بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : مقدار h-Index مقالات نانوی یک کشور، نهاد یا یک فرد که در یک بازه زمانی پنج ساله منتشر شده اند. این شاخص، معیاری از قابلیت تولید علم نانو و میزان اثربخشی آنها است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ ایالات متحده ایالات متحده ۵۸۴.۰۰ ۵۸۹.۰۰ ۵۸۷.۰۰ ۵۸۴.۰۰ ۵۷۹.۰۰ ۵۹۰.۰۰ ۵۸۳.۰۰ ۵۶۵.۰۰ ۵۳۵.۰۰ ۵۰۸.۰۰ ۴۵۷.۰۰ ۴۱۱.۰۰ ۳۵۲.۰۰ ۲۹۲.۰۰
۲ چین چین ۳۱۰.۰۰ ۳۲۴.۰۰ ۳۳۹.۰۰ ۳۴۹.۰۰ ۳۶۴.۰۰ ۳۸۸.۰۰ ۴۱۹.۰۰ ۴۳۵.۰۰ ۴۳۹.۰۰ ۴۳۰.۰۰ ۴۰۸.۰۰ ۳۷۷.۰۰ ۳۳۵.۰۰ ۲۹۱.۰۰
۳ سنگاپور سنگاپور ۱۶۱.۰۰ ۱۷۷.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۱۱.۰۰ ۲۲۲.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۲۴۴.۰۰ ۲۴۷.۰۰ ۲۳۷.۰۰ ۲۲۱.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۷۱.۰۰
۴ آلمان آلمان ۳۰۶.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۱۸.۰۰ ۳۱۷.۰۰ ۳۱۷.۰۰ ۳۰۹.۰۰ ۳۰۶.۰۰ ۲۸۸.۰۰ ۲۷۱.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۲۶.۰۰ ۱۹۷.۰۰ ۱۷۰.۰۰
۵ کره جنوبی کره جنوبی ۲۲۱.۰۰ ۲۳۱.۰۰ ۲۴۱.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۵۵.۰۰ ۲۵۹.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۷۳.۰۰ ۲۷۱.۰۰ ۲۶۱.۰۰ ۲۴۶.۰۰ ۲۲۳.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۶۱.۰۰
۶ انگلستان انگلستان ۲۳۰.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۵۹.۰۰ ۲۷۰.۰۰ ۲۷۳.۰۰ ۲۷۱.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۵۷.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۲۲۷.۰۰ ۲۰۵.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۵۹.۰۰
۷ استرالیا استرالیا ۱۵۵.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۲۰۵.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۵۱.۰۰
۸ ژاپن ژاپن ۲۹۶.۰۰ ۲۹۷.۰۰ ۲۹۱.۰۰ ۲۸۴.۰۰ ۲۷۷.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۶۳.۰۰ ۲۵۶.۰۰ ۲۵۲.۰۰ ۲۳۶.۰۰ ۲۲۴.۰۰ ۲۰۲.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۴۹.۰۰
۹ عربستان عربستان ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۴۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۸۸.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۳۷.۰۰
۱۰ کانادا کانادا ۱۸۳.۰۰ ۱۹۷.۰۰ ۹.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۲۰۸.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۲۶.۰۰
۱۱ سوئیس سوئیس ۱۸۶.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۱۹۸.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۲۰۸.۰۰ ۲۰۴.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۲۲.۰۰
۱۲ اسپانیا اسپانیا ۱۷۵.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۲۰۹.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۵۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۱۷.۰۰
۱۳ فرانسه فرانسه ۲۴۰.۰۰ ۲۴۲.۰۰ ۲۴۸.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۵۰.۰۰ ۲۴۷.۰۰ ۲۳۷.۰۰ ۲۲۷.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰
۱۴ هند هند ۱۷۰.۰۰ ۱۷۵.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۸۹.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۱۱.۰۰
۱۵ ایران ایران ۵۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۸۷.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۰۸.۰۰
۱۶ ایتالیا ایتالیا ۱۷۸.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۰۷.۰۰
۱۷ هلند هلند ۱۸۷.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۲۰۳.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۲۱۱.۰۰ ۱۹۸.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۰۳.۰۰
۱۸ تایوان تایوان ۱۰.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۳.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۹۹.۰۰
۱۹ سوئد سوئد ۱۵۳.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۶۴.۰۰ ۱۶۴.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۹۵.۰۰
۲۰ روسیه روسیه ۱۳۴.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۸.۰۰ ۷۸.۰۰
۲۱ بلژیک بلژیک ۱۳۵.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۰.۰۰ ۷۸.۰۰
۲۲ دانمارک دانمارک ۱۱۷.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۶.۰۰
۲۳ پاکستان پاکستان ۲۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۴.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۴.۰۰
۲۴ ایرلند ایرلند ۹۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۵ اتریش اتریش ۱۳۲.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۶ مالزی مالزی ۴۵.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۷ فنلاند فنلاند ۱۰۶.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۸ ترکیه ترکیه ۶۴.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۷.۰۰ ۹۲.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۱.۰۰
۲۹ لهستان لهستان ۱۰۸.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۷.۰۰
۳۰ برزیل برزیل ۱۱۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۶.۰۰
۳۱ مصر مصر ۵۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۵.۰۰
۳۲ پرتغال پرتغال ۷۸.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۱.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۳.۰۰
۳۳ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۵۴.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۲.۰۰
۳۴ جمهوری چک جمهوری چک ۸۴.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۰.۰۰
۳۵ تایلند تایلند ۴۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۶.۰۰
۳۶ یونان یونان ۹۱.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۶.۰۰
۳۷ نیوزلند نیوزلند ۵۲.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۴.۰۰
۳۸ رومانی رومانی ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۸.۰۰
۳۹ آرژانتین آرژانتین ۶۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۶.۰۰
۴۰ نروژ نروژ ۶۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۶.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۵.۰۰
۴۱ اسلوانی اسلوانی ۴۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۵.۰۰
۴۲ مجارستان مجارستان ۸۲.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۴.۰۰
۴۳ قطر قطر ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰
۴۴ مکزیک مکزیک ۸۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۳.۰۰
۴۵ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰
۴۶ عراق عراق ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۱.۰۰
۴۷ اوکراین اوکراین ۷۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۱.۰۰
۴۸ تونس تونس ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۳۹.۰۰
۴۹ شیلی شیلی ۳۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰
۵۰ ویتنام ویتنام ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۹.۰۰
۵۱ الجزایر الجزایر ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰
۵۲ صربستان صربستان ۲۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۷.۰۰
۵۳ استونی استونی ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۶.۰۰
۵۴ اسلواکی اسلواکی ۴۸.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۴.۰۰
۵۵ بنگلادش بنگلادش ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰
۵۶ کلمبیا کلمبیا ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۷ کرواسی کرواسی ۳۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۸ مولداوی مولداوی ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۹ لیتوانی لیتوانی ۳۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۰.۰۰
۶۰ مراکش مراکش ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰
۶۱ بلغارستان بلغارستان ۵۸.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۰.۰۰
۶۲ اندونزی اندونزی ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰
۶۳ عمان عمان ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰
۶۴ نیجریه نیجریه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰
۶۵ لبنان لبنان ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰
۶۶ کویت کویت ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰
۶۷ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۷.۰۰
۶۸ لتونی لتونی ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰
۶۹ اردن اردن ۲۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰
۷۰ قبرس قبرس ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۵.۰۰
۷۱ بلاروس بلاروس ۵۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰
۷۲ بحرین بحرین ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰
۷۳ نپال نپال ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰
۷۴ اکوادور اکوادور ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰
۷۵ قزاقستان قزاقستان ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰
۷۶ ایسلند ایسلند ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۷ فیلیپین فیلیپین ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۸ سریلانکا سریلانکا ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۹ ونزوئلا ونزوئلا ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰
۸۰ اروگوئه اروگوئه ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰
۸۱ آذربایجان آذربایجان ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰
۸۲ ارمنستان ارمنستان ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۸۳ کوبا کوبا ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۸۴ کامرون کامرون ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۵ یمن یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۶ پرو پرو ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۷ ازبکستان ازبکستان ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۸ سوریه سوریه ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۸۹ کنیا کنیا ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰
۹۰ گرجستان گرجستان ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰
۹۱ کاستاریکا کاستاریکا ۱۵.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰
۹۲ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰
۹۳ سنگال سنگال ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰
۹۴ پاناما پاناما ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۹۵ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰
۹۶ بولیوی بولیوی ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰
۹۷ زیمبابوه زیمبابوه ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۹۸ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰
۹۹ تاجیکستان تاجیکستان ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰
۱۰۰ قرقیزستان قرقیزستان ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰
۱۰۱ جامائیکا جامائیکا ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰
۱۰۲ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰
۱۰۳ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰
۱۰۴ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰
۱۰۵ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰
۱۰۶ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)