بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۸۴ ۳۰۷.۲۸ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۶.۴۸ ۳۹۳.۲۱ ۴۲۳.۰۶ ۴۴۶.۰۷ ۴۲۷.۸۴ ۴۲۶.۵۷
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۶۷ ۱۶۶.۲۶ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۵.۳۳ ۱۹۵.۸۱ ۲۰۹.۵۶ ۲۲۲.۰۴ ۲۳۹.۶۱ ۲۴۲.۸۵
۳ فنلاند ۵۲.۹۹ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۲۶ ۱۲۸.۹۳ ۱۳۷.۸۹ ۱۶۰.۰۳ ۱۶۸.۹۹ ۱۷۵.۴۳ ۱۹۰.۸۸
۴ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۳۱ ۷۷.۳۹ ۸۴.۳۹ ۸۹.۰۵ ۱۰۳.۸۶ ۱۲۲.۱۳ ۱۳۱.۸۴ ۱۴۳.۸۵ ۱۶۰.۹۹ ۱۶۱.۵۴ ۱۷۴.۱۹ ۱۸۷.۴۳
۵ کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۵۱ ۶۹.۳۳ ۸۵.۸۴ ۹۳.۴۹ ۱۰۷.۶۸ ۱۲۷.۳۰ ۱۳۸.۱۱ ۱۴۹.۶۸ ۱۶۲.۷۷ ۱۷۴.۸۵ ۱۸۱.۰۳ ۱۷۹.۹۴
۶ دانمارک ۴۴.۲۹ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۴۴ ۷۳.۶۹ ۹۱.۹۳ ۱۱۳.۲۷ ۱۱۲.۶۷ ۱۲۱.۱۱ ۱۴۹.۷۳ ۱۵۶.۴۲ ۱۵۶.۱۷ ۱۷۸.۸۷
۷ استرالیا ۳۵.۵۰ ۴۵.۲۲ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۳ ۷۱.۲۷ ۷۷.۱۲ ۹۰.۵۶ ۱۰۰.۸۰ ۱۱۷.۷۹ ۱۳۱.۳۳ ۱۵۰.۰۳ ۱۵۴.۲۳ ۱۶۰.۳۷
۸ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۳.۱۱ ۹۱.۱۹ ۹۹.۰۹ ۱۱۱.۰۷ ۱۲۵.۴۲ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۳.۰۷ ۱۵۴.۱۱ ۱۵۴.۹۸ ۱۶۰.۱۶
۹ لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۳۶.۸۲ ۸۱.۴۵ ۱۳۴.۶۷ ۲۱۳.۸۹ ۱۳۲.۷۵ ۱۵۸.۲۲
۱۰ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۱۱ ۷۵.۷۳ ۸۳.۷۹ ۱۱۳.۸۱ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۹۶ ۱۳۷.۴۴ ۱۴۲.۵۱ ۱۴۵.۴۰ ۱۵۴.۸۳ ۱۵۱.۰۳
۱۱ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۳.۳۱ ۹۵.۲۷ ۱۰۵.۳۴ ۱۵۴.۳۸ ۱۴۱.۸۰
۱۲ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۵.۲۳ ۱۳۳.۰۱ ۱۴۳.۶۰ ۱۲۶.۰۰
۱۳ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۶.۲۳ ۸۳.۳۴ ۹۳.۶۸ ۹۳.۵۵ ۱۰۳.۴۶ ۱۰۹.۰۲ ۱۲۰.۱۰ ۱۱۷.۷۳ ۱۲۳.۲۹
۱۴ قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۴.۶۴ ۸۶.۶۴ ۱۲۸.۴۱ ۱۲۲.۰۱
۱۵ ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۹ ۲۷.۰۸ ۳۹.۹۴ ۴۸.۳۰ ۵۹.۵۳ ۷۰.۴۷ ۸۷.۴۴ ۱۰۵.۷۱ ۱۱۶.۹۱
۱۶ جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۳۸ ۳۶.۲۲ ۴۲.۴۷ ۴۸.۱۶ ۵۳.۶۵ ۵۹.۷۴ ۶۳.۹۳ ۷۶.۳۷ ۸۷.۱۲ ۱۰۶.۲۰ ۱۰۹.۲۶ ۱۱۶.۱۳
۱۷ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۳.۴۶ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۷۲ ۷۹.۱۵ ۸۴.۹۷ ۸۰.۵۵ ۸۵.۸۶ ۹۰.۵۰ ۱۰۰.۷۷ ۱۰۲.۸۹ ۱۱۴.۰۹
۱۸ استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۵۰.۳۲ ۵۴.۹۹ ۵۵.۱۹ ۷۶.۶۳ ۹۵.۰۹ ۱۰۱.۸۷ ۱۰۴.۸۳ ۱۰۹.۴۷
۱۹ پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۷۸ ۴۲.۱۱ ۵۳.۸۲ ۶۱.۰۹ ۷۵.۳۲ ۸۹.۷۰ ۸۸.۰۷ ۱۰۰.۱۲ ۱۰۰.۹۲ ۱۰۸.۱۲
۲۰ آلمان ۴۸.۶۸ ۵۵.۳۳ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۲ ۶۹.۶۴ ۷۶.۰۶ ۸۵.۶۴ ۸۷.۱۵ ۹۱.۵۰ ۹۷.۱۸ ۱۰۰.۷۱ ۱۰۶.۴۶ ۱۰۷.۳۰
۲۱ هلند ۴۵.۷۱ ۵۲.۱۸ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۷.۲۷ ۷۳.۱۳ ۷۷.۴۰ ۷۹.۸۶ ۹۱.۰۵ ۸۷.۸۷ ۹۷.۴۶ ۱۰۷.۳۵ ۱۰۴.۰۱
۲۲ کانادا ۳۷.۴۵ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۱۱ ۵۸.۲۲ ۶۰.۳۱ ۶۹.۹۷ ۷۵.۷۷ ۸۰.۵۸ ۸۲.۸۰ ۹۱.۱۶ ۹۲.۲۷ ۹۸.۰۴
۲۳ اسپانیا ۳۰.۳۵ ۳۵.۹۷ ۴۲.۱۹ ۴۶.۷۴ ۵۲.۷۱ ۵۸.۴۶ ۶۵.۳۸ ۷۳.۷۰ ۷۸.۰۶ ۸۴.۲۷ ۸۸.۲۷ ۹۷.۲۸ ۹۷.۷۲
۲۴ قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۴.۰۵ ۵۷.۷۰ ۴۶.۸۶ ۵۳.۴۰ ۵۴.۷۰ ۹۳.۲۶
۲۵ فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۲۱ ۵۰.۸۰ ۵۹.۷۹ ۶۲.۲۰ ۶۵.۳۷ ۷۰.۱۱ ۷۳.۷۹ ۷۸.۰۰ ۷۹.۲۱ ۸۴.۹۸ ۸۸.۱۷ ۸۹.۷۲
۲۶ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۷۲ ۲۱.۶۰ ۳۱.۸۴ ۴۰.۹۸ ۵۸.۰۳ ۷۸.۵۶ ۸۵.۷۰ ۸۹.۲۳
۲۷ انگلستان ۳۲.۴۵ ۳۷.۵۵ ۴۲.۰۱ ۴۷.۰۸ ۴۹.۶۷ ۵۱.۷۳ ۵۴.۶۸ ۵۷.۲۲ ۶۲.۵۵ ۶۸.۰۲ ۷۴.۶۴ ۸۴.۹۵ ۸۸.۱۸
۲۸ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۷۶ ۳۸.۶۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۹۸ ۶۴.۷۷ ۵۷.۶۲ ۶۶.۳۰ ۶۸.۶۰ ۸۲.۵۴
۲۹ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۴ ۴۵.۰۲ ۴۸.۷۲ ۵۰.۸۴ ۵۶.۳۲ ۶۰.۵۹ ۶۳.۶۴ ۶۷.۷۵ ۷۰.۵۶ ۷۴.۰۸ ۷۷.۰۴ ۷۸.۰۲
۳۰ ایتالیا ۲۷.۱۵ ۲۹.۹۱ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۸ ۴۲.۲۴ ۴۵.۴۶ ۵۱.۱۸ ۵۴.۵۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۹۷ ۶۸.۱۷ ۷۱.۵۷ ۷۴.۳۸
۳۱ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۱.۱۴ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۷.۹۵ ۵۳.۶۶ ۵۴.۸۳ ۵۷.۵۴ ۷۱.۳۴
۳۲ اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۳.۳۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۲.۴۹ ۵۵.۵۵ ۵۱.۶۲ ۴۷.۷۱ ۶۹.۴۹
۳۳ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۵۱ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۲۰ ۳۱.۹۹ ۳۴.۲۳ ۳۹.۰۷ ۴۴.۹۵ ۵۱.۰۹ ۶۰.۴۴ ۶۷.۱۲ ۶۸.۶۵
۳۴ لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۰۴ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۸۵ ۴۶.۳۲ ۵۸.۳۱ ۷۰.۵۷ ۶۱.۶۲ ۶۶.۴۸
۳۵ یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۴.۱۲ ۴۴.۶۹ ۴۷.۱۹ ۵۱.۴۳ ۵۳.۶۲ ۵۶.۸۳ ۶۲.۰۱ ۶۸.۶۷ ۶۳.۹۴
۳۶ مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۷۶ ۱۸.۲۱ ۲۷.۲۴ ۳۲.۰۵ ۴۱.۱۰ ۴۹.۱۹ ۵۶.۶۰ ۶۲.۵۹ ۶۲.۱۰
۳۷ ژاپن ۴۰.۷۵ ۴۴.۰۳ ۴۵.۰۳ ۴۷.۹۶ ۴۸.۶۹ ۴۹.۲۶ ۵۳.۱۶ ۵۲.۸۶ ۵۵.۵۱ ۵۷.۳۸ ۵۸.۲۳ ۶۰.۱۸ ۶۰.۹۸
۳۸ لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۶.۳۸ ۳۱.۳۰ ۳۲.۶۰ ۵۷.۶۵ ۵۲.۰۳ ۵۲.۰۴
۳۹ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۲۰.۰۹ ۲۰.۶۰ ۳۰.۱۴ ۳۵.۶۲ ۳۲.۱۹ ۳۱.۱۴ ۳۵.۹۲ ۳۸.۶۰ ۴۸.۲۳
۴۰ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۱۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۳۹ ۳۶.۲۹ ۳۷.۵۰ ۴۳.۴۸ ۴۰.۸۴ ۴۲.۹۸ ۴۷.۲۳
۴۱ رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۹۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۴ ۳۲.۹۴ ۳۹.۷۱ ۳۸.۱۹ ۴۵.۸۴ ۴۱.۲۴ ۵۲.۱۸ ۴۸.۷۷ ۴۵.۴۴
۴۲ تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۵۰ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۶.۰۷ ۱۹.۷۹ ۲۵.۸۴ ۳۶.۹۰ ۴۲.۷۹ ۴۵.۰۹
۴۳ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۹.۰۳ ۳۹.۰۳ ۴۱.۷۴ ۴۵.۸۶ ۴۴.۵۴ ۴۹.۱۷ ۴۳.۸۶
۴۴ چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۳ ۱۳.۲۶ ۱۵.۱۳ ۱۸.۶۰ ۲۱.۰۳ ۲۵.۴۰ ۳۰.۳۱ ۳۷.۸۰ ۳۷.۵۹ ۴۲.۹۰
۴۵ روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۶ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۸ ۱۹.۰۸ ۲۰.۰۳ ۲۰.۲۹ ۲۲.۴۱ ۲۴.۸۳ ۳۲.۱۲ ۳۵.۷۹ ۳۷.۸۱
۴۶ بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۸۷ ۳۱.۱۱ ۲۸.۲۴ ۳۰.۹۳ ۳۳.۵۳ ۳۴.۴۸
۴۷ امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۴۵ ۱۱.۱۰ ۱۴.۲۲ ۲۰.۳۲ ۲۳.۱۹ ۳۱.۱۷
۴۸ ترکیه ۳.۰۸ ۳.۷۲ ۴.۸۰ ۶.۶۴ ۸.۳۸ ۱۰.۴۸ ۱۲.۴۰ ۱۴.۲۴ ۱۸.۲۷ ۲۰.۷۸ ۲۴.۰۳ ۲۸.۳۵ ۲۹.۳۰
۴۹ بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۲.۰۵ ۲۸.۴۳ ۲۷.۷۰ ۳۴.۳۸ ۲۸.۸۱
۵۰ بلاروس ۱۱.۹۰ ۹.۶۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۹۴ ۱۹.۲۳ ۱۶.۸۰ ۱۶.۰۴ ۲۰.۹۷ ۲۲.۸۳ ۲۵.۹۸
۵۱ شیلی ۲.۷۹ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۶۲ ۱۲.۸۸ ۱۳.۶۹ ۱۵.۷۳ ۱۷.۱۱ ۲۱.۵۵ ۲۲.۸۷
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۲ ۱۱.۸۹ ۱۳.۶۳ ۱۴.۵۲ ۱۶.۲۵ ۱۹.۳۹ ۱۹.۵۰ ۲۰.۵۶ ۲۱.۷۴
۵۲ اوکراین ۸.۵۸ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۸ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۵۵ ۱۵.۵۹ ۱۷.۳۲ ۱۹.۱۳ ۲۰.۵۵ ۲۱.۶۱
۵۳ ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۵۰ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۷۰ ۱۴.۸۶ ۱۷.۵۵ ۲۵.۰۳ ۲۶.۶۷ ۲۱.۱۶
۵۴ مصر ۰.۹۴ ۱.۴۳ ۲.۰۶ ۲.۵۱ ۳.۶۹ ۴.۴۹ ۵.۶۰ ۷.۵۳ ۹.۵۰ ۱۲.۳۱ ۱۵.۲۰ ۱۷.۱۲ ۱۹.۶۷
۵۵ عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۳.۱۳ ۱۳.۸۱ ۱۹.۴۴ ۱۹.۶۳
۵۶ کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۶ ۱۸.۶۱
۵۷ اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۸۳ ۹.۱۰ ۹.۳۶ ۱۲.۸۲ ۱۰.۷۴ ۱۷.۶۵
۵۸ مولداوی ۹.۴۶ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۲.۰۸ ۱۷.۴۳ ۱۷.۱۶ ۲۲.۸۰ ۱۶.۶۲
۵۹ آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۰ ۶.۱۳ ۷.۲۴ ۸.۷۲ ۱۰.۲۷ ۱۲.۱۱ ۱۵.۵۶ ۱۵.۸۰
۶۰ آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۵ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۱۰.۰۵ ۱۰.۴۴ ۱۱.۴۰ ۱۲.۶۲ ۱۳.۴۳ ۱۴.۵۲
۶۱ برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۸ ۵.۴۵ ۶.۲۲ ۶.۷۴ ۷.۸۱ ۹.۰۶ ۱۰.۲۰ ۱۰.۸۶ ۱۳.۲۱ ۱۴.۳۲
۶۲ اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۳۳ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۷.۶۱ ۱۱.۲۵ ۱۲.۰۶ ۱۴.۱۲
۶۳ تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۵ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۹ ۶.۵۰ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۹.۴۷ ۹.۹۸ ۱۱.۸۸ ۱۳.۹۸
۶۴ لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۹.۱۰ ۱۴.۱۸ ۱۷.۹۸ ۱۲.۵۰
۶۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۳.۹۸ ۴.۴۳ ۵.۲۶ ۸.۲۳ ۱۰.۹۵
۶۶ مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۶ ۳.۴۱ ۴.۶۷ ۴.۷۵ ۴.۵۰ ۵.۰۹ ۵.۷۴ ۶.۴۶ ۶.۹۰ ۸.۴۴ ۹.۰۲ ۱۰.۶۷
۶۷ الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۶۲ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۴.۰۲ ۴.۱۰ ۵.۱۱ ۷.۴۰ ۸.۵۵ ۱۰.۱۲
۶۸ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۹ ۳.۵۵ ۴.۴۶ ۴.۸۸ ۶.۱۱ ۷.۳۸ ۸.۴۱ ۹.۳۹ ۱۰.۰۴
۶۹ قزاقستان ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۳۵ ۳.۶۴ ۴.۶۷ ۶.۸۶ ۹.۴۸
۷۰ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۴۰ ۳.۷۸ ۵.۱۸ ۸.۴۰ ۹.۳۳
۷۱ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۷ ۲.۶۳ ۳.۴۷ ۵.۰۴ ۶.۸۸ ۸.۸۸
۷۲ مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۴.۰۸ ۳.۷۰ ۴.۶۵ ۶.۲۹ ۷.۰۵
۷۳ کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۷ ۳.۶۳ ۲.۹۴ ۳.۶۸ ۴.۵۲ ۴.۴۶ ۶.۳۴
۷۴ گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۲۷ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۹۲ ۲.۹۱ ۴.۵۶ ۷.۵۳ ۴.۸۴ ۶.۱۹
۷۵ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳.۱۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۵.۱۲ ۵.۵۵
۷۶ کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۹ ۴.۳۰ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۱۹ ۴.۸۸ ۵.۳۱
۷۷ کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۹۱ ۲.۷۳ ۲.۵۰ ۲.۴۷ ۵.۱۰
۷۸ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۵۵ ۳.۹۸ ۴.۵۶
۷۹ سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۶۴ ۱.۹۶ ۲.۱۷ ۳.۶۸
۸۰ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۷۰ ۲.۲۳ ۳.۲۳ ۳.۴۹
۸۱ جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۱۰ ۱.۰۴ ۱.۷۴ ۳.۱۱
۸۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۲۷ ۰.۷۸ ۱.۵۴ ۰.۲۵ ۰.۹۹ ۱.۹۵
۸۳ ونزوئلا ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۹ ۱.۶۰ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۷ ۱.۵۸ ۱.۰۱ ۱.۹۹ ۱.۴۶ ۱.۷۸
۸۴ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۵۲ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۹۱ ۱.۶۶
۸۵ کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۸۳ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۸۸ ۱.۶۲
۸۶ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۶ ۱.۱۹ ۱.۵۹
۸۷ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۸ ۰.۷۶ ۱.۰۱ ۱.۴۵
۸۸ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۶۰ ۰.۸۴ ۱.۳۶
۸۹ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۴ ۱.۲۵ ۱.۰۴ ۱.۲۴
۹۰ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۸۶ ۱.۲۴
۹۱ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۱.۰۱ ۱.۰۹
۹۲ تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۷۵ ۰.۴۶ ۱.۰۱
۹۳ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۸ ۰.۸۶
۹۴ سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹
۹۵ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۰.۸۴ ۱.۱۵ ۰.۶۵
۹۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۴۳ ۰.۵۹
۹۷ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۹ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۰.۸۴ ۱.۰۷ ۰.۵۸
۹۸ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۷ ۰.۵۴
۹۹ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۵۲
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴
۱۰۱ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰ ۰.۳۶
۱۰۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳ ۰.۳۵
۱۰۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸
۱۰۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۰
۱۰۵ تایوان ۵۸.۵۹ ۷۶.۲۷ ۸۱.۳۱ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۵۳ ۱۱۷.۴۱ ۱۳۶.۶۸ ۱۳۳.۴۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۰.۵۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)