بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : مقدار h-Index مقالات نانوی یک کشور، نهاد یا یک فرد که در یک بازه زمانی پنج ساله منتشر شده اند. این شاخص، معیاری از قابلیت تولید علم نانو و میزان اثربخشی آنها است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ ایالات متحده ۵۸۴.۰۰ ۵۸۹.۰۰ ۵۸۷.۰۰ ۵۸۴.۰۰ ۵۷۹.۰۰ ۵۹۰.۰۰ ۵۸۳.۰۰ ۵۶۵.۰۰ ۵۳۵.۰۰ ۵۰۸.۰۰ ۴۵۷.۰۰ ۴۱۱.۰۰ ۳۵۲.۰۰ ۲۹۲.۰۰
۲ چین ۳۱۰.۰۰ ۳۲۴.۰۰ ۳۳۹.۰۰ ۳۴۹.۰۰ ۳۶۴.۰۰ ۳۸۸.۰۰ ۴۱۹.۰۰ ۴۳۵.۰۰ ۴۳۹.۰۰ ۴۳۰.۰۰ ۴۰۸.۰۰ ۳۷۷.۰۰ ۳۳۵.۰۰ ۲۹۱.۰۰
۳ سنگاپور ۱۶۱.۰۰ ۱۷۷.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۱۱.۰۰ ۲۲۲.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۲۴۴.۰۰ ۲۴۷.۰۰ ۲۳۷.۰۰ ۲۲۱.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۷۱.۰۰
۴ آلمان ۳۰۶.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۱۸.۰۰ ۳۱۷.۰۰ ۳۱۷.۰۰ ۳۰۹.۰۰ ۳۰۶.۰۰ ۲۸۸.۰۰ ۲۷۱.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۲۶.۰۰ ۱۹۷.۰۰ ۱۷۰.۰۰
۵ کره جنوبی ۲۲۱.۰۰ ۲۳۱.۰۰ ۲۴۱.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۵۵.۰۰ ۲۵۹.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۷۳.۰۰ ۲۷۱.۰۰ ۲۶۱.۰۰ ۲۴۶.۰۰ ۲۲۳.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۶۱.۰۰
۶ انگلستان ۲۳۰.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۵۹.۰۰ ۲۷۰.۰۰ ۲۷۳.۰۰ ۲۷۱.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۵۷.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۲۲۷.۰۰ ۲۰۵.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۵۹.۰۰
۷ استرالیا ۱۵۵.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۲۰۵.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۵۱.۰۰
۸ ژاپن ۲۹۶.۰۰ ۲۹۷.۰۰ ۲۹۱.۰۰ ۲۸۴.۰۰ ۲۷۷.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۶۳.۰۰ ۲۵۶.۰۰ ۲۵۲.۰۰ ۲۳۶.۰۰ ۲۲۴.۰۰ ۲۰۲.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۴۹.۰۰
۹ عربستان ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۴۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۸۸.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۳۷.۰۰
۱۰ کانادا ۱۸۳.۰۰ ۱۹۷.۰۰ ۹.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۲۰۸.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۲۶.۰۰
۱۱ سوئیس ۱۸۶.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۱۹۸.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۲۰۸.۰۰ ۲۰۴.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۲۲.۰۰
۱۲ اسپانیا ۱۷۵.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۵۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۱۷.۰۰
۱۳ فرانسه ۲۴۰.۰۰ ۲۴۲.۰۰ ۲۴۸.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۵۰.۰۰ ۲۴۷.۰۰ ۲۳۷.۰۰ ۲۲۷.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰
۱۴ هند ۱۷۰.۰۰ ۱۷۵.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۸۹.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۱۱.۰۰
۱۵ ایران ۵۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۸۷.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۰۸.۰۰
۱۶ ایتالیا ۱۷۸.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۰۷.۰۰
۱۷ هلند ۱۸۷.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۲۰۳.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۱۱.۰۰ ۱۹۸.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۰۳.۰۰
۱۸ تایوان ۱۰.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۳.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۹۹.۰۰
۱۹ سوئد ۱۵۳.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۶۴.۰۰ ۱۶۴.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۹۵.۰۰
۲۰ روسیه ۱۳۴.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۸.۰۰ ۷۸.۰۰
۲۱ بلژیک ۱۳۵.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۰.۰۰ ۷۸.۰۰
۲۲ دانمارک ۱۱۷.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۶.۰۰
۲۳ پاکستان ۲۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۴.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۴.۰۰
۲۴ ایرلند ۹۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۵ اتریش ۱۳۲.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۶ مالزی ۴۵.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۷ فنلاند ۱۰۶.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۸ ترکیه ۶۴.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۷.۰۰ ۹۲.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۹ لهستان ۱۰۸.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۷.۰۰
۳۰ برزیل ۱۱۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۶.۰۰
۳۱ مصر ۵۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۵.۰۰
۳۲ پرتغال ۷۸.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۱.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۳.۰۰
۳۳ آفریقای جنوبی ۵۴.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۲.۰۰
۳۴ جمهوری چک ۸۴.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۰.۰۰
۳۵ تایلند ۴۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۶.۰۰
۳۶ یونان ۹۱.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۶.۰۰
۳۷ نیوزلند ۵۲.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۴.۰۰
۳۸ رومانی ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۸.۰۰
۳۹ آرژانتین ۶۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۶.۰۰
۴۰ نروژ ۶۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۶.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۵.۰۰
۴۱ اسلوانی ۴۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۵.۰۰
۴۲ مجارستان ۸۲.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۴.۰۰
۴۳ قطر ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰
۴۴ مکزیک ۸۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۳.۰۰
۴۵ امارات عربی متحده ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰
۴۶ عراق ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۱.۰۰
۴۷ اوکراین ۷۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۱.۰۰
۴۸ تونس ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۳۹.۰۰
۴۹ شیلی ۳۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰
۵۰ ویتنام ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۹.۰۰
۵۱ الجزایر ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰
۵۲ صربستان ۲۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۷.۰۰
۵۳ استونی ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۶.۰۰
۵۴ اسلواکی ۴۸.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۴.۰۰
۵۵ بنگلادش ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰
۵۶ کلمبیا ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۷ کرواسی ۳۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۸ مولداوی ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۹ لیتوانی ۳۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۰.۰۰
۶۰ مراکش ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰
۶۱ بلغارستان ۵۸.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۰.۰۰
۶۲ اندونزی ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰
۶۳ عمان ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰
۶۴ نیجریه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰
۶۵ لبنان ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰
۶۶ کویت ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰
۶۷ لوکزامبورگ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۷.۰۰
۶۸ لتونی ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰
۶۹ اردن ۲۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰
۷۰ قبرس ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۵.۰۰
۷۱ بلاروس ۵۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰
۷۲ بحرین ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰
۷۳ نپال ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰
۷۴ اکوادور ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰
۷۵ قزاقستان ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰
۷۶ ایسلند ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۷ فیلیپین ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۸ سریلانکا ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۹ ونزوئلا ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰
۸۰ اروگوئه ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰
۸۱ آذربایجان ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰
۸۲ ارمنستان ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۸۳ کوبا ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۸۴ کامرون ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۵ یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۶ پرو ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۷ ازبکستان ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۸ سوریه ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۸۹ کنیا ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰
۹۰ گرجستان ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰
۹۱ کاستاریکا ۱۵.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰
۹۲ بوسنی و هرزگوین ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰
۹۳ سنگال ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰
۹۴ پاناما ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۹۵ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰
۹۶ بولیوی ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰
۹۷ زیمبابوه ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۹۸ لیختن اشتاین ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰
۹۹ تاجیکستان ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰
۱۰۰ قرقیزستان ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰
۱۰۱ جامائیکا ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰
۱۰۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰
۱۰۳ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰
۱۰۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)