بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ سنگاپور سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۶۴ ۳۰۷.۰۹ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۵.۳۵ ۳۸۹.۳۲ ۴۲۱.۴۱ ۴۴۱.۱۹ ۴۲۵.۳۴ ۴۲۶.۵۷ ۴۰۹.۸۵
۲ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۰۹.۴۵ ۸۱.۴۵ ۱۳۴.۶۷ ۱۸۷.۱۵ ۱۳۲.۷۵ ۱۵۸.۲۲ ۲۶۳.۷۸
۳ سوئیس سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۴۱ ۱۶۵.۲۴ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۴.۳۳ ۱۹۳.۵۹ ۲۰۸.۲۲ ۲۲۱.۱۹ ۲۳۷.۹۳ ۲۴۲.۸۵ ۲۳۶.۲۵
۴ فنلاند فنلاند ۵۲.۸۰ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۰۸ ۱۲۸.۳۷ ۱۳۶.۰۶ ۱۶۰.۲۱ ۱۶۸.۹۹ ۱۷۴.۵۲ ۱۹۰.۸۸ ۱۹۰.۲۹
۵ کره جنوبی کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۴۹ ۶۹.۳۷ ۸۵.۹۰ ۹۳.۳۹ ۱۰۷.۶۶ ۱۲۷.۱۴ ۱۳۷.۶۷ ۱۴۸.۸۴ ۱۶۲.۱۴ ۱۷۴.۶۶ ۱۸۰.۳۷ ۱۷۹.۹۴ ۱۸۹.۰۲
۶ سوئد سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۲۰ ۷۷.۳۹ ۸۴.۱۷ ۸۸.۸۳ ۱۰۳.۵۴ ۱۲۲.۰۲ ۱۳۰.۸۹ ۱۴۲.۹۱ ۱۵۹.۸۶ ۱۶۱.۰۳ ۱۷۳.۰۸ ۱۸۷.۴۳ ۱۸۳.۵۴
۷ استرالیا استرالیا ۳۵.۵۰ ۴۵.۲۲ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۳ ۷۱.۱۳ ۷۶.۸۹ ۹۴.۸۵ ۱۰۰.۴۵ ۱۱۷.۳۶ ۱۳۰.۷۳ ۱۴۸.۸۱ ۱۵۳.۷۳ ۱۶۰.۳۷ ۱۷۲.۸۱
۸ دانمارک دانمارک ۴۴.۱۰ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۲۶ ۷۳.۵۱ ۹۱.۹۳ ۱۱۲.۹۲ ۱۱۲.۱۳ ۱۲۰.۵۷ ۱۴۹.۲۰ ۱۵۲.۲۰ ۱۵۶.۳۴ ۱۷۸.۸۷ ۱۷۰.۰۸
۹ ایسلند ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۲.۱۸ ۱۲۹.۹۸ ۱۳۷.۶۲ ۱۲۶.۰۰ ۱۶۴.۰۴
۱۰ اسلوانی اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۲.۶۲ ۹۱.۱۹ ۹۸.۶۰ ۱۱۰.۰۹ ۱۲۶.۳۹ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۲.۵۸ ۱۵۳.۱۴ ۱۵۷.۸۸ ۱۶۰.۱۶ ۱۵۲.۳۷
۱۱ ایرلند ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۱۱ ۷۵.۷۳ ۸۳.۵۷ ۱۱۳.۵۹ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۵۳ ۱۳۶.۷۹ ۱۴۱.۲۱ ۱۴۴.۷۶ ۱۵۴.۲۰ ۱۵۱.۰۳ ۱۵۰.۴۱
۱۲ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۳.۳۱ ۹۵.۲۷ ۱۰۵.۳۴ ۱۵۰.۹۵ ۱۴۱.۸۰ ۱۴۹.۷۴
۱۳ تایوان تایوان ۵۸.۵۹ ۷۶.۲۳ ۸۱.۳۱ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۴۰ ۱۱۷.۲۴ ۱۳۶.۵۵ ۱۳۳.۰۵ ۱۲۶.۴۵
۱۴ ایران ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۵ ۲۷.۰۶ ۳۹.۹۳ ۴۸.۲۱ ۵۹.۳۴ ۷۰.۳۲ ۸۸.۲۲ ۱۰۶.۶۴ ۱۱۶.۹۱ ۱۲۳.۹۴
۱۵ بلژیک بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۵.۷۷ ۸۳.۱۵ ۹۳.۵۰ ۹۳.۱۹ ۱۰۲.۷۵ ۱۰۸.۳۹ ۱۱۹.۳۹ ۱۱۷.۷۳ ۱۲۳.۲۹ ۱۱۸.۸۱
۱۶ قبرس قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۲.۲۹ ۵۶.۸۲ ۴۶.۸۶ ۵۳.۴۰ ۵۳.۸۴ ۹۳.۲۶ ۱۱۸.۵۶
۱۷ اتریش اتریش ۴۶.۵۵ ۵۱.۱۶ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۶۰ ۷۹.۰۳ ۸۴.۸۵ ۷۹.۸۳ ۸۵.۳۸ ۸۹.۵۶ ۹۹.۸۵ ۱۰۱.۹۷ ۱۱۴.۰۹ ۱۱۲.۹۲
۱۸ استونی استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۴۹.۵۷ ۵۴.۲۴ ۵۴.۴۳ ۷۵.۸۷ ۹۴.۳۳ ۱۰۱.۸۷ ۱۰۳.۳۱ ۱۰۹.۴۷ ۱۱۲.۸۰
۱۹ جمهوری چک جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۲۸ ۳۶.۰۲ ۴۲.۴۷ ۴۷.۸۷ ۵۳.۵۶ ۵۹.۶۴ ۶۳.۶۵ ۷۵.۸۰ ۸۶.۸۴ ۱۰۶.۶۸ ۱۰۸.۲۲ ۱۱۶.۱۳ ۱۱۲.۳۷
۲۰ پرتغال پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۷۸ ۴۲.۱۱ ۵۳.۸۲ ۶۰.۸۱ ۷۵.۰۴ ۸۹.۱۲ ۸۷.۴۹ ۹۹.۲۵ ۱۰۱.۴۱ ۱۰۸.۱۲ ۱۱۲.۳۴
۲۱ آلمان آلمان ۴۸.۷۱ ۵۵.۳۱ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۱ ۶۹.۵۰ ۷۶.۰۵ ۸۵.۴۴ ۸۶.۶۰ ۹۰.۵۷ ۹۶.۳۳ ۹۹.۸۱ ۱۰۵.۷۵ ۱۰۷.۳۰ ۱۰۶.۰۳
۲۲ هلند هلند ۴۵.۷۷ ۵۲.۱۸ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۶.۹۷ ۷۳.۰۰ ۷۷.۱۶ ۷۹.۲۶ ۹۰.۴۵ ۸۷.۱۰ ۹۶.۴۰ ۱۰۷.۱۲ ۱۰۴.۰۱ ۱۰۲.۹۰
۲۳ کانادا کانادا ۳۷.۴۲ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۰۸ ۵۸.۱۶ ۶۰.۲۸ ۶۹.۹۷ ۷۵.۶۲ ۸۰.۰۲ ۸۲.۳۸ ۹۰.۷۱ ۹۲.۱۰ ۹۸.۰۴ ۱۰۱.۶۲
۲۴ اسپانیا اسپانیا ۳۰.۳۵ ۳۵.۹۵ ۴۲.۲۱ ۴۶.۷۴ ۵۲.۶۱ ۵۸.۲۰ ۶۵.۱۴ ۷۳.۱۸ ۷۷.۴۳ ۸۳.۶۹ ۸۷.۵۰ ۹۶.۷۸ ۹۷.۷۲ ۱۰۰.۸۳
۲۵ قطر قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۴.۶۴ ۸۶.۲۴ ۱۲۶.۰۸ ۱۲۲.۰۱ ۱۰۰.۳۰
۲۶ عربستان عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۶۸ ۲۱.۶۰ ۳۱.۶۰ ۴۰.۸۴ ۵۷.۶۴ ۷۸.۰۸ ۸۵.۶۱ ۸۹.۲۳ ۹۵.۱۶
۲۷ انگلستان انگلستان ۳۲.۴۸ ۳۷.۵۲ ۴۱.۹۹ ۴۷.۰۳ ۴۹.۶۰ ۵۱.۶۷ ۵۴.۶۲ ۵۶.۹۵ ۶۱.۹۷ ۶۷.۳۷ ۷۴.۲۲ ۸۴.۳۷ ۸۸.۱۸ ۸۸.۷۱
۲۸ نروژ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۵۵ ۳۸.۶۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۵۸ ۶۴.۵۷ ۵۷.۸۱ ۶۵.۱۴ ۶۸.۶۰ ۸۲.۵۴ ۸۵.۲۴
۲۹ فرانسه فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۱۷ ۵۰.۷۸ ۵۹.۷۶ ۶۲.۱۳ ۶۵.۳۷ ۷۰.۰۰ ۷۳.۵۵ ۷۷.۴۱ ۷۸.۸۰ ۸۴.۴۱ ۸۷.۶۴ ۸۹.۷۲ ۸۳.۹۹
۳۰ ایالات متحده ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۱ ۴۵.۰۱ ۴۸.۷۱ ۵۰.۷۷ ۵۶.۲۵ ۶۰.۵۳ ۶۳.۳۴ ۶۷.۰۸ ۷۰.۰۳ ۷۳.۴۳ ۷۶.۵۷ ۷۸.۰۲ ۷۸.۱۵
۳۱ ایتالیا ایتالیا ۲۶.۷۰ ۲۹.۹۱ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۴ ۴۲.۲۰ ۴۵.۴۱ ۵۱.۰۴ ۵۴.۲۳ ۵۸.۵۴ ۶۱.۲۸ ۶۷.۸۹ ۷۱.۳۲ ۷۴.۳۸ ۷۳.۳۱
۳۲ یونان یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۳.۷۶ ۴۴.۵۱ ۴۷.۱۰ ۵۱.۴۳ ۵۲.۸۹ ۵۶.۵۵ ۶۱.۰۹ ۶۸.۳۹ ۶۳.۹۴ ۶۹.۳۵
۳۳ نیوزلند نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۰.۹۱ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۶.۳۷ ۵۳.۰۰ ۵۳.۹۶ ۵۸.۱۸ ۷۱.۳۴ ۶۸.۱۶
۳۴ لهستان لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۴۸ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۱۷ ۳۱.۹۶ ۳۴.۲۱ ۳۸.۷۵ ۴۴.۵۶ ۵۰.۵۴ ۶۰.۱۵ ۶۶.۷۲ ۶۸.۶۵ ۶۷.۳۵
۳۵ لیتوانی لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۰۴ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۵۲ ۴۵.۹۸ ۵۷.۹۷ ۶۹.۸۸ ۶۱.۲۸ ۶۶.۴۸ ۶۵.۲۴
۳۶ اسلواکی اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۳.۳۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۱.۹۳ ۵۵.۳۶ ۵۲.۷۳ ۴۷.۷۱ ۶۹.۴۹ ۶۱.۱۳
۳۷ ژاپن ژاپن ۴۰.۷۷ ۴۴.۰۱ ۴۵.۰۳ ۴۷.۹۵ ۴۸.۶۵ ۴۹.۲۳ ۵۳.۱۵ ۵۲.۷۱ ۵۴.۹۶ ۵۶.۹۹ ۵۷.۸۸ ۶۰.۰۵ ۶۰.۹۸ ۶۰.۹۴
۳۸ مالزی مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۷۶ ۱۸.۱۸ ۲۷.۲۰ ۳۱.۸۸ ۴۰.۶۳ ۴۹.۰۳ ۵۶.۸۳ ۶۱.۹۸ ۶۲.۱۰ ۶۰.۷۱
۳۹ مجارستان مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۱۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۲۹ ۳۶.۰۹ ۳۷.۲۰ ۴۳.۳۸ ۴۰.۹۴ ۴۲.۹۸ ۴۷.۲۳ ۵۰.۴۷
۴۰ صربستان صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۸.۸۹ ۳۸.۷۶ ۴۱.۳۲ ۴۶.۰۰ ۴۳.۶۹ ۴۸.۰۳ ۴۳.۸۶ ۵۰.۱۳
۴۱ لتونی لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۶.۳۸ ۳۰.۸۱ ۳۲.۱۰ ۵۷.۱۴ ۵۰.۵۰ ۵۲.۰۴ ۴۸.۷۹
۴۲ چین چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۲ ۱۳.۲۴ ۱۵.۱۲ ۱۸.۵۸ ۲۰.۹۳ ۲۵.۲۰ ۳۰.۰۸ ۳۴.۵۱ ۳۷.۳۰ ۴۲.۹۰ ۴۸.۶۱
۴۳ رومانی رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۹۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۹ ۳۲.۸۹ ۳۹.۶۶ ۳۷.۸۴ ۴۵.۲۹ ۴۱.۱۹ ۵۱.۶۳ ۴۸.۵۷ ۴۵.۴۴ ۴۵.۰۳
۴۴ کرواسی کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۱۹.۸۷ ۲۰.۶۰ ۲۹.۹۰ ۳۵.۳۸ ۳۱.۴۹ ۳۱.۶۲ ۳۵.۴۵ ۳۸.۱۲ ۴۸.۲۳ ۴۳.۵۳
۴۵ تونس تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۳۱ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۵.۸۰ ۱۹.۷۰ ۲۵.۶۶ ۳۶.۱۹ ۴۲.۰۹ ۴۵.۰۹ ۴۳.۴۹
۴۶ روسیه روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۵ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۳ ۱۹.۰۶ ۲۰.۰۰ ۲۰.۲۲ ۲۲.۲۶ ۲۴.۶۸ ۳۳.۲۱ ۳۶.۰۰ ۳۷.۸۱ ۴۱.۱۵
۴۷ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۳۴ ۱۰.۹۹ ۱۳.۸۹ ۲۰.۵۴ ۲۳.۳۰ ۳۱.۱۷ ۴۰.۳۹
۴۸ بحرین بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۱.۲۹ ۲۸.۴۳ ۲۶.۲۴ ۳۵.۰۸ ۲۸.۸۱ ۳۸.۸۷
۴۹ ترکیه ترکیه ۳.۰۸ ۳.۷۲ ۴.۸۱ ۶.۶۴ ۸.۳۴ ۱۰.۴۵ ۱۲.۳۶ ۱۴.۱۳ ۱۷.۸۹ ۲۰.۵۲ ۲۳.۸۵ ۲۸.۳۴ ۲۹.۳۰ ۳۱.۴۷
۵۰ کویت کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۶ ۱۸.۶۱ ۳۱.۱۸
۵۱ بلغارستان بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۷۳ ۳۰.۹۷ ۲۷.۹۶ ۳۰.۲۳ ۳۳.۲۵ ۳۴.۴۸ ۳۰.۶۱
۵۲ بلاروس بلاروس ۱۲.۰۰ ۹.۵۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۷۳ ۱۹.۲۳ ۱۶.۴۸ ۱۶.۲۵ ۲۱.۲۹ ۲۲.۹۳ ۲۵.۹۸ ۲۷.۹۴
۵۳ شیلی شیلی ۲.۹۷ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۵۶ ۱۲.۸۳ ۱۳.۵۷ ۱۵.۶۱ ۱۶.۸۹ ۲۱.۳۳ ۲۲.۸۷ ۲۶.۷۰
۵۴ مصر مصر ۰.۹۴ ۱.۴۳ ۲.۰۶ ۲.۴۸ ۳.۶۵ ۴.۴۹ ۵.۵۸ ۷.۵۰ ۹.۵۱ ۱۲.۲۶ ۱۵.۱۵ ۱۷.۰۶ ۱۹.۶۷ ۲۳.۶۸
کل جهان کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۰ ۱۱.۸۷ ۱۳.۶۱ ۱۴.۴۶ ۱۶.۱۲ ۱۷.۶۶ ۱۹.۴۳ ۲۰.۴۷ ۲۱.۷۴ ۲۲.۸۳
۵۵ عمان عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۳.۱۳ ۱۳.۸۱ ۱۹.۶۶ ۱۹.۶۳ ۲۲.۷۸
۵۶ اوکراین اوکراین ۸.۵۸ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۶ ۱۰.۵۱ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۴۷ ۱۵.۴۳ ۱۷.۲۳ ۲۱.۱۹ ۲۱.۲۶ ۲۱.۶۱ ۲۱.۶۵
۵۷ ارمنستان ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۱۶ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۷۰ ۱۴.۸۶ ۱۷.۲۰ ۲۵.۰۳ ۲۶.۶۷ ۲۱.۱۶ ۲۰.۶۷
۵۸ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۲ ۶.۰۳ ۷.۱۸ ۸.۶۷ ۱۰.۲۱ ۱۲.۱۶ ۱۵.۳۸ ۱۵.۸۰ ۱۶.۵۱
۵۹ اروگوئه اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۵۴ ۹.۱۰ ۹.۳۶ ۱۳.۱۱ ۱۰.۴۵ ۱۷.۶۵ ۱۵.۹۵
۶۰ اردن اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۱۸ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۷.۷۲ ۱۱.۴۶ ۱۱.۸۴ ۱۴.۱۲ ۱۵.۸۷
۶۱ آرژانتین آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۰ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۹.۹۸ ۱۰.۳۲ ۱۱.۳۱ ۱۲.۵۳ ۱۳.۴۸ ۱۴.۵۲ ۱۵.۶۰
۶۲ تایلند تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۳ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۸ ۶.۵۰ ۷.۳۷ ۸.۳۸ ۹.۲۷ ۹.۹۶ ۱۱.۹۱ ۱۳.۹۸ ۱۵.۳۰
۶۳ برزیل برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۶ ۵.۴۵ ۶.۲۰ ۶.۷۳ ۷.۷۹ ۹.۰۳ ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۳ ۱۳.۱۶ ۱۴.۳۲ ۱۵.۲۵
۶۴ مولداوی مولداوی ۹.۴۶ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۱.۸۰ ۱۷.۴۳ ۱۷.۱۶ ۲۲.۲۴ ۱۶.۶۲ ۱۳.۸۲
۶۵ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۴.۰۱ ۴.۴۳ ۵.۳۲ ۸.۲۵ ۱۰.۹۵ ۱۳.۳۷
۶۶ لبنان لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۹.۱۰ ۱۴.۰۱ ۱۷.۸۱ ۱۲.۵۰ ۱۳.۱۴
۶۷ آذربایجان آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۵۰ ۳.۷۸ ۵.۶۰ ۸.۵۰ ۹.۳۳ ۱۲.۷۷
۶۸ مکزیک مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۵ ۳.۴۰ ۴.۶۷ ۴.۷۴ ۴.۴۹ ۵.۰۶ ۵.۷۲ ۶.۳۷ ۷.۰۰ ۸.۳۶ ۸.۹۱ ۱۰.۶۷ ۱۱.۴۰
۶۹ قزاقستان قزاقستان ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۲۹ ۳.۵۹ ۴.۷۹ ۷.۰۸ ۹.۴۸ ۱۰.۸۹
۷۰ هند هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۸ ۳.۵۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۶.۰۹ ۷.۳۳ ۸.۳۶ ۹.۳۶ ۱۰.۰۴ ۱۰.۸۵
۷۱ الجزایر الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۵۹ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۳.۹۹ ۴.۰۷ ۵.۰۴ ۷.۳۲ ۸.۴۷ ۱۰.۱۲ ۱۰.۰۴
۷۲ پاکستان پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۶ ۲.۶۲ ۳.۴۵ ۵.۰۲ ۶.۸۵ ۸.۸۸ ۹.۵۳
۷۳ ویتنام ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳.۰۷ ۳.۱۷ ۳.۹۶ ۵.۰۵ ۵.۵۵ ۸.۰۰
۷۴ مراکش مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۲.۹۷ ۴.۰۲ ۳.۷۰ ۴.۶۵ ۶.۲۴ ۷.۰۵ ۷.۹۱
۷۵ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۸۳ ۳.۹۸ ۴.۵۶ ۷.۸۲
۷۶ کلمبیا کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۳ ۳.۵۲ ۲.۹۱ ۳.۶۰ ۴.۵۰ ۴.۵۰ ۶.۳۴ ۷.۰۵
۷۷ گرجستان گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۰۲ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۴۰ ۲.۶۵ ۴.۰۲ ۷.۲۶ ۴.۵۷ ۶.۱۹ ۵.۶۳
۷۸ کوبا کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۰ ۴.۲۲ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۰۱ ۴.۸۸ ۵.۳۱ ۵.۰۳
۷۹ اکوادور اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۵۷ ۲.۲۹ ۳.۱۱ ۳.۴۹ ۴.۹۲
۸۰ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۷۳ ۲.۵۰ ۲.۴۷ ۵.۱۰ ۴.۲۰
۸۱ جامائیکا جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۱۰ ۱.۰۴ ۱.۷۴ ۳.۱۱ ۳.۷۵
۸۲ سریلانکا سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۵۴ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۳.۶۸ ۳.۳۲
۸۳ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۴۸ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۸۷ ۱.۶۶ ۱.۸۲
۸۴ کامرون کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۷۹ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۱.۷۴
۸۵ اندونزی اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۴ ۰.۸۵ ۱.۲۴ ۱.۶۱
۸۶ ونزوئلا ونزوئلا ۱.۱۶ ۱.۰۳ ۱.۱۶ ۱.۵۶ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۴ ۱.۵۸ ۰.۹۸ ۲.۰۲ ۱.۳۶ ۱.۷۸ ۱.۵۶
۸۷ بنگلادش بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۷۵ ۱.۰۱ ۱.۴۵ ۱.۵۵
۸۸ پاناما پاناما ۱.۲۰ ۰.۵۹ ۰.۸۷ ۰.۸۵ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۳.۲۴ ۲.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۷۹ ۰.۵۰ ۱.۴۹ ۱.۹۵ ۱.۴۴
۸۹ نیجریه نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۰.۸۵ ۱.۳۶ ۱.۳۶
۹۰ سنگال سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹ ۱.۲۰
۹۱ ازبکستان ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۱ ۱.۱۸ ۱.۰۰ ۱.۲۴ ۱.۰۹
۹۲ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳ ۰.۳۵ ۱.۰۵
۹۳ پرو پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۹۴ ۱.۰۹ ۱.۰۰
۹۴ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۷ ۰.۵۹ ۰.۹۰
۹۵ نپال نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۹ ۰.۹۶ ۰.۹۲ ۰.۸۴ ۱.۰۷ ۰.۵۸ ۰.۷۵
۹۶ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۰.۴۰ ۱۲.۸۰ ۰.۸۶ ۰.۷۳
۹۷ سوریه سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۱ ۱.۱۹ ۱.۵۹ ۰.۷۱
۹۸ کنیا کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۰.۵۴ ۰.۶۶
۹۹ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۱.۰۱ ۱.۱۵ ۰.۶۵ ۰.۶۳
۱۰۰ بولیوی بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰ ۰.۳۶ ۰.۳۵
۱۰۱ تاجیکستان تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۷۵ ۰.۴۶ ۱.۰۱ ۰.۳۳
۱۰۲ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹
۱۰۳ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۵۲ ۰.۱۷
۱۰۴ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۵
۱۰۵ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۰.۵۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)