بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)
توضیحات : یکی از مقیاس‌های اقتصاد و در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولا یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
کل جهان کل جهان ۴۷,۳۸۵,۶۰۰.۰ ۵۱,۳۰۶,۸۰۰.۰ ۵۷,۷۹۳,۳۰۰.۰ ۶۳,۳۸۶,۴۰۰.۰ ۶۰,۰۸۷,۰۰۰.۰ ۶۵,۹۰۶,۲۰۰.۰ ۷۳,۲۴۱,۷۰۰.۰ ۷۴,۸۰۲,۳۰۰.۰ ۷۶,۹۲۴,۶۰۰.۰ ۷۸,۹۷۲,۵۰۰.۰ ۷۴,۶۰۶,۴۰۰.۰ ۷۵,۶۴۱,۶۰۰.۰ ۸۰,۶۸۳,۸۰۰.۰ ۸۵,۷۹۰,۸۰۰.۰
۱ ایالات متحده ایالات متحده ۱۳,۰۹۳,۷۰۰.۰ ۱۳,۸۵۵,۹۰۰.۰ ۱۴,۴۷۷,۶۰۰.۰ ۱۴,۷۱۸,۶۰۰.۰ ۱۴,۴۱۸,۷۰۰.۰ ۱۴,۹۶۴,۴۰۰.۰ ۱۵,۵۱۷,۹۰۰.۰ ۱۶,۱۵۵,۳۰۰.۰ ۱۶,۶۹۱,۵۰۰.۰ ۱۷,۳۹۳,۱۰۰.۰ ۱۸,۰۳۶,۶۰۰.۰ ۱۸,۵۶۹,۱۰۰.۰ ۱۹,۳۹۰,۶۰۰.۰ ۲۰,۴۹۴,۱۰۰.۰
۲ چین چین ۲,۲۸۵,۹۷۰.۰ ۲,۷۵۲,۱۳۰.۰ ۳,۵۵۲,۱۸۰.۰ ۴,۵۹۸,۲۱۰.۰ ۵,۱۰۹,۹۵۰.۰ ۶,۱۰۰,۶۲۰.۰ ۷,۵۷۲,۵۵۰.۰ ۸,۵۶۰,۵۵۰.۰ ۹,۶۰۷,۲۲۰.۰ ۱۰,۴۸۲,۴۰۰.۰ ۱۱,۰۶۴,۷۰۰.۰ ۱۱,۱۹۹,۱۰۰.۰ ۱۲,۲۳۷,۷۰۰.۰ ۱۳,۶۰۸,۲۰۰.۰
۳ ژاپن ژاپن ۴,۷۵۵,۴۱۰.۰ ۴,۵۳۰,۳۸۰.۰ ۴,۵۱۵,۲۶۰.۰ ۵,۰۳۷,۹۱۰.۰ ۵,۲۳۱,۳۸۰.۰ ۵,۷۰۰,۱۰۰.۰ ۶,۱۵۷,۴۶۰.۰ ۶,۲۰۳,۲۱۰.۰ ۵,۱۵۵,۷۲۰.۰ ۴,۸۴۸,۷۳۰.۰ ۴,۳۸۳,۰۸۰.۰ ۴,۹۳۹,۳۸۰.۰ ۴,۸۷۲,۱۴۰.۰ ۴,۹۷۰,۹۲۰.۰
۴ آلمان آلمان ۲,۸۶۱,۴۱۰.۰ ۳,۰۰۲,۴۵۰.۰ ۳,۴۳۹,۹۵۰.۰ ۳,۷۵۲,۳۷۰.۰ ۳,۴۱۸,۰۰۰.۰ ۳,۴۱۷,۰۹۰.۰ ۳,۷۵۷,۷۰۰.۰ ۳,۵۴۳,۹۸۰.۰ ۳,۷۵۲,۵۱۰.۰ ۳,۸۷۹,۲۸۰.۰ ۳,۳۶۳,۶۰۰.۰ ۳,۴۶۶,۷۶۰.۰ ۳,۶۷۷,۴۴۰.۰ ۳,۹۹۶,۷۶۰.۰
۵ انگلستان انگلستان ۲,۵۰۸,۱۰۰.۰ ۲,۶۷۸,۲۸۰.۰ ۳,۰۶۳,۰۱۰.۰ ۲,۸۷۵,۴۶۰.۰ ۲,۳۶۷,۱۳۰.۰ ۲,۴۲۹,۶۸۰.۰ ۲,۶۰۸,۸۲۰.۰ ۲,۶۴۶,۰۰۰.۰ ۲,۷۱۹,۵۱۰.۰ ۲,۹۹۸,۸۳۰.۰ ۲,۸۶۱,۰۹۰.۰ ۲,۶۱۸,۸۹۰.۰ ۲,۶۲۲,۴۳۰.۰ ۲,۸۲۵,۲۱۰.۰
۶ فرانسه فرانسه ۲,۲۰۳,۶۸۰.۰ ۲,۳۲۵,۰۱۰.۰ ۲,۶۶۳,۱۱۰.۰ ۲,۹۲۳,۴۷۰.۰ ۲,۶۹۳,۸۳۰.۰ ۲,۶۴۶,۸۴۰.۰ ۲,۸۶۲,۶۸۰.۰ ۲,۶۸۱,۴۲۰.۰ ۲,۸۰۸,۵۱۰.۰ ۲,۸۴۹,۳۱۰.۰ ۲,۴۳۳,۵۶۰.۰ ۲,۴۶۵,۴۵۰.۰ ۲,۵۸۲,۵۰۰.۰ ۲,۷۷۷,۵۴۰.۰
۷ هند هند ۸۰۸,۹۰۱.۰ ۹۲۰,۳۱۶.۰ ۱,۲۰۱,۱۱۰.۰ ۱,۱۸۶,۹۵۰.۰ ۱,۳۲۳,۹۴۰.۰ ۱,۶۵۶,۶۲۰.۰ ۱,۸۲۳,۰۵۰.۰ ۱,۸۲۷,۶۴۰.۰ ۱,۸۵۶,۷۲۰.۰ ۲,۰۳۵,۳۹۰.۰ ۲,۱۱۱,۷۵۰.۰ ۲,۲۶۳,۵۲۰.۰ ۲,۵۹۷,۴۹۰.۰ ۲,۷۲۶,۳۲۰.۰
۸ ایتالیا ایتالیا ۱,۸۵۲,۶۶۰.۰ ۱,۹۴۲,۶۳۰.۰ ۲,۲۰۳,۰۵۰.۰ ۲,۳۹۰,۷۳۰.۰ ۲,۱۸۵,۱۶۰.۰ ۲,۱۲۵,۰۶۰.۰ ۲,۲۷۶,۲۹۰.۰ ۲,۰۷۲,۸۲۰.۰ ۲,۱۳۰,۴۹۰.۰ ۲,۱۵۱,۷۳۰.۰ ۱,۸۲۴,۹۰۰.۰ ۱,۸۴۹,۹۷۰.۰ ۱,۹۳۴,۸۰۰.۰ ۲,۰۷۳,۹۰۰.۰
۹ برزیل برزیل ۸۹۱,۶۳۰.۰ ۱,۱۰۷,۶۴۰.۰ ۱,۳۹۷,۰۸۰.۰ ۱,۶۹۵,۸۲۰.۰ ۱,۶۶۷,۰۲۰.۰ ۲,۲۰۸,۸۷۰.۰ ۲,۶۱۶,۲۰۰.۰ ۲,۴۶۵,۱۹۰.۰ ۲,۴۷۲,۸۱۰.۰ ۲,۴۵۵,۹۹۰.۰ ۱,۸۰۳,۶۵۰.۰ ۱,۷۹۶,۱۹۰.۰ ۲,۰۵۵,۵۱۰.۰ ۱,۸۶۸,۶۳۰.۰
۱۰ کانادا کانادا ۱,۱۶۹,۳۶۰.۰ ۱,۳۱۵,۴۲۰.۰ ۱,۴۶۴,۹۸۰.۰ ۱,۵۴۹,۱۳۰.۰ ۱,۳۷۱,۱۵۰.۰ ۱,۶۱۳,۴۶۰.۰ ۱,۷۸۸,۶۵۰.۰ ۱,۸۲۴,۲۹۰.۰ ۱,۸۴۲,۶۳۰.۰ ۱,۷۹۲,۸۸۰.۰ ۱,۵۵۲,۸۱۰.۰ ۱,۵۲۹,۷۶۰.۰ ۱,۶۵۳,۰۴۰.۰ ۱,۷۰۹,۳۳۰.۰
۱۱ روسیه روسیه ۷۶۴,۰۱۷.۰ ۹۸۹,۹۳۱.۰ ۱,۲۹۹,۷۱۰.۰ ۱,۶۶۰,۸۴۰.۰ ۱,۲۲۲,۶۴۰.۰ ۱,۵۲۴,۹۲۰.۰ ۲,۰۳۱,۷۷۰.۰ ۲,۱۷۰,۱۴۰.۰ ۲,۲۳۰,۶۲۰.۰ ۲,۰۶۳,۶۶۰.۰ ۱,۳۶۵,۸۷۰.۰ ۱,۲۸۳,۱۶۰.۰ ۱,۵۷۷,۵۲۰.۰ ۱,۶۵۷,۵۵۰.۰
۱۲ کره جنوبی کره جنوبی ۸۹۸,۱۳۷.۰ ۱,۰۱۱,۸۰۰.۰ ۱,۱۲۲,۶۸۰.۰ ۱,۰۰۲,۲۲۰.۰ ۹۰۱,۹۳۵.۰ ۱,۰۹۴,۵۰۰.۰ ۱,۲۰۲,۴۶۰.۰ ۱,۲۲۲,۸۱۰.۰ ۱,۳۰۵,۶۰۰.۰ ۱,۴۱۱,۳۳۰.۰ ۱,۳۸۲,۷۶۰.۰ ۱,۴۱۱,۲۵۰.۰ ۱,۵۳۰,۷۵۰.۰ ۱,۶۱۹,۴۲۰.۰
۱۳ استرالیا استرالیا ۶۹۳,۷۶۴.۰ ۷۴۷,۵۷۳.۰ ۸۵۳,۷۶۵.۰ ۱,۰۵۵,۳۳۰.۰ ۹۲۷,۱۶۸.۰ ۱,۱۴۲,۸۸۰.۰ ۱,۳۹۰,۵۶۰.۰ ۱,۵۳۸,۱۹۰.۰ ۱,۵۶۷,۱۸۰.۰ ۱,۴۵۹,۶۰۰.۰ ۱,۳۴۵,۳۸۰.۰ ۱,۲۰۴,۶۲۰.۰ ۱,۳۲۳,۴۲۰.۰ ۱,۴۳۲,۲۰۰.۰
۱۴ اسپانیا اسپانیا ۱,۱۵۷,۲۸۰.۰ ۱,۲۶۴,۵۵۰.۰ ۱,۴۷۹,۳۴۰.۰ ۱,۶۳۴,۹۹۰.۰ ۱,۴۹۹,۰۷۰.۰ ۱,۴۳۱,۵۹۰.۰ ۱,۴۸۸,۰۲۰.۰ ۱,۳۳۵,۹۵۰.۰ ۱,۳۶۱,۷۸۰.۰ ۱,۳۷۵,۸۶۰.۰ ۱,۱۹۲,۹۶۰.۰ ۱,۲۳۲,۰۹۰.۰ ۱,۳۱۱,۳۲۰.۰ ۱,۴۲۶,۱۹۰.۰
۱۵ مکزیک مکزیک ۸۶۶,۳۴۶.۰ ۹۶۵,۲۸۱.۰ ۱,۰۴۳,۴۷۰.۰ ۱,۱۰۱,۲۸۰.۰ ۸۹۴,۹۴۹.۰ ۱,۰۵۱,۱۳۰.۰ ۱,۱۷۱,۱۹۰.۰ ۱,۱۸۶,۶۰۰.۰ ۱,۲۶۱,۹۸۰.۰ ۱,۲۹۸,۴۰۰.۰ ۱,۱۵۱,۰۴۰.۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰.۰ ۱,۱۴۹,۹۲۰.۰ ۱,۲۲۳,۸۱۰.۰
۱۶ اندونزی اندونزی ۲۸۵,۸۶۹.۰ ۳۶۴,۵۷۰.۰ ۴۳۲,۲۱۷.۰ ۵۱۰,۲۲۹.۰ ۵۳۹,۵۸۰.۰ ۷۵۵,۰۹۴.۰ ۸۹۲,۹۶۹.۰ ۹۱۷,۸۷۰.۰ ۹۱۲,۵۲۴.۰ ۸۹۰,۸۱۵.۰ ۸۶۱,۲۵۶.۰ ۹۳۲,۲۵۹.۰ ۱,۰۱۵,۵۴۰.۰ ۱,۰۴۲,۱۷۰.۰
۱۷ هلند هلند ۶۷۸,۵۳۴.۰ ۷۲۶,۶۴۹.۰ ۸۳۹,۴۲۰.۰ ۹۳۶,۲۲۸.۰ ۸۵۷,۹۳۳.۰ ۸۳۶,۳۹۰.۰ ۸۹۳,۷۵۷.۰ ۸۲۸,۹۴۷.۰ ۸۶۶,۶۸۰.۰ ۸۷۹,۶۳۵.۰ ۷۵۰,۳۱۸.۰ ۷۷۰,۸۴۵.۰ ۸۲۶,۲۰۰.۰ ۹۱۲,۸۷۲.۰
۱۸ عربستان عربستان ۳۲۸,۴۶۰.۰ ۳۷۶,۹۰۰.۰ ۴۱۵,۹۶۴.۰ ۵۱۹,۷۹۷.۰ ۴۲۹,۰۹۸.۰ ۵۲۸,۲۰۷.۰ ۶۷۱,۲۳۹.۰ ۷۳۵,۹۷۵.۰ ۷۴۶,۶۴۷.۰ ۷۵۶,۳۵۰.۰ ۶۵۴,۲۷۰.۰ ۶۴۶,۴۳۸.۰ ۶۸۳,۸۲۷.۰ ۷۸۲,۴۸۴.۰
۱۹ ترکیه ترکیه ۵۰۱,۴۲۳.۰ ۵۵۲,۵۰۵.۰ ۶۷۵,۷۵۴.۰ ۷۶۴,۳۲۳.۰ ۶۴۴,۶۵۷.۰ ۷۷۱,۸۷۷.۰ ۸۳۲,۵۴۶.۰ ۸۷۳,۹۸۲.۰ ۹۵۰,۵۹۶.۰ ۹۳۴,۱۶۸.۰ ۸۵۹,۳۸۴.۰ ۸۵۷,۷۴۹.۰ ۸۵۱,۱۰۲.۰ ۷۶۶,۵۰۹.۰
۲۰ سوئیس سوئیس ۴۰۷,۵۳۶.۰ ۴۲۹,۱۹۶.۰ ۴۷۷,۴۰۸.۰ ۵۵۱,۵۴۷.۰ ۵۳۹,۵۲۸.۰ ۵۸۱,۲۰۹.۰ ۶۹۶,۲۷۹.۰ ۶۶۵,۰۵۴.۰ ۶۸۴,۸۳۵.۰ ۷۰۲,۷۰۶.۰ ۶۷۰,۷۹۰.۰ ۶۵۹,۸۲۷.۰ ۶۷۸,۸۸۷.۰ ۷۰۵,۵۰۱.۰
۲۱ لهستان لهستان ۳۰۶,۱۳۵.۰ ۳۴۴,۸۲۶.۰ ۴۲۹,۲۵۰.۰ ۵۳۳,۸۱۶.۰ ۴۳۹,۷۹۶.۰ ۴۷۹,۳۲۱.۰ ۵۲۸,۸۲۰.۰ ۵۰۰,۳۴۴.۰ ۵۲۴,۲۱۵.۰ ۵۴۵,۱۵۲.۰ ۴۷۷,۳۳۷.۰ ۴۶۹,۵۰۹.۰ ۵۲۴,۵۱۰.۰ ۵۸۵,۷۸۳.۰
۲۲ سوئد سوئد ۳۸۹,۰۴۲.۰ ۴۲۰,۰۳۲.۰ ۴۸۷,۸۱۶.۰ ۵۱۳,۹۶۶.۰ ۴۲۹,۶۵۷.۰ ۴۸۸,۳۷۸.۰ ۵۶۳,۱۱۰.۰ ۵۴۳,۸۸۱.۰ ۵۷۸,۷۴۲.۰ ۵۷۳,۸۱۸.۰ ۴۹۵,۶۹۴.۰ ۵۱۱,۰۰۰.۰ ۵۳۸,۰۴۰.۰ ۵۵۱,۰۳۲.۰
۲۳ بلژیک بلژیک ۳۸۷,۳۶۶.۰ ۴۰۹,۸۱۳.۰ ۴۷۱,۸۲۲.۰ ۵۱۸,۶۲۶.۰ ۴۸۴,۵۵۳.۰ ۴۸۳,۵۴۹.۰ ۵۲۷,۰۰۸.۰ ۴۹۷,۸۸۴.۰ ۵۲۰,۱۱۷.۰ ۵۳۱,۷۵۱.۰ ۴۵۴,۹۹۱.۰ ۴۶۶,۳۶۶.۰ ۴۹۲,۶۸۱.۰ ۵۳۱,۷۶۷.۰
۲۴ آرژانتین آرژانتین ۱۹۸,۷۳۷.۰ ۲۳۲,۵۵۷.۰ ۲۸۷,۵۳۰.۰ ۳۶۱,۵۵۸.۰ ۳۳۲,۹۷۶.۰ ۴۲۳,۶۲۷.۰ ۵۳۰,۱۶۳.۰ ۵۴۵,۹۸۲.۰ ۵۵۲,۰۲۵.۰ ۵۲۶,۳۲۰.۰ ۵۸۴,۷۱۲.۰ ۵۴۵,۸۶۶.۰ ۶۳۷,۵۹۰.۰ ۵۱۸,۴۷۵.۰
۲۵ تایلند تایلند ۱۸۹,۳۱۸.۰ ۲۲۱,۷۵۸.۰ ۲۶۲,۹۴۳.۰ ۲۹۱,۳۸۳.۰ ۲۸۱,۷۱۰.۰ ۳۴۱,۱۰۵.۰ ۳۷۰,۸۱۹.۰ ۳۹۷,۵۶۰.۰ ۴۲۰,۵۲۹.۰ ۴۰۶,۵۲۲.۰ ۳۹۹,۲۳۵.۰ ۴۰۶,۸۴۰.۰ ۴۵۵,۲۲۱.۰ ۵۰۴,۹۹۳.۰
۲۶ اتریش اتریش ۳۱۴,۶۴۹.۰ ۳۳۴,۳۰۹.۰ ۳۸۶,۴۵۹.۰ ۴۲۷,۶۱۲.۰ ۳۹۷,۵۹۴.۰ ۳۹۰,۲۱۲.۰ ۴۲۹,۰۳۷.۰ ۴۰۷,۴۵۲.۰ ۴۲۸,۲۴۸.۰ ۴۳۸,۳۷۶.۰ ۳۷۶,۹۶۷.۰ ۳۸۶,۴۲۸.۰ ۴۱۶,۵۹۶.۰ ۴۵۵,۷۳۷.۰
۲۷ نروژ نروژ ۳۰۸,۷۲۲.۰ ۳۴۵,۴۲۵.۰ ۴۰۰,۸۸۴.۰ ۴۶۱,۹۴۷.۰ ۳۸۶,۳۸۴.۰ ۴۲۸,۵۲۷.۰ ۴۹۸,۱۵۷.۰ ۵۰۹,۷۰۵.۰ ۵۲۲,۷۴۶.۰ ۴۹۸,۳۴۰.۰ ۳۸۶,۵۷۸.۰ ۳۷۰,۵۵۷.۰ ۳۹۸,۸۳۲.۰ ۴۳۴,۷۵۱.۰
۲۸ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۱۸۰,۶۱۷.۰ ۲۲۲,۱۱۷.۰ ۲۵۷,۹۱۶.۰ ۳۱۵,۴۷۵.۰ ۲۵۳,۵۴۷.۰ ۲۸۹,۸۸۰.۰ ۳۵۰,۹۰۸.۰ ۳۷۴,۸۱۸.۰ ۳۹۰,۴۲۷.۰ ۴۰۳,۱۹۸.۰ ۳۵۷,۹۴۹.۰ ۳۴۸,۷۴۳.۰ ۳۸۲,۵۷۵.۰ ۴۱۴,۱۷۹.۰
۲۹ نیجریه نیجریه ۱۱۲,۲۴۸.۰ ۱۴۵,۴۳۰.۰ ۱۶۶,۴۵۱.۰ ۲۰۸,۰۶۵.۰ ۱۶۹,۴۸۱.۰ ۳۶۹,۰۶۲.۰ ۴۱۱,۷۴۴.۰ ۴۶۰,۹۵۴.۰ ۵۱۴,۹۶۶.۰ ۵۶۸,۴۹۹.۰ ۴۸۱,۰۶۶.۰ ۴۰۵,۰۸۳.۰ ۳۷۵,۷۷۱.۰ ۳۹۷,۲۷۰.۰
۳۰ ایرلند ایرلند ۲۱۱,۶۸۵.۰ ۲۳۲,۱۶۸.۰ ۲۷۰,۰۴۳.۰ ۲۷۴,۹۱۹.۰ ۲۳۵,۷۶۶.۰ ۲۲۱,۳۴۳.۰ ۲۴۰,۵۹۱.۰ ۲۲۵,۸۱۹.۰ ۲۳۹,۲۷۱.۰ ۲۵۶,۲۷۱.۰ ۲۸۳,۷۱۶.۰ ۲۹۴,۰۵۴.۰ ۳۳۳,۷۳۱.۰ ۳۷۵,۹۰۳.۰
۳۱ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۲۵۷,۷۷۳.۰ ۲۷۱,۶۳۸.۰ ۲۹۹,۴۱۶.۰ ۲۸۶,۷۷۰.۰ ۲۹۵,۹۳۶.۰ ۳۷۵,۳۴۹.۰ ۴۱۶,۴۱۹.۰ ۳۹۶,۳۲۸.۰ ۳۶۶,۶۲۴.۰ ۳۵۰,۸۵۱.۰ ۳۱۷,۴۰۷.۰ ۲۹۴,۸۴۱.۰ ۳۴۹,۴۱۹.۰ ۳۶۶,۲۹۸.۰
۳۲ سنگاپور سنگاپور ۱۲۷,۴۱۸.۰ ۱۴۷,۷۹۷.۰ ۱۷۹,۹۸۱.۰ ۱۹۲,۲۲۶.۰ ۱۹۲,۴۰۸.۰ ۲۳۶,۴۲۲.۰ ۲۷۵,۵۹۹.۰ ۲۸۹,۱۶۲.۰ ۳۰۲,۵۱۱.۰ ۳۰۸,۱۴۳.۰ ۲۹۶,۸۴۱.۰ ۲۹۶,۹۶۶.۰ ۳۲۳,۹۰۷.۰ ۳۶۴,۱۵۷.۰
۳۳ مالزی مالزی ۱۴۳,۵۳۴.۰ ۱۶۲,۶۹۱.۰ ۱۹۳,۵۴۸.۰ ۲۳۰,۸۱۴.۰ ۲۰۲,۲۵۸.۰ ۲۵۵,۰۱۷.۰ ۲۹۷,۹۵۲.۰ ۳۱۴,۴۴۳.۰ ۳۲۳,۲۷۷.۰ ۳۳۸,۰۶۹.۰ ۲۹۶,۲۸۳.۰ ۲۹۶,۳۵۹.۰ ۳۱۴,۵۰۰.۰ ۳۵۴,۳۴۸.۰
۳۴ دانمارک دانمارک ۲۶۴,۴۶۷.۰ ۲۸۲,۸۸۵.۰ ۳۱۹,۴۲۳.۰ ۳۵۳,۳۶۱.۰ ۳۲۱,۲۴۱.۰ ۳۲۱,۹۹۵.۰ ۳۴۴,۰۰۳.۰ ۳۲۷,۱۴۹.۰ ۳۴۳,۵۸۴.۰ ۳۵۲,۲۹۷.۰ ۳۰۱,۳۰۸.۰ ۳۰۶,۱۴۳.۰ ۳۲۴,۸۷۲.۰ ۳۵۱,۳۰۰.۰
۳۵ فیلیپین فیلیپین ۱۰۳,۰۷۲.۰ ۱۲۲,۲۱۱.۰ ۱۴۹,۳۶۰.۰ ۱۷۴,۱۹۵.۰ ۱۶۸,۳۳۵.۰ ۱۹۹,۵۹۱.۰ ۲۲۴,۱۴۳.۰ ۲۵۰,۰۹۲.۰ ۲۷۱,۸۳۶.۰ ۲۸۴,۵۸۵.۰ ۲۹۲,۷۷۴.۰ ۳۰۴,۹۰۵.۰ ۳۱۳,۵۹۵.۰ ۳۳۰,۹۱۰.۰
۳۶ کلمبیا کلمبیا ۱۴۶,۵۶۶.۰ ۱۶۲,۵۹۰.۰ ۲۰۷,۴۱۶.۰ ۲۴۳,۹۸۲.۰ ۲۳۳,۸۲۲.۰ ۲۸۷,۰۱۸.۰ ۳۳۵,۴۱۵.۰ ۳۶۹,۶۶۰.۰ ۳۸۰,۱۹۲.۰ ۳۷۸,۱۹۶.۰ ۲۹۱,۵۲۰.۰ ۲۸۲,۴۶۳.۰ ۳۰۹,۱۹۱.۰ ۳۳۰,۲۲۸.۰
۳۷ پاکستان پاکستان ۱۰۹,۵۰۲.۰ ۱۳۷,۲۶۴.۰ ۱۵۲,۳۸۶.۰ ۱۷۰,۰۷۸.۰ ۱۶۸,۱۵۳.۰ ۱۷۷,۴۰۷.۰ ۲۱۳,۵۸۷.۰ ۲۲۴,۳۸۴.۰ ۲۳۱,۲۱۹.۰ ۲۴۴,۳۶۱.۰ ۲۷۱,۰۵۰.۰ ۲۸۳,۶۶۰.۰ ۳۰۴,۹۵۲.۰ ۳۱۲,۵۷۰.۰
۳۸ شیلی شیلی ۱۲۲,۹۶۵.۰ ۱۵۴,۷۸۸.۰ ۱۷۳,۶۰۶.۰ ۱۷۹,۶۳۸.۰ ۱۷۲,۳۹۰.۰ ۲۱۸,۵۳۸.۰ ۲۵۲,۲۵۲.۰ ۲۶۷,۱۲۲.۰ ۲۷۸,۳۸۴.۰ ۲۶۰,۹۹۰.۰ ۲۴۲,۵۱۸.۰ ۲۴۷,۰۲۸.۰ ۲۷۷,۰۷۶.۰ ۲۹۸,۲۳۱.۰
۳۹ فنلاند فنلاند ۲۰۴,۴۳۶.۰ ۲۱۶,۵۵۲.۰ ۲۵۵,۳۸۵.۰ ۲۸۳,۷۴۲.۰ ۲۵۱,۴۹۹.۰ ۲۴۷,۸۰۰.۰ ۲۷۳,۶۷۴.۰ ۲۵۶,۷۰۶.۰ ۲۶۹,۹۸۰.۰ ۲۷۲,۶۰۹.۰ ۲۳۲,۳۶۲.۰ ۲۳۶,۷۸۵.۰ ۲۵۱,۸۸۵.۰ ۲۷۵,۶۸۳.۰
۴۰ بنگلادش بنگلادش ۶۹,۴۴۲.۹ ۷۱,۸۱۹.۱ ۷۹,۶۱۱.۹ ۹۱,۶۳۱.۳ ۱۰۲,۴۷۸.۰ ۱۱۵,۲۷۹.۰ ۱۲۸,۶۳۸.۰ ۱۳۳,۳۵۶.۰ ۱۴۹,۹۹۰.۰ ۱۷۲,۸۸۵.۰ ۱۹۵,۰۷۹.۰ ۲۲۱,۴۱۵.۰ ۲۴۹,۷۲۴.۰ ۲۷۴,۰۲۵.۰
۴۱ مصر مصر ۸۹,۶۸۵.۷ ۱۰۷,۴۸۴.۰ ۱۳۰,۴۷۹.۰ ۱۶۲,۸۱۸.۰ ۱۸۸,۹۸۲.۰ ۲۱۸,۸۸۸.۰ ۲۳۶,۰۰۲.۰ ۲۷۹,۳۷۳.۰ ۲۸۸,۵۸۶.۰ ۳۰۵,۵۳۰.۰ ۳۳۲,۶۹۸.۰ ۳۳۶,۲۹۷.۰ ۲۳۵,۳۶۹.۰ ۲۵۰,۸۹۵.۰
۴۲ ویتنام ویتنام ۵۷,۶۳۳.۳ ۶۶,۳۷۱.۷ ۷۷,۴۱۴.۴ ۹۹,۱۳۰.۳ ۱۰۶,۰۱۵.۰ ۱۱۵,۹۳۲.۰ ۱۳۵,۵۳۹.۰ ۱۵۵,۸۲۰.۰ ۱۷۱,۲۲۲.۰ ۱۸۶,۲۰۵.۰ ۱۹۳,۲۴۱.۰ ۲۰۲,۶۱۶.۰ ۲۲۳,۸۶۴.۰ ۲۴۴,۹۴۸.۰
۴۳ جمهوری چک جمهوری چک ۱۳۵,۹۹۰.۰ ۱۵۵,۲۱۳.۰ ۱۸۸,۸۱۸.۰ ۲۳۵,۲۰۵.۰ ۲۰۵,۷۳۰.۰ ۲۰۷,۰۱۶.۰ ۲۲۷,۹۴۸.۰ ۲۰۷,۳۷۶.۰ ۲۰۹,۴۰۲.۰ ۲۰۷,۸۱۸.۰ ۱۸۵,۱۵۶.۰ ۱۹۲,۹۲۵.۰ ۲۱۵,۷۲۶.۰ ۲۴۴,۱۰۵.۰
۴۴ رومانی رومانی ۹۹,۶۹۷.۶ ۱۲۳,۵۳۳.۰ ۱۷۱,۵۳۷.۰ ۲۰۸,۱۸۲.۰ ۱۶۷,۴۲۳.۰ ۱۶۷,۹۹۸.۰ ۱۸۵,۳۶۳.۰ ۱۷۱,۶۶۵.۰ ۱۹۱,۵۴۹.۰ ۱۹۹,۴۹۳.۰ ۱۷۷,۵۲۳.۰ ۱۸۶,۶۹۱.۰ ۲۱۱,۸۰۳.۰ ۲۳۹,۵۵۳.۰
۴۵ پرتغال پرتغال ۱۹۷,۳۰۵.۰ ۲۰۸,۵۶۷.۰ ۲۴۰,۱۶۹.۰ ۲۶۲,۰۰۸.۰ ۲۴۳,۷۴۶.۰ ۲۳۸,۳۰۳.۰ ۲۴۴,۸۹۵.۰ ۲۱۶,۳۶۸.۰ ۲۲۶,۰۷۴.۰ ۲۲۹,۶۳۰.۰ ۱۹۹,۰۸۲.۰ ۲۰۴,۵۶۵.۰ ۲۱۷,۵۷۱.۰ ۲۳۷,۹۷۹.۰
۴۶ عراق عراق ۴۹,۹۵۴.۹ ۶۵,۱۴۰.۳ ۸۸,۸۴۰.۰ ۱۳۱,۶۱۴.۰ ۱۱۱,۶۶۱.۰ ۱۳۸,۵۱۷.۰ ۱۸۵,۷۵۰.۰ ۲۱۸,۰۰۱.۰ ۲۳۴,۶۴۸.۰ ۲۳۴,۶۴۸.۰ ۱۷۹,۶۴۰.۰ ۱۷۱,۴۸۹.۰ ۱۹۷,۷۱۶.۰ ۲۲۵,۹۱۴.۰
۴۷ پرو پرو ۷۶,۰۶۰.۶ ۸۸,۶۴۳.۲ ۱۰۲,۱۷۱.۰ ۱۲۰,۵۵۱.۰ ۱۲۰,۸۲۳.۰ ۱۴۷,۵۲۹.۰ ۱۷۱,۷۶۲.۰ ۱۹۲,۶۴۹.۰ ۲۰۱,۲۱۸.۰ ۲۰۱,۰۵۰.۰ ۱۸۹,۲۱۲.۰ ۱۹۲,۰۹۴.۰ ۲۱۱,۳۸۹.۰ ۲۲۲,۲۳۸.۰
۴۸ یونان یونان ۲۴۷,۷۸۳.۰ ۲۷۳,۳۱۸.۰ ۳۱۸,۴۹۸.۰ ۳۵۴,۴۶۱.۰ ۳۳۰,۰۰۰.۰ ۲۹۹,۳۶۲.۰ ۲۸۷,۷۹۸.۰ ۲۴۵,۶۷۱.۰ ۲۳۹,۸۶۲.۰ ۲۳۶,۰۸۰.۰ ۱۹۴,۸۶۰.۰ ۱۹۴,۵۵۹.۰ ۲۰۰,۲۸۸.۰ ۲۱۸,۰۳۲.۰
۴۹ نیوزلند نیوزلند ۱۱۴,۷۱۹.۰ ۱۱۱,۶۰۷.۰ ۱۳۷,۳۱۵.۰ ۱۳۳,۲۸۰.۰ ۱۲۱,۳۳۷.۰ ۱۴۶,۵۸۱.۰ ۱۶۸,۴۶۲.۰ ۱۷۶,۱۹۳.۰ ۱۹۰,۵۲۱.۰ ۲۰۰,۶۹۶.۰ ۱۷۵,۵۶۴.۰ ۱۸۵,۰۱۷.۰ ۲۰۵,۸۵۳.۰ ۲۰۵,۰۲۵.۰
۵۰ قطر قطر ۴۴,۵۳۰.۵ ۶۰,۸۸۲.۱ ۷۹,۷۱۲.۱ ۱۱۵,۲۷۰.۰ ۹۷,۷۹۸.۴ ۱۲۵,۱۲۲.۰ ۱۶۷,۷۷۵.۰ ۱۸۶,۸۳۴.۰ ۱۹۸,۷۲۸.۰ ۲۰۶,۲۲۵.۰ ۱۶۴,۶۴۱.۰ ۱۵۲,۴۶۹.۰ ۱۶۷,۶۰۵.۰ ۱۹۲,۰۰۹.۰
۵۱ الجزایر الجزایر ۱۰۳,۱۹۸.۰ ۱۱۷,۰۲۷.۰ ۱۳۴,۹۷۷.۰ ۱۷۱,۰۰۱.۰ ۱۳۷,۲۱۱.۰ ۱۶۱,۲۰۷.۰ ۲۰۰,۰۱۳.۰ ۲۰۹,۰۴۷.۰ ۲۰۹,۷۸۴.۰ ۲۱۳,۹۸۳.۰ ۱۶۴,۷۷۹.۰ ۱۵۶,۰۸۰.۰ ۱۷۰,۳۷۱.۰ ۱۸۰,۶۸۹.۰
۵۲ قزاقستان قزاقستان ۵۷,۱۲۳.۷ ۸۱,۰۰۳.۹ ۱۰۴,۸۵۰.۰ ۱۳۳,۴۴۲.۰ ۱۱۵,۳۰۹.۰ ۱۴۸,۰۴۷.۰ ۱۹۲,۶۲۷.۰ ۲۰۷,۹۹۹.۰ ۲۳۶,۶۳۵.۰ ۲۲۱,۴۱۶.۰ ۱۸۴,۳۸۸.۰ ۱۳۳,۶۵۷.۰ ۱۵۹,۴۰۷.۰ ۱۷۰,۵۳۹.۰
۵۳ مجارستان مجارستان ۱۱۲,۵۸۹.۰ ۱۱۴,۸۰۱.۰ ۱۳۹,۱۹۸.۰ ۱۵۷,۲۹۱.۰ ۱۲۹,۹۶۵.۰ ۱۳۰,۲۵۶.۰ ۱۴۰,۰۹۲.۰ ۱۲۷,۳۲۱.۰ ۱۳۴,۶۸۰.۰ ۱۳۹,۲۹۵.۰ ۱۲۱,۷۱۵.۰ ۱۲۴,۳۴۳.۰ ۱۳۹,۱۳۵.۰ ۱۵۵,۷۰۳.۰
۵۴ کویت کویت ۸۰,۷۹۷.۹ ۱۰۱,۵۵۱.۰ ۱۱۴,۶۴۱.۰ ۱۴۷,۳۹۶.۰ ۱۰۵,۹۰۰.۰ ۱۱۵,۴۱۹.۰ ۱۵۴,۰۲۸.۰ ۱۷۴,۰۷۰.۰ ۱۷۴,۱۶۲.۰ ۱۶۲,۶۳۲.۰ ۱۱۴,۰۴۱.۰ ۱۱۰,۹۱۲.۰ ۱۲۰,۱۲۶.۰ ۱۴۱,۶۷۸.۰
۵۵ اوکراین اوکراین ۸۶,۱۴۲.۰ ۱۰۷,۷۵۳.۰ ۱۴۲,۷۱۹.۰ ۱۷۹,۹۹۲.۰ ۱۱۷,۲۲۸.۰ ۱۳۶,۰۱۳.۰ ۱۶۳,۱۶۰.۰ ۱۷۵,۷۸۱.۰ ۱۸۳,۳۱۰.۰ ۱۳۳,۵۰۳.۰ ۹۱,۰۳۱.۰ ۹۳,۲۷۰.۵ ۱۱۲,۱۵۴.۰ ۱۳۰,۸۳۲.۰
۵۶ مراکش مراکش ۶۲,۳۴۳.۰ ۶۸,۶۴۰.۸ ۷۹,۰۴۱.۳ ۹۲,۵۰۷.۳ ۹۲,۸۹۷.۳ ۹۳,۲۱۶.۸ ۱۰۱,۳۷۰.۰ ۹۸,۲۶۶.۳ ۱۰۶,۸۲۶.۰ ۱۰۹,۸۸۱.۰ ۱۰۰,۵۹۳.۰ ۱۰۱,۴۴۵.۰ ۱۰۹,۱۳۹.۰ ۱۱۸,۴۹۵.۰
۵۷ اکوادور اکوادور ۴۱,۵۰۷.۱ ۴۶,۸۰۲.۰ ۵۱,۰۰۷.۸ ۶۱,۷۶۲.۶ ۶۲,۵۱۹.۷ ۶۹,۵۵۵.۴ ۷۹,۲۷۶.۷ ۸۷,۹۲۴.۵ ۹۵,۱۲۹.۷ ۱۰۲,۲۹۲.۰ ۱۰۰,۱۷۷.۰ ۹۷,۸۰۲.۲ ۱۰۳,۰۵۷.۰ ۱۰۸,۳۹۸.۰
۵۸ اسلواکی اسلواکی ۶۲,۶۹۷.۵ ۷۰,۵۹۶.۷ ۸۶,۳۰۴.۲ ۱۰۰,۳۲۵.۰ ۸۸,۹۴۵.۶ ۸۹,۵۰۱.۰ ۹۸,۱۸۱.۳ ۹۳,۴۱۴.۰ ۹۸,۴۷۸.۴ ۱۰۰,۷۶۱.۰ ۸۷,۲۶۷.۶ ۸۹,۵۵۱.۸ ۹۵,۷۶۹.۰ ۱۰۶,۴۷۲.۰
۵۹ آنگولا آنگولا ۲۸,۲۳۳.۷ ۴۱,۷۸۹.۵ ۶۰,۴۴۸.۹ ۸۴,۱۷۸.۰ ۷۵,۴۹۲.۴ ۸۲,۴۷۰.۹ ۱۰۴,۱۱۶.۰ ۱۱۵,۳۹۸.۰ ۱۲۴,۹۱۲.۰ ۱۲۶,۷۷۷.۰ ۱۰۲,۹۶۲.۰ ۸۹,۶۳۳.۲ ۱۲۴,۲۰۹.۰ ۱۰۵,۷۵۱.۰
۶۰ سریلانکا سریلانکا ۲۴,۴۰۶.۳ ۲۸,۲۷۹.۸ ۳۲,۳۵۰.۲ ۴۰,۷۱۳.۸ ۴۲,۰۶۶.۲ ۵۶,۷۲۵.۷ ۶۵,۲۹۲.۷ ۶۸,۴۳۴.۴ ۷۴,۳۱۷.۸ ۷۹,۳۵۶.۵ ۸۰,۶۱۲.۰ ۸۱,۳۲۱.۹ ۸۷,۱۷۴.۷ ۸۸,۹۰۰.۸
۶۱ کنیا کنیا ۱۸,۷۳۷.۹ ۲۵,۸۲۵.۵ ۳۱,۹۵۸.۲ ۳۵,۸۹۵.۲ ۳۷,۰۲۱.۵ ۳۹,۹۹۹.۷ ۴۱,۹۵۳.۴ ۵۰,۴۱۲.۸ ۵۵,۰۹۷.۳ ۶۱,۴۴۵.۳ ۶۳,۷۶۷.۵ ۷۰,۵۲۹.۰ ۷۴,۹۳۸.۲ ۸۷,۹۰۸.۳
۶۲ عمان عمان ۳۱,۰۸۱.۹ ۳۷,۲۱۵.۹ ۴۲,۰۸۵.۳ ۶۰,۹۰۵.۳ ۴۸,۳۸۸.۳ ۵۸,۶۴۱.۶ ۶۷,۹۳۷.۳ ۷۶,۶۸۹.۶ ۷۸,۹۳۸.۶ ۸۱,۰۳۴.۴ ۶۹,۸۳۱.۸ ۶۶,۲۹۳.۴ ۷۲,۶۴۲.۷ ۷۹,۲۹۴.۹
۶۳ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۳۷,۳۴۷.۴ ۴۲,۴۱۴.۳ ۵۰,۸۸۸.۱ ۵۵,۸۴۹.۷ ۵۱,۳۷۰.۵ ۵۳,۲۱۲.۵ ۶۰,۰۰۴.۶ ۵۶,۶۷۸.۰ ۶۱,۸۰۸.۲ ۶۶,۲۹۸.۱ ۵۸,۰۴۸.۲ ۵۹,۹۴۷.۸ ۶۲,۴۰۴.۵ ۶۹,۴۸۷.۹
۶۴ بلغارستان بلغارستان ۲۹,۸۲۱.۷ ۳۴,۳۰۴.۴ ۴۴,۷۶۵.۷ ۵۴,۶۶۶.۶ ۵۱,۷۸۳.۵ ۵۰,۶۱۰.۰ ۵۷,۴۱۸.۴ ۵۳,۹۰۳.۰ ۵۵,۷۵۸.۷ ۵۶,۷۳۲.۰ ۵۰,۱۹۹.۱ ۵۲,۳۹۵.۲ ۵۶,۸۳۱.۵ ۶۵,۱۳۲.۹
۶۵ پاناما پاناما ۱۶,۳۷۴.۴ ۱۸,۱۴۱.۷ ۲۰,۹۵۸.۰ ۲۴,۵۲۲.۲ ۲۶,۵۹۳.۵ ۲۸,۹۱۷.۲ ۳۴,۳۷۳.۸ ۳۹,۹۵۴.۸ ۴۴,۸۵۶.۲ ۴۹,۱۶۵.۸ ۵۲,۱۳۲.۳ ۵۵,۱۸۷.۷ ۶۱,۸۳۸.۲ ۶۵,۰۵۵.۱
۶۶ کرواسی کرواسی ۴۵,۴۱۶.۱ ۵۰,۴۵۳.۶ ۶۰,۰۹۳.۲ ۷۰,۴۸۱.۵ ۶۲,۷۰۳.۱ ۵۹,۶۶۵.۴ ۶۲,۲۳۶.۸ ۵۶,۴۸۵.۳ ۵۷,۷۶۹.۹ ۵۷,۰۸۰.۴ ۴۸,۶۷۶.۳ ۵۰,۴۲۵.۳ ۵۴,۸۴۹.۲ ۶۰,۸۰۵.۷
۶۷ کاستاریکا کاستاریکا ۱۹,۹۵۲.۲ ۲۲,۶۰۰.۴ ۲۶,۷۴۳.۹ ۳۰,۶۱۲.۹ ۳۰,۵۶۲.۴ ۳۷,۲۶۸.۶ ۴۲,۲۶۲.۷ ۴۶,۴۷۳.۱ ۴۹,۷۴۵.۱ ۵۰,۶۵۶.۰ ۵۴,۸۴۰.۱ ۵۷,۴۳۵.۵ ۵۷,۰۵۷.۴ ۶۰,۱۲۶.۰
۶۸ بلاروس بلاروس ۳۰,۲۱۰.۱ ۳۶,۹۶۱.۸ ۴۵,۲۷۵.۷ ۶۰,۷۵۲.۲ ۴۹,۲۰۸.۷ ۵۷,۲۳۱.۹ ۶۱,۷۶۲.۳ ۶۵,۶۸۵.۹ ۷۵,۵۲۷.۵ ۷۸,۸۱۳.۰ ۵۶,۴۵۴.۸ ۴۷,۴۳۳.۴ ۵۴,۴۴۲.۴ ۵۹,۶۶۲.۵
۶۹ اروگوئه اروگوئه ۱۷,۳۶۲.۹ ۱۹,۵۷۹.۵ ۲۳,۴۱۰.۶ ۳۰,۳۶۶.۲ ۳۱,۶۶۰.۹ ۴۰,۲۸۴.۵ ۴۷,۹۶۲.۴ ۵۱,۲۶۴.۴ ۵۷,۵۳۱.۲ ۵۷,۲۳۶.۰ ۵۳,۲۷۴.۳ ۵۲,۴۱۹.۷ ۵۶,۱۵۷.۰ ۵۹,۵۹۶.۹
۷۰ لبنان لبنان ۲۱,۲۸۷.۶ ۲۱,۷۹۶.۴ ۲۴,۵۷۷.۱ ۲۸,۸۲۹.۹ ۳۵,۱۳۹.۶ ۳۸,۰۰۹.۹ ۴۰,۰۷۸.۹ ۴۳,۲۰۵.۱ ۴۴,۳۵۲.۴ ۴۵,۷۳۰.۹ ۴۷,۰۸۴.۷ ۴۷,۵۳۶.۸ ۵۱,۸۴۴.۵ ۵۶,۶۳۹.۲
۷۱ اسلوانی اسلوانی ۳۶,۳۴۷.۰ ۳۹,۵۸۷.۷ ۴۸,۱۱۴.۷ ۵۵,۵۸۹.۸ ۵۰,۲۴۴.۸ ۴۸,۰۱۳.۶ ۵۱,۲۹۰.۸ ۴۶,۲۵۸.۲ ۴۷,۶۸۸.۶ ۴۹,۵۳۰.۱ ۴۲,۷۷۶.۷ ۴۳,۹۹۰.۶ ۴۸,۷۶۹.۷ ۵۴,۲۳۵.۵
۷۲ لیتوانی لیتوانی ۲۶,۱۲۵.۶ ۳۰,۲۱۶.۱ ۳۹,۷۳۸.۲ ۴۷,۸۵۰.۶ ۳۷,۴۴۰.۷ ۳۷,۱۲۰.۵ ۴۳,۴۷۶.۹ ۴۲,۸۴۷.۹ ۴۶,۴۷۳.۶ ۴۸,۵۴۵.۲ ۴۱,۴۰۲.۰ ۴۲,۷۳۸.۹ ۴۷,۱۶۸.۳ ۵۳,۲۵۱.۴
۷۳ صربستان صربستان ۲۶,۲۵۲.۰ ۳۰,۶۰۸.۰ ۴۰,۲۸۹.۶ ۴۹,۲۵۹.۵ ۴۲,۶۱۶.۷ ۳۹,۴۶۰.۴ ۴۶,۴۶۶.۷ ۴۰,۷۴۲.۳ ۴۵,۵۱۹.۷ ۴۴,۲۱۰.۸ ۳۷,۱۶۰.۳ ۳۷,۷۴۵.۱ ۴۱,۴۳۱.۶ ۵۰,۵۰۸.۴
۷۴ ازبکستان ازبکستان ۱۴,۳۰۷.۵ ۱۷,۳۳۰.۸ ۲۲,۳۱۱.۴ ۲۹,۵۴۹.۴ ۳۳,۶۸۹.۲ ۳۹,۳۳۲.۸ ۴۵,۹۱۵.۲ ۵۱,۸۲۱.۶ ۵۷,۶۹۰.۵ ۶۳,۰۶۷.۱ ۶۶,۹۰۳.۸ ۶۷,۲۲۰.۳ ۴۸,۷۱۷.۷ ۵۰,۴۹۹.۹
۷۵ آذربایجان آذربایجان ۱۳,۲۴۵.۷ ۲۰,۹۸۳.۰ ۳۳,۰۵۰.۳ ۴۸,۸۵۲.۵ ۴۴,۲۹۱.۵ ۵۲,۹۰۲.۷ ۶۵,۹۵۱.۶ ۶۹,۶۸۴.۳ ۷۴,۱۶۴.۴ ۷۵,۲۴۴.۲ ۵۳,۰۷۴.۴ ۳۷,۸۴۷.۷ ۴۰,۷۴۷.۸ ۴۶,۹۳۹.۵
۷۶ اردن اردن ۱۲,۵۸۸.۷ ۱۵,۰۵۶.۹ ۱۷,۱۱۰.۶ ۲۱,۹۷۲.۰ ۲۳,۸۲۰.۲ ۲۶,۴۲۵.۴ ۲۸,۸۴۰.۳ ۳۰,۹۳۷.۳ ۳۳,۵۹۳.۸ ۳۵,۸۲۶.۹ ۳۷,۵۱۷.۴ ۳۸,۶۵۴.۷ ۴۰,۰۶۸.۳ ۴۲,۲۹۰.۸
۷۷ پاراگوئه پاراگوئه ۸,۷۳۴.۷ ۱۰,۶۴۶.۲ ۱۳,۷۹۴.۹ ۱۸,۵۰۴.۱ ۱۵,۹۲۹.۹ ۲۰,۰۳۰.۵ ۲۵,۰۹۹.۷ ۲۴,۵۹۵.۳ ۲۸,۹۶۵.۹ ۳۰,۸۸۱.۲ ۲۷,۲۸۲.۶ ۲۷,۴۴۰.۶ ۲۹,۷۳۴.۹ ۴۰,۸۴۲.۳
۷۸ ترکمنستان ترکمنستان ۸,۱۰۴.۴ ۱۰,۲۷۷.۶ ۱۲,۶۶۴.۲ ۱۹,۲۷۱.۵ ۲۰,۲۱۴.۴ ۲۲,۵۸۳.۲ ۲۹,۲۳۳.۳ ۳۵,۱۶۴.۲ ۳۹,۱۹۷.۵ ۴۳,۵۲۴.۲ ۳۵,۷۹۹.۶ ۳۶,۱۷۹.۹ ۴۲,۳۵۵.۴ ۴۰,۷۶۱.۱
۷۹ بولیوی بولیوی ۹,۵۴۹.۱ ۱۱,۴۵۱.۹ ۱۳,۱۲۰.۲ ۱۶,۶۷۴.۳ ۱۷,۳۴۰.۰ ۱۹,۶۴۹.۶ ۲۳,۹۶۳.۰ ۲۷,۰۸۴.۵ ۳۰,۶۵۹.۳ ۳۲,۹۹۶.۲ ۳۳,۰۰۰.۲ ۳۳,۸۰۶.۴ ۳۷,۵۰۸.۶ ۴۰,۲۸۷.۶
۸۰ تونس تونس ۳۲,۲۷۳.۰ ۳۴,۳۷۸.۴ ۳۸,۹۰۸.۱ ۴۴,۸۵۶.۶ ۴۳,۴۵۴.۹ ۴۴,۰۵۰.۹ ۴۵,۸۱۰.۶ ۴۵,۰۴۴.۲ ۴۶,۲۵۵.۳ ۴۷,۶۰۳.۲ ۴۳,۱۵۶.۶ ۴۲,۰۶۲.۶ ۴۰,۲۵۶.۷ ۳۹,۸۶۰.۷
۸۱ کامرون کامرون ۱۶,۵۸۷.۹ ۱۷,۹۵۳.۱ ۲۰,۴۳۱.۸ ۲۳,۳۲۲.۳ ۲۳,۳۸۱.۱ ۲۳,۶۲۲.۵ ۲۶,۵۸۷.۳ ۲۶,۴۷۲.۱ ۲۹,۵۶۷.۵ ۳۲,۰۵۰.۸ ۲۸,۴۱۶.۰ ۲۴,۲۰۴.۴ ۳۴,۷۹۸.۶ ۳۸,۵۰۲.۱
۸۲ بحرین بحرین ۱۵,۹۶۸.۷ ۱۸,۵۰۵.۱ ۲۱,۷۳۰.۰ ۲۵,۷۱۰.۹ ۲۲,۹۳۸.۲ ۲۵,۷۱۳.۳ ۲۹,۱۵۷.۴ ۳۰,۷۴۹.۳ ۳۲,۸۹۸.۷ ۳۳,۳۸۷.۷ ۳۱,۱۲۵.۹ ۳۱,۸۵۸.۵ ۳۵,۳۰۷.۱ ۳۷,۷۴۶.۲
۸۳ لتونی لتونی ۱۶,۹۲۲.۵ ۲۱,۴۴۷.۰ ۳۰,۹۰۱.۴ ۳۵,۵۹۶.۰ ۲۶,۱۶۹.۹ ۲۳,۷۵۷.۴ ۲۸,۲۲۳.۶ ۲۸,۱۲۰.۰ ۳۰,۲۵۴.۶ ۳۱,۳۵۲.۲ ۲۷,۰۲۶.۰ ۲۷,۶۷۷.۴ ۳۰,۲۶۴.۵ ۳۴,۸۴۹.۱
۸۴ زیمبابوه زیمبابوه ۵,۷۵۵.۲ ۵,۴۴۳.۹ ۵,۲۹۲.۰ ۴,۴۱۵.۷ ۸,۳۶۶.۸ ۱۰,۰۵۲.۰ ۱۲,۰۷۱.۷ ۱۴,۰۵۸.۴ ۱۵,۲۲۳.۵ ۱۵,۸۳۴.۱ ۱۶,۰۷۲.۴ ۱۶,۲۸۹.۲ ۳۱,۰۰۰.۵
۸۵ استونی استونی ۱۴,۰۰۶.۱ ۱۶,۹۶۳.۶ ۲۲,۲۳۷.۱ ۲۴,۱۹۴.۰ ۱۹,۶۵۲.۵ ۱۹,۴۹۰.۹ ۲۳,۱۷۰.۲ ۲۳,۰۴۳.۹ ۲۵,۰۸۱.۲ ۲۶,۲۱۳.۹ ۲۲,۴۶۰.۵ ۲۳,۱۳۶.۷ ۲۵,۹۲۱.۱ ۳۰,۲۸۴.۹
۸۶ نپال نپال ۸,۱۳۰.۳ ۹,۰۴۳.۷ ۱۰,۳۲۵.۶ ۱۲,۵۴۵.۴ ۱۲,۸۵۵.۰ ۱۶,۰۰۲.۷ ۱۸,۹۱۳.۶ ۱۸,۸۵۱.۵ ۱۹,۲۷۱.۲ ۲۰,۰۰۳.۰ ۲۱,۳۱۳.۵ ۲۱,۱۴۳.۹ ۲۴,۴۷۲.۰ ۲۸,۸۱۲.۵
۸۷ یمن یمن ۱۶,۷۵۳.۸ ۱۹,۰۸۱.۷ ۲۱,۶۵۶.۵ ۲۶,۹۱۰.۹ ۲۵,۱۳۰.۳ ۳۰,۹۰۶.۸ ۳۲,۷۲۶.۴ ۳۵,۴۰۱.۳ ۴۰,۴۱۵.۲ ۴۳,۲۲۸.۶ ۳۷,۷۳۳.۹ ۲۷,۳۱۷.۶ ۲۶,۹۱۴.۴
۸۸ ایسلند ایسلند ۱۶,۶۹۱.۲ ۱۷,۰۴۳.۲ ۲۱,۲۹۵.۰ ۱۷,۶۴۰.۴ ۱۲,۸۸۷.۱ ۱۳,۲۵۴.۸ ۱۴,۶۷۴.۷ ۱۴,۲۱۸.۶ ۱۵,۴۷۹.۳ ۱۷,۱۷۹.۰ ۱۶,۷۸۳.۷ ۲۰,۰۴۷.۴ ۲۳,۹۰۹.۳ ۲۵,۸۷۸.۵
۸۹ قبرس قبرس ۱۸,۷۰۳.۱ ۲۰,۴۰۳.۷ ۲۴,۰۷۷.۵ ۲۷,۸۳۹.۵ ۲۵,۹۴۲.۶ ۲۵,۵۶۲.۳ ۲۷,۴۲۷.۲ ۲۵,۰۱۲.۲ ۲۴,۰۵۵.۰ ۲۳,۳۰۸.۲ ۱۹,۵۵۹.۹ ۱۹,۸۰۱.۷ ۲۱,۶۵۱.۸ ۲۴,۴۶۹.۸
۹۰ سنگال سنگال ۸,۷۰۷.۰ ۹,۳۵۸.۷ ۱۱,۲۸۴.۶ ۱۳,۴۲۸.۵ ۱۲,۸۰۹.۰ ۱۲,۹۳۷.۳ ۱۴,۳۶۸.۳ ۱۴,۲۰۲.۴ ۱۴,۸۱۱.۰ ۱۵,۳۰۹.۰ ۱۳,۶۱۰.۰ ۱۴,۷۶۵.۵ ۱۶,۳۷۴.۷ ۲۴,۱۲۹.۶
۹۱ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۱۱,۲۲۵.۱ ۱۲,۸۶۶.۵ ۱۵,۷۷۶.۴ ۱۹,۱۰۱.۵ ۱۷,۶۰۰.۶ ۱۷,۱۶۴.۳ ۱۸,۶۲۹.۳ ۱۷,۲۰۷.۴ ۱۸,۱۵۴.۳ ۱۸,۵۲۱.۵ ۱۶,۱۷۳.۸ ۱۶,۵۵۹.۷ ۱۸,۱۶۸.۶ ۱۹,۷۸۱.۸
۹۲ افغانستان افغانستان ۶,۲۷۵.۱ ۷,۰۵۷.۶ ۹,۸۴۳.۸ ۱۰,۱۹۰.۵ ۱۲,۴۸۶.۹ ۱۵,۹۳۶.۸ ۱۷,۹۳۰.۲ ۲۰,۵۳۶.۵ ۲۰,۰۴۶.۳ ۲۰,۰۵۰.۲ ۱۹,۷۰۳.۰ ۱۹,۴۶۹.۰ ۲۰,۸۱۵.۳ ۱۹,۳۶۳.۰
۹۳ گرجستان گرجستان ۶,۴۱۰.۹ ۷,۷۴۵.۴ ۱۰,۱۷۲.۹ ۱۲,۷۹۵.۰ ۱۰,۷۶۶.۸ ۱۱,۶۳۸.۵ ۱۴,۴۳۴.۶ ۱۵,۸۴۶.۵ ۱۶,۱۴۰.۰ ۱۶,۵۰۹.۳ ۱۳,۹۹۳.۵ ۱۴,۳۳۲.۹ ۱۵,۱۵۹.۳ ۱۶,۲۰۹.۸
۹۴ جامائیکا جامائیکا ۱۱,۲۰۴.۴ ۱۱,۹۰۵.۵ ۱۲,۸۲۴.۱ ۱۳,۶۷۸.۶ ۱۲,۰۳۹.۰ ۱۳,۱۹۲.۲ ۱۴,۴۴۰.۵ ۱۴,۸۰۲.۴ ۱۴,۲۷۶.۶ ۱۳,۸۹۷.۶ ۱۴,۲۶۲.۰ ۱۴,۰۲۷.۲ ۱۴,۷۶۸.۱ ۱۵,۷۱۷.۹
۹۵ آلبانی آلبانی ۸,۱۵۸.۶ ۸,۹۹۲.۶ ۱۰,۷۰۱.۰ ۱۲,۸۸۱.۴ ۱۲,۰۴۴.۲ ۱۱,۹۲۷.۰ ۱۲,۸۹۰.۹ ۱۲,۳۱۹.۸ ۱۲,۷۸۱.۰ ۱۳,۲۱۹.۹ ۱۱,۳۹۰.۴ ۱۱,۹۲۶.۹ ۱۳,۰۳۹.۴ ۱۵,۰۵۸.۹
۹۶ ارمنستان ارمنستان ۴,۹۰۰.۵ ۶,۳۸۴.۵ ۹,۲۰۶.۳ ۱۱,۶۶۲.۰ ۸,۶۴۷.۹ ۹,۲۶۰.۳ ۱۰,۱۴۲.۱ ۱۰,۶۱۹.۳ ۱۱,۱۲۱.۵ ۱۱,۶۰۹.۵ ۱۰,۵۲۹.۲ ۱۰,۵۴۷.۳ ۱۱,۵۳۶.۶ ۱۲,۴۳۳.۱
۹۷ مولداوی مولداوی ۲,۹۸۸.۳ ۳,۴۰۸.۳ ۴,۴۰۱.۲ ۶,۰۵۴.۸ ۵,۴۳۹.۴ ۵,۸۱۱.۶ ۷,۰۱۵.۲ ۷,۲۸۴.۷ ۷,۹۸۵.۴ ۷,۹۸۳.۳ ۶,۵۱۲.۹ ۶,۷۴۹.۵ ۸,۱۲۸.۵ ۱۱,۳۰۹.۱
۹۸ قرقیزستان قرقیزستان ۲,۴۶۰.۳ ۲,۸۳۴.۲ ۳,۸۰۲.۶ ۵,۱۴۰.۰ ۴,۶۹۰.۱ ۴,۷۹۴.۴ ۶,۱۹۷.۸ ۶,۶۰۵.۱ ۷,۳۳۵.۰ ۷,۴۶۸.۱ ۶,۶۷۸.۲ ۶,۵۵۱.۳ ۷,۵۶۴.۷ ۸,۰۹۲.۸
۹۹ تاجیکستان تاجیکستان ۲,۳۱۲.۳ ۲,۸۳۰.۲ ۳,۷۱۹.۵ ۵,۱۶۱.۳ ۴,۹۷۹.۵ ۵,۶۴۲.۲ ۶,۵۲۲.۷ ۷,۶۳۳.۱ ۸,۵۰۶.۷ ۹,۲۳۶.۳ ۷,۸۵۳.۵ ۶,۹۵۱.۷ ۷,۱۴۵.۷ ۷,۵۲۳.۰
۱۰۰ ونزوئلا ونزوئلا ۱۴۵,۵۱۰.۰ ۱۸۳,۴۷۸.۰ ۲۳۰,۳۶۴.۰ ۶۰۸.۰ ۳۲۹,۷۸۸.۰ ۳۹۳,۱۹۱.۰ ۳۱۶,۴۸۲.۰ ۳۸۱,۲۸۶.۰ ۴۳۸,۲۸۴.۰ ۵۰۹,۹۶۴.۰
۱۰۱ سوریه سوریه ۲۸,۸۵۹.۰ ۳۳,۳۳۲.۸ ۴۰,۴۰۵.۰ ۵۲,۵۸۱.۹ ۵۳,۹۳۴.۵ ۵۹,۱۴۷.۰ ۷۳,۶۷۲.۴
۱۰۲ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۳,۶۵۹.۳ ۴,۰۰۰.۲ ۴,۶۰۱.۳ ۵,۰۸۱.۴ ۴,۵۰۴.۶ ۵,۰۸۲.۴ ۵,۷۴۰.۰ ۵,۴۵۶.۰ ۶,۳۹۱.۷ ۶,۶۶۳.۵
۱۰۳ ایران ایران ۲۱۹,۸۴۶.۰ ۲۵۸,۶۴۶.۰ ۳۳۷,۴۷۴.۰ ۳۹۷,۱۹۰.۰ ۳۹۸,۹۷۸.۰ ۴۶۷,۷۹۰.۰ ۵۹۲,۰۳۸.۰ ۵۸۷,۲۰۹.۰ ۵۱۱,۶۲۱.۰ ۴۲۵,۳۲۶.۰ ۳۹۳,۴۳۶.۰ ۴۱۷,۹۷۷.۰ ۴۳۹,۵۱۴.۰
۱۰۴ کوبا کوبا ۴۲,۶۴۳.۸ ۵۲,۷۴۲.۸ ۵۸,۶۰۳.۹ ۶۰,۸۰۶.۳ ۶۲,۰۸۰.۰ ۶۴,۳۲۸.۰ ۶۸,۹۹۰.۰ ۷۳,۱۴۱.۰ ۷۷,۱۴۸.۰ ۸۰,۶۵۶.۱ ۸۷,۱۳۲.۸
تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)