بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
توضیحات : مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده (گرنت) در دو دفتر ثبت آمریکا و اروپا
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
کل جهان ۱,۵۷۱ ۱,۸۴۴ ۲,۳۵۲ ۲,۵۴۵ ۲,۴۴۰ ۳,۱۰۵ ۳,۱۷۵ ۳,۴۱۹ ۳,۸۶۶ ۵,۳۲۸ ۵,۷۴۹ ۶,۴۷۵ ۷,۶۰۹ ۹,۹۷۰ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۴۹۰ ۱۱,۵۳۱ ۵,۶۷۸
۱ ایالات متحده ۹۶۱ ۱,۱۱۲ ۱,۴۰۲ ۱,۵۲۹ ۱,۴۲۸ ۱,۸۳۲ ۱,۸۸۶ ۱,۹۰۰ ۲,۱۳۲ ۲,۸۳۰ ۲,۹۶۹ ۳,۳۴۷ ۳,۹۶۵ ۴,۷۷۵ ۴,۷۸۶ ۴,۸۹۳ ۵,۳۹۴ ۲,۶۰۴
۲ کره جنوبی ۲۰ ۲۹ ۴۹ ۷۵ ۱۵۴ ۱۰۷ ۱۳۴ ۲۱۶ ۲۸۰ ۴۲۵ ۴۸۳ ۴۷۹ ۵۵۶ ۷۴۰ ۸۹۱ ۱,۰۱۹ ۱,۲۱۰ ۶۴۴
۳ ژاپن ۱۹۶ ۲۰۴ ۲۷۶ ۲۸۲ ۲۹۶ ۳۲۴ ۳۰۹ ۳۳۷ ۴۲۰ ۵۹۵ ۵۶۶ ۶۵۹ ۷۲۱ ۱,۰۳۰ ۱,۰۳۳ ۱,۰۰۷ ۹۹۸ ۴۷۶
۴ آلمان ۹۴ ۱۵۲ ۱۹۳ ۱۹۸ ۱۷۰ ۲۳۳ ۲۲۵ ۲۴۳ ۲۴۰ ۳۶۲ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۹۱ ۷۰۲ ۵۳۶ ۵۹۰ ۷۳۲ ۳۲۴
۵ چین ۳ ۱ ۹ ۱۱ ۱۴ ۲۷ ۲۲ ۴۲ ۶۱ ۱۰۷ ۱۴۵ ۲۴۰ ۲۸۶ ۳۷۱ ۴۲۱ ۴۷۵ ۵۸۸ ۲۹۹
۶ فرانسه ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۹ ۹۵ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۹۵ ۲۶۲ ۲۶۸ ۳۲۱ ۴۸۷ ۳۹۴ ۴۱۸ ۴۷۱ ۲۴۴
۷ تایوان ۲۶ ۳۹ ۳۷ ۶۱ ۶۸ ۱۰۹ ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۹۳ ۲۷۴ ۳۲۰ ۴۱۵ ۴۳۱ ۵۵۹ ۵۱۲ ۵۳۳ ۵۰۵ ۲۳۹
۸ انگلستان ۲۷ ۴۰ ۳۶ ۵۶ ۳۶ ۴۵ ۴۳ ۳۹ ۴۷ ۵۷ ۷۹ ۱۰۵ ۱۲۵ ۱۹۰ ۱۵۴ ۲۰۴ ۲۳۳ ۱۱۳
۹ هلند ۱۶ ۲۴ ۳۸ ۲۸ ۴۶ ۵۴ ۷۳ ۸۰ ۸۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۹۳ ۱۹۹ ۲۰۷ ۱۹۱ ۱۰۲
۱۰ سوئیس ۱۵ ۱۸ ۳۹ ۲۳ ۳۴ ۳۶ ۴۷ ۵۵ ۵۶ ۶۳ ۷۹ ۸۵ ۱۰۸ ۱۸۹ ۱۱۲ ۱۵۴ ۱۸۴ ۹۰
۱۱ کانادا ۲۸ ۳۰ ۳۹ ۴۵ ۴۴ ۶۷ ۳۲ ۵۳ ۴۶ ۶۵ ۸۹ ۹۹ ۱۰۶ ۱۴۱ ۱۲۳ ۱۲۸ ۱۴۸ ۷۶
۱۲ عربستان ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۲ ۲۶ ۳۶ ۵۸ ۵۹ ۱۰۶ ۶۱
۱۳ بلژیک ۱۰ ۹ ۱۳ ۱۶ ۲۳ ۱۶ ۱۶ ۲۰ ۲۳ ۲۵ ۵۲ ۴۶ ۴۶ ۷۰ ۷۸ ۷۱ ۸۳ ۵۰
۱۴ هند ۵ ۸ ۴ ۱۴ ۳ ۱۲ ۱۰ ۹ ۹ ۱۳ ۷ ۱۶ ۳۶ ۶۹ ۶۱ ۶۷ ۸۴ ۵۰
۱۵ ایتالیا ۱۲ ۱۷ ۱۶ ۳۱ ۲۰ ۲۷ ۲۲ ۴۵ ۳۷ ۵۹ ۵۵ ۶۷ ۸۰ ۱۰۶ ۸۸ ۹۶ ۹۴ ۴۶
۱۶ سنگاپور ۲ ۱۰ ۷ ۷ ۱۰ ۸ ۲۱ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۸ ۳۹ ۴۲ ۵۹ ۶۷ ۷۰ ۷۴ ۴۴
۱۷ فنلاند ۶ ۳ ۱ ۸ ۸ ۱۱ ۷ ۹ ۱۱ ۲۱ ۱۶ ۲۴ ۳۳ ۴۶ ۴۹ ۷۵ ۷۵ ۴۲
۱۸ اسپانیا ۲ ۲ ۳ ۴ ۴ ۸ ۵ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۲۳ ۴۷ ۴۲ ۶۲ ۷۲ ۳۹
۱۹ سوئد ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۶ ۱۹ ۱۸ ۳۴ ۳۷ ۴۵ ۴۵ ۸۷ ۷۳ ۷۶ ۷۴ ۳۳
۲۰ استرالیا ۸ ۹ ۱۲ ۱۸ ۱۲ ۳۴ ۳۶ ۲۵ ۴۳ ۴۴ ۵۱ ۲۲ ۳۵ ۳۷ ۳۳ ۴۲ ۵۵ ۲۲
۲۱ اتریش ۶ ۸ ۳ ۸ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۴ ۷ ۱۶ ۱۱ ۲۰ ۲۲ ۳۸ ۳۲ ۲۷ ۳۱ ۱۷
۲۲ ایرلند ۶ ۳ ۱۳ ۶ ۱۵ ۹ ۱۴ ۱۸ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۲۵ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۱۶ ۱۷ ۱۳
۲۳ برزیل ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۶ ۳ ۸ ۱۵ ۹ ۱۲ ۲۰ ۱۱
۲۴ دانمارک ۲ ۴ ۲ ۴ ۳ ۷ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ۲۹ ۲۲ ۲۶ ۲۳ ۱۱
۲۵ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۲ ۳ ۴ ۳ ۱۶ ۱۸ ۲۶ ۹
۲۶ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۸ ۱۱ ۸ ۱۲ ۱۰ ۱۳ ۸
۲۷ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۷ ۷ ۱۱ ۲۱ ۱۶ ۸
۲۸ لوکزامبورگ ۱ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۸ ۹ ۹ ۱۳ ۱۲ ۲۶ ۷
۲۹ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۶ ۸ ۳ ۶ ۷
۳۰ جمهوری چک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۴ ۷ ۱۹ ۱۰ ۱۳ ۱۰ ۶
۳۱ روسیه ۲ ۱ ۵ ۶ ۲ ۳ ۵ ۶ ۶ ۶ ۸ ۵ ۴ ۱۵ ۱۱ ۱۸ ۱۱ ۶
۳۲ مکزیک ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۱ ۱۲ ۶ ۱۸ ۵
۳۳ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۷ ۳ ۳ ۴
۳۴ قطر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۴
۳۵ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳
۳۶ پرتغال ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۴ ۷ ۸ ۶ ۸ ۳
۳۷ آفریقای جنوبی ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۳ ۸ ۳ ۱۱ ۴ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۳
۳۸ مالزی ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵ ۶ ۵ ۳ ۲
۳۹ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶ ۲
۴۰ نیوزلند ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱۲ ۲
۴۱ رومانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۷ ۲
۴۲ کویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۲
۴۳ مجارستان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۰ ۲
۴۴ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۲
۴۵ آرژانتین ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲
۴۶ قبرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۲
۴۷ اردن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۸ نروژ ۰ ۲ ۴ ۰ ۴ ۲ ۷ ۲ ۳ ۸ ۶ ۸ ۵ ۱۰ ۸ ۱۵ ۱۹ ۱
۴۹ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱
۵۰ لتونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۱
۵۱ اوکراین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱
۵۲ کرواسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۵۳ تایلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
۵۴ یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۵ ۱ ۲ ۳ ۱
۵۵ ایسلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱
۵۶ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۵ ۰ ۵ ۱۰ ۳ ۹ ۴ ۱
۵۷ اسلواکی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ اروگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۵۹ ونزوئلا ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰
۶۱ کوبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰
۶۲ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۳ بلاروس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۵ شیلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ ۲ ۵ ۰
۶۶ کلمبیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۲ ۰
۶۷ کاستاریکا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۸ گرجستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۹ قزاقستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۷۰ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ مراکش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
۷۲ عمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۷۳ پاکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۰
۷۴ پاناما ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)