بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)

۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ چین چین ۱۲۹.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۶.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۲۰۲.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۲۱۹.۰۰ ۲۳۹.۰۰ ۲۶۳.۰۰ ۲۶۵.۰۰ ۲۶۴.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۳۴.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۶۴.۰۰
۲ ایالات متحده ایالات متحده ۲۸۲.۰۰ ۳۱۳.۰۰ ۳۳۸.۰۰ ۳۳۹.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۳۲.۰۰ ۳۳۰.۰۰ ۳۳۳.۰۰ ۳۲۶.۰۰ ۳۳۴.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۲۹۰.۰۰ ۲۶۹.۰۰ ۲۳۷.۰۰ ۱۹۱.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۵۸.۰۰
۳ عربستان عربستان ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۹.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۸.۰۰ ۳۷.۰۰
۴ ایران ایران ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۱.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۴.۰۰ ۵۸.۰۰ ۳۶.۰۰
۵ سنگاپور سنگاپور ۵۰.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۶۲.۰۰ ۳۲.۰۰
۶ استرالیا استرالیا ۶۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۶.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۶۳.۰۰ ۳۲.۰۰
۷ آلمان آلمان ۱۵۸.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۷۷.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۸۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۲۹.۰۰
۸ کانادا کانادا ۸۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۶.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۷.۰۰
۹ کره جنوبی کره جنوبی ۹۵.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۷.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۵۸.۰۰ ۲۶.۰۰
۱۰ انگلستان انگلستان ۱۱۷.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۷.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۷۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۲۶.۰۰
۱۱ ژاپن ژاپن ۱۴۶.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۳۸.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۲۶.۰۰
۱۲ هند هند ۷۰.۰۰ ۷۹.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۲۵.۰۰
۱۳ فرانسه فرانسه ۱۲۲.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۲۳.۰۰
۱۴ اسپانیا اسپانیا ۸۰.۰۰ ۹۱.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۹۹.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۵ سوئیس سوئیس ۹۰.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۰.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۶ پاکستان پاکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۶۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۷ سوئد سوئد ۷۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۴.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۸ ایتالیا ایتالیا ۸۹.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۵۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۹ هلند هلند ۸۶.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۲.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۳.۰۰ ۶۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۹.۰۰
۲۰ تایوان تایوان ۶۱.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۱۹.۰۰
۲۱ روسیه روسیه ۷۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۳۵.۰۰ ۱۸.۰۰
۲۲ لهستان لهستان ۴۵.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۷.۰۰
۲۳ ترکیه ترکیه ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۷.۰۰
۲۴ مصر مصر ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۶.۰۰
۲۵ مالزی مالزی ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۹۳.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۶ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۷ فنلاند فنلاند ۴۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۸ بلژیک بلژیک ۶۲.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۹.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۹ برزیل برزیل ۴۸.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۳۰ دانمارک دانمارک ۵۰.۰۰ ۵۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۵.۰۰
۳۱ ویتنام ویتنام ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۰
۳۲ جمهوری چک جمهوری چک ۳۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۳ تایلند تایلند ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۴ یونان یونان ۳۷.۰۰ ۴۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۵ پرتغال پرتغال ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۶۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۶ کویت کویت ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۷ ایرلند ایرلند ۳۴.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۸.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۸ نیوزلند نیوزلند ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۹ اتریش اتریش ۵۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۲.۰۰
۴۰ مکزیک مکزیک ۳۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۲.۰۰
۴۱ تونس تونس ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۲ الجزایر الجزایر ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۳ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۴ مجارستان مجارستان ۳۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۵ نروژ نروژ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۶ مراکش مراکش ۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰
۴۷ رومانی رومانی ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۰.۰۰
۴۸ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۰.۰۰
۴۹ اوکراین اوکراین ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۰.۰۰
۵۰ آرژانتین آرژانتین ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۹.۰۰
۵۱ اسلواکی اسلواکی ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۹.۰۰
۵۲ کلمبیا کلمبیا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۹.۰۰
۵۳ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۹.۰۰
۵۴ لیتوانی لیتوانی ۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰
۵۵ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰
۵۶ بنگلادش بنگلادش ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰
۵۷ اندونزی اندونزی ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰
۵۸ قبرس قبرس ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۵۹ شیلی شیلی ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۸.۰۰
۶۰ صربستان صربستان ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۱ عمان عمان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۲ اسلوانی اسلوانی ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۶۳ کرواسی کرواسی ۱۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۴ نیجریه نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۵ استونی استونی ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۶۶ بلغارستان بلغارستان ۱۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۶۷ ایسلند ایسلند ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰
۶۸ آذربایجان آذربایجان ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۶۹ بلاروس بلاروس ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶.۰۰
۷۰ مولداوی مولداوی ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۷۱ اردن اردن ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۷۲ قزاقستان قزاقستان ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۷۳ لبنان لبنان ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۷۴ لتونی لتونی ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۷۵ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۵۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۷۶ نپال نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰
۷۷ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۷۸ سریلانکا سریلانکا ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۵.۰۰
۷۹ اکوادور اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۸۰ ارمنستان ارمنستان ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰
۸۱ ونزوئلا ونزوئلا ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰
۸۲ کنیا کنیا ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰
۸۳ یمن یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۸۴ اروگوئه اروگوئه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۰۰
۸۵ کامرون کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰
۸۶ سوریه سوریه ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۷ ازبکستان ازبکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۳.۰۰
۸۸ پرو پرو ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۹ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۹۰ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰
۹۱ گرجستان گرجستان ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۹۲ کوبا کوبا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰
۹۳ سنگال سنگال ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰
۹۴ جامائیکا جامائیکا ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۵ کاستاریکا کاستاریکا ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰
۹۶ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰
۹۷ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰
۹۸ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰
۹۹ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۰ تاجیکستان تاجیکستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۱ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۲ بولیوی بولیوی ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۳ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۴ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)