بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
توضیحات : برابر است با مجموع ارجاعات داده شده به مقالات فناوری نانو از زمان انتشار مقالات تا زمان گردآوری اطلاعات. به عنوان مثال، تعداد کل ارجاعات مقالات نانوی 2001 برابر است با مجموع کل ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در سال 2001، از زمان انتشار آنها (سال 2001) تا زمان گردآوری تعداد ارجاعات آنها (مثلا سال 2006)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ چین ۸۱,۳۰۱ ۱۲۱,۳۳۶ ۱۷۱,۷۵۹ ۲۱۷,۷۱۳ ۲۹۲,۵۷۸ ۳۴۲,۴۲۸ ۳۹۲,۲۴۸ ۴۷۷,۰۹۷ ۵۳۳,۱۸۷ ۶۱۰,۱۹۹ ۷۰۴,۸۸۵ ۷۲۷,۷۶۷ ۷۳۶,۲۱۸ ۷۲۱,۸۷۸ ۳۲,۳۶۳ ۳۶۱,۸۸۷ ۱۱۷,۲۸۶
۲ ایالات متحده ۴۴۱,۷۴۰ ۵۲۹,۸۹۲ ۶۲۸,۷۴۷ ۶۶۷,۴۸۷ ۷۱۲,۹۲۸ ۷۵۹,۶۸۶ ۷۶۰,۹۰۶ ۸۱۵,۸۱۱ ۶۰۸,۴۳۷ ۸۰۲,۷۳۴ ۷۴۹,۷۹۹ ۶۷۶,۱۹۵ ۵۸۹,۸۳۲ ۴۸۱,۴۹۸ ۳۴۴,۷۲۱ ۱۹۰,۰۶۹ ۵۲,۳۰۵
۳ هند ۲۱,۳۳۳ ۲۴,۸۵۶ ۳۶,۵۸۲ ۴۲,۳۱۵ ۴۶,۵۵۰ ۵۷,۹۵۶ ۷۲,۴۲۷ ۸۲,۸۸۵ ۹۵,۷۹۸ ۱۰۲,۷۴۲ ۱۱۷,۵۳۰ ۱۱۴,۶۹۵ ۱۱۹,۰۱۱ ۱۱۵,۱۶۷ ۹۰,۷۸۲ ۵۷,۹۹۳ ۱۷,۰۸۲
۴ ایران ۲۴۱ ۹۰۴ ۶۸۹ ۱,۷۹۶ ۴,۰۹۱ ۹,۵۶۵ ۱۶,۱۳۳ ۲۱,۱۰۴ ۳۴,۲۲۲ ۴۷,۹۶۲ ۵۹,۵۶۶ ۵۹,۹۱۱ ۶۳,۶۹۷ ۶۸,۲۷۵ ۶۱,۵۵۵ ۴۵,۹۵۳ ۱۶,۹۵۸
۵ آلمان ۱۲۴,۵۸۰ ۱۴۳,۰۳۸ ۱۴۸,۷۴۱ ۱۶۶,۶۶۴ ۱۸۰,۰۴۳ ۲۰۰,۴۰۱ ۲۰۲,۳۴۸ ۲۰۹,۹۰۲ ۲۰۳,۹۴۶ ۲۱۵,۵۳۱ ۲۰۲,۴۹۶ ۱۸۲,۸۸۴ ۱۶۱,۰۲۹ ۱۲۸,۷۷۱ ۱۰۰,۱۴۴ ۵۶,۲۳۵ ۱۵,۴۹۹
۶ کره جنوبی ۳۸,۵۷۷ ۴۸,۴۶۳ ۵۸,۹۰۲ ۷۴,۲۱۳ ۸۹,۵۶۶ ۹۷,۸۹۳ ۱۱۶,۲۲۸ ۱۲۴,۸۳۰ ۱۳۸,۵۵۴ ۱۶۲,۳۳۹ ۱۵۹,۲۹۹ ۱۵۱,۶۱۹ ۱۴۴,۸۵۴ ۱۲۰,۷۹۲ ۹۵,۹۰۱ ۵۴,۹۰۷ ۱۴,۰۲۹
۷ انگلستان ۵۷,۶۹۵ ۶۶,۸۵۲ ۷۳,۹۷۸ ۱۰۹,۷۰۱ ۱۰۹,۷۹۸ ۱۱۷,۶۹۳ ۱۴۴,۰۸۳ ۱۲۳,۷۰۴ ۱۱۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۴۲ ۱۱۷,۵۶۲ ۱۰۸,۰۶۵ ۱۰۴,۸۲۰ ۸۶,۱۳۷ ۶۵,۳۴۵ ۴۰,۱۸۳ ۱۱,۵۲۰
۸ ژاپن ۱۲۷,۴۷۲ ۱۳۵,۱۳۳ ۱۵۸,۱۰۸ ۱۷۰,۷۳۴ ۱۸۳,۴۱۰ ۱۷۰,۴۰۷ ۱۶۶,۹۲۸ ۱۶۸,۳۹۴ ۱۶۸,۵۵۲ ۱۶۴,۸۰۲ ۱۵۵,۱۴۱ ۱۳۳,۱۴۰ ۱۱۷,۰۰۵ ۹۴,۳۶۷ ۷۲,۵۳۵ ۴۰,۷۵۹ ۱۰,۶۵۱
۹ استرالیا ۱۷,۳۹۱ ۱۹,۲۴۷ ۲۳,۰۱۲ ۲۹,۵۸۱ ۳۲,۳۲۸ ۳۹,۹۶۷ ۴۳,۵۷۳ ۶۴,۶۰۷ ۶۱,۶۹۲ ۶۶,۱۶۹ ۶۹,۳۷۹ ۶۹,۳۰۱ ۷۰,۱۵۱ ۶۲,۶۰۴ ۵۳,۹۴۸ ۳۰,۴۸۸ ۹,۱۳۷
۱۰ فرانسه ۶۸,۹۶۷ ۸۸,۵۴۹ ۸۸,۶۲۰ ۹۱,۴۸۰ ۱۰۷,۸۵۹ ۱۲۸,۵۱۰ ۱۱۸,۵۱۵ ۱۲۸,۱۰۰ ۱۲۱,۸۰۰ ۱۲۸,۴۸۰ ۱۱۵,۱۹۶ ۱۰۹,۱۸۶ ۹۱,۷۴۵ ۷۴,۰۶۸ ۵۴,۳۷۶ ۳۲,۲۵۰ ۸,۷۷۵
۱۱ عربستان ۱۳۸ ۳۹۶ ۴۷ ۱۸۱ ۴۷۳ ۲۳۲ ۴۳۸ ۷۸۹ ۳,۸۷۸ ۱۰,۵۰۳ ۲۰,۰۷۹ ۲۴,۹۴۸ ۲۶,۳۱۹ ۳۷,۲۲۸ ۳۵,۹۲۳ ۲۲,۷۲۲ ۸,۳۵۱
۱۲ اسپانیا ۲۶,۶۱۵ ۳۴,۵۴۳ ۳۸,۵۶۳ ۴۳,۰۵۶ ۵۶,۸۳۱ ۶۶,۹۴۶ ۷۴,۶۳۲ ۷۳,۳۱۰ ۷۶,۲۴۰ ۸۹,۲۵۱ ۸۵,۵۴۴ ۸۳,۹۸۷ ۷۱,۳۴۳ ۶۰,۴۳۶ ۴۷,۹۹۶ ۲۸,۴۳۲ ۷,۷۲۳
۱۳ ایتالیا ۳۳,۱۳۶ ۴۲,۲۳۱ ۴۶,۱۶۰ ۵۱,۸۸۰ ۵۹,۳۲۴ ۵۶,۱۷۸ ۶۳,۸۸۹ ۶۷,۵۱۷ ۷۲,۷۹۷ ۷۸,۵۲۶ ۷۵,۳۶۰ ۷۱,۱۸۴ ۶۸,۶۶۸ ۵۴,۵۳۶ ۴۵,۴۰۲ ۲۵,۳۱۷ ۷,۵۱۱
۱۴ کانادا ۲۷,۷۷۹ ۳۱,۰۱۴ ۴۴,۹۳۵ ۴۸,۶۲۹ ۶۱,۰۶۸ ۶۵,۶۲۸ ۶۸,۱۰۹ ۶۸,۱۸۴ ۷۴,۹۰۸ ۶۴,۴۸۰ ۷۵,۱۸۵ ۶۶,۷۹۷ ۵۹,۱۰۳ ۵۱,۷۴۹ ۳۷,۲۵۲ ۲۱,۸۹۸ ۶,۷۱۳
۱۵ سنگاپور ۹,۵۹۸ ۱۲,۷۸۱ ۱۷,۱۸۰ ۳۳,۶۳۲ ۴۱,۲۳۲ ۳۹,۴۹۱ ۴۲,۹۸۲ ۵۱,۴۴۱ ۵۶,۷۱۱ ۷۴,۲۲۵ ۷۸,۱۸۰ ۹۰,۶۲۹ ۷۴,۵۲۵ ۶۵,۴۹۴ ۴۵,۵۲۹ ۲۴,۸۶۱ ۶,۵۵۶
۱۶ روسیه ۲۵,۶۵۲ ۲۶,۶۹۷ ۲۹,۴۲۸ ۵۹,۶۷۴ ۴۵,۷۷۸ ۳۳,۹۹۲ ۳۷,۲۹۱ ۳۲,۳۰۳ ۳۲,۲۱۱ ۳۱,۱۹۷ ۳۰,۵۰۰ ۲۹,۹۶۲ ۳۰,۱۹۸ ۲۶,۶۳۱ ۲۳,۵۴۷ ۱۵,۵۰۶ ۴,۵۲۳
۱۷ سوئیس ۳۶,۶۷۰ ۲۹,۸۶۶ ۳۳,۳۳۵ ۴۱,۱۰۳ ۴۸,۵۳۲ ۵۰,۲۶۸ ۵۱,۲۲۹ ۵۶,۲۶۶ ۵۱,۲۱۷ ۵۴,۰۶۸ ۶۳,۸۴۴ ۵۳,۸۵۰ ۴۹,۸۶۶ ۳۹,۰۱۳ ۲۸,۲۷۴ ۱۷,۱۲۹ ۴,۳۰۱
۱۸ پاکستان ۵۰ ۱۵۳ ۷۴۶ ۱,۲۱۹ ۷۹۱ ۱,۱۱۷ ۲,۵۷۷ ۲,۸۸۱ ۲,۹۶۳ ۴,۲۰۶ ۴,۰۴۸ ۵,۳۳۴ ۶,۸۹۲ ۷,۹۳۸ ۹,۴۹۶ ۹,۸۵۶ ۴,۱۰۵
۱۹ تایوان ۱۳,۵۸۸ ۱۶,۳۳۴ ۲۱,۸۱۷ ۳۴,۱۴۵ ۴۴,۳۷۸ ۴۹,۹۱۹ ۵۵,۲۰۷ ۵۸,۲۵۱ ۶۳,۳۱۱ ۶۳,۴۷۷ ۶۶,۰۷۱ ۶۲,۱۴۳ ۵۱,۰۱۹ ۴۱,۸۶۴ ۲۸,۳۸۰ ۱۶,۲۰۸ ۴,۰۸۱
۲۰ هلند ۳۱,۱۶۵ ۲۹,۰۳۹ ۳۴,۵۳۴ ۳۹,۴۷۴ ۵۴,۴۹۲ ۵۴,۴۹۶ ۵۷,۹۳۹ ۵۴,۱۷۱ ۵۰,۵۱۸ ۴۹,۷۵۱ ۴۲,۷۲۲ ۴۳,۷۶۱ ۳۷,۰۵۶ ۳۰,۳۶۷ ۲۳,۱۰۲ ۱۲,۷۰۹ ۳,۵۳۹
۲۱ سوئد ۱۹,۸۸۶ ۲۲,۶۲۷ ۲۴,۷۹۴ ۲۵,۵۴۱ ۲۳,۳۱۱ ۲۶,۴۵۹ ۲۹,۵۱۹ ۳۱,۸۷۰ ۳۲,۸۰۶ ۳۵,۱۴۱ ۳۵,۰۰۱ ۳۲,۹۹۴ ۳۱,۰۸۶ ۲۴,۶۸۶ ۱۸,۴۴۳ ۱۳,۱۱۳ ۳,۳۸۱
۲۲ برزیل ۹,۵۰۲ ۱۲,۴۱۶ ۱۵,۶۱۴ ۱۵,۷۱۶ ۱۷,۳۳۱ ۱۸,۶۹۵ ۲۳,۶۲۳ ۲۱,۵۲۸ ۲۳,۸۴۰ ۲۵,۷۹۲ ۲۴,۱۹۸ ۲۲,۶۳۳ ۲۲,۴۷۵ ۲۰,۰۹۷ ۱۶,۴۰۲ ۱۰,۶۷۲ ۳,۰۲۷
۲۳ لهستان ۹,۰۱۳ ۱۲,۴۶۲ ۱۴,۱۰۹ ۱۶,۱۷۹ ۱۹,۴۶۰ ۲۱,۲۹۴ ۲۲,۱۵۹ ۱۶,۷۷۶ ۱۸,۸۹۴ ۱۸,۳۸۷ ۱۷,۹۷۴ ۱۹,۵۶۳ ۱۸,۳۶۳ ۱۷,۳۵۲ ۱۶,۵۴۷ ۹,۵۲۹ ۲,۸۱۵
۲۴ ترکیه ۲,۰۴۹ ۳,۲۶۰ ۳,۶۲۳ ۵,۱۰۷ ۶,۰۰۲ ۶,۲۹۴ ۹,۰۳۹ ۱۵,۰۵۲ ۲۰,۵۲۹ ۱۸,۵۲۶ ۱۹,۵۳۳ ۱۷,۹۶۹ ۱۸,۱۰۶ ۱۸,۳۵۵ ۱۴,۵۸۸ ۱۰,۴۴۴ ۲,۷۹۹
۲۵ مالزی ۶۴۲ ۴۲۴ ۱,۲۱۰ ۱,۷۹۲ ۱,۷۵۹ ۲,۹۱۸ ۲,۹۱۷ ۳,۴۴۹ ۵,۲۹۶ ۱۰,۰۵۱ ۱۳,۹۵۷ ۱۵,۱۶۰ ۱۶,۸۲۱ ۱۶,۹۴۴ ۱۴,۶۲۷ ۸,۸۵۲ ۲,۶۵۳
۲۶ مصر ۵۲۴ ۱,۴۸۸ ۱,۹۳۸ ۱,۳۳۱ ۲,۳۷۷ ۲,۵۷۰ ۴,۶۲۳ ۴,۶۸۷ ۶,۷۰۹ ۸,۰۱۸ ۱۰,۲۳۸ ۱۲,۷۲۱ ۱۲,۵۸۱ ۱۳,۱۲۷ ۱۲,۳۷۹ ۷,۳۸۱ ۲,۳۹۰
۲۷ بلژیک ۱۲,۴۷۱ ۱۸,۱۵۱ ۱۸,۰۶۲ ۱۹,۶۱۶ ۱۹,۵۰۴ ۲۲,۶۳۶ ۲۴,۲۶۶ ۲۷,۱۰۸ ۲۹,۸۷۱ ۲۹,۳۸۵ ۲۹,۳۴۰ ۲۶,۹۰۰ ۲۲,۸۲۹ ۱۹,۴۰۸ ۱۵,۲۰۵ ۸,۲۹۶ ۲,۲۵۳
۲۸ دانمارک ۸,۷۳۸ ۱۱,۶۱۸ ۱۴,۳۳۰ ۱۱,۸۲۰ ۱۴,۸۳۲ ۱۳,۳۲۹ ۱۶,۸۱۹ ۱۶,۷۱۳ ۱۸,۹۴۳ ۲۰,۰۲۱ ۲۱,۵۳۲ ۱۸,۱۹۴ ۱۵,۵۰۸ ۱۴,۹۹۱ ۱۱,۵۳۰ ۶,۱۰۱ ۱,۹۲۹
۲۹ جمهوری چک ۴,۰۴۵ ۵,۱۷۲ ۵,۰۹۸ ۷,۳۵۲ ۸,۰۰۷ ۱۱,۳۸۵ ۱۰,۲۱۱ ۱۱,۵۱۷ ۱۲,۸۲۸ ۱۲,۸۰۵ ۱۳,۹۴۰ ۱۱,۷۴۷ ۱۱,۸۴۰ ۱۰,۹۴۱ ۹,۵۷۳ ۵,۱۷۷ ۱,۶۹۸
۳۰ فنلاند ۵,۸۷۷ ۱۰,۸۳۸ ۸,۹۲۷ ۱۲,۴۲۴ ۹,۱۷۴ ۱۲,۱۶۷ ۱۵,۲۴۲ ۱۸,۰۸۸ ۱۸,۴۵۴ ۱۹,۸۴۰ ۱۸,۹۴۸ ۱۵,۶۷۶ ۱۴,۸۸۶ ۱۲,۹۳۱ ۱۰,۳۲۷ ۵,۸۱۳ ۱,۶۷۱
۳۱ پرتغال ۳,۵۶۲ ۳,۳۵۴ ۴,۵۳۴ ۶,۰۰۳ ۶,۷۲۵ ۱۲,۷۸۵ ۱۲,۰۱۴ ۱۶,۷۹۶ ۱۳,۴۶۲ ۱۵,۳۹۶ ۱۶,۱۶۰ ۱۷,۹۳۸ ۱۸,۲۳۷ ۱۲,۸۸۵ ۹,۳۲۸ ۵,۵۸۲ ۱,۵۶۱
۳۲ اتریش ۱۵,۹۰۳ ۱۳,۳۲۴ ۲۰,۴۶۲ ۱۶,۱۵۰ ۱۵,۸۵۲ ۱۹,۵۶۸ ۱۵,۹۰۱ ۱۸,۰۵۲ ۱۹,۶۷۱ ۲۱,۳۳۶ ۲۰,۹۱۸ ۱۴,۸۱۱ ۱۴,۵۲۲ ۱۲,۸۳۴ ۹,۵۷۰ ۵,۴۲۹ ۱,۵۱۵
۳۳ آفریقای جنوبی ۱,۳۳۲ ۸۹۷ ۱,۳۸۷ ۱,۷۵۷ ۳,۵۷۶ ۳,۴۱۹ ۲,۹۲۰ ۳,۳۸۴ ۵,۰۵۱ ۴,۸۳۳ ۶,۷۷۲ ۵,۶۲۹ ۷,۱۸۰ ۶,۸۴۱ ۶,۲۴۱ ۴,۸۰۲ ۱,۴۱۷
۳۴ ایرلند ۴,۶۸۷ ۷,۴۴۲ ۷,۰۷۶ ۹,۸۱۸ ۱۰,۹۷۳ ۱۰,۰۲۹ ۱۵,۷۸۲ ۱۷,۲۷۷ ۱۳,۹۶۵ ۱۹,۶۶۱ ۲۱,۳۶۴ ۱۸,۰۷۷ ۱۵,۶۳۰ ۱۱,۲۷۹ ۸,۲۹۵ ۵,۲۰۴ ۱,۲۰۴
۳۵ تایلند ۴۶۹ ۳۳۷ ۹۴۲ ۲,۱۲۲ ۳,۱۲۷ ۵,۴۲۳ ۷,۶۹۳ ۱۰,۶۷۵ ۹,۱۵۰ ۸,۵۲۹ ۷,۶۹۸ ۷,۲۳۹ ۷,۶۰۸ ۷,۱۴۶ ۴,۹۰۳ ۳,۵۹۶ ۱,۲۰۱
۳۶ مکزیک ۴,۳۳۷ ۵,۳۲۸ ۶,۵۶۹ ۵,۶۶۶ ۱۰,۷۰۵ ۷,۶۶۴ ۸,۳۲۶ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۹۸۲ ۹,۱۷۰ ۹,۲۴۵ ۸,۶۰۱ ۸,۱۹۶ ۶,۹۹۰ ۵,۲۲۷ ۳,۵۴۰ ۱,۱۹۵
۳۷ یونان ۴,۶۴۷ ۵,۳۷۹ ۸,۳۶۱ ۷,۷۹۳ ۹,۰۶۱ ۱۱,۸۵۲ ۱۳,۲۳۸ ۱۴,۹۵۶ ۱۴,۰۵۵ ۱۲,۸۷۳ ۱۱,۴۰۹ ۱۰,۲۲۲ ۹,۳۸۹ ۸,۳۴۳ ۶,۱۹۲ ۳,۶۸۳ ۱,۰۸۵
۳۸ رومانی ۲,۴۱۳ ۲,۸۰۳ ۴,۰۶۶ ۴,۷۰۹ ۴,۰۲۹ ۴,۸۵۳ ۶,۵۷۴ ۷,۱۸۱ ۶,۶۰۳ ۸,۸۴۲ ۱۰,۹۱۵ ۸,۵۱۵ ۸,۷۱۵ ۷,۳۴۱ ۵,۹۳۴ ۳,۱۷۴ ۸۰۳
۳۹ قطر ۰ ۰ ۴۱ ۵۹ ۱۲ ۳۵ ۱۹۱ ۱۱۹ ۰ ۹۹ ۱۸۲ ۵۰۹ ۹۴۹ ۱,۵۶۵ ۲,۹۳۲ ۲,۳۳۴ ۷۱۰
۴۰ نیوزلند ۱,۷۰۴ ۱,۷۰۲ ۱,۴۹۸ ۱,۹۴۶ ۳,۳۷۵ ۳,۵۱۳ ۳,۴۶۰ ۵,۵۳۶ ۴,۷۶۷ ۵,۵۰۵ ۵,۶۸۲ ۳,۸۴۳ ۳,۴۶۲ ۲,۸۸۲ ۲,۵۳۸ ۲,۰۰۷ ۶۹۴
۴۱ آرژانتین ۲,۵۸۰ ۲,۹۸۳ ۲,۵۹۳ ۴,۸۳۹ ۳,۹۵۶ ۵,۳۶۰ ۴,۸۸۹ ۶,۲۶۱ ۶,۶۰۸ ۸,۲۱۶ ۷,۱۵۰ ۶,۳۶۹ ۵,۲۰۹ ۵,۴۴۱ ۳,۷۰۵ ۲,۱۸۲ ۶۹۳
۴۲ اوکراین ۴,۳۰۷ ۳,۳۴۳ ۴,۸۴۰ ۴,۷۵۷ ۷,۰۵۹ ۶,۱۱۱ ۷,۹۲۴ ۷,۱۹۷ ۵,۱۸۷ ۵,۵۵۲ ۶,۳۹۱ ۵,۵۹۷ ۵,۱۵۹ ۵,۲۰۴ ۳,۸۰۰ ۲,۱۴۰ ۶۸۵
۴۳ نروژ ۱,۳۴۷ ۱,۷۸۷ ۱,۵۳۲ ۳,۸۴۲ ۵,۲۷۳ ۵,۲۶۵ ۵,۸۵۲ ۶,۳۶۵ ۷,۰۷۹ ۵,۰۷۹ ۴,۸۵۸ ۶,۶۲۶ ۴,۴۱۰ ۳,۷۸۵ ۲,۹۳۳ ۱,۹۶۴ ۶۲۴
۴۴ ویتنام ۲۵۴ ۳۷۶ ۶۳۱ ۲۶۰ ۳۴۲ ۵۹۹ ۷۵۹ ۱,۱۳۹ ۱,۲۸۵ ۱,۳۷۲ ۲,۲۴۶ ۱,۸۵۳ ۲,۷۸۹ ۲,۳۶۳ ۲,۲۹۸ ۱,۷۱۴ ۶۱۵
۴۵ تونس ۵۰۹ ۴۸۷ ۵۳۷ ۷۱۲ ۸۱۶ ۱,۲۴۹ ۱,۱۰۱ ۱,۵۱۷ ۱,۷۰۴ ۱,۶۴۷ ۲,۳۷۲ ۲,۰۸۷ ۲,۵۴۳ ۲,۷۳۳ ۲,۸۹۸ ۱,۸۵۰ ۵۵۹
۴۶ عراق ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۸ ۳۹ ۵۴ ۸۲ ۲۶۷ ۲۴۴ ۸۶۲ ۱,۸۱۱ ۱,۶۹۵ ۱,۶۵۲ ۱,۵۳۳ ۵۵۲
۴۷ مجارستان ۳,۷۲۳ ۴,۶۵۸ ۶,۴۸۴ ۸,۱۶۵ ۶,۹۰۹ ۷,۶۷۸ ۶,۸۷۹ ۸,۰۲۱ ۶,۰۲۶ ۵,۳۲۳ ۵,۹۸۶ ۵,۶۳۳ ۴,۲۲۹ ۴,۵۵۵ ۳,۱۸۲ ۱,۸۱۰ ۵۰۵
۴۸ الجزایر ۱۰۷ ۲۵۴ ۱۷۱ ۵۸۱ ۳۵۱ ۱,۲۵۳ ۷۸۱ ۱,۸۲۳ ۱,۴۸۸ ۱,۷۸۲ ۱,۶۲۶ ۲,۰۳۶ ۱,۵۷۸ ۱,۶۷۱ ۲,۳۷۰ ۱,۱۴۸ ۴۳۱
۴۹ شیلی ۳۴۳ ۷۷۳ ۱,۱۴۰ ۱,۱۶۸ ۱,۱۵۸ ۲,۶۰۴ ۲,۶۴۲ ۲,۴۶۶ ۲,۵۶۴ ۲,۶۶۷ ۲,۴۷۵ ۲,۹۵۴ ۲,۸۱۲ ۲,۷۸۵ ۲,۳۷۶ ۱,۷۳۹ ۳۹۹
۵۰ اسلوانی ۱,۵۷۳ ۱,۱۸۸ ۲,۴۶۷ ۱,۶۲۹ ۲,۲۴۶ ۳,۰۱۱ ۴,۴۶۶ ۴,۰۴۸ ۴,۳۶۰ ۵,۱۵۲ ۴,۶۵۷ ۳,۹۰۶ ۳,۶۸۷ ۳,۳۶۶ ۲,۸۰۶ ۱,۴۸۴ ۳۹۷
۵۱ امارات عربی متحده ۸۶ ۳۴۵ ۹۳ ۳۳۹ ۹۷ ۵۴ ۳۶۰ ۴۰۶ ۱,۰۴۸ ۲,۱۱۸ ۱,۶۵۵ ۱,۵۸۳ ۱,۴۳۴ ۱,۷۴۹ ۲,۱۲۰ ۱,۱۰۸ ۳۸۵
۵۲ اسلواکی ۲,۹۷۳ ۱,۲۱۵ ۱,۳۰۲ ۱,۷۵۵ ۱,۴۸۱ ۲,۲۶۱ ۲,۷۲۰ ۳,۲۱۶ ۲,۴۲۰ ۲,۳۲۴ ۲,۱۹۷ ۲,۶۴۰ ۲,۷۹۵ ۲,۳۲۴ ۱,۷۴۵ ۸۵۹ ۳۷۳
۵۳ بنگلادش ۸۸ ۲۴ ۴۰ ۲۴۰ ۱۹۹ ۱۶۳ ۲۸۶ ۳۰۸ ۳۹۰ ۸۴۵ ۴۶۶ ۸۶۹ ۸۲۷ ۱,۳۱۸ ۹۲۵ ۵۹۷ ۲۸۴
۵۴ کلمبیا ۴۳۰ ۴۸۲ ۳۷۱ ۵۸۱ ۸۳۱ ۵۹۲ ۸۴۱ ۹۷۵ ۱,۲۵۲ ۱,۸۶۱ ۱,۶۲۷ ۱,۵۹۳ ۱,۴۴۲ ۱,۳۲۸ ۱,۲۷۸ ۷۱۷ ۲۸۰
۵۵ صربستان ۱۱ ۹۵ ۸۰۸ ۶۷۳ ۱,۴۲۱ ۲,۴۵۰ ۲,۶۹۷ ۲,۵۷۳ ۳,۵۰۷ ۳,۶۵۶ ۳,۲۹۵ ۳,۰۹۵ ۲,۹۸۴ ۲,۹۷۴ ۲,۰۸۸ ۱,۱۷۶ ۲۶۹
۵۶ نیجریه ۰ ۰ ۱۲ ۵ ۱۴۱ ۲۲۷ ۲۴۱ ۲۴۴ ۳۰۱ ۷۰۸ ۳۳۶ ۱۶۶ ۲۶۱ ۵۰۶ ۶۱۳ ۷۴۱ ۲۵۰
۵۷ مراکش ۴۴۹ ۶۳۹ ۷۶۴ ۵۸۴ ۵۷۴ ۴۵۳ ۷۹۷ ۶۲۷ ۷۹۴ ۱,۲۱۴ ۱,۰۳۹ ۱,۷۲۷ ۱,۷۰۷ ۱,۱۳۱ ۱,۰۱۷ ۷۴۹ ۲۴۷
۵۸ اندونزی ۹۸ ۲۳ ۲۱۲ ۲۹۴ ۵۵ ۶۰ ۴۴ ۳۴۵ ۴۹۹ ۸۷۱ ۹۲۰ ۱,۴۴۴ ۱,۴۸۷ ۱,۱۰۹ ۷۹۷ ۶۴۸ ۲۴۲
۵۹ استونی ۸۱۷ ۹۰۰ ۶۶۳ ۱,۴۶۳ ۷۳۳ ۱,۱۳۸ ۱,۵۹۵ ۲,۱۶۹ ۲,۱۳۵ ۲,۵۴۵ ۱,۸۷۸ ۱,۲۴۶ ۱,۶۰۱ ۱,۶۴۸ ۱,۴۳۷ ۸۴۹ ۲۳۹
۶۰ بلغارستان ۹۶۷ ۲,۳۱۲ ۲,۷۰۷ ۲,۸۷۵ ۲,۱۹۳ ۳,۵۰۵ ۳,۷۱۲ ۲,۸۴۶ ۳,۶۹۷ ۳,۴۴۰ ۳,۵۶۹ ۱,۹۷۸ ۱,۹۴۱ ۱,۸۰۲ ۱,۰۸۰ ۷۲۴ ۲۳۴
۶۱ لیتوانی ۲۴۵ ۶۳۳ ۴۹۸ ۱,۰۵۹ ۱,۴۸۱ ۲,۶۷۵ ۱,۱۹۹ ۱,۶۶۷ ۱,۱۱۳ ۱,۷۳۵ ۱,۸۳۸ ۱,۳۶۲ ۱,۶۸۵ ۱,۲۰۲ ۱,۲۶۵ ۵۶۸ ۲۳۰
۶۲ کرواسی ۴۹۱ ۱,۰۵۶ ۷۳۷ ۳,۳۵۶ ۱,۵۹۴ ۱,۱۳۱ ۱,۸۰۸ ۱,۶۳۶ ۲,۶۳۶ ۱,۹۴۰ ۲,۳۳۷ ۲,۰۳۷ ۱,۸۳۹ ۱,۱۰۶ ۱,۳۳۷ ۷۶۳ ۲۲۷
۶۳ بلاروس ۲,۴۳۲ ۲,۲۹۰ ۱,۷۵۷ ۲,۴۷۹ ۱,۸۰۸ ۱,۶۹۳ ۱,۸۴۳ ۲,۰۱۱ ۱,۵۰۸ ۲,۳۴۱ ۱,۳۰۴ ۱,۷۴۲ ۱,۲۱۴ ۸۰۵ ۱,۰۰۰ ۵۵۰ ۲۰۸
۶۴ قبرس ۸۰ ۸۵ ۱۰۹ ۱۷۸ ۸۶ ۱۲۸ ۴۳۶ ۹۶۰ ۷۶۸ ۷۰۲ ۵۰۵ ۱,۰۱۳ ۸۹۸ ۸۱۲ ۵۸۲ ۲۵۹ ۲۰۰
۶۵ اردن ۱۱۸ ۱۷۴ ۱۹۴ ۳۷۳ ۲۹۹ ۹۹۲ ۵۰۹ ۲,۲۶۰ ۱,۰۵۶ ۱,۵۰۰ ۹۳۶ ۹۵۶ ۱,۱۰۰ ۶۲۰ ۴۸۱ ۴۱۸ ۱۵۵
۶۶ عمان ۸ ۱۲ ۳۶ ۴۸ ۸۰ ۶۱ ۱۰۴ ۳۴۶ ۲۹۵ ۱۸۸ ۳۱۹ ۵۲۹ ۴۲۰ ۵۳۴ ۵۲۰ ۴۳۷ ۱۴۰
۶۷ لتونی ۱۷۶ ۴۰۲ ۴۳۸ ۵۸۸ ۳۵۶ ۹۲۱ ۴۹۷ ۶۱۷ ۱,۰۲۷ ۶۵۶ ۶۸۷ ۷۴۲ ۸۱۴ ۵۲۰ ۶۹۸ ۳۹۳ ۱۳۲
۶۸ لبنان ۳۸ ۹۳ ۸۴۲ ۲۶ ۶۰۲ ۹۶۴ ۲۸۹ ۵۸۷ ۸۵۶ ۶۳۷ ۷۱۹ ۵۵۶ ۷۵۶ ۶۶۲ ۸۴۲ ۵۰۵ ۱۳۱
۶۹ لوکزامبورگ ۱۷۴ ۸ ۰ ۴۷ ۶۶ ۱۴۱ ۱۱۷ ۱۹۳ ۴۳۵ ۶۴۲ ۸۷۰ ۱,۱۵۰ ۱,۲۹۱ ۶۷۶ ۶۰۶ ۶۱۸ ۱۱۹
۷۰ سریلانکا ۴۵۱ ۶۱۶ ۲۸۹ ۷۱۷ ۴۸۹ ۱,۱۱۸ ۷۱۰ ۲۹۳ ۳۱۹ ۲۰۵ ۲۲۳ ۴۱۳ ۳۵۰ ۳۴۳ ۲۸۸ ۱۵۷ ۱۰۹
۷۱ کویت ۵۴ ۱۷۶ ۴۵ ۳۰۹ ۲۰۶ ۲۰۳ ۲۸۷ ۳۲۷ ۱۷۸ ۳۴۰ ۳۹۹ ۵۳۲ ۵۵۹ ۸۱۵ ۳۸۹ ۲۲۲ ۱۰۳
۷۲ قزاقستان ۱۳ ۲۲ ۱۴ ۲۸ ۷ ۳۲ ۲۲۸ ۱۰۶ ۲۱۰ ۳۱۷ ۱۴۳ ۳۰۵ ۶۵۶ ۴۷۰ ۲۶۶ ۲۵۱ ۱۰۲
۷۳ فیلیپین ۰ ۳۳ ۲۰۵ ۵۷ ۴۴ ۱۷۴ ۶۶ ۹۴ ۶۸ ۱۸۲ ۲۴۷ ۲۵۸ ۴۴۴ ۴۲۳ ۲۱۶ ۱۹۷ ۹۹
۷۴ مولداوی ۳۳۰ ۸۶۹ ۸۵۲ ۷۵۲ ۴۱۵ ۳۰۸ ۱,۳۸۱ ۱,۷۱۸ ۱,۴۶۰ ۱,۸۵۱ ۸۳۰ ۹۶۱ ۶۴۵ ۸۶۶ ۶۷۱ ۴۹۶ ۹۸
۷۵ اکوادور ۰ ۱ ۰ ۱۵۵ ۴۴ ۱۵ ۸۳ ۷۰ ۸۷ ۱۸ ۱۴ ۱۲ ۴۲ ۴۸۵ ۴۳۱ ۲۵۶ ۸۱
۷۶ بحرین ۰ ۰ ۵۰ ۱۱۷ ۳ ۳ ۷۷ ۶۷ ۱۴۱ ۱۳۱ ۱۸۹ ۱۷۱ ۴۰۷ ۴۱۲ ۳۲۸ ۲۱۰ ۸۰
۷۷ ایسلند ۸۸ ۲۲ ۴۳ ۴۳ ۵۸ ۲۳۷ ۲۵۵ ۴۴۴ ۵۵۶ ۶۴۰ ۷۵۷ ۴۹۲ ۷۰۵ ۳۶۵ ۳۸۷ ۲۷۹ ۷۸
۷۸ آذربایجان ۵۴ ۲۸ ۱۰۴ ۶۱ ۴۳ ۱۴۰ ۱۰۲ ۶۸ ۱۵۶ ۲۵۴ ۴۴۹ ۲۰۲ ۲۴۱ ۱۹۰ ۱۹۹ ۲۱۱ ۶۲
۷۹ اروگوئه ۴۵ ۳۵ ۷ ۳۰۵ ۲۷۶ ۴۷۹ ۱۸۰ ۳۷۳ ۷۵۱ ۴۸۹ ۷۶۳ ۴۴۲ ۴۶۹ ۳۹۰ ۲۳۳ ۱۳۵ ۵۳
۸۰ کوبا ۲۶۱ ۳۷۰ ۵۰۸ ۵۳۹ ۵۵۲ ۵۹۳ ۴۶۸ ۷۱۳ ۷۲۹ ۲۳۶ ۵۷۳ ۴۰۹ ۴۱۸ ۳۱۵ ۱۳۲ ۱۷۳ ۵۳
۸۱ ازبکستان ۷۰ ۱۰۰ ۳۳۱ ۵۰۵ ۲۰۷ ۲۴۹ ۲۵۹ ۳۷۸ ۴۰۰ ۵۴۹ ۶۶۷ ۲۴۸ ۳۷ ۱۱۳ ۱۳۰ ۸۲ ۴۴
۸۲ یمن ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۴ ۰ ۳۰ ۴۰ ۳۷ ۱۸۱ ۲۵۸ ۱۲۰ ۸۵ ۹۶ ۴۲
۸۳ ونزوئلا ۳۴۷ ۷۵۷ ۸۳۸ ۴۴۰ ۸۲۰ ۵۳۸ ۱,۴۶۸ ۸۲۵ ۱,۱۰۳ ۱,۱۱۴ ۷۱۸ ۱,۰۵۱ ۵۷۵ ۶۳۲ ۳۳۸ ۱۴۷ ۳۸
۸۴ پرو ۳۳۶ ۸۴ ۰ ۱۵۴ ۲۹۹ ۱۴۹ ۹۶۵ ۱۵۲ ۴۹۷ ۳۲۸ ۹۹ ۶۴ ۱۱۴ ۲۴۸ ۱۴۳ ۸۰ ۳۸
۸۵ ارمنستان ۳۵۰ ۱۷۵ ۲۰۷ ۴۲۵ ۲۵۲ ۲۲۷ ۵۹۱ ۵۸۰ ۶۶۹ ۵۵۵ ۳۰۵ ۵۸۹ ۲۶۲ ۲۶۹ ۲۱۵ ۱۴۵ ۳۷
۸۶ سوریه ۵۷ ۱۶۴ ۰ ۶ ۱۴۳ ۰ ۸۳ ۹۵ ۲۰۱ ۲۸۳ ۱۶۳ ۱۳۶ ۱۲۶ ۹۳ ۶۹ ۷۷ ۳۶
۸۷ کنیا ۵۱ ۴۴ ۵۱۶ ۳۹ ۹۰ ۰ ۲۶ ۱۲۴ ۴۸ ۱۰۵ ۸۸ ۱۰۳ ۳۶ ۱۰۲ ۱۱ ۱۸۴ ۳۱
۸۸ نپال ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۰ ۸۹ ۲۲ ۴۱ ۱۶ ۱۲۵ ۳۹۶ ۳۸۹ ۹۷۲ ۳۲۹ ۲۶۷ ۱۸۱ ۳۰
۸۹ سنگال ۱۲۹ ۱۴ ۱۷۰ ۱۷۹ ۱۲۴ ۷۱ ۷۶ ۵۸ ۱۹۰ ۳۷ ۱۶۴ ۴۷ ۳۲ ۳۶ ۲۳ ۱۸۴ ۳۰
۹۰ کامرون ۰ ۰ ۷۳ ۲۳ ۹۵ ۲۴ ۱۲۲ ۱۱۷ ۱۷۴ ۹۰ ۱۷۱ ۲۵ ۱۶۹ ۶۰ ۱۲۷ ۱۶۱ ۳۰
۹۱ بوسنی و هرزگوین ۶۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۴ ۳ ۳۲ ۷ ۳۴ ۷۹ ۷۱ ۳۵ ۲۱ ۶۰ ۲۳
۹۲ گرجستان ۱۰ ۶۹ ۱۰۰ ۱۳۳ ۱۱۹ ۲۱ ۷۸ ۱۱۷ ۷۸۰ ۳۰۲ ۱۱۱ ۱۰۳ ۶۸ ۸۵ ۱۱۴ ۳۵ ۱۵
۹۳ کاستاریکا ۶۱۷ ۳۸۶ ۰ ۳۲ ۱۳ ۵۸ ۵۸۶ ۱۴۳ ۹۵ ۶۲ ۸۵ ۳۶ ۹۲ ۸۶ ۵۴ ۲۲ ۱۲
۹۴ تاجیکستان ۰ ۸ ۰ ۰ ۳۵ ۸ ۳۴ ۳۴ ۱۷ ۴۵ ۴۴ ۸۰ ۲۳ ۴۴ ۶۶ ۹ ۱۲
۹۵ قرقیزستان ۰ ۴۷ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱۴ ۰ ۱۰۲ ۷۰ ۲۲۵ ۵۷ ۱۳ ۳۳ ۱۱
۹۶ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۲۰۲ ۲۰۲ ۱۱۰ ۳۵۲ ۶۱ ۲۵۰ ۶۴ ۶۵ ۴۹ ۴۸ ۳۹ ۴۵ ۳۷ ۲۴ ۱۰
۹۷ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۴ ۶۹ ۷ ۱۳۲ ۴ ۹۵ ۱۸ ۳۴ ۵۵ ۴۰ ۸
۹۸ افغانستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۷
۹۹ پاناما ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۷۵ ۰ ۶۶ ۰ ۲۹ ۱۵ ۱۳۱ ۳۶ ۶ ۱۲ ۵
۱۰۰ آلبانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱۹ ۷ ۱ ۰ ۱۲ ۵
۱۰۱ ترکمنستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵
۱۰۲ جامائیکا ۵۸ ۸۷ ۹۵ ۲۵۲ ۴۰۷ ۳۰۵ ۱۳۲ ۲۹۰ ۱۸۸ ۱۳ ۱۴ ۷۸ ۲۹ ۵۹ ۳۱ ۱۴ ۴
۱۰۳ پاراگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۴
۱۰۴ بولیوی ۶۱ ۶۳ ۹ ۶ ۱۴ ۰ ۹ ۱۱ ۳۷ ۰ ۴۳ ۲۰ ۹ ۷۲ ۳۴ ۶۸ ۱
۱۰۵ آنگولا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۷ ۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۴ ۰ ۲ ۴۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۴ ۱۳ ۱۳
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)