بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۶۴ ۳۰۷.۰۹ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۵.۳۵ ۳۸۹.۳۲ ۴۲۱.۴۱ ۴۴۱.۱۹ ۴۲۵.۳۴ ۴۲۶.۵۷
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۴۱ ۱۶۵.۲۴ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۴.۳۳ ۱۹۳.۵۹ ۲۰۸.۲۲ ۲۲۱.۱۹ ۲۳۷.۹۳ ۲۴۲.۸۵
۳ فنلاند ۵۲.۸۰ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۰۸ ۱۲۸.۳۷ ۱۳۶.۰۶ ۱۶۰.۲۱ ۱۶۸.۹۹ ۱۷۴.۵۲ ۱۹۰.۸۸
۴ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۲۰ ۷۷.۳۹ ۸۴.۱۷ ۸۸.۸۳ ۱۰۳.۵۴ ۱۲۲.۰۲ ۱۳۰.۸۹ ۱۴۲.۹۱ ۱۵۹.۸۶ ۱۶۱.۰۳ ۱۷۳.۰۸ ۱۸۷.۴۳
۵ کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۴۹ ۶۹.۳۷ ۸۵.۹۰ ۹۳.۳۹ ۱۰۷.۶۶ ۱۲۷.۱۴ ۱۳۷.۶۷ ۱۴۸.۸۴ ۱۶۲.۱۴ ۱۷۴.۶۶ ۱۸۰.۳۷ ۱۷۹.۹۴
۶ دانمارک ۴۴.۱۰ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۲۶ ۷۳.۵۱ ۹۱.۹۳ ۱۱۲.۹۲ ۱۱۲.۱۳ ۱۲۰.۵۷ ۱۴۹.۲۰ ۱۵۲.۲۰ ۱۵۶.۳۴ ۱۷۸.۸۷
۷ استرالیا ۳۵.۵۰ ۴۵.۲۲ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۳ ۷۱.۱۳ ۷۶.۸۹ ۹۴.۸۵ ۱۰۰.۴۵ ۱۱۷.۳۶ ۱۳۰.۷۳ ۱۴۸.۸۱ ۱۵۳.۷۳ ۱۶۰.۳۷
۸ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۲.۶۲ ۹۱.۱۹ ۹۸.۶۰ ۱۱۰.۰۹ ۱۲۶.۳۹ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۲.۵۸ ۱۵۳.۱۴ ۱۵۷.۸۸ ۱۶۰.۱۶
۹ لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۰۹.۴۵ ۸۱.۴۵ ۱۳۴.۶۷ ۱۸۷.۱۵ ۱۳۲.۷۵ ۱۵۸.۲۲
۱۰ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۱۱ ۷۵.۷۳ ۸۳.۵۷ ۱۱۳.۵۹ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۵۳ ۱۳۶.۷۹ ۱۴۱.۲۱ ۱۴۴.۷۶ ۱۵۴.۲۰ ۱۵۱.۰۳
۱۱ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۳.۳۱ ۹۵.۲۷ ۱۰۵.۳۴ ۱۵۰.۹۵ ۱۴۱.۸۰
۱۲ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۲.۱۸ ۱۲۹.۹۸ ۱۳۷.۶۲ ۱۲۶.۰۰
۱۳ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۵.۷۷ ۸۳.۱۵ ۹۳.۵۰ ۹۳.۱۹ ۱۰۲.۷۵ ۱۰۸.۳۹ ۱۱۹.۳۹ ۱۱۷.۷۳ ۱۲۳.۲۹
۱۴ قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۴.۶۴ ۸۶.۲۴ ۱۲۶.۰۸ ۱۲۲.۰۱
۱۵ ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۵ ۲۷.۰۶ ۳۹.۹۳ ۴۸.۲۱ ۵۹.۳۴ ۷۰.۳۲ ۸۸.۲۲ ۱۰۶.۶۴ ۱۱۶.۹۱
۱۶ جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۲۸ ۳۶.۰۲ ۴۲.۴۷ ۴۷.۸۷ ۵۳.۵۶ ۵۹.۶۴ ۶۳.۶۵ ۷۵.۸۰ ۸۶.۸۴ ۱۰۶.۶۸ ۱۰۸.۲۲ ۱۱۶.۱۳
۱۷ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۱.۱۶ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۶۰ ۷۹.۰۳ ۸۴.۸۵ ۷۹.۸۳ ۸۵.۳۸ ۸۹.۵۶ ۹۹.۸۵ ۱۰۱.۹۷ ۱۱۴.۰۹
۱۸ استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۴۹.۵۷ ۵۴.۲۴ ۵۴.۴۳ ۷۵.۸۷ ۹۴.۳۳ ۱۰۱.۸۷ ۱۰۳.۳۱ ۱۰۹.۴۷
۱۹ پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۷۸ ۴۲.۱۱ ۵۳.۸۲ ۶۰.۸۱ ۷۵.۰۴ ۸۹.۱۲ ۸۷.۴۹ ۹۹.۲۵ ۱۰۱.۴۱ ۱۰۸.۱۲
۲۰ آلمان ۴۸.۷۱ ۵۵.۳۱ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۱ ۶۹.۵۰ ۷۶.۰۵ ۸۵.۴۴ ۸۶.۶۰ ۹۰.۵۷ ۹۶.۳۳ ۹۹.۸۱ ۱۰۵.۷۵ ۱۰۷.۳۰
۲۱ هلند ۴۵.۷۷ ۵۲.۱۸ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۶.۹۷ ۷۳.۰۰ ۷۷.۱۶ ۷۹.۲۶ ۹۰.۴۵ ۸۷.۱۰ ۹۶.۴۰ ۱۰۷.۱۲ ۱۰۴.۰۱
۲۲ کانادا ۳۷.۴۲ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۰۸ ۵۸.۱۶ ۶۰.۲۸ ۶۹.۹۷ ۷۵.۶۲ ۸۰.۰۲ ۸۲.۳۸ ۹۰.۷۱ ۹۲.۱۰ ۹۸.۰۴
۲۳ اسپانیا ۳۰.۳۵ ۳۵.۹۵ ۴۲.۲۱ ۴۶.۷۴ ۵۲.۶۱ ۵۸.۲۰ ۶۵.۱۴ ۷۳.۱۸ ۷۷.۴۳ ۸۳.۶۹ ۸۷.۵۰ ۹۶.۷۸ ۹۷.۷۲
۲۴ قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۲.۲۹ ۵۶.۸۲ ۴۶.۸۶ ۵۳.۴۰ ۵۳.۸۴ ۹۳.۲۶
۲۵ فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۱۷ ۵۰.۷۸ ۵۹.۷۶ ۶۲.۱۳ ۶۵.۳۷ ۷۰.۰۰ ۷۳.۵۵ ۷۷.۴۱ ۷۸.۸۰ ۸۴.۴۱ ۸۷.۶۴ ۸۹.۷۲
۲۶ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۶۸ ۲۱.۶۰ ۳۱.۶۰ ۴۰.۸۴ ۵۷.۶۴ ۷۸.۰۸ ۸۵.۶۱ ۸۹.۲۳
۲۷ انگلستان ۳۲.۴۸ ۳۷.۵۲ ۴۱.۹۹ ۴۷.۰۳ ۴۹.۶۰ ۵۱.۶۷ ۵۴.۶۲ ۵۶.۹۵ ۶۱.۹۷ ۶۷.۳۷ ۷۴.۲۲ ۸۴.۳۷ ۸۸.۱۸
۲۸ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۵۵ ۳۸.۶۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۵۸ ۶۴.۵۷ ۵۷.۸۱ ۶۵.۱۴ ۶۸.۶۰ ۸۲.۵۴
۲۹ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۱ ۴۵.۰۱ ۴۸.۷۱ ۵۰.۷۷ ۵۶.۲۵ ۶۰.۵۳ ۶۳.۳۴ ۶۷.۰۸ ۷۰.۰۳ ۷۳.۴۳ ۷۶.۵۷ ۷۸.۰۲
۳۰ ایتالیا ۲۶.۷۰ ۲۹.۹۱ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۴ ۴۲.۲۰ ۴۵.۴۱ ۵۱.۰۴ ۵۴.۲۳ ۵۸.۵۴ ۶۱.۲۸ ۶۷.۸۹ ۷۱.۳۲ ۷۴.۳۸
۳۱ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۰.۹۱ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۶.۳۷ ۵۳.۰۰ ۵۳.۹۶ ۵۸.۱۸ ۷۱.۳۴
۳۲ اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۳.۳۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۱.۹۳ ۵۵.۳۶ ۵۲.۷۳ ۴۷.۷۱ ۶۹.۴۹
۳۳ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۴۸ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۱۷ ۳۱.۹۶ ۳۴.۲۱ ۳۸.۷۵ ۴۴.۵۶ ۵۰.۵۴ ۶۰.۱۵ ۶۶.۷۲ ۶۸.۶۵
۳۴ لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۰۴ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۵۲ ۴۵.۹۸ ۵۷.۹۷ ۶۹.۸۸ ۶۱.۲۸ ۶۶.۴۸
۳۵ یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۳.۷۶ ۴۴.۵۱ ۴۷.۱۰ ۵۱.۴۳ ۵۲.۸۹ ۵۶.۵۵ ۶۱.۰۹ ۶۸.۳۹ ۶۳.۹۴
۳۶ مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۷۶ ۱۸.۱۸ ۲۷.۲۰ ۳۱.۸۸ ۴۰.۶۳ ۴۹.۰۳ ۵۶.۸۳ ۶۱.۹۸ ۶۲.۱۰
۳۷ ژاپن ۴۰.۷۷ ۴۴.۰۱ ۴۵.۰۳ ۴۷.۹۵ ۴۸.۶۵ ۴۹.۲۳ ۵۳.۱۵ ۵۲.۷۱ ۵۴.۹۶ ۵۶.۹۹ ۵۷.۸۸ ۶۰.۰۵ ۶۰.۹۸
۳۸ لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۶.۳۸ ۳۰.۸۱ ۳۲.۱۰ ۵۷.۱۴ ۵۰.۵۰ ۵۲.۰۴
۳۹ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۱۹.۸۷ ۲۰.۶۰ ۲۹.۹۰ ۳۵.۳۸ ۳۱.۴۹ ۳۱.۶۲ ۳۵.۴۵ ۳۸.۱۲ ۴۸.۲۳
۴۰ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۱۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۲۹ ۳۶.۰۹ ۳۷.۲۰ ۴۳.۳۸ ۴۰.۹۴ ۴۲.۹۸ ۴۷.۲۳
۴۱ رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۹۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۹ ۳۲.۸۹ ۳۹.۶۶ ۳۷.۸۴ ۴۵.۲۹ ۴۱.۱۹ ۵۱.۶۳ ۴۸.۵۷ ۴۵.۴۴
۴۲ تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۳۱ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۵.۸۰ ۱۹.۷۰ ۲۵.۶۶ ۳۶.۱۹ ۴۲.۰۹ ۴۵.۰۹
۴۳ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۸.۸۹ ۳۸.۷۶ ۴۱.۳۲ ۴۶.۰۰ ۴۳.۶۹ ۴۸.۰۳ ۴۳.۸۶
۴۴ چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۲ ۱۳.۲۴ ۱۵.۱۲ ۱۸.۵۸ ۲۰.۹۳ ۲۵.۲۰ ۳۰.۰۸ ۳۴.۵۱ ۳۷.۳۰ ۴۲.۹۰
۴۵ روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۵ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۳ ۱۹.۰۶ ۲۰.۰۰ ۲۰.۲۲ ۲۲.۲۶ ۲۴.۶۸ ۳۳.۲۱ ۳۶.۰۰ ۳۷.۸۱
۴۶ بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۷۳ ۳۰.۹۷ ۲۷.۹۶ ۳۰.۲۳ ۳۳.۲۵ ۳۴.۴۸
۴۷ امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۳۴ ۱۰.۹۹ ۱۳.۸۹ ۲۰.۵۴ ۲۳.۳۰ ۳۱.۱۷
۴۸ ترکیه ۳.۰۸ ۳.۷۲ ۴.۸۱ ۶.۶۴ ۸.۳۴ ۱۰.۴۵ ۱۲.۳۶ ۱۴.۱۳ ۱۷.۸۹ ۲۰.۵۲ ۲۳.۸۵ ۲۸.۳۴ ۲۹.۳۰
۴۹ بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۱.۲۹ ۲۸.۴۳ ۲۶.۲۴ ۳۵.۰۸ ۲۸.۸۱
۵۰ بلاروس ۱۲.۰۰ ۹.۵۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۷۳ ۱۹.۲۳ ۱۶.۴۸ ۱۶.۲۵ ۲۱.۲۹ ۲۲.۹۳ ۲۵.۹۸
۵۱ شیلی ۲.۹۷ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۵۶ ۱۲.۸۳ ۱۳.۵۷ ۱۵.۶۱ ۱۶.۸۹ ۲۱.۳۳ ۲۲.۸۷
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۰ ۱۱.۸۷ ۱۳.۶۱ ۱۴.۴۶ ۱۶.۱۲ ۱۷.۶۶ ۱۹.۴۳ ۲۰.۴۷ ۲۱.۷۴
۵۲ اوکراین ۸.۵۸ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۶ ۱۰.۵۱ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۴۷ ۱۵.۴۳ ۱۷.۲۳ ۲۱.۱۹ ۲۱.۲۶ ۲۱.۶۱
۵۳ ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۱۶ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۷۰ ۱۴.۸۶ ۱۷.۲۰ ۲۵.۰۳ ۲۶.۶۷ ۲۱.۱۶
۵۴ مصر ۰.۹۴ ۱.۴۳ ۲.۰۶ ۲.۴۸ ۳.۶۵ ۴.۴۹ ۵.۵۸ ۷.۵۰ ۹.۵۱ ۱۲.۲۶ ۱۵.۱۵ ۱۷.۰۶ ۱۹.۶۷
۵۵ عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۳.۱۳ ۱۳.۸۱ ۱۹.۶۶ ۱۹.۶۳
۵۶ کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۶ ۱۸.۶۱
۵۷ اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۵۴ ۹.۱۰ ۹.۳۶ ۱۳.۱۱ ۱۰.۴۵ ۱۷.۶۵
۵۸ مولداوی ۹.۴۶ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۱.۸۰ ۱۷.۴۳ ۱۷.۱۶ ۲۲.۲۴ ۱۶.۶۲
۵۹ آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۲ ۶.۰۳ ۷.۱۸ ۸.۶۷ ۱۰.۲۱ ۱۲.۱۶ ۱۵.۳۸ ۱۵.۸۰
۶۰ آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۰ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۹.۹۸ ۱۰.۳۲ ۱۱.۳۱ ۱۲.۵۳ ۱۳.۴۸ ۱۴.۵۲
۶۱ برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۶ ۵.۴۵ ۶.۲۰ ۶.۷۳ ۷.۷۹ ۹.۰۳ ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۳ ۱۳.۱۶ ۱۴.۳۲
۶۲ اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۱۸ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۷.۷۲ ۱۱.۴۶ ۱۱.۸۴ ۱۴.۱۲
۶۳ تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۳ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۸ ۶.۵۰ ۷.۳۷ ۸.۳۸ ۹.۲۷ ۹.۹۶ ۱۱.۹۱ ۱۳.۹۸
۶۴ لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۹.۱۰ ۱۴.۰۱ ۱۷.۸۱ ۱۲.۵۰
۶۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۴.۰۱ ۴.۴۳ ۵.۳۲ ۸.۲۵ ۱۰.۹۵
۶۶ مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۵ ۳.۴۰ ۴.۶۷ ۴.۷۴ ۴.۴۹ ۵.۰۶ ۵.۷۲ ۶.۳۷ ۷.۰۰ ۸.۳۶ ۸.۹۱ ۱۰.۶۷
۶۷ الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۵۹ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۳.۹۹ ۴.۰۷ ۵.۰۴ ۷.۳۲ ۸.۴۷ ۱۰.۱۲
۶۸ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۸ ۳.۵۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۶.۰۹ ۷.۳۳ ۸.۳۶ ۹.۳۶ ۱۰.۰۴
۶۹ قزاقستان ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۲۹ ۳.۵۹ ۴.۷۹ ۷.۰۸ ۹.۴۸
۷۰ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۵۰ ۳.۷۸ ۵.۶۰ ۸.۵۰ ۹.۳۳
۷۱ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۶ ۲.۶۲ ۳.۴۵ ۵.۰۲ ۶.۸۵ ۸.۸۸
۷۲ مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۲.۹۷ ۴.۰۲ ۳.۷۰ ۴.۶۵ ۶.۲۴ ۷.۰۵
۷۳ کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۳ ۳.۵۲ ۲.۹۱ ۳.۶۰ ۴.۵۰ ۴.۵۰ ۶.۳۴
۷۴ گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۰۲ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۴۰ ۲.۶۵ ۴.۰۲ ۷.۲۶ ۴.۵۷ ۶.۱۹
۷۵ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳.۰۷ ۳.۱۷ ۳.۹۶ ۵.۰۵ ۵.۵۵
۷۶ کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۰ ۴.۲۲ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۰۱ ۴.۸۸ ۵.۳۱
۷۷ کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۷۳ ۲.۵۰ ۲.۴۷ ۵.۱۰
۷۸ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۸۳ ۳.۹۸ ۴.۵۶
۷۹ سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۵۴ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۳.۶۸
۸۰ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۵۷ ۲.۲۹ ۳.۱۱ ۳.۴۹
۸۱ جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۱۰ ۱.۰۴ ۱.۷۴ ۳.۱۱
۸۲ پاناما ۱.۲۰ ۰.۵۹ ۰.۸۷ ۰.۸۵ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۳.۲۴ ۲.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۷۹ ۰.۵۰ ۱.۴۹ ۱.۹۵
۸۳ ونزوئلا ۱.۱۶ ۱.۰۳ ۱.۱۶ ۱.۵۶ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۴ ۱.۵۸ ۰.۹۸ ۲.۰۲ ۱.۳۶ ۱.۷۸
۸۴ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۴۸ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۸۷ ۱.۶۶
۸۵ کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۷۹ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۸۸ ۱.۶۲
۸۶ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۱ ۱.۱۹ ۱.۵۹
۸۷ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۷۵ ۱.۰۱ ۱.۴۵
۸۸ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۰.۸۵ ۱.۳۶
۸۹ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۱ ۱.۱۸ ۱.۰۰ ۱.۲۴
۹۰ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۴ ۰.۸۵ ۱.۲۴
۹۱ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۹۴ ۱.۰۹
۹۲ تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۷۵ ۰.۴۶ ۱.۰۱
۹۳ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۰.۴۰ ۱۲.۸۰ ۰.۸۶
۹۴ سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹
۹۵ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۱.۰۱ ۱.۱۵ ۰.۶۵
۹۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۷ ۰.۵۹
۹۷ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۹ ۰.۹۶ ۰.۹۲ ۰.۸۴ ۱.۰۷ ۰.۵۸
۹۸ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۰.۵۴
۹۹ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۵۲
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴
۱۰۱ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰ ۰.۳۶
۱۰۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳ ۰.۳۵
۱۰۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸
۱۰۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۰
۱۰۵ تایوان ۵۸.۵۹ ۷۶.۲۳ ۸۱.۳۱ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۴۰ ۱۱۷.۲۴ ۱۳۶.۵۵ ۱۳۳.۰۵
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۰.۵۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)