بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
توضیحات : برابر است با مجموع ارجاعات داده شده به مقالات فناوری نانو از زمان انتشار مقالات تا زمان گردآوری اطلاعات. به عنوان مثال، تعداد کل ارجاعات مقالات نانوی 2001 برابر است با مجموع کل ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در سال 2001، از زمان انتشار آنها (سال 2001) تا زمان گردآوری تعداد ارجاعات آنها (مثلا سال 2006)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ چین ۸۴,۹۹۵ ۱۲۷,۶۱۰ ۱۸۱,۵۶۰ ۲۳۰,۹۹۱ ۳۱۱,۳۳۲ ۳۶۸,۶۵۴ ۴۲۶,۱۷۸ ۵۲۴,۳۹۴ ۵۹۵,۲۴۹ ۶۹۴,۴۵۶ ۸۱۹,۷۸۹ ۸۶۸,۸۲۵ ۹۲۰,۸۶۰ ۹۷۵,۳۷۴ ۹۲۶,۲۸۱ ۷۳۲,۴۳۵ ۵۴۷,۹۳۶ ۲۱۰,۱۶۴
۲ ایالات متحده ۴۶۲,۲۷۱ ۵۵۷,۹۱۴ ۶۶۵,۰۹۲ ۷۱۰,۵۴۸ ۷۶۳,۴۴۴ ۸۲۲,۷۵۷ ۸۳۲,۱۲۲ ۹۰۴,۱۱۴ ۸۸۳,۵۵۷ ۹۵۱,۵۹۸ ۸۷۹,۳۴۳ ۸۱۴,۲۲۵ ۷۴۰,۸۹۳ ۶۵۳,۴۶۶ ۵۲۹,۱۷۹ ۳۸۲,۲۰۹ ۲۳۹,۰۶۶ ۸۵,۲۰۴
۳ هند ۲۲,۴۹۶ ۲۶,۳۱۱ ۳۹,۱۹۲ ۴۵,۱۶۹ ۵۰,۱۳۹ ۶۳,۳۷۴ ۷۹,۹۰۳ ۹۲,۸۶۵ ۱۰۸,۶۵۲ ۱۱۸,۹۱۵ ۱۳۹,۱۰۹ ۱۳۹,۱۶۷ ۱۵۲,۰۶۵ ۱۵۵,۹۴۶ ۱۳۸,۷۱۷ ۱۱۴,۶۴۲ ۷۳,۳۶۹ ۲۷,۳۴۲
۴ ایران ۲۵۱ ۹۵۳ ۷۳۶ ۱,۹۰۴ ۴,۳۶۲ ۱۰,۳۵۶ ۱۷,۸۶۴ ۲۳,۴۹۶ ۳۸,۷۴۱ ۵۵,۵۵۸ ۷۰,۹۱۸ ۷۲,۹۱۲ ۸۱,۰۲۴ ۹۲,۳۲۳ ۹۲,۸۳۹ ۸۶,۵۷۸ ۶۰,۷۰۹ ۲۴,۹۱۰
۵ کره جنوبی ۴۰,۲۴۵ ۵۰,۶۹۳ ۶۲,۱۹۴ ۷۸,۵۴۲ ۹۵,۵۹۰ ۱۰۵,۱۰۲ ۱۲۶,۹۱۲ ۱۳۷,۶۹۶ ۱۵۴,۲۰۲ ۱۸۶,۳۸۵ ۱۸۵,۳۹۷ ۱۸۱,۷۱۸ ۱۸۱,۵۹۰ ۱۶۲,۴۴۰ ۱۴۵,۵۳۵ ۱۰۷,۴۲۸ ۶۴,۷۹۶ ۲۱,۰۸۶
۶ آلمان ۱۳۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۴۵ ۱۵۶,۸۷۴ ۱۷۶,۴۶۴ ۱۹۱,۷۲۰ ۲۱۶,۱۶۸ ۲۱۹,۶۲۸ ۲۲۹,۲۴۷ ۲۲۵,۶۹۰ ۲۴۵,۴۵۲ ۲۳۳,۱۲۶ ۲۱۷,۲۱۷ ۱۹۸,۸۸۸ ۱۷۰,۳۷۳ ۱۴۸,۳۴۲ ۱۰۷,۱۸۱ ۶۶,۴۳۳ ۲۰,۷۱۵
۷ انگلستان ۶۰,۱۰۷ ۷۰,۰۵۶ ۷۸,۰۶۱ ۱۱۹,۷۱۰ ۱۱۸,۳۶۰ ۱۲۶,۸۶۸ ۱۵۸,۴۸۳ ۱۳۵,۹۴۱ ۱۳۰,۵۱۳ ۱۲۷,۰۲۵ ۱۳۷,۲۱۴ ۱۲۹,۴۶۱ ۱۳۱,۶۱۳ ۱۱۵,۵۷۷ ۹۹,۶۷۱ ۷۸,۶۴۳ ۴۹,۶۴۰ ۱۵,۱۴۰
۸ ژاپن ۱۳۳,۲۶۳ ۱۴۱,۳۸۶ ۱۶۶,۱۶۷ ۱۸۰,۵۰۱ ۱۹۵,۰۶۳ ۱۸۲,۴۴۹ ۱۸۰,۵۱۴ ۱۸۴,۰۴۵ ۱۸۸,۹۲۶ ۱۸۶,۴۸۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۱۵۹,۲۲۵ ۱۴۵,۰۱۴ ۱۲۴,۸۶۱ ۱۰۹,۰۴۹ ۷۸,۴۲۱ ۴۶,۱۶۹ ۱۴,۵۹۷
۹ استرالیا ۱۸,۳۳۲ ۲۰,۴۱۹ ۲۴,۲۲۵ ۳۱,۴۳۱ ۳۴,۴۹۰ ۴۲,۹۳۰ ۴۷,۴۴۲ ۷۱,۸۲۵ ۶۸,۷۰۳ ۷۵,۷۴۲ ۸۱,۱۶۴ ۸۳,۰۷۰ ۸۹,۵۵۹ ۸۵,۵۲۲ ۸۲,۱۵۴ ۶۱,۳۲۹ ۴۱,۶۰۰ ۱۴,۲۰۷
۱۰ عربستان ۱۴۱ ۴۳۲ ۴۹ ۱۹۲ ۵۳۳ ۲۴۷ ۵۰۲ ۸۸۸ ۴,۳۸۱ ۱۲,۰۶۲ ۲۳,۸۵۶ ۳۰,۳۹۲ ۳۳,۶۳۱ ۵۰,۹۱۶ ۵۴,۵۲۵ ۴۴,۵۱۲ ۳۲,۹۶۶ ۱۲,۰۳۰
۱۱ فرانسه ۷۲,۳۰۹ ۸۸,۶۴۴ ۹۳,۲۱۳ ۹۶,۸۸۶ ۱۱۵,۲۶۸ ۱۳۹,۰۳۵ ۱۲۸,۵۲۵ ۱۴۰,۲۰۶ ۱۳۵,۰۰۳ ۱۴۶,۰۲۶ ۱۳۳,۴۱۷ ۱۳۰,۳۷۵ ۱۱۵,۰۰۲ ۹۸,۴۸۶ ۸۱,۵۰۰ ۶۱,۴۵۷ ۳۶,۹۸۳ ۱۰,۹۳۸
۱۲ اسپانیا ۲۷,۹۸۳ ۳۶,۵۵۲ ۴۰,۸۶۹ ۴۵,۶۳۰ ۶۰,۶۶۴ ۷۱,۶۴۷ ۸۰,۹۷۹ ۸۰,۴۸۰ ۸۴,۷۷۱ ۱۰۰,۹۱۵ ۹۸,۷۸۴ ۹۹,۶۷۸ ۸۸,۳۴۸ ۸۰,۸۰۲ ۷۱,۹۱۰ ۵۵,۰۵۸ ۳۱,۶۶۳ ۱۰,۶۶۷
۱۳ ایتالیا ۳۴,۷۲۲ ۴۴,۲۵۵ ۴۸,۵۴۹ ۵۴,۶۳۸ ۶۳,۱۰۰ ۶۰,۱۴۰ ۶۸,۸۷۱ ۷۳,۶۸۸ ۸۰,۹۰۷ ۸۹,۲۷۶ ۸۷,۵۶۵ ۸۴,۱۳۱ ۸۵,۳۷۲ ۷۲,۱۲۸ ۶۷,۹۸۷ ۴۸,۸۱۴ ۳۱,۵۱۹ ۹,۸۶۵
۱۴ سنگاپور ۱۰,۰۶۴ ۱۳,۴۳۸ ۱۸,۲۷۰ ۳۵,۵۱۰ ۴۴,۱۹۶ ۴۲,۴۹۱ ۴۶,۶۹۴ ۵۶,۶۴۱ ۶۳,۳۴۱ ۸۴,۳۱۲ ۹۰,۶۷۶ ۱۰۹,۳۱۶ ۹۲,۶۶۱ ۸۸,۶۰۸ ۶۹,۰۰۰ ۴۹,۳۷۳ ۲۹,۷۴۸ ۹,۸۱۴
۱۵ کانادا ۲۹,۱۳۱ ۳۲,۴۴۵ ۴۸,۴۷۷ ۵۱,۷۸۹ ۶۵,۵۲۵ ۷۱,۰۱۱ ۷۴,۳۴۱ ۷۵,۰۷۷ ۸۴,۱۵۱ ۷۸,۳۹۴ ۸۸,۵۳۵ ۸۰,۳۴۴ ۷۴,۰۸۲ ۶۹,۹۵۱ ۵۶,۷۲۴ ۴۴,۰۹۸ ۲۸,۸۲۲ ۹,۷۹۷
۱۶ روسیه ۲۶,۸۷۴ ۲۸,۱۱۰ ۳۱,۲۶۱ ۶۶,۵۲۳ ۴۹,۹۹۵ ۳۶,۷۸۴ ۴۰,۸۳۴ ۳۵,۷۲۹ ۳۵,۷۵۶ ۳۵,۶۴۸ ۳۵,۶۳۴ ۳۵,۸۷۳ ۳۷,۷۵۱ ۳۵,۱۰۸ ۳۵,۴۸۱ ۳۰,۱۰۶ ۱۹,۴۲۰ ۶,۷۶۰
۱۷ سوئیس ۳۸,۷۴۹ ۳۱,۳۵۱ ۳۵,۰۶۹ ۴۳,۶۶۰ ۵۱,۵۹۲ ۵۴,۰۸۲ ۵۵,۵۰۵ ۶۱,۵۲۲ ۵۶,۷۵۶ ۶۰,۷۹۹ ۷۴,۷۱۶ ۶۴,۳۲۰ ۶۲,۳۳۷ ۵۲,۳۰۴ ۴۳,۲۰۴ ۳۲,۲۸۷ ۱۸,۳۷۵ ۶,۳۲۷
۱۸ تایوان ۱۴,۱۲۷ ۱۷,۰۵۳ ۲۳,۰۱۸ ۳۶,۷۱۹ ۴۷,۵۱۷ ۵۳,۵۸۰ ۵۹,۵۴۹ ۶۳,۵۵۲ ۶۹,۷۹۶ ۷۱,۸۹۱ ۷۵,۷۵۹ ۷۵,۴۹۷ ۶۲,۷۲۴ ۵۵,۱۲۶ ۴۱,۹۲۲ ۳۱,۲۹۰ ۱۷,۷۵۷ ۵,۸۴۸
۱۹ پاکستان ۵۳ ۱۶۲ ۷۸۳ ۱,۲۸۷ ۸۶۴ ۱,۲۳۴ ۲,۸۳۹ ۳,۲۸۸ ۳,۳۹۹ ۴,۸۸۹ ۴,۷۷۷ ۶,۳۶۱ ۸,۶۶۵ ۱۰,۳۸۳ ۱۳,۷۲۹ ۱۸,۳۲۳ ۱۴,۳۳۶ ۵,۵۲۰
۲۰ برزیل ۹,۹۲۲ ۱۳,۰۱۱ ۱۶,۴۹۰ ۱۶,۶۹۰ ۱۸,۵۵۸ ۲۰,۲۹۶ ۲۵,۹۲۳ ۲۳,۷۹۱ ۲۶,۶۹۳ ۲۹,۵۶۳ ۲۸,۵۵۲ ۲۷,۴۹۵ ۲۸,۶۲۳ ۲۷,۳۶۴ ۲۵,۱۵۱ ۲۱,۲۹۶ ۱۳,۲۵۷ ۴,۷۹۷
۲۱ سوئد ۲۰,۶۸۶ ۲۳,۶۳۶ ۲۵,۹۹۴ ۲۶,۸۹۵ ۲۴,۷۶۷ ۲۸,۳۰۴ ۳۲,۱۰۸ ۳۴,۹۰۸ ۳۶,۱۰۸ ۳۹,۷۲۸ ۴۰,۸۳۴ ۳۹,۳۴۹ ۳۷,۸۲۰ ۳۲,۸۳۷ ۲۷,۶۶۲ ۲۵,۸۵۲ ۱۴,۶۵۲ ۴,۷۸۴
۲۲ هلند ۳۲,۴۸۳ ۳۰,۵۰۷ ۳۶,۱۷۹ ۴۱,۷۲۴ ۵۸,۸۹۵ ۵۸,۶۲۲ ۶۳,۰۳۵ ۵۹,۴۴۸ ۵۵,۶۸۸ ۵۶,۵۶۵ ۴۹,۳۰۳ ۵۲,۲۱۸ ۴۵,۴۱۳ ۴۰,۴۰۱ ۳۴,۲۱۲ ۲۴,۳۶۳ ۱۵,۳۳۲ ۴,۶۵۸
۲۳ ترکیه ۲,۱۴۹ ۳,۴۴۰ ۳,۷۸۰ ۵,۳۹۷ ۶,۴۰۲ ۶,۷۵۱ ۹,۸۵۳ ۱۶,۷۷۷ ۲۳,۳۵۵ ۲۱,۱۳۳ ۲۲,۷۲۹ ۲۱,۴۲۷ ۲۲,۵۷۵ ۲۴,۵۳۴ ۲۱,۶۸۸ ۲۰,۱۸۳ ۱۲,۱۴۶ ۴,۵۳۵
۲۴ مصر ۵۷۴ ۱,۵۷۸ ۲,۰۲۸ ۱,۴۲۲ ۲,۵۶۲ ۲,۷۶۰ ۵,۱۵۱ ۵,۲۲۵ ۷,۶۹۱ ۹,۳۹۶ ۱۲,۲۸۹ ۱۵,۹۲۶ ۱۶,۶۰۳ ۱۸,۲۱۰ ۱۹,۵۵۸ ۱۵,۱۵۶ ۱۱,۰۱۷ ۴,۳۴۸
۲۵ لهستان ۹,۵۳۴ ۱۳,۱۲۸ ۱۴,۸۵۸ ۱۷,۱۳۸ ۲۰,۸۳۰ ۲۲,۹۰۴ ۲۳,۹۹۰ ۱۸,۳۱۷ ۲۱,۰۹۰ ۲۰,۸۱۴ ۲۰,۷۲۸ ۲۳,۰۳۸ ۲۲,۷۷۶ ۲۲,۵۶۴ ۲۴,۲۶۳ ۱۸,۶۰۷ ۱۲,۰۰۰ ۴,۱۶۲
۲۶ مالزی ۶۷۷ ۴۸۳ ۱,۲۸۴ ۱,۹۶۳ ۱,۹۴۲ ۳,۱۹۹ ۳,۲۲۴ ۳,۸۹۵ ۶,۰۰۳ ۱۱,۷۶۲ ۱۷,۱۰۳ ۱۸,۷۷۴ ۲۱,۷۹۷ ۲۳,۶۸۰ ۲۲,۵۳۴ ۱۷,۰۱۴ ۱۰,۹۸۲ ۳,۳۳۰
۲۷ بلژیک ۱۳,۰۶۷ ۱۹,۰۶۸ ۱۹,۱۰۳ ۲۰,۶۵۰ ۲۰,۶۹۹ ۲۴,۲۱۰ ۲۶,۲۱۳ ۲۹,۶۷۴ ۳۳,۰۳۰ ۳۳,۱۱۰ ۳۳,۶۲۰ ۳۱,۶۸۱ ۲۸,۰۹۱ ۲۵,۳۷۱ ۲۲,۴۸۷ ۱۵,۹۸۳ ۹,۳۵۶ ۲,۸۶۱
۲۸ دانمارک ۹,۱۰۸ ۱۲,۳۹۷ ۱۵,۲۶۱ ۱۲,۵۸۰ ۱۶,۲۵۲ ۱۴,۳۰۳ ۱۸,۶۹۶ ۱۸,۲۶۲ ۲۱,۰۰۹ ۲۲,۷۰۹ ۲۴,۹۹۲ ۲۱,۷۸۸ ۱۹,۳۰۴ ۱۹,۹۰۱ ۱۷,۸۱۱ ۱۲,۰۴۷ ۷,۸۹۲ ۲,۶۵۵
۲۹ پرتغال ۳,۷۰۷ ۳,۵۲۱ ۴,۷۶۴ ۶,۴۰۴ ۷,۲۲۹ ۱۳,۷۶۶ ۱۳,۱۸۸ ۱۸,۸۶۲ ۱۵,۰۸۷ ۱۷,۷۰۶ ۱۹,۰۰۱ ۲۱,۷۲۳ ۲۳,۰۴۹ ۱۷,۳۲۴ ۱۴,۲۱۹ ۱۱,۲۶۴ ۶,۹۴۶ ۲,۵۲۱
۳۰ فنلاند ۶,۰۹۴ ۱۱,۳۷۶ ۹,۳۷۷ ۱۳,۱۶۸ ۹,۷۲۱ ۱۲,۹۸۲ ۱۶,۵۷۲ ۱۹,۷۵۹ ۲۰,۴۶۲ ۲۲,۵۱۱ ۲۱,۹۹۰ ۱۸,۶۷۳ ۱۸,۳۸۱ ۱۷,۲۱۷ ۱۵,۵۳۹ ۱۱,۱۴۶ ۷,۳۰۲ ۲,۴۲۸
۳۱ جمهوری چک ۴,۲۲۷ ۵,۴۴۲ ۵,۳۴۷ ۷,۷۳۹ ۸,۴۷۴ ۱۲,۲۶۷ ۱۰,۹۱۶ ۱۲,۶۱۶ ۱۴,۰۵۰ ۱۴,۴۳۲ ۱۶,۰۵۹ ۱۲,۹۶۴ ۱۴,۷۸۴ ۱۴,۶۴۴ ۱۴,۳۱۳ ۱۰,۲۱۶ ۷,۲۹۶ ۲,۱۶۸
۳۲ اتریش ۱۶,۵۳۷ ۱۳,۹۴۳ ۲۱,۵۳۸ ۱۷,۰۳۰ ۱۶,۸۶۹ ۲۱,۰۵۷ ۱۷,۰۷۰ ۱۹,۷۱۹ ۲۱,۸۲۴ ۲۴,۱۰۵ ۲۴,۲۳۸ ۱۷,۵۵۸ ۱۸,۳۴۲ ۱۷,۲۸۱ ۱۴,۲۶۲ ۱۰,۴۲۶ ۶,۲۵۰ ۲,۱۰۶
۳۳ آفریقای جنوبی ۱,۳۹۵ ۹۳۳ ۱,۴۸۸ ۱,۸۸۸ ۳,۸۵۵ ۳,۷۰۴ ۳,۱۳۴ ۳,۶۴۸ ۵,۵۸۳ ۵,۵۴۰ ۸,۰۴۶ ۶,۸۱۹ ۹,۰۸۵ ۹,۱۳۴ ۱۰,۰۰۵ ۹,۴۳۰ ۶,۰۱۵ ۱,۹۸۵
۳۴ ویتنام ۲۶۳ ۴۰۷ ۶۸۲ ۲۷۴ ۳۶۵ ۶۴۴ ۸۴۶ ۱,۳۷۴ ۱,۴۴۵ ۱,۸۰۴ ۲,۷۷۱ ۲,۳۱۲ ۳,۶۹۶ ۳,۲۱۲ ۳,۶۴۷ ۳,۴۳۲ ۲,۷۰۶ ۱,۸۴۱
۳۵ مکزیک ۴,۵۵۰ ۵,۶۲۰ ۷,۲۵۸ ۶,۰۵۱ ۱۱,۷۴۴ ۸,۳۱۸ ۹,۰۶۶ ۱۱,۲۶۶ ۱۲,۲۷۶ ۱۰,۵۸۵ ۱۰,۸۹۱ ۱۰,۶۱۱ ۱۰,۳۸۹ ۹,۵۰۱ ۷,۹۰۸ ۷,۰۰۳ ۵,۲۶۰ ۱,۸۳۸
۳۶ تایلند ۴۹۳ ۳۴۶ ۱,۰۱۳ ۲,۲۷۲ ۳,۳۵۷ ۵,۹۲۷ ۸,۴۳۷ ۱۱,۸۹۱ ۱۰,۳۴۴ ۹,۸۵۳ ۹,۱۱۰ ۸,۷۸۰ ۹,۸۰۸ ۹,۷۸۱ ۷,۳۱۱ ۷,۳۶۷ ۴,۸۸۴ ۱,۶۹۱
۳۷ یونان ۴,۸۶۲ ۵,۶۴۲ ۸,۸۶۱ ۸,۲۲۹ ۹,۷۰۲ ۱۲,۸۰۲ ۱۴,۳۳۷ ۱۶,۵۷۰ ۱۵,۶۲۳ ۱۴,۶۳۴ ۱۳,۱۶۵ ۱۲,۲۸۳ ۱۱,۵۲۷ ۱۱,۲۳۲ ۹,۱۱۳ ۶,۹۴۱ ۴,۴۸۱ ۱,۵۵۵
۳۸ ایرلند ۴,۸۸۸ ۷,۷۹۲ ۷,۳۸۲ ۱۰,۲۵۸ ۱۱,۷۲۳ ۱۰,۶۵۷ ۱۷,۲۵۴ ۱۹,۱۴۴ ۱۵,۵۸۸ ۲۲,۲۷۹ ۲۵,۲۶۱ ۲۱,۵۸۶ ۱۹,۳۲۰ ۱۴,۸۵۷ ۱۲,۴۸۶ ۱۰,۱۶۹ ۵,۲۹۲ ۱,۵۰۲
۳۹ رومانی ۲,۵۲۴ ۲,۹۳۱ ۴,۳۴۵ ۵,۰۱۰ ۴,۲۹۱ ۵,۲۴۱ ۷,۱۷۳ ۷,۹۰۰ ۷,۳۰۳ ۱۰,۱۶۵ ۱۲,۷۴۶ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۷۵۶ ۹,۹۳۱ ۸,۷۸۲ ۶,۲۵۶ ۳,۵۱۳ ۱,۱۶۳
۴۰ اوکراین ۴,۵۹۰ ۳,۶۶۹ ۵,۱۴۳ ۵,۱۲۰ ۷,۵۹۳ ۶,۵۹۲ ۸,۸۳۶ ۷,۹۵۳ ۵,۸۵۸ ۶,۳۵۹ ۷,۵۰۸ ۶,۷۲۹ ۶,۳۸۲ ۷,۰۴۸ ۵,۸۸۵ ۴,۰۴۱ ۲,۹۳۸ ۹۹۹
۴۱ نروژ ۱,۴۱۷ ۱,۹۰۲ ۱,۶۰۵ ۴,۱۶۳ ۵,۷۵۵ ۵,۷۶۳ ۶,۴۵۴ ۷,۰۶۶ ۷,۹۲۴ ۵,۷۶۵ ۵,۷۷۴ ۷,۹۷۸ ۵,۵۷۱ ۵,۰۵۵ ۴,۴۸۲ ۴,۰۰۷ ۲,۵۵۸ ۹۳۸
۴۲ نیوزلند ۱,۷۸۶ ۱,۷۷۵ ۱,۵۶۶ ۲,۰۶۴ ۳,۵۶۲ ۳,۷۹۷ ۳,۷۲۰ ۶,۰۸۶ ۵,۳۵۴ ۶,۲۰۲ ۶,۶۸۷ ۴,۶۱۶ ۴,۲۹۰ ۳,۹۲۳ ۳,۹۹۷ ۳,۸۲۹ ۲,۹۲۸ ۹۳۰
۴۳ آرژانتین ۲,۶۶۷ ۳,۱۲۰ ۲,۷۰۳ ۵,۱۲۸ ۴,۱۹۰ ۵,۷۲۵ ۵,۲۵۴ ۶,۸۹۳ ۷,۲۳۸ ۹,۲۴۹ ۸,۳۰۲ ۷,۵۷۳ ۶,۴۹۰ ۷,۳۵۵ ۵,۶۵۰ ۴,۴۲۰ ۲,۹۴۱ ۹۲۲
۴۴ مجارستان ۳,۹۲۱ ۴,۹۰۰ ۶,۸۱۰ ۸,۶۴۲ ۷,۳۳۸ ۸,۲۹۶ ۷,۴۴۱ ۸,۸۶۷ ۶,۷۵۲ ۶,۰۲۹ ۶,۸۹۴ ۶,۷۲۸ ۵,۲۱۲ ۶,۱۸۳ ۴,۸۶۹ ۳,۳۷۰ ۲,۳۴۸ ۸۸۰
۴۵ الجزایر ۱۱۰ ۲۶۸ ۱۸۰ ۶۱۴ ۳۷۸ ۱,۳۶۸ ۸۴۶ ۲,۰۱۲ ۱,۶۴۸ ۲,۰۱۷ ۱,۹۱۷ ۲,۴۲۱ ۲,۰۰۹ ۲,۱۱۹ ۳,۶۰۶ ۲,۳۸۲ ۱,۹۷۳ ۸۶۰
۴۶ تونس ۵۳۱ ۵۱۶ ۵۷۲ ۷۶۳ ۸۸۰ ۱,۳۶۰ ۱,۲۶۴ ۱,۷۵۸ ۱,۹۰۴ ۱,۸۷۸ ۲,۸۲۰ ۲,۵۶۳ ۳,۲۷۵ ۳,۷۵۶ ۴,۲۶۸ ۳,۴۵۴ ۲,۳۴۵ ۸۵۱
۴۷ امارات عربی متحده ۹۰ ۳۶۰ ۹۶ ۳۶۳ ۱۰۳ ۵۸ ۴۰۳ ۴۴۲ ۱,۱۸۸ ۲,۴۸۱ ۱,۹۵۱ ۱,۸۷۲ ۱,۸۲۴ ۲,۲۹۵ ۳,۴۲۵ ۲,۲۶۵ ۱,۸۱۴ ۸۱۸
۴۸ عراق ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۱ ۴۲ ۶۲ ۸۷ ۳۰۷ ۲۷۹ ۱,۰۸۷ ۲,۳۱۱ ۲,۳۸۱ ۲,۵۶۶ ۲,۹۲۸ ۲,۳۳۲ ۷۷۸
۴۹ شیلی ۳۶۷ ۸۳۷ ۱,۲۱۲ ۱,۲۴۷ ۱,۲۸۸ ۲,۸۰۱ ۲,۸۷۸ ۲,۷۲۷ ۲,۸۷۲ ۳,۱۰۸ ۲,۸۸۲ ۳,۵۶۶ ۳,۶۱۸ ۳,۸۸۸ ۳,۸۰۳ ۳,۵۷۲ ۱,۸۶۰ ۷۷۱
۵۰ قطر ۰ ۰ ۴۳ ۶۵ ۱۲ ۳۶ ۱۹۹ ۱۲۸ ۰ ۱۰۹ ۲۱۰ ۶۳۷ ۱,۲۰۴ ۲,۲۰۷ ۴,۵۲۴ ۴,۵۲۷ ۲,۸۳۶ ۶۵۱
۵۱ کلمبیا ۴۵۶ ۵۰۶ ۳۹۶ ۶۰۵ ۸۶۹ ۶۳۵ ۹۴۲ ۱,۰۶۱ ۱,۴۱۷ ۲,۱۲۶ ۱,۸۷۲ ۱,۹۱۰ ۱,۸۳۲ ۱,۷۹۷ ۱,۸۹۵ ۱,۴۸۵ ۱,۱۹۷ ۵۲۶
۵۲ اندونزی ۱۰۳ ۲۳ ۲۲۱ ۳۰۸ ۵۶ ۶۵ ۴۸ ۴۰۳ ۵۷۶ ۱,۰۰۷ ۱,۱۰۲ ۱,۷۳۱ ۱,۹۸۵ ۱,۵۶۴ ۱,۲۱۳ ۱,۴۰۲ ۱,۰۷۵ ۵۲۶
۵۳ مراکش ۴۷۴ ۶۵۷ ۸۰۲ ۶۱۴ ۶۳۶ ۴۹۹ ۸۷۲ ۷۰۰ ۹۰۶ ۱,۳۷۶ ۱,۲۴۰ ۲,۱۶۰ ۲,۱۵۱ ۱,۵۴۸ ۱,۵۴۷ ۱,۴۱۷ ۱,۰۹۰ ۵۱۶
۵۴ اسلوانی ۱,۶۶۰ ۱,۲۴۲ ۲,۷۲۷ ۱,۷۱۲ ۲,۳۷۲ ۳,۲۱۳ ۴,۸۷۹ ۴,۳۷۰ ۴,۹۰۸ ۵,۸۴۳ ۵,۴۷۳ ۴,۷۴۸ ۴,۶۲۶ ۴,۵۶۷ ۴,۳۲۴ ۲,۹۰۳ ۱,۶۷۸ ۴۸۳
۵۵ اسلواکی ۳,۱۱۳ ۱,۲۹۰ ۱,۳۴۸ ۱,۸۵۲ ۱,۵۶۸ ۲,۴۲۶ ۲,۹۵۴ ۳,۴۸۸ ۲,۶۳۴ ۲,۶۳۶ ۲,۵۳۸ ۳,۱۴۲ ۳,۳۶۱ ۳,۰۷۳ ۲,۵۲۸ ۱,۷۴۰ ۱,۵۶۴ ۴۷۵
۵۶ بنگلادش ۸۸ ۲۶ ۴۶ ۲۶۰ ۲۱۰ ۱۷۳ ۳۱۱ ۳۳۳ ۴۴۰ ۱,۰۰۳ ۵۴۵ ۱,۰۶۵ ۱,۱۱۱ ۱,۷۱۱ ۱,۳۵۸ ۱,۲۶۰ ۱,۲۵۹ ۴۵۲
۵۷ صربستان ۲۲ ۱۰۹ ۸۷۰ ۷۲۰ ۱,۵۳۰ ۲,۶۳۸ ۲,۹۶۲ ۲,۸۲۶ ۳,۹۶۵ ۴,۲۱۳ ۳,۸۶۶ ۳,۶۷۳ ۳,۷۵۳ ۴,۰۹۰ ۳,۰۵۹ ۲,۱۵۹ ۱,۱۹۸ ۴۴۹
۵۸ کویت ۵۵ ۱۹۴ ۴۸ ۳۳۴ ۲۱۸ ۲۱۶ ۳۰۷ ۳۵۵ ۱۹۴ ۴۲۷ ۴۸۶ ۷۱۸ ۷۵۴ ۱,۱۲۷ ۶۱۵ ۴۴۲ ۴۵۵ ۴۰۸
۵۹ قبرس ۸۲ ۸۸ ۱۱۰ ۱۸۵ ۹۲ ۱۳۵ ۴۵۶ ۱,۰۶۹ ۸۴۶ ۸۱۷ ۵۶۳ ۱,۲۰۶ ۱,۰۷۱ ۱,۱۰۰ ۸۷۶ ۵۲۵ ۷۶۶ ۳۹۷
۶۰ لیتوانی ۲۶۴ ۶۷۶ ۵۳۳ ۱,۱۱۳ ۱,۵۸۳ ۲,۸۷۹ ۱,۳۰۹ ۱,۷۹۹ ۱,۲۱۹ ۱,۹۵۱ ۲,۱۰۴ ۱,۶۴۳ ۲,۱۲۷ ۱,۵۷۸ ۱,۸۸۲ ۱,۰۵۴ ۸۹۶ ۳۸۰
۶۱ کرواسی ۵۰۹ ۱,۱۱۲ ۷۷۳ ۳,۸۳۱ ۱,۷۱۳ ۱,۲۲۳ ۱,۹۶۰ ۱,۸۰۷ ۲,۹۸۳ ۲,۱۹۷ ۲,۷۶۰ ۲,۴۴۴ ۲,۲۹۷ ۱,۵۱۹ ۲,۱۷۲ ۱,۴۵۸ ۹۸۴ ۳۰۹
۶۲ نیجریه ۰ ۰ ۱۴ ۵ ۱۶۲ ۲۵۱ ۲۶۶ ۲۶۵ ۳۲۴ ۸۴۲ ۳۹۱ ۲۰۴ ۳۲۲ ۷۰۸ ۹۵۶ ۱,۴۶۸ ۱,۱۴۰ ۳۰۶
۶۳ استونی ۸۶۷ ۹۴۵ ۶۸۰ ۱,۵۶۴ ۷۹۵ ۱,۲۳۲ ۱,۷۲۸ ۲,۳۹۰ ۲,۴۳۰ ۲,۸۶۴ ۲,۱۳۱ ۱,۵۰۹ ۱,۹۷۱ ۲,۱۹۷ ۲,۲۳۱ ۱,۶۵۱ ۹۱۶ ۳۰۵
۶۴ بلغارستان ۱,۰۱۸ ۲,۴۳۷ ۲,۸۵۰ ۳,۰۲۸ ۲,۳۲۴ ۳,۷۸۱ ۳,۹۸۰ ۳,۰۴۷ ۴,۰۷۵ ۳,۹۳۵ ۴,۱۵۳ ۲,۳۲۱ ۲,۳۹۳ ۲,۳۵۴ ۱,۴۹۴ ۱,۴۳۹ ۸۶۲ ۲۸۲
۶۵ عمان ۹ ۱۲ ۵۳ ۵۱ ۸۵ ۷۰ ۱۰۹ ۳۸۴ ۳۵۰ ۲۲۱ ۳۶۳ ۶۴۴ ۵۲۹ ۷۱۶ ۸۱۳ ۹۶۷ ۶۹۶ ۲۷۸
۶۶ لوکزامبورگ ۲۰۱ ۸ ۰ ۴۹ ۷۰ ۱۵۰ ۱۳۲ ۲۰۸ ۴۹۵ ۷۱۱ ۱,۰۰۶ ۱,۴۰۵ ۱,۶۶۶ ۹۰۶ ۹۲۰ ۱,۱۶۷ ۵۱۹ ۲۶۱
۶۷ بلاروس ۲,۵۴۳ ۲,۴۰۹ ۱,۸۷۳ ۲,۶۲۸ ۱,۹۵۸ ۱,۸۱۰ ۲,۰۳۷ ۲,۲۴۹ ۱,۶۹۳ ۲,۶۹۶ ۱,۴۷۱ ۲,۰۸۹ ۱,۴۹۷ ۱,۰۶۵ ۱,۴۷۰ ۱,۱۲۸ ۹۰۴ ۲۳۰
۶۸ آذربایجان ۵۶ ۳۳ ۱۰۸ ۶۴ ۴۳ ۱۴۹ ۱۱۱ ۷۵ ۱۷۸ ۲۸۷ ۵۷۰ ۲۴۱ ۳۱۴ ۲۴۸ ۳۱۵ ۴۲۰ ۳۱۸ ۲۱۷
۶۹ لبنان ۳۸ ۹۸ ۸۸۴ ۲۶ ۶۵۴ ۱,۰۵۷ ۳۱۳ ۶۲۴ ۹۵۳ ۷۱۹ ۸۵۸ ۶۴۳ ۹۷۶ ۹۰۴ ۱,۲۶۹ ۱,۰۴۵ ۴۹۰ ۱۸۰
۷۰ اردن ۱۲۱ ۱۸۰ ۲۰۳ ۴۷۳ ۳۳۱ ۱,۰۸۷ ۵۵۹ ۲,۶۰۲ ۱,۲۰۱ ۱,۷۵۳ ۱,۱۱۷ ۱,۱۵۸ ۱,۴۶۵ ۸۳۱ ۷۹۱ ۷۷۰ ۷۵۳ ۱۷۸
۷۱ قزاقستان ۱۳ ۲۲ ۱۷ ۳۰ ۷ ۴۵ ۲۵۴ ۱۱۵ ۲۴۶ ۳۶۹ ۱۶۶ ۳۷۴ ۸۱۴ ۶۰۴ ۳۷۷ ۵۴۱ ۵۸۱ ۱۷۳
۷۲ ایسلند ۹۳ ۲۳ ۴۶ ۴۳ ۶۰ ۲۴۵ ۲۷۹ ۴۹۹ ۶۳۸ ۷۰۹ ۸۹۷ ۵۸۲ ۸۸۳ ۴۸۸ ۵۴۱ ۵۲۲ ۲۳۹ ۱۶۸
۷۳ لتونی ۱۸۷ ۴۲۲ ۴۵۶ ۶۳۶ ۳۸۴ ۹۸۹ ۵۳۹ ۶۷۴ ۱,۱۶۴ ۷۵۰ ۷۹۱ ۹۴۸ ۹۹۳ ۶۸۴ ۱,۰۲۶ ۷۰۷ ۴۵۶ ۱۳۳
۷۴ اکوادور ۰ ۱ ۰ ۱۷۵ ۴۵ ۱۵ ۹۱ ۷۶ ۹۸ ۲۱ ۱۶ ۱۶ ۵۹ ۶۲۰ ۶۵۶ ۴۶۵ ۲۷۵ ۱۱۵
۷۵ مولداوی ۳۴۴ ۹۳۱ ۸۹۱ ۷۷۳ ۴۳۸ ۳۲۱ ۱,۴۷۶ ۱,۸۶۳ ۱,۶۴۳ ۲,۱۳۰ ۸۹۴ ۱,۱۰۹ ۷۰۳ ۱,۱۰۹ ۹۶۵ ۸۴۶ ۴۱۰ ۱۱۳
۷۶ سریلانکا ۴۸۱ ۶۵۷ ۳۰۶ ۷۴۹ ۵۳۲ ۱,۱۷۸ ۷۵۳ ۳۲۵ ۳۷۹ ۲۴۶ ۲۷۲ ۴۸۲ ۴۵۰ ۴۲۳ ۴۴۹ ۳۷۱ ۴۲۱ ۱۱۲
۷۷ بحرین ۰ ۰ ۵۱ ۱۳۵ ۳ ۳ ۸۴ ۷۹ ۱۵۷ ۱۵۰ ۲۱۵ ۲۲۶ ۵۲۲ ۵۷۵ ۴۷۸ ۳۷۲ ۲۸۸ ۱۰۸
۷۸ فیلیپین ۰ ۳۵ ۲۱۳ ۶۵ ۴۶ ۱۸۹ ۷۱ ۱۱۱ ۷۱ ۲۱۳ ۲۸۵ ۳۱۷ ۵۸۹ ۵۹۸ ۳۲۰ ۱۸,۰۱۱ ۴۲۱ ۱۰۱
۷۹ اروگوئه ۴۷ ۳۶ ۷ ۳۱۹ ۲۹۲ ۵۲۴ ۱۹۶ ۳۹۵ ۸۲۸ ۵۶۰ ۸۴۲ ۵۱۰ ۵۵۹ ۵۰۷ ۳۴۹ ۲۴۵ ۲۳۶ ۸۴
۸۰ یمن ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۵ ۴۷ ۵۲ ۲۰۶ ۳۸۲ ۱۸۱ ۱۳۳ ۱۹۶ ۱۷۲ ۸۴
۸۱ ازبکستان ۷۲ ۱۰۹ ۳۵۹ ۵۴۵ ۲۲۱ ۲۷۳ ۲۸۵ ۴۱۰ ۴۴۶ ۵۹۸ ۷۷۵ ۲۸۳ ۵۳ ۱۳۱ ۱۸۲ ۱۵۸ ۱۲۳ ۶۴
۸۲ ونزوئلا ۳۴۸ ۷۸۹ ۶۵۱ ۴۶۶ ۸۷۶ ۵۵۱ ۱,۶۱۲ ۸۸۷ ۱,۲۱۸ ۱,۲۸۳ ۸۳۷ ۱,۲۰۰ ۷۱۴ ۸۴۹ ۵۶۳ ۲۶۲ ۱۵۲ ۶۲
۸۳ نپال ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۲۰ ۹۵ ۲۲ ۴۹ ۱۷ ۱۳۰ ۴۶۳ ۴۷۳ ۷۱۵ ۴۴۵ ۴۱۹ ۳۵۷ ۱۱۷ ۵۹
۸۴ ارمنستان ۳۶۹ ۱۸۰ ۲۱۹ ۴۵۴ ۲۶۲ ۲۴۳ ۶۵۵ ۶۳۲ ۷۲۱ ۶۰۵ ۳۲۸ ۶۸۸ ۳۲۲ ۳۴۲ ۳۵۴ ۳۰۵ ۱۵۹ ۵۸
۸۵ کوبا ۲۷۵ ۳۸۲ ۵۳۸ ۵۶۱ ۵۸۲ ۶۳۵ ۵۰۷ ۸۱۱ ۸۴۴ ۲۸۵ ۶۶۹ ۴۷۰ ۵۲۰ ۴۰۷ ۱۹۶ ۳۲۷ ۲۴۳ ۵۱
۸۶ کنیا ۵۳ ۵۰ ۵۳۵ ۴۵ ۹۸ ۰ ۲۸ ۱۳۴ ۴۹ ۱۲۵ ۹۶ ۱۱۸ ۵۳ ۱۴۸ ۲۰ ۳۶۶ ۱۲۹ ۴۲
۸۷ کامرون ۰ ۰ ۷۷ ۲۶ ۱۰۱ ۲۶ ۱۳۳ ۱۲۸ ۲۰۱ ۱۱۲ ۲۰۳ ۳۳ ۲۰۷ ۷۵ ۲۰۰ ۳۰۶ ۱۱۳ ۴۱
۸۸ گرجستان ۱۰ ۷۵ ۱۰۳ ۱۴۰ ۱۲۴ ۲۵ ۸۶ ۱۳۰ ۹۶۷ ۳۳۶ ۱۲۶ ۱۱۹ ۶۶ ۱۲۳ ۱۶۴ ۷۰ ۶۳ ۳۲
۸۹ پرو ۳۵۷ ۹۳ ۰ ۱۶۰ ۳۲۳ ۱۶۱ ۱,۰۳۷ ۱۷۳ ۵۴۲ ۳۷۶ ۱۲۰ ۷۰ ۱۶۱ ۳۵۴ ۲۰۳ ۱۵۵ ۱۸۴ ۳۱
۹۰ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ۷۰ ۸ ۱۵۹ ۸ ۱۱۷ ۲۱ ۳۸ ۸۱ ۷۳ ۵۳ ۳۰
۹۱ بوسنی و هرزگوین ۶۶ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۴ ۵ ۳۸ ۸ ۴۲ ۱۰۳ ۹۲ ۵۴ ۴۲ ۱۴۲ ۸۹ ۳۰
۹۲ سوریه ۶۳ ۱۸۱ ۰ ۸ ۱۵۲ ۰ ۹۱ ۱۰۴ ۲۲۶ ۳۳۳ ۱۹۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۱۱ ۱۰۶ ۱۴۶ ۱۲۵ ۲۹
۹۳ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۲۳۱ ۲۱۰ ۱۱۹ ۴۰۵ ۶۶ ۳۰۰ ۷۳ ۶۹ ۵۶ ۵۴ ۵۳ ۶۵ ۵۹ ۴۷ ۲۵ ۱۶
۹۴ آلبانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۲۵ ۱۲ ۲ ۲ ۲۸ ۲۴ ۱۵
۹۵ کاستاریکا ۶۲۵ ۳۹۹ ۰ ۳۴ ۱۴ ۶۸ ۶۷۵ ۱۶۱ ۱۰۱ ۷۳ ۹۸ ۴۲ ۱۰۸ ۱۱۲ ۸۲ ۵۳ ۶۰ ۱۵
۹۶ جامائیکا ۵۹ ۹۱ ۹۷ ۲۷۵ ۴۳۷ ۳۱۳ ۱۴۴ ۳۱۷ ۲۰۵ ۱۵ ۱۶ ۹۴ ۳۸ ۸۳ ۵۷ ۲۶ ۱۸ ۱۰
۹۷ سنگال ۱۳۱ ۱۵ ۱۸۰ ۱۹۱ ۱۳۱ ۷۵ ۸۵ ۶۴ ۲۱۲ ۴۲ ۲۰۱ ۶۸ ۳۸ ۴۸ ۲۹ ۳۳۹ ۸۶ ۹
۹۸ پاناما ۰ ۰ ۲۰۲ ۵۸ ۴۶۹ ۲۴۵ ۴۵۸ ۲۵۶ ۱۵۶ ۷۳ ۵۵۲ ۳۵۹ ۳۶۵ ۶۹ ۹ ۴۲ ۵۲ ۸
۹۹ بولیوی ۶۷ ۶۷ ۹ ۶ ۱۷ ۰ ۱۰ ۱۲ ۳۵ ۰ ۴۸ ۲۱ ۱۷ ۱۲۸ ۶۱ ۱۳۲ ۳ ۴
۱۰۰ پاراگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۳ ۳
۱۰۱ ترکمنستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۴ ۲
۱۰۲ تاجیکستان ۰ ۹ ۰ ۰ ۳۸ ۹ ۳۶ ۳۷ ۲۰ ۴۸ ۴۸ ۸۵ ۲۴ ۵۲ ۸۵ ۱۵ ۳۳ ۲
۱۰۳