
۴۲۸ ۱۳۹۱
۴۰۰۰ ۱۳۹۹
۴ نیوزلند
۱۳.۸ ۱۳۸۷
۵ هند
۲۰۰ ۱۳۹۱
۶ ژاپن
۱۷۰ ۱۳۷۶
۱۸۰ ۱۳۷۷
۱۹۰ ۱۳۷۸
۲۷۰ ۱۳۷۹
۴۷۰ ۱۳۸۰
۶۸۰ ۱۳۸۱
۸۲۰ ۱۳۸۲
۸۵۰ ۱۳۸۳
۸۵۰ ۱۳۸۴
۸۵۰ ۱۳۸۵
۸۰۰ ۱۳۸۶
۷ کره جنوبی
۹۲.۵۷۶ ۱۳۸۰
۲۳۰۰ ۱۳۹۰
۱۸۶.۶۴ ۱۳۸۱
۲۰۹ ۱۳۸۲
۲۱۸.۲۴ ۱۳۸۳
۲۴۳.۹۳ ۱۳۸۴
۲۴۵.۳۴ ۱۳۸۵
۲۴۷.۶۳ ۱۳۸۶
۲۱۳.۷۵ ۱۳۸۷
۲۲۸.۶۲ ۱۳۸۸
۳۷۰ ۱۳۹۹
منابع