بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مقالات فناوری نانو (مقاله)
توضیحات : تعداد مقالات مرتبط با فناوری نانو که در پایگاه داده ISI نمایه شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

مقالات فناوری نانو (مقاله)

۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
کل جهان کل جهان ۱۶,۳۹۷ ۲۲,۳۲۸ ۲۶,۶۵۳ ۳۱,۴۷۷ ۳۷,۸۶۳ ۴۵,۲۰۶ ۵۲,۵۲۶ ۵۸,۹۲۵ ۶۸,۰۳۶ ۷۳,۹۶۲ ۸۲,۲۶۰ ۹۵,۴۲۴ ۱۰۲,۶۰۳ ۱۱۵,۷۵۸ ۱۲۸,۳۶۶ ۱۴۲,۹۲۱ ۱۵۲,۳۵۸ ۱۶۳,۷۱۶ ۱۷۳,۳۷۰ ۱۳۶,۷۴۴
۱ چین چین ۱,۹۳۵ ۲,۷۴۷ ۳,۴۸۷ ۴,۷۲۹ ۶,۲۲۹ ۸,۵۰۷ ۱۰,۶۳۰ ۱۲,۶۳۴ ۱۵,۳۹۷ ۱۷,۶۲۷ ۲۰,۲۲۱ ۲۴,۹۶۸ ۲۸,۲۶۶ ۳۴,۲۰۱ ۴۱,۰۴۱ ۴۷,۳۲۵ ۵۱,۴۲۶ ۵۹,۴۷۱ ۶۷,۶۹۹ ۵۷,۴۴۸
۲ ایالات متحده ایالات متحده ۴,۴۰۶ ۵,۵۱۷ ۶,۶۵۵ ۷,۸۴۶ ۹,۲۰۱ ۱۱,۲۰۰ ۱۲,۵۰۴ ۱۳,۵۵۸ ۱۴,۸۱۲ ۱۵,۵۷۶ ۱۷,۴۰۰ ۱۸,۸۶۴ ۱۹,۸۸۸ ۲۱,۲۱۰ ۲۲,۳۰۹ ۲۳,۵۶۳ ۲۴,۷۴۳ ۲۵,۴۱۱ ۲۵,۵۶۷ ۱۸,۴۴۸
۳ هند هند ۳۸۴ ۵۹۵ ۶۵۹ ۹۱۱ ۱,۱۸۳ ۱,۴۴۱ ۱,۹۳۵ ۲,۴۷۹ ۳,۰۴۵ ۳,۶۱۶ ۴,۳۵۳ ۵,۵۵۳ ۶,۱۲۷ ۷,۷۸۲ ۹,۴۸۱ ۱۰,۹۳۹ ۱۲,۳۹۸ ۱۳,۴۵۱ ۱۴,۶۷۱ ۱۱,۵۳۹
۴ ایران ایران ۸ ۱۰ ۳۰ ۳۰ ۵۶ ۱۲۹ ۲۸۷ ۴۸۰ ۸۳۱ ۱,۴۱۱ ۲,۰۱۸ ۳,۰۱۴ ۳,۶۸۶ ۴,۵۹۵ ۵,۵۱۴ ۷,۰۰۱ ۸,۵۶۱ ۹,۴۸۹ ۱۰,۱۳۸ ۸,۰۴۰
۵ کره جنوبی کره جنوبی ۵۱۳ ۹۱۸ ۱,۰۸۸ ۱,۵۷۲ ۲,۰۸۸ ۲,۴۷۳ ۳,۰۲۷ ۳,۳۷۷ ۴,۲۱۴ ۴,۶۰۵ ۵,۳۳۵ ۶,۳۴۹ ۶,۹۱۱ ۷,۵۰۶ ۸,۲۲۸ ۸,۹۱۰ ۹,۲۴۳ ۹,۲۶۱ ۹,۷۶۰ ۷,۳۶۹
۶ آلمان آلمان ۱,۹۴۰ ۲,۶۹۸ ۳,۰۶۱ ۳,۲۰۳ ۳,۶۲۵ ۴,۰۱۷ ۴,۵۵۶ ۴,۹۴۱ ۵,۳۰۵ ۵,۶۹۲ ۶,۲۱۹ ۶,۸۵۹ ۶,۹۶۵ ۷,۳۰۴ ۷,۸۰۱ ۸,۱۵۳ ۸,۷۴۲ ۸,۸۷۳ ۸,۷۹۳ ۶,۴۶۱
۷ ژاپن ژاپن ۲,۲۸۶ ۳,۳۰۶ ۳,۷۸۵ ۴,۱۹۸ ۴,۸۱۵ ۵,۲۰۹ ۵,۶۲۷ ۵,۷۶۴ ۶,۱۴۰ ۶,۲۲۹ ۶,۳۰۵ ۶,۷۹۴ ۶,۷۲۷ ۷,۰۰۵ ۷,۲۵۳ ۷,۳۵۹ ۷,۶۲۶ ۷,۷۳۱ ۷,۷۱۱ ۵,۷۵۵
۸ انگلستان انگلستان ۱,۰۳۷ ۱,۳۱۶ ۱,۴۹۶ ۱,۶۴۷ ۱,۷۶۲ ۱,۹۶۲ ۲,۲۸۳ ۲,۵۷۵ ۲,۹۰۷ ۳,۰۸۹ ۳,۲۴۳ ۳,۴۵۵ ۳,۶۲۸ ۳,۹۷۴ ۴,۳۵۳ ۴,۸۳۴ ۵,۵۳۸ ۵,۸۲۲ ۵,۸۹۸ ۴,۳۶۰
۹ فرانسه فرانسه ۱,۲۱۵ ۱,۶۵۴ ۱,۹۸۷ ۲,۲۲۲ ۲,۳۹۷ ۲,۸۲۰ ۳,۱۲۸ ۳,۲۵۱ ۳,۸۴۷ ۴,۰۲۰ ۴,۲۵۱ ۴,۵۷۴ ۴,۸۲۹ ۵,۱۰۹ ۵,۲۲۷ ۵,۶۲۴ ۵,۸۶۳ ۶,۰۲۲ ۵,۶۲۶ ۴,۲۱۱
۱۰ روسیه روسیه ۹۱۰ ۱,۳۰۲ ۱,۴۹۵ ۱,۵۹۵ ۱,۷۵۲ ۱,۷۳۰ ۱,۹۲۴ ۲,۱۳۵ ۲,۳۴۲ ۲,۵۳۱ ۲,۷۲۲ ۲,۸۵۹ ۲,۸۹۵ ۳,۱۹۵ ۳,۵۴۹ ۴,۷۸۵ ۵,۱۹۷ ۵,۴۶۳ ۵,۹۴۵ ۴,۰۳۷
۱۱ استرالیا استرالیا ۲۲۷ ۳۱۸ ۳۶۵ ۵۱۲ ۵۹۹ ۷۲۴ ۹۳۶ ۱,۱۰۷ ۱,۳۱۶ ۱,۵۴۳ ۱,۶۹۴ ۲,۱۱۹ ۲,۲۸۳ ۲,۷۱۳ ۳,۰۶۷ ۳,۵۴۰ ۳,۷۰۹ ۳,۹۴۵ ۴,۳۱۹ ۳,۵۵۲
۱۲ اسپانیا اسپانیا ۴۴۷ ۶۶۵ ۸۱۵ ۸۶۲ ۱,۰۹۳ ۱,۳۲۵ ۱,۵۹۶ ۱,۹۰۹ ۲,۱۴۸ ۲,۴۳۹ ۲,۷۱۱ ۳,۰۴۵ ۳,۴۲۳ ۳,۶۱۰ ۳,۸۹۰ ۴,۰۶۴ ۴,۴۹۵ ۴,۵۵۱ ۴,۷۱۱ ۳,۵۱۷
۱۳ ایتالیا ایتالیا ۶۰۰ ۸۷۳ ۱,۰۵۲ ۱,۲۶۰ ۱,۴۶۷ ۱,۵۴۸ ۱,۷۳۹ ۲,۰۸۴ ۲,۲۳۸ ۲,۴۹۴ ۲,۶۹۲ ۳,۰۳۱ ۳,۲۲۹ ۳,۵۲۶ ۳,۷۲۵ ۴,۱۲۳ ۴,۳۲۲ ۴,۵۰۴ ۴,۴۳۰ ۳,۲۴۰
۱۴ کانادا کانادا ۴۵۷ ۵۰۱ ۶۳۴ ۸۱۴ ۹۶۳ ۱,۲۰۹ ۱,۴۲۳ ۱,۶۲۸ ۱,۷۹۸ ۱,۹۵۶ ۲,۰۵۰ ۲,۴۰۳ ۲,۶۲۸ ۲,۸۱۳ ۲,۹۲۸ ۳,۲۵۲ ۳,۳۴۲ ۳,۵۹۹ ۳,۷۶۶ ۲,۸۴۶
۱۵ عربستان عربستان ۱۱ ۸ ۸ ۷ ۱۶ ۱۹ ۱۹ ۳۱ ۴۵ ۱۳۹ ۲۹۳ ۶۱۰ ۹۱۹ ۱,۲۲۳ ۱,۷۷۴ ۲,۴۶۴ ۲,۷۶۳ ۲,۹۳۹ ۳,۲۰۷ ۲,۶۴۱
۱۶ برزیل برزیل ۲۲۰ ۳۲۷ ۵۰۹ ۴۶۲ ۵۵۱ ۶۳۷ ۷۵۷ ۸۵۸ ۹۹۶ ۱,۰۶۳ ۱,۲۲۱ ۱,۳۳۸ ۱,۵۶۳ ۱,۸۲۷ ۲,۰۶۳ ۲,۲۳۰ ۲,۷۳۲ ۲,۹۹۸ ۳,۱۹۵ ۲,۵۶۹
۱۷ ترکیه ترکیه ۵۵ ۷۶ ۹۸ ۱۳۹ ۱۸۴ ۲۰۹ ۲۵۶ ۳۳۵ ۴۶۸ ۵۹۵ ۷۵۶ ۹۰۷ ۱,۰۵۴ ۱,۳۵۶ ۱,۵۸۱ ۱,۸۶۷ ۲,۲۵۳ ۲,۳۶۶ ۲,۵۹۱ ۲,۳۰۸
۱۸ تایوان تایوان ۲۵۱ ۴۲۸ ۴۷۵ ۶۹۳ ۹۸۷ ۱,۳۳۰ ۱,۷۳۸ ۱,۸۶۲ ۲,۲۵۵ ۲,۵۰۴ ۲,۷۲۰ ۳,۱۶۸ ۳,۱۰۶ ۳,۴۰۹ ۳,۳۹۲ ۳,۱۸۱ ۳,۱۱۸ ۳,۱۲۰ ۲,۹۹۶ ۲,۲۸۳
۱۹ مصر مصر ۲۸ ۲۰ ۴۱ ۵۱ ۴۷ ۷۲ ۱۱۲ ۱۶۴ ۲۰۱ ۳۰۱ ۳۷۸ ۴۷۹ ۶۵۹ ۸۵۴ ۱,۱۲۶ ۱,۴۲۱ ۱,۶۳۲ ۱,۹۱۹ ۲,۳۳۱ ۲,۰۵۴
۲۰ لهستان لهستان ۲۵۵ ۴۲۷ ۵۶۵ ۶۵۸ ۷۹۵ ۸۵۶ ۹۷۲ ۱,۰۲۰ ۱,۱۵۴ ۱,۱۵۱ ۱,۲۱۶ ۱,۳۰۲ ۱,۴۷۵ ۱,۶۹۵ ۱,۹۲۱ ۲,۲۸۵ ۲,۵۳۲ ۲,۶۰۷ ۲,۵۵۸ ۲,۰۳۳
۲۱ پاکستان پاکستان ۳ ۸ ۷ ۱۴ ۱۷ ۱۶ ۳۲ ۶۷ ۹۴ ۱۱۹ ۱۵۱ ۲۴۱ ۳۴۹ ۴۷۶ ۶۴۰ ۹۵۱ ۱,۳۲۴ ۱,۷۴۹ ۲,۰۲۲ ۱,۹۷۸
۲۲ سنگاپور سنگاپور ۱۶۵ ۲۳۱ ۳۰۰ ۳۵۸ ۵۸۴ ۶۹۰ ۸۹۲ ۹۸۳ ۱,۱۵۰ ۱,۲۷۵ ۱,۵۵۹ ۱,۸۱۸ ۱,۹۹۴ ۲,۱۰۲ ۲,۳۰۵ ۲,۴۴۲ ۲,۳۸۵ ۲,۳۹۴ ۲,۳۱۱ ۱,۷۴۱
۲۳ مالزی مالزی ۸ ۱۶ ۲۲ ۳۳ ۵۶ ۵۲ ۹۷ ۱۰۷ ۱۶۰ ۲۹۷ ۵۱۱ ۷۷۹ ۹۳۰ ۱,۲۰۷ ۱,۴۸۲ ۱,۷۴۶ ۱,۹۳۳ ۱,۹۶۴ ۱,۹۱۴ ۱,۶۸۱
۲۴ سوئیس سوئیس ۳۷۰ ۴۲۲ ۵۲۰ ۵۲۳ ۷۰۲ ۷۲۳ ۸۸۰ ۹۲۴ ۱,۰۸۶ ۱,۱۵۷ ۱,۲۹۳ ۱,۴۱۶ ۱,۵۵۴ ۱,۵۶۶ ۱,۷۰۵ ۱,۸۳۲ ۱,۹۹۲ ۲,۰۵۶ ۲,۰۱۲ ۱,۴۰۷
۲۵ سوئد سوئد ۲۸۹ ۴۰۸ ۵۰۴ ۵۲۰ ۵۵۹ ۶۱۱ ۷۰۱ ۷۰۸ ۷۷۶ ۸۲۶ ۹۷۱ ۱,۱۵۳ ۱,۲۴۶ ۱,۳۷۲ ۱,۵۵۰ ۱,۵۷۸ ۱,۷۱۴ ۱,۸۸۷ ۱,۸۶۹ ۱,۳۳۳
۲۶ هلند هلند ۳۸۴ ۴۶۶ ۵۰۲ ۵۶۳ ۶۷۹ ۷۴۷ ۸۵۳ ۸۸۵ ۹۴۲ ۱,۱۰۷ ۱,۲۱۳ ۱,۲۸۸ ۱,۳۲۸ ۱,۵۲۰ ۱,۴۶۹ ۱,۶۳۳ ۱,۸۲۳ ۱,۷۸۲ ۱,۷۷۳ ۱,۳۰۹
۲۷ مکزیک مکزیک ۱۵۳ ۱۴۵ ۱۸۰ ۲۱۳ ۲۳۷ ۳۴۰ ۳۴۷ ۳۸۰ ۵۳۱ ۵۴۸ ۵۲۷ ۶۰۳ ۶۹۱ ۷۸۱ ۸۷۰ ۱,۰۵۳ ۱,۱۳۶ ۱,۳۷۸ ۱,۴۳۹ ۱,۱۷۶
۲۸ جمهوری چک جمهوری چک ۱۱۷ ۱۳۶ ۱۸۲ ۱۹۹ ۲۴۵ ۲۷۹ ۳۵۱ ۳۷۱ ۴۴۱ ۵۰۰ ۵۶۱ ۶۲۶ ۶۶۹ ۷۹۷ ۹۱۴ ۱,۱۲۵ ۱,۱۴۳ ۱,۲۳۰ ۱,۱۹۴ ۱,۰۴۰
۲۹ بلژیک بلژیک ۲۱۶ ۲۹۳ ۴۲۳ ۳۹۸ ۵۰۱ ۵۱۵ ۵۵۵ ۶۳۹ ۶۹۶ ۸۱۸ ۹۰۶ ۱,۰۳۳ ۱,۰۳۷ ۱,۱۴۹ ۱,۲۱۵ ۱,۳۴۶ ۱,۳۳۶ ۱,۴۰۲ ۱,۳۵۷ ۱,۰۳۰
۳۰ پرتغال پرتغال ۵۰ ۱۰۰ ۱۲۱ ۱۴۰ ۱۹۰ ۱۸۶ ۳۳۷ ۳۰۵ ۴۲۰ ۴۴۵ ۵۶۹ ۶۴۲ ۷۸۹ ۹۳۲ ۹۱۰ ۱,۰۲۸ ۱,۰۴۷ ۱,۱۱۳ ۱,۱۵۵ ۹۵۳
۳۱ ویتنام ویتنام ۸ ۱۰ ۱۵ ۲۸ ۲۴ ۱۹ ۴۳ ۴۴ ۱۱۵ ۶۸ ۸۷ ۱۳۹ ۱۳۵ ۲۷۶ ۲۸۸ ۳۶۳ ۴۶۸ ۵۳۰ ۷۶۴ ۸۲۶
۳۲ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۲۰ ۲۳ ۲۳ ۳۶ ۶۲ ۹۰ ۹۷ ۱۱۴ ۱۵۳ ۱۹۹ ۲۵۶ ۳۱۲ ۳۷۷ ۴۶۲ ۵۵۳ ۶۶۹ ۸۶۰ ۸۹۶ ۹۵۴ ۸۰۸
۳۳ تایلند تایلند ۱۲ ۱۶ ۱۱ ۳۱ ۵۳ ۹۰ ۱۴۷ ۲۰۷ ۳۳۰ ۳۴۹ ۳۹۵ ۴۳۹ ۵۰۰ ۵۷۱ ۶۳۴ ۶۸۴ ۸۲۰ ۹۶۵ ۱,۰۶۲ ۷۸۴
۳۴ اتریش اتریش ۱۶۵ ۲۲۶ ۲۶۱ ۳۰۹ ۳۴۸ ۳۸۳ ۴۲۳ ۴۴۵ ۵۳۵ ۵۶۴ ۶۶۱ ۷۱۲ ۶۷۳ ۷۲۴ ۷۶۵ ۸۶۲ ۸۹۲ ۱,۰۰۵ ۹۹۹ ۷۶۱
۳۵ فنلاند فنلاند ۹۶ ۱۵۷ ۲۰۹ ۲۴۵ ۲۹۰ ۲۷۷ ۳۵۷ ۴۴۰ ۵۲۲ ۵۶۱ ۶۰۸ ۶۴۷ ۶۹۵ ۷۴۰ ۸۷۵ ۹۲۶ ۹۵۹ ۱,۰۵۲ ۱,۰۵۰ ۷۴۰
۳۶ دانمارک دانمارک ۱۴۶ ۱۵۵ ۱۸۹ ۲۰۶ ۲۳۵ ۲۳۹ ۲۸۱ ۳۱۰ ۳۶۴ ۴۰۶ ۵۱۰ ۶۲۹ ۶۲۷ ۶۷۷ ۸۴۲ ۸۶۵ ۸۹۶ ۱,۰۳۲ ۹۸۶ ۷۳۶
۳۷ رومانی رومانی ۶۲ ۱۰۳ ۱۳۷ ۱۶۴ ۲۰۸ ۲۳۴ ۲۷۴ ۴۵۵ ۵۶۸ ۵۱۱ ۶۶۶ ۷۹۹ ۷۵۹ ۹۰۵ ۸۲۰ ۱,۰۲۳ ۹۵۷ ۸۹۰ ۸۷۷ ۶۹۲
۳۸ اوکراین اوکراین ۱۴۵ ۲۵۰ ۲۴۹ ۳۰۵ ۳۰۸ ۴۰۴ ۴۱۶ ۴۶۶ ۵۸۱ ۴۸۴ ۵۶۳ ۶۸۰ ۶۱۴ ۷۰۲ ۷۸۰ ۹۵۷ ۹۵۷ ۹۶۹ ۹۶۶ ۶۶۶
۳۹ یونان یونان ۸۰ ۱۴۰ ۱۵۹ ۲۰۷ ۲۱۳ ۲۷۶ ۳۱۷ ۴۶۵ ۴۷۹ ۴۸۶ ۴۹۵ ۵۲۳ ۵۶۸ ۵۸۰ ۶۱۶ ۶۶۱ ۷۳۵ ۶۸۸ ۷۴۴ ۵۳۹
۴۰ عراق عراق ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴ ۳ ۶ ۱۰ ۱۶ ۲۵ ۴۹ ۱۳۶ ۱۵۵ ۱۹۲ ۳۰۷ ۴۱۹ ۵۱۴ ۵۲۲
۴۱ آرژانتین آرژانتین ۶۶ ۹۱ ۱۲۵ ۱۰۷ ۱۵۵ ۱۴۸ ۱۸۲ ۲۱۴ ۲۵۰ ۳۱۰ ۴۱۰ ۳۶۸ ۴۲۰ ۴۳۹ ۴۸۶ ۵۴۴ ۵۹۱ ۶۴۳ ۶۹۴ ۵۱۹
۴۲ ایرلند ایرلند ۶۰ ۹۸ ۱۲۵ ۱۵۲ ۲۲۷ ۲۴۰ ۲۶۶ ۳۴۸ ۳۴۰ ۳۷۹ ۵۱۸ ۶۰۶ ۶۴۰ ۶۲۹ ۶۵۲ ۶۷۷ ۷۳۶ ۷۲۷ ۷۳۰ ۴۱۹
۴۳ نروژ نروژ ۲۱ ۳۳ ۳۸ ۵۲ ۷۸ ۱۰۴ ۱۱۱ ۱۵۳ ۱۶۶ ۱۹۱ ۱۸۹ ۲۴۱ ۲۹۴ ۳۲۸ ۲۹۷ ۳۳۸ ۳۵۹ ۴۳۶ ۴۵۳ ۳۷۴
۴۴ اندونزی اندونزی ۱ ۲ ۱ ۴ ۹ ۵ ۷ ۹ ۲۱ ۲۲ ۴۲ ۵۲ ۷۰ ۹۹ ۱۱۱ ۱۶۵ ۲۲۳ ۳۲۷ ۴۳۲ ۳۷۳
۴۵ الجزایر الجزایر ۵ ۶ ۱۸ ۲۰ ۳۸ ۳۲ ۵۷ ۶۲ ۷۹ ۹۲ ۱۰۷ ۱۱۵ ۱۵۰ ۱۵۶ ۱۹۷ ۲۹۲ ۳۴۴ ۴۱۸ ۴۲۴ ۳۶۹
۴۶ شیلی شیلی ۲۱ ۲۵ ۳۶ ۴۲ ۶۰ ۴۸ ۹۹ ۹۶ ۱۱۱ ۱۲۲ ۱۵۰ ۱۶۴ ۲۲۲ ۲۳۷ ۲۷۵ ۳۰۰ ۳۸۲ ۴۱۳ ۵۰۰ ۳۶۷
۴۷ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰ ۵ ۴ ۶ ۸ ۷ ۲ ۱۲ ۱۷ ۲۳ ۳۱ ۶۳ ۹۲ ۹۹ ۱۲۶ ۱۸۸ ۲۱۶ ۲۹۳ ۳۸۹ ۳۶۷
۴۸ تونس تونس ۱۰ ۳۱ ۳۷ ۳۶ ۴۱ ۶۲ ۸۳ ۶۴ ۹۲ ۱۱۹ ۱۱۱ ۱۶۱ ۱۷۲ ۲۱۷ ۲۸۶ ۴۰۸ ۴۸۰ ۵۲۰ ۵۰۳ ۳۵۲
۴۹ مجارستان مجارستان ۹۹ ۱۴۶ ۱۶۹ ۲۱۱ ۲۴۴ ۲۷۸ ۲۷۳ ۲۷۳ ۳۳۱ ۳۰۹ ۲۷۰ ۳۳۲ ۳۵۸ ۳۶۸ ۴۲۸ ۴۰۳ ۴۲۲ ۴۶۲ ۴۹۳ ۳۴۶
۵۰ کلمبیا کلمبیا ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۲۳ ۳۸ ۳۹ ۴۸ ۶۵ ۱۱۲ ۸۴ ۱۳۳ ۱۲۲ ۱۶۵ ۱۳۸ ۱۷۲ ۲۱۷ ۲۱۹ ۳۱۱ ۳۵۰ ۳۱۰
۵۱ نیجریه نیجریه ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱۳ ۸ ۱۴ ۲۵ ۲۹ ۳۱ ۳۴ ۵۹ ۱۱۱ ۱۵۹ ۲۵۹ ۲۶۷ ۲۷۴
۵۲ اسلوانی اسلوانی ۲۸ ۴۴ ۳۸ ۵۹ ۷۵ ۹۰ ۱۰۹ ۱۵۲ ۱۶۷ ۱۸۶ ۲۰۲ ۲۲۶ ۲۶۰ ۲۹۶ ۲۹۴ ۳۱۶ ۳۲۶ ۳۳۱ ۳۱۵ ۲۶۷
۵۳ نیوزلند نیوزلند ۲۳ ۵۴ ۵۷ ۴۴ ۶۸ ۸۱ ۱۳۰ ۱۱۳ ۱۷۱ ۱۴۷ ۱۷۸ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۶ ۲۳۹ ۲۴۸ ۲۷۳ ۳۴۲ ۳۳۳ ۲۶۵
۵۴ اسلواکی اسلواکی ۴۱ ۷۸ ۷۳ ۸۵ ۱۱۸ ۹۹ ۱۲۲ ۱۵۴ ۱۷۷ ۱۶۲ ۱۸۰ ۱۸۵ ۲۳۲ ۲۲۷ ۳۰۰ ۲۸۶ ۲۵۹ ۳۷۸ ۳۳۳ ۲۶۲
۵۵ مراکش مراکش ۲۸ ۲۹ ۳۵ ۳۴ ۲۴ ۳۰ ۲۶ ۲۶ ۴۱ ۴۱ ۶۳ ۸۱ ۹۹ ۱۳۶ ۱۲۷ ۱۶۲ ۲۲۰ ۲۵۲ ۲۸۵ ۲۶۱
۵۶ بلاروس بلاروس ۹ ۸۲ ۸۰ ۱۱۰ ۹۹ ۱۱۶ ۹۲ ۱۰۵ ۱۵۵ ۱۳۵ ۱۵۱ ۱۴۹ ۱۸۲ ۱۵۶ ۱۵۴ ۲۰۲ ۲۱۸ ۲۴۷ ۲۶۵ ۲۵۲
۵۷ بنگلادش بنگلادش ۳ ۵ ۳ ۱ ۸ ۵ ۱۲ ۲۳ ۲۴ ۳۵ ۴۵ ۳۹ ۷۲ ۷۰ ۹۲ ۱۲۱ ۱۶۵ ۲۳۹ ۲۵۰ ۲۲۸
۵۸ صربستان صربستان ۲ ۳ ۱۰ ۲۰ ۴۳ ۷۷ ۱۱۸ ۱۵۲ ۱۴۵ ۲۱۶ ۱۷۹ ۲۰۹ ۲۷۹ ۲۹۶ ۳۲۸ ۳۱۰ ۳۳۹ ۳۰۸ ۳۵۰ ۲۱۵
۵۹ قطر قطر ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۰ ۵ ۱۲ ۲۶ ۵۱ ۱۰۶ ۲۱۴ ۳۲۴ ۳۲۲ ۲۷۹ ۲۰۵
۶۰ بلغارستان بلغارستان ۴۲ ۳۷ ۷۸ ۶۷ ۱۰۲ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۸۶ ۱۷۹ ۲۱۸ ۱۷۸ ۲۱۴ ۱۸۸ ۲۲۵ ۲۰۲ ۲۱۷ ۲۳۷ ۲۴۴ ۲۱۵ ۱۶۰
۶۱ قزاقستان قزاقستان ۲ ۴ ۵ ۳ ۴ ۴ ۴ ۷ ۱۴ ۱۹ ۲۰ ۱۶ ۲۳ ۵۶ ۶۲ ۸۴ ۱۲۶ ۱۷۱ ۱۹۹ ۱۶۰
۶۲ کویت کویت ۳ ۳ ۴ ۳ ۷ ۸ ۱۱ ۱۱ ۲۱ ۱۳ ۱۶ ۱۹ ۲۱ ۳۰ ۵۱ ۴۳ ۵۹ ۷۷ ۱۲۹ ۱۵۰
۶۳ لیتوانی لیتوانی ۲۱ ۲۴ ۳۷ ۲۹ ۵۹ ۶۰ ۹۲ ۹۰ ۱۱۵ ۹۵ ۱۰۱ ۱۳۳ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۷۰ ۲۰۳ ۱۷۶ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۵۰
۶۴ کرواسی کرواسی ۱۶ ۲۳ ۴۴ ۴۲ ۵۳ ۵۲ ۶۳ ۷۶ ۷۷ ۸۸ ۹۱ ۱۲۸ ۱۵۱ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۴۹ ۱۵۹ ۱۹۹ ۱۷۸ ۱۴۲
۶۵ عمان عمان ۳ ۱ ۱ ۳ ۷ ۷ ۷ ۴ ۱۴ ۱۹ ۱۷ ۱۷ ۳۳ ۳۴ ۵۲ ۵۸ ۸۷ ۹۱ ۱۱۰ ۱۲۸
۶۶ اردن اردن ۳ ۶ ۸ ۷ ۱۷ ۱۶ ۳۰ ۲۵ ۴۸ ۴۹ ۵۱ ۶۲ ۷۳ ۷۱ ۶۸ ۱۰۵ ۱۱۲ ۱۳۷ ۱۵۸ ۱۲۳
۶۷ استونی استونی ۱۰ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ۳۵ ۲۶ ۳۴ ۴۳ ۴۵ ۴۹ ۶۶ ۷۲ ۷۲ ۱۰۰ ۱۲۴ ۱۳۴ ۱۳۶ ۱۴۴ ۱۴۹ ۸۸
۶۸ آذربایجان آذربایجان ۳ ۱ ۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۷ ۷ ۱۹ ۲۰ ۳۸ ۵۲ ۲۷ ۳۳ ۳۶ ۵۴ ۸۳