بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ چین ۱۲۹.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۶.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۲۰۲.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۲۱۹.۰۰ ۲۳۹.۰۰ ۲۶۳.۰۰ ۲۶۵.۰۰ ۲۶۴.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۳۴.۰۰ ۲۰۱.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۶۴.۰۰
۲ ایالات متحده ۲۸۲.۰۰ ۳۱۳.۰۰ ۳۳۸.۰۰ ۳۳۹.۰۰ ۳۱۲.۰۰ ۳۳۲.۰۰ ۳۳۰.۰۰ ۳۳۳.۰۰ ۳۲۶.۰۰ ۳۳۴.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۲۹۰.۰۰ ۲۶۹.۰۰ ۲۳۷.۰۰ ۱۹۱.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۵۸.۰۰
۳ عربستان ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۹.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۸.۰۰ ۳۷.۰۰
۴ ایران ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۱.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۴.۰۰ ۵۸.۰۰ ۳۶.۰۰
۵ سنگاپور ۵۰.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۶۲.۰۰ ۳۲.۰۰
۶ استرالیا ۶۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۶.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۶۳.۰۰ ۳۲.۰۰
۷ آلمان ۱۵۸.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۷۹.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۷۷.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۸۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۲۹.۰۰
۸ کانادا ۸۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۶.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۷.۰۰
۹ کره جنوبی ۹۵.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۷.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۵۸.۰۰ ۲۶.۰۰
۱۰ انگلستان ۱۱۷.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۷.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۷۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۲۶.۰۰
۱۱ ژاپن ۱۴۶.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۵۴.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۳۸.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۲۶.۰۰
۱۲ هند ۷۰.۰۰ ۷۹.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۲۵.۰۰
۱۳ فرانسه ۱۲۲.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۲۳.۰۰
۱۴ اسپانیا ۸۰.۰۰ ۹۱.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۹۹.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۵ سوئیس ۹۰.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۰.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۶ پاکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۶۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۷ سوئد ۷۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۴.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۸ ایتالیا ۸۹.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۵۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۹ هلند ۸۶.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۲.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۳.۰۰ ۶۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۹.۰۰
۲۰ تایوان ۶۱.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۱۹.۰۰
۲۱ روسیه ۷۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۳۵.۰۰ ۱۸.۰۰
۲۲ لهستان ۴۵.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۶.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۷.۰۰
۲۳ ترکیه ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۷.۰۰
۲۴ مصر ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۶.۰۰
۲۵ مالزی ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۹۳.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۶ آفریقای جنوبی ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۷ فنلاند ۴۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۹.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۸ بلژیک ۶۲.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۹.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۹ برزیل ۴۸.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۳۰ دانمارک ۵۰.۰۰ ۵۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۵.۰۰
۳۱ ویتنام ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۰
۳۲ جمهوری چک ۳۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۳ تایلند ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۴ یونان ۳۷.۰۰ ۴۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۵ پرتغال ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۶۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۳.۰۰
۳۶ کویت ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۷ ایرلند ۳۴.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۸.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۸ نیوزلند ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۹ اتریش ۵۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۲.۰۰
۴۰ مکزیک ۳۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۲.۰۰
۴۱ تونس ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۲ الجزایر ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۳ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۴ مجارستان ۳۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۵ نروژ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۱.۰۰
۴۶ مراکش ۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰
۴۷ رومانی ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۰.۰۰
۴۸ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۰.۰۰
۴۹ اوکراین ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۰.۰۰
۵۰ آرژانتین ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۹.۰۰
۵۱ اسلواکی ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۹.۰۰
۵۲ کلمبیا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۹.۰۰
۵۳ امارات عربی متحده ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۹.۰۰
۵۴ لیتوانی ۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰
۵۵ لوکزامبورگ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰
۵۶ بنگلادش ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰
۵۷ اندونزی ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰
۵۸ قبرس ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۵۹ شیلی ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۸.۰۰
۶۰ صربستان ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۱ عمان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۲ اسلوانی ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۶۳ کرواسی ۱۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۴ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۶۵ استونی ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۶۶ بلغارستان ۱۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۶۷ ایسلند ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰
۶۸ آذربایجان ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۶۹ بلاروس ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶.۰۰
۷۰ مولداوی ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۷۱ اردن ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۷۲ قزاقستان ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۷۳ لبنان ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۷۴ لتونی ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۷۵ فیلیپین ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۵۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۷۶ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰
۷۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۷۸ سریلانکا ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۵.۰۰
۷۹ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۸۰ ارمنستان ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰
۸۱ ونزوئلا ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰
۸۲ کنیا ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰
۸۳ یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۸۴ اروگوئه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۰۰
۸۵ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰
۸۶ سوریه ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۷ ازبکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۳.۰۰
۸۸ پرو ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۹ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۹۰ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰
۹۱ گرجستان ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۹۲ کوبا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰
۹۳ سنگال ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰
۹۴ جامائیکا ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۵ کاستاریکا ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰
۹۶ بوسنی و هرزگوین ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰
۹۷ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰
۹۸ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰
۹۹ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۰ تاجیکستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۲ بولیوی ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۴ قرقیزستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)