بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : مقدار h-Index مقالات نانوی یک کشور، نهاد یا یک فرد که در یک بازه زمانی پنج ساله منتشر شده اند. این شاخص، معیاری از قابلیت تولید علم نانو و میزان اثربخشی آنها است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایالات متحده ۵۶۱.۰۰ ۵۶۲.۰۰ ۵۵۶.۰۰ ۵۵۰.۰۰ ۵۴۵.۰۰ ۵۴۸.۰۰ ۵۳۹.۰۰ ۵۱۵.۰۰ ۴۷۵.۰۰ ۴۴۰.۰۰ ۳۸۹.۰۰ ۳۳۸.۰۰ ۲۸۱.۰۰
۲ چین ۲۹۶.۰۰ ۳۰۸.۰۰ ۳۲۰.۰۰ ۳۲۹.۰۰ ۳۴۲.۰۰ ۳۵۶.۰۰ ۳۷۵.۰۰ ۳۸۸.۰۰ ۳۸۵.۰۰ ۳۶۸.۰۰ ۳۴۳.۰۰ ۳۰۲.۰۰ ۲۵۷.۰۰
۳ کره جنوبی ۲۱۳.۰۰ ۲۲۰.۰۰ ۲۲۹.۰۰ ۲۳۶.۰۰ ۲۳۹.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۲۴۴.۰۰ ۲۴۴.۰۰ ۲۳۸.۰۰ ۲۲۸.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۵۸.۰۰
۴ آلمان ۲۹۳.۰۰ ۲۹۹.۰۰ ۲۹۶.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۲۹۶.۰۰ ۲۹۵.۰۰ ۲۸۵.۰۰ ۲۷۸.۰۰ ۲۶۱.۰۰ ۲۳۸.۰۰ ۲۱۴.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۵۵.۰۰
۵ سنگاپور ۱۵۶.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۲۱۸.۰۰ ۲۱۸.۰۰ ۲۱۷.۰۰ ۲۰۴.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۵۱.۰۰
۶ انگلستان ۲۲۲.۰۰ ۲۳۹.۰۰ ۲۴۹.۰۰ ۲۵۹.۰۰ ۲۵۹.۰۰ ۲۵۲.۰۰ ۲۴۶.۰۰ ۲۳۶.۰۰ ۲۲۵.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۴۳.۰۰
۷ ژاپن ۲۸۳.۰۰ ۲۸۳.۰۰ ۲۷۸.۰۰ ۲۶۹.۰۰ ۲۶۱.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۴۲.۰۰ ۲۳۵.۰۰ ۲۲۵.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۶۵.۰۰ ۱۳۹.۰۰
۸ استرالیا ۱۴۹.۰۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۶۴.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۸۶.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۱۹۱.۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۷۲.۰۰ ۱۵۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰
۹ سوئیس ۱۸۲.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۹۱.۰۰ ۱۸۶.۰۰ ۱۷۷.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰
۱۰ فرانسه ۲۳۰.۰۰ ۲۳۳.۰۰ ۲۳۵.۰۰ ۲۳۸.۰۰ ۲۳۳.۰۰ ۲۲۶.۰۰ ۲۱۸.۰۰ ۲۰۵.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۱۲.۰۰
۱۱ عربستان ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰
۱۲ اسپانیا ۱۶۸.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۸۵.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۸۹.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۱۱.۰۰
۱۳ کانادا ۱۷۸.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۱۹۶.۰۰ ۱۹۵.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۱۱.۰۰
۱۴ هند ۱۶۳.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۷۵.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۷۸.۰۰ ۱۷۶.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۰۴.۰۰
۱۵ ایتالیا ۱۷۱.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۷۳.۰۰ ۱۷۳.۰۰ ۱۷۵.۰۰ ۱۷۳.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۰۳.۰۰
۱۶ هلند ۱۷۹.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۱۹۷.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۷۵.۰۰ ۱۶۴.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۹۸.۰۰
۱۷ تایوان ۱۴۶.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۹۷.۰۰
۱۸ ایران ۵۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۶.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۳.۰۰
۱۹ سوئد ۱۴۸.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۱.۰۰
۲۰ دانمارک ۱۱۴.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۳.۰۰
۲۱ بلژیک ۱۲۹.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۰.۰۰
۲۲ روسیه ۱۲۹.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۹.۰۰
۲۳ ایرلند ۹۴.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۶۸.۰۰
۲۴ فنلاند ۱۰۲.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۷.۰۰
۲۵ اتریش ۱۲۸.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۶.۰۰
۲۶ ترکیه ۶۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۴.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۴.۰۰
۲۷ پرتغال ۷۵.۰۰ ۸۵.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۳.۰۰
۲۸ مالزی ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۹.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۲.۰۰
۲۹ برزیل ۱۰۹.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۹.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۱.۰۰
۳۰ پاکستان ۲۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰
۳۱ لهستان ۱۰۴.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۷.۰۰
۳۲ مصر ۴۷.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۶.۰۰
۳۳ جمهوری چک ۸۲.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۶.۰۰
۳۴ آفریقای جنوبی ۵۲.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰
۳۵ یونان ۸۸.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۱.۰۰
۳۶ تایلند ۴۷.۰۰ ۵۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰
۳۷ نیوزلند ۵۱.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۶.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰
۳۸ رومانی ۵۷.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۴.۰۰
۳۹ مکزیک ۷۹.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۱.۰۰
۴۰ مجارستان ۷۹.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۱.۰۰
۴۱ نروژ ۶۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۹.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۰.۰۰
۴۲ آرژانتین ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۰.۰۰
۴۳ شیلی ۳۵.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰
۴۴ اوکراین ۶۹.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰
۴۵ اسلوانی ۴۷.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰
۴۶ تونس ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۶.۰۰
۴۷ عراق ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۵.۰۰
۴۸ صربستان ۲۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۴.۰۰
۴۹ امارات عربی متحده ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰
۵۰ قطر ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۴.۰۰
۵۱ اسلواکی ۴۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۳.۰۰
۵۲ استونی ۴۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰
۵۳ ویتنام ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۲.۰۰
۵۴ الجزایر ۲۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۱.۰۰
۵۵ لیتوانی ۳۲.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰
۵۶ بنگلادش ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰
۵۷ بلغارستان ۵۶.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰
۵۸ کرواسی ۳۷.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰
۵۹ لوکزامبورگ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰
۶۰ کلمبیا ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۷.۰۰
۶۱ مولداوی ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰
۶۲ اندونزی ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۶.۰۰
۶۳ بلاروس ۴۹.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۴ قبرس ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۵ لتونی ۲۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۶ مراکش ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۷ کویت ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۴.۰۰
۶۸ لبنان ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰
۶۹ اردن ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰
۷۰ عمان ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۲.۰۰
۷۱ نیجریه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰
۷۲ نپال ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰
۷۳ ایسلند ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰
۷۴ بحرین ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰
۷۵ اکوادور ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰
۷۶ ونزوئلا ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۹.۰۰
۷۷ قزاقستان ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰
۷۸ فیلیپین ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰
۷۹ اروگوئه ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰
۸۰ سریلانکا ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۶.۰۰
۸۱ کوبا ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۸۲ کامرون ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۳ ارمنستان ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۴ آذربایجان ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۵ پرو ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۶ یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۸۷ ازبکستان ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰
۸۸ گرجستان ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰
۸۹ کاستاریکا ۱۵.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰
۹۰ سوریه ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰
۹۱ کنیا ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۹۲ قرقیزستان ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰
۹۳ بوسنی و هرزگوین ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰
۹۴ سنگال ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰
۹۵ پاناما ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰
۹۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰
۹۷ لیختن اشتاین ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰
۹۸ تاجیکستان ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۹۹ جامائیکا ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰
۱۰۰ بولیوی ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰
۱۰۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۱۰۲ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰
۱۰۳ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۵.۰۰ ۵.۰۰
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)