بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ چین ۱۲۶.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۹۸.۰۰ ۲۰۳.۰۰ ۲۲۱.۰۰ ۲۳۸.۰۰ ۲۳۹.۰۰ ۲۲۹.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۸.۰۰ ۴۶.۰۰
۲ ایالات متحده ۲۷۶.۰۰ ۳۰۱.۰۰ ۳۲۷.۰۰ ۳۲۶.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۱۴.۰۰ ۳۰۸.۰۰ ۳۱۰.۰۰ ۳۰۱.۰۰ ۳۰۴.۰۰ ۲۶۷.۰۰ ۲۵۴.۰۰ ۲۳۰.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۹۱.۰۰ ۴۲.۰۰
۳ ایران ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۸.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۰.۰۰ ۳۳.۰۰
۴ عربستان ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۲۹.۰۰
۵ آلمان ۱۵۴.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۵.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۷۲.۰۰ ۱۶۵.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۵۸.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۳۸.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۲۶.۰۰
۶ انگلستان ۱۱۶.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۳۸.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۹۷.۰۰ ۷۸.۰۰ ۵۲.۰۰ ۲۶.۰۰
۷ سنگاپور ۴۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۷.۰۰ ۹۳.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۹۶.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۵۶.۰۰ ۲۴.۰۰
۸ استرالیا ۶۲.۰۰ ۷۲.۰۰ ۸۱.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۴.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۸.۰۰ ۷۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۴.۰۰
۹ کانادا ۸۱.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۲۳.۰۰
۱۰ پاکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۳.۰۰
۱۱ ژاپن ۱۴۱.۰۰ ۱۵۳.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۱.۰۰ ۷۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۲ کره جنوبی ۹۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۴۷.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۳ ایتالیا ۸۴.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۱.۰۰
۱۴ هند ۶۷.۰۰ ۷۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵ سوئیس ۹۰.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۶.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۴۴.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۶ فرانسه ۱۲۰.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۲.۰۰ ۷۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۹.۰۰
۱۷ هلند ۸۳.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۱۸.۰۰
۱۸ اسپانیا ۷۷.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۰.۰۰ ۴۲.۰۰ ۱۷.۰۰
۱۹ سوئد ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۸.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۱۶.۰۰
۲۰ تایوان ۵۹.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۰.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۱ بلژیک ۶۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۲ مالزی ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۳ روسیه ۶۹.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۴.۰۰
۲۴ ترکیه ۲۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۴.۰۰
۲۵ دانمارک ۴۹.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۴.۰۰
۲۶ مصر ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۷ برزیل ۴۷.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۸ آفریقای جنوبی ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۹ اتریش ۵۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۰ لهستان ۴۴.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۴.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۱ پرتغال ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۲ جمهوری چک ۳۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۳ ایرلند ۳۳.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۴ فنلاند ۴۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۵ یونان ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۲.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۶ نیوزلند ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۷ تایلند ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۸ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۹ اوکراین ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۹.۰۰
۴۰ نروژ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۹.۰۰
۴۱ رومانی ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۶.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۹.۰۰
۴۲ مکزیک ۳۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۹.۰۰
۴۳ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۹.۰۰
۴۴ استونی ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۴۵ مجارستان ۳۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰
۴۶ ویتنام ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۴۷ تونس ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۴۸ امارات عربی متحده ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰
۴۹ الجزایر ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰
۵۰ اسلوانی ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۵۱ کرواسی ۱۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰
۵۲ شیلی ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۷.۰۰
۵۳ بنگلادش ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰
۵۴ آرژانتین ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۷.۰۰
۵۵ مراکش ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰
۵۶ صربستان ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۵۷ اسلواکی ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰
۵۸ سریلانکا ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰
۵۹ عمان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۶۰ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۶۱ کویت ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰
۶۲ مولداوی ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۶۳ بلغارستان ۱۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰
۶۴ لوکزامبورگ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۶۵ قبرس ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰
۶۶ لیتوانی ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۶۷ اندونزی ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۶۸ کلمبیا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۶۹ لتونی ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰
۷۰ اردن ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۷۱ قزاقستان ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰
۷۲ ایسلند ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۷۳ فیلیپین ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۷۴ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰
۷۵ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰
۷۶ لبنان ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۷۷ بلاروس ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۷۸ سوریه ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰
۷۹ آذربایجان ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰
۸۰ یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰
۸۱ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۸۲ ونزوئلا ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰
۸۳ اروگوئه ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۴ کوبا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۵ ازبکستان ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۸۶ کنیا ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۷ بوسنی و هرزگوین ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۸ سنگال ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۹ پرو ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۹۰ گرجستان ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰
۹۲ ارمنستان ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰
۹۳ قرقیزستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۴ تاجیکستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
۹۵ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۲.۰۰
۹۶ جامائیکا ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۷ کاستاریکا ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۸ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
۹۹ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۱ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۲ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۳ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۴ بولیوی ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)