بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۶۴ ۳۰۷.۰۹ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۵.۳۵ ۳۸۹.۳۲ ۴۲۱.۴۱ ۴۴۱.۱۹ ۴۲۵.۳۴ ۴۲۶.۵۷ ۴۰۹.۸۵
۲ لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۰۹.۴۵ ۸۱.۴۵ ۱۳۴.۶۷ ۱۸۷.۱۵ ۱۳۲.۷۵ ۱۵۸.۲۲ ۲۶۳.۷۸
۳ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۴۱ ۱۶۵.۲۴ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۴.۳۳ ۱۹۳.۵۹ ۲۰۸.۲۲ ۲۲۱.۱۹ ۲۳۷.۹۳ ۲۴۲.۸۵ ۲۳۶.۲۵
۴ فنلاند ۵۲.۸۰ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۰۸ ۱۲۸.۳۷ ۱۳۶.۰۶ ۱۶۰.۲۱ ۱۶۸.۹۹ ۱۷۴.۵۲ ۱۹۰.۸۸ ۱۹۰.۲۹
۵ کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۴۹ ۶۹.۳۷ ۸۵.۹۰ ۹۳.۳۹ ۱۰۷.۶۶ ۱۲۷.۱۴ ۱۳۷.۶۷ ۱۴۸.۸۴ ۱۶۲.۱۴ ۱۷۴.۶۶ ۱۸۰.۳۷ ۱۷۹.۹۴ ۱۸۹.۰۲
۶ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۲۰ ۷۷.۳۹ ۸۴.۱۷ ۸۸.۸۳ ۱۰۳.۵۴ ۱۲۲.۰۲ ۱۳۰.۸۹ ۱۴۲.۹۱ ۱۵۹.۸۶ ۱۶۱.۰۳ ۱۷۳.۰۸ ۱۸۷.۴۳ ۱۸۳.۵۴
۷ استرالیا ۳۵.۵۰ ۴۵.۲۲ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۳ ۷۱.۱۳ ۷۶.۸۹ ۹۴.۸۵ ۱۰۰.۴۵ ۱۱۷.۳۶ ۱۳۰.۷۳ ۱۴۸.۸۱ ۱۵۳.۷۳ ۱۶۰.۳۷ ۱۷۲.۸۱
۸ دانمارک ۴۴.۱۰ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۲۶ ۷۳.۵۱ ۹۱.۹۳ ۱۱۲.۹۲ ۱۱۲.۱۳ ۱۲۰.۵۷ ۱۴۹.۲۰ ۱۵۲.۲۰ ۱۵۶.۳۴ ۱۷۸.۸۷ ۱۷۰.۰۸
۹ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۲.۱۸ ۱۲۹.۹۸ ۱۳۷.۶۲ ۱۲۶.۰۰ ۱۶۴.۰۴
۱۰ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۲.۶۲ ۹۱.۱۹ ۹۸.۶۰ ۱۱۰.۰۹ ۱۲۶.۳۹ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۲.۵۸ ۱۵۳.۱۴ ۱۵۷.۸۸ ۱۶۰.۱۶ ۱۵۲.۳۷
۱۱ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۱۱ ۷۵.۷۳ ۸۳.۵۷ ۱۱۳.۵۹ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۵۳ ۱۳۶.۷۹ ۱۴۱.۲۱ ۱۴۴.۷۶ ۱۵۴.۲۰ ۱۵۱.۰۳ ۱۵۰.۴۱
۱۲ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۳.۳۱ ۹۵.۲۷ ۱۰۵.۳۴ ۱۵۰.۹۵ ۱۴۱.۸۰ ۱۴۹.۷۴
۱۳ تایوان ۵۸.۵۹ ۷۶.۲۳ ۸۱.۳۱ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۴۰ ۱۱۷.۲۴ ۱۳۶.۵۵ ۱۳۳.۰۵ ۱۲۶.۴۵
۱۴ ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۵ ۲۷.۰۶ ۳۹.۹۳ ۴۸.۲۱ ۵۹.۳۴ ۷۰.۳۲ ۸۸.۲۲ ۱۰۶.۶۴ ۱۱۶.۹۱ ۱۲۳.۹۴
۱۵ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۵.۷۷ ۸۳.۱۵ ۹۳.۵۰ ۹۳.۱۹ ۱۰۲.۷۵ ۱۰۸.۳۹ ۱۱۹.۳۹ ۱۱۷.۷۳ ۱۲۳.۲۹ ۱۱۸.۸۱
۱۶ قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۲.۲۹ ۵۶.۸۲ ۴۶.۸۶ ۵۳.۴۰ ۵۳.۸۴ ۹۳.۲۶ ۱۱۸.۵۶
۱۷ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۱.۱۶ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۶۰ ۷۹.۰۳ ۸۴.۸۵ ۷۹.۸۳ ۸۵.۳۸ ۸۹.۵۶ ۹۹.۸۵ ۱۰۱.۹۷ ۱۱۴.۰۹ ۱۱۲.۹۲
۱۸ استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۴۹.۵۷ ۵۴.۲۴ ۵۴.۴۳ ۷۵.۸۷ ۹۴.۳۳ ۱۰۱.۸۷ ۱۰۳.۳۱ ۱۰۹.۴۷ ۱۱۲.۸۰
۱۹ جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۲۸ ۳۶.۰۲ ۴۲.۴۷ ۴۷.۸۷ ۵۳.۵۶ ۵۹.۶۴ ۶۳.۶۵ ۷۵.۸۰ ۸۶.۸۴ ۱۰۶.۶۸ ۱۰۸.۲۲ ۱۱۶.۱۳ ۱۱۲.۳۷
۲۰ پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۷۸ ۴۲.۱۱ ۵۳.۸۲ ۶۰.۸۱ ۷۵.۰۴ ۸۹.۱۲ ۸۷.۴۹ ۹۹.۲۵ ۱۰۱.۴۱ ۱۰۸.۱۲ ۱۱۲.۳۴
۲۱ آلمان ۴۸.۷۱ ۵۵.۳۱ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۱ ۶۹.۵۰ ۷۶.۰۵ ۸۵.۴۴ ۸۶.۶۰ ۹۰.۵۷ ۹۶.۳۳ ۹۹.۸۱ ۱۰۵.۷۵ ۱۰۷.۳۰ ۱۰۶.۰۳
۲۲ هلند ۴۵.۷۷ ۵۲.۱۸ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۶.۹۷ ۷۳.۰۰ ۷۷.۱۶ ۷۹.۲۶ ۹۰.۴۵ ۸۷.۱۰ ۹۶.۴۰ ۱۰۷.۱۲ ۱۰۴.۰۱ ۱۰۲.۹۰
۲۳ کانادا ۳۷.۴۲ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۰۸ ۵۸.۱۶ ۶۰.۲۸ ۶۹.۹۷ ۷۵.۶۲ ۸۰.۰۲ ۸۲.۳۸ ۹۰.۷۱ ۹۲.۱۰ ۹۸.۰۴ ۱۰۱.۶۲
۲۴ اسپانیا ۳۰.۳۵ ۳۵.۹۵ ۴۲.۲۱ ۴۶.۷۴ ۵۲.۶۱ ۵۸.۲۰ ۶۵.۱۴ ۷۳.۱۸ ۷۷.۴۳ ۸۳.۶۹ ۸۷.۵۰ ۹۶.۷۸ ۹۷.۷۲ ۱۰۰.۸۳
۲۵ قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۴.۶۴ ۸۶.۲۴ ۱۲۶.۰۸ ۱۲۲.۰۱ ۱۰۰.۳۰
۲۶ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۶۸ ۲۱.۶۰ ۳۱.۶۰ ۴۰.۸۴ ۵۷.۶۴ ۷۸.۰۸ ۸۵.۶۱ ۸۹.۲۳ ۹۵.۱۶
۲۷ انگلستان ۳۲.۴۸ ۳۷.۵۲ ۴۱.۹۹ ۴۷.۰۳ ۴۹.۶۰ ۵۱.۶۷ ۵۴.۶۲ ۵۶.۹۵ ۶۱.۹۷ ۶۷.۳۷ ۷۴.۲۲ ۸۴.۳۷ ۸۸.۱۸ ۸۸.۷۱
۲۸ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۵۵ ۳۸.۶۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۵۸ ۶۴.۵۷ ۵۷.۸۱ ۶۵.۱۴ ۶۸.۶۰ ۸۲.۵۴ ۸۵.۲۴
۲۹ فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۱۷ ۵۰.۷۸ ۵۹.۷۶ ۶۲.۱۳ ۶۵.۳۷ ۷۰.۰۰ ۷۳.۵۵ ۷۷.۴۱ ۷۸.۸۰ ۸۴.۴۱ ۸۷.۶۴ ۸۹.۷۲ ۸۳.۹۹
۳۰ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۱ ۴۵.۰۱ ۴۸.۷۱ ۵۰.۷۷ ۵۶.۲۵ ۶۰.۵۳ ۶۳.۳۴ ۶۷.۰۸ ۷۰.۰۳ ۷۳.۴۳ ۷۶.۵۷ ۷۸.۰۲ ۷۸.۱۵
۳۱ ایتالیا ۲۶.۷۰ ۲۹.۹۱ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۴ ۴۲.۲۰ ۴۵.۴۱ ۵۱.۰۴ ۵۴.۲۳ ۵۸.۵۴ ۶۱.۲۸ ۶۷.۸۹ ۷۱.۳۲ ۷۴.۳۸ ۷۳.۳۱
۳۲ یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۳.۷۶ ۴۴.۵۱ ۴۷.۱۰ ۵۱.۴۳ ۵۲.۸۹ ۵۶.۵۵ ۶۱.۰۹ ۶۸.۳۹ ۶۳.۹۴ ۶۹.۳۵
۳۳ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۰.۹۱ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۶.۳۷ ۵۳.۰۰ ۵۳.۹۶ ۵۸.۱۸ ۷۱.۳۴ ۶۸.۱۶
۳۴ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۴۸ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۱۷ ۳۱.۹۶ ۳۴.۲۱ ۳۸.۷۵ ۴۴.۵۶ ۵۰.۵۴ ۶۰.۱۵ ۶۶.۷۲ ۶۸.۶۵ ۶۷.۳۵
۳۵ لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۰۴ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۵۲ ۴۵.۹۸ ۵۷.۹۷ ۶۹.۸۸ ۶۱.۲۸ ۶۶.۴۸ ۶۵.۲۴
۳۶ اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۳.۳۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۱.۹۳ ۵۵.۳۶ ۵۲.۷۳ ۴۷.۷۱ ۶۹.۴۹ ۶۱.۱۳
۳۷ ژاپن ۴۰.۷۷ ۴۴.۰۱ ۴۵.۰۳ ۴۷.۹۵ ۴۸.۶۵ ۴۹.۲۳ ۵۳.۱۵ ۵۲.۷۱ ۵۴.۹۶ ۵۶.۹۹ ۵۷.۸۸ ۶۰.۰۵ ۶۰.۹۸ ۶۰.۹۴
۳۸ مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۷۶ ۱۸.۱۸ ۲۷.۲۰ ۳۱.۸۸ ۴۰.۶۳ ۴۹.۰۳ ۵۶.۸۳ ۶۱.۹۸ ۶۲.۱۰ ۶۰.۷۱
۳۹ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۱۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۲۹ ۳۶.۰۹ ۳۷.۲۰ ۴۳.۳۸ ۴۰.۹۴ ۴۲.۹۸ ۴۷.۲۳ ۵۰.۴۷
۴۰ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۸.۸۹ ۳۸.۷۶ ۴۱.۳۲ ۴۶.۰۰ ۴۳.۶۹ ۴۸.۰۳ ۴۳.۸۶ ۵۰.۱۳
۴۱ لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۶.۳۸ ۳۰.۸۱ ۳۲.۱۰ ۵۷.۱۴ ۵۰.۵۰ ۵۲.۰۴ ۴۸.۷۹
۴۲ چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۲ ۱۳.۲۴ ۱۵.۱۲ ۱۸.۵۸ ۲۰.۹۳ ۲۵.۲۰ ۳۰.۰۸ ۳۴.۵۱ ۳۷.۳۰ ۴۲.۹۰ ۴۸.۶۱
۴۳ رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۹۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۹ ۳۲.۸۹ ۳۹.۶۶ ۳۷.۸۴ ۴۵.۲۹ ۴۱.۱۹ ۵۱.۶۳ ۴۸.۵۷ ۴۵.۴۴ ۴۵.۰۳
۴۴ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۱۹.۸۷ ۲۰.۶۰ ۲۹.۹۰ ۳۵.۳۸ ۳۱.۴۹ ۳۱.۶۲ ۳۵.۴۵ ۳۸.۱۲ ۴۸.۲۳ ۴۳.۵۳
۴۵ تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۳۱ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۵.۸۰ ۱۹.۷۰ ۲۵.۶۶ ۳۶.۱۹ ۴۲.۰۹ ۴۵.۰۹ ۴۳.۴۹
۴۶ روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۵ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۳ ۱۹.۰۶ ۲۰.۰۰ ۲۰.۲۲ ۲۲.۲۶ ۲۴.۶۸ ۳۳.۲۱ ۳۶.۰۰ ۳۷.۸۱ ۴۱.۱۵
۴۷ امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۳۴ ۱۰.۹۹ ۱۳.۸۹ ۲۰.۵۴ ۲۳.۳۰ ۳۱.۱۷ ۴۰.۳۹
۴۸ بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۱.۲۹ ۲۸.۴۳ ۲۶.۲۴ ۳۵.۰۸ ۲۸.۸۱ ۳۸.۸۷
۴۹ ترکیه ۳.۰۸ ۳.۷۲ ۴.۸۱ ۶.۶۴ ۸.۳۴ ۱۰.۴۵ ۱۲.۳۶ ۱۴.۱۳ ۱۷.۸۹ ۲۰.۵۲ ۲۳.۸۵ ۲۸.۳۴ ۲۹.۳۰ ۳۱.۴۷
۵۰ کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۶ ۱۸.۶۱ ۳۱.۱۸
۵۱ بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۷۳ ۳۰.۹۷ ۲۷.۹۶ ۳۰.۲۳ ۳۳.۲۵ ۳۴.۴۸ ۳۰.۶۱
۵۲ بلاروس ۱۲.۰۰ ۹.۵۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۷۳ ۱۹.۲۳ ۱۶.۴۸ ۱۶.۲۵ ۲۱.۲۹ ۲۲.۹۳ ۲۵.۹۸ ۲۷.۹۴
۵۳ شیلی ۲.۹۷ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۵۶ ۱۲.۸۳ ۱۳.۵۷ ۱۵.۶۱ ۱۶.۸۹ ۲۱.۳۳ ۲۲.۸۷ ۲۶.۷۰
۵۴ مصر ۰.۹۴ ۱.۴۳ ۲.۰۶ ۲.۴۸ ۳.۶۵ ۴.۴۹ ۵.۵۸ ۷.۵۰ ۹.۵۱ ۱۲.۲۶ ۱۵.۱۵ ۱۷.۰۶ ۱۹.۶۷ ۲۳.۶۸
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۰ ۱۱.۸۷ ۱۳.۶۱ ۱۴.۴۶ ۱۶.۱۲ ۱۷.۶۶ ۱۹.۴۳ ۲۰.۴۷ ۲۱.۷۴ ۲۲.۸۳
۵۵ عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۳.۱۳ ۱۳.۸۱ ۱۹.۶۶ ۱۹.۶۳ ۲۲.۷۸
۵۶ اوکراین ۸.۵۸ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۶ ۱۰.۵۱ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۴۷ ۱۵.۴۳ ۱۷.۲۳ ۲۱.۱۹ ۲۱.۲۶ ۲۱.۶۱ ۲۱.۶۵
۵۷ ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۱۶ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۷۰ ۱۴.۸۶ ۱۷.۲۰ ۲۵.۰۳ ۲۶.۶۷ ۲۱.۱۶ ۲۰.۶۷
۵۸ آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۲ ۶.۰۳ ۷.۱۸ ۸.۶۷ ۱۰.۲۱ ۱۲.۱۶ ۱۵.۳۸ ۱۵.۸۰ ۱۶.۵۱
۵۹ اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۵۴ ۹.۱۰ ۹.۳۶ ۱۳.۱۱ ۱۰.۴۵ ۱۷.۶۵ ۱۵.۹۵
۶۰ اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۱۸ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۷.۷۲ ۱۱.۴۶ ۱۱.۸۴ ۱۴.۱۲ ۱۵.۸۷
۶۱ آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۰ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۹.۹۸ ۱۰.۳۲ ۱۱.۳۱ ۱۲.۵۳ ۱۳.۴۸ ۱۴.۵۲ ۱۵.۶۰
۶۲ تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۳ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۸ ۶.۵۰ ۷.۳۷ ۸.۳۸ ۹.۲۷ ۹.۹۶ ۱۱.۹۱ ۱۳.۹۸ ۱۵.۳۰
۶۳ برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۶ ۵.۴۵ ۶.۲۰ ۶.۷۳ ۷.۷۹ ۹.۰۳ ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۳ ۱۳.۱۶ ۱۴.۳۲ ۱۵.۲۵
۶۴ مولداوی ۹.۴۶ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۱.۸۰ ۱۷.۴۳ ۱۷.۱۶ ۲۲.۲۴ ۱۶.۶۲ ۱۳.۸۲
۶۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۴.۰۱ ۴.۴۳ ۵.۳۲ ۸.۲۵ ۱۰.۹۵ ۱۳.۳۷
۶۶ لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۹.۱۰ ۱۴.۰۱ ۱۷.۸۱ ۱۲.۵۰ ۱۳.۱۴
۶۷ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۵۰ ۳.۷۸ ۵.۶۰ ۸.۵۰ ۹.۳۳ ۱۲.۷۷
۶۸ مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۵ ۳.۴۰ ۴.۶۷ ۴.۷۴ ۴.۴۹ ۵.۰۶ ۵.۷۲ ۶.۳۷ ۷.۰۰ ۸.۳۶ ۸.۹۱ ۱۰.۶۷ ۱۱.۴۰
۶۹ قزاقستان ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۲۹ ۳.۵۹ ۴.۷۹ ۷.۰۸ ۹.۴۸ ۱۰.۸۹
۷۰ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۸ ۳.۵۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۶.۰۹ ۷.۳۳ ۸.۳۶ ۹.۳۶ ۱۰.۰۴ ۱۰.۸۵
۷۱ الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۵۹ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۳.۹۹ ۴.۰۷ ۵.۰۴ ۷.۳۲ ۸.۴۷ ۱۰.۱۲ ۱۰.۰۴
۷۲ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۶ ۲.۶۲ ۳.۴۵ ۵.۰۲ ۶.۸۵ ۸.۸۸ ۹.۵۳
۷۳ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳.۰۷ ۳.۱۷ ۳.۹۶ ۵.۰۵ ۵.۵۵ ۸.۰۰
۷۴ مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۲.۹۷ ۴.۰۲ ۳.۷۰ ۴.۶۵ ۶.۲۴ ۷.۰۵ ۷.۹۱
۷۵ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۸۳ ۳.۹۸ ۴.۵۶ ۷.۸۲
۷۶ کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۳ ۳.۵۲ ۲.۹۱ ۳.۶۰ ۴.۵۰ ۴.۵۰ ۶.۳۴ ۷.۰۵
۷۷ گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۰۲ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۴۰ ۲.۶۵ ۴.۰۲ ۷.۲۶ ۴.۵۷ ۶.۱۹ ۵.۶۳
۷۸ کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۰ ۴.۲۲ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۰۱ ۴.۸۸ ۵.۳۱ ۵.۰۳
۷۹ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۵۷ ۲.۲۹ ۳.۱۱ ۳.۴۹ ۴.۹۲
۸۰ کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۷۳ ۲.۵۰ ۲.۴۷ ۵.۱۰ ۴.۲۰
۸۱ جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۱۰ ۱.۰۴ ۱.۷۴ ۳.۱۱ ۳.۷۵
۸۲ سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۵۴ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۳.۶۸ ۳.۳۲
۸۳ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۴۸ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۸۷ ۱.۶۶ ۱.۸۲
۸۴ کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۷۹ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۱.۷۴
۸۵ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۴ ۰.۸۵ ۱.۲۴ ۱.۶۱
۸۶ ونزوئلا ۱.۱۶ ۱.۰۳ ۱.۱۶ ۱.۵۶ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۴ ۱.۵۸ ۰.۹۸ ۲.۰۲ ۱.۳۶ ۱.۷۸ ۱.۵۶
۸۷ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۷۵ ۱.۰۱ ۱.۴۵ ۱.۵۵
۸۸ پاناما ۱.۲۰ ۰.۵۹ ۰.۸۷ ۰.۸۵ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۳.۲۴ ۲.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۷۹ ۰.۵۰ ۱.۴۹ ۱.۹۵ ۱.۴۴
۸۹ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۰.۸۵ ۱.۳۶ ۱.۳۶
۹۰ سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹ ۱.۲۰
۹۱ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۱ ۱.۱۸ ۱.۰۰ ۱.۲۴ ۱.۰۹
۹۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳ ۰.۳۵ ۱.۰۵
۹۳ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۹۴ ۱.۰۹ ۱.۰۰
۹۴ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۷ ۰.۵۹ ۰.۹۰
۹۵ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۹ ۰.۹۶ ۰.۹۲ ۰.۸۴ ۱.۰۷ ۰.۵۸ ۰.۷۵
۹۶ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۰.۴۰ ۱۲.۸۰ ۰.۸۶ ۰.۷۳
۹۷ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۱ ۱.۱۹ ۱.۵۹ ۰.۷۱
۹۸ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۰.۵۴ ۰.۶۶
۹۹ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۱.۰۱ ۱.۱۵ ۰.۶۵ ۰.۶۳
۱۰۰ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰ ۰.۳۶ ۰.۳۵
۱۰۱ تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۷۵ ۰.۴۶ ۱.۰۱ ۰.۳۳
۱۰۲ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹
۱۰۳ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۵۲ ۰.۱۷
۱۰۴ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۵
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۰.۵۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)