بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
توضیحات : عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری نانوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)

۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ ایران ایران ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۸۴ ۱.۹۶ ۲.۱۴ ۲.۲۱ ۲.۳۷ ۲.۳۵ ۲.۲۶ ۲.۲۸ ۲.۱۹
۲ هند هند ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۳.۴۲ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۱.۳۴ ۱.۳۴ ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۹ ۱.۸۲ ۱.۶۴ ۱.۷۰ ۱.۷۲ ۱.۷۸ ۱.۷۴
۳ عربستان عربستان ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۹۵ ۱.۲۲ ۱.۴۳ ۱.۶۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۹۵ ۱.۹۲ ۱.۹۱ ۱.۹۱ ۱.۶۹
۴ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۱.۸۴ ۱.۷۶ ۱.۶۶
۵ چین چین ۲.۲۲ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۲.۶۷ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲.۳۲ ۲.۳۲ ۲.۲۹ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲.۰۵ ۱.۹۷ ۱.۸۹ ۱.۷۸ ۱.۸۷ ۱.۸۱ ۱.۸۳ ۱.۷۷ ۱.۶۶
۶ عمان عمان ۰.۵۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۱ ۰.۶۴ ۰.۴۹ ۰.۸۹ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۱.۰۲ ۱.۶۰
۷ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۲.۶۸ ۰.۸۶ ۴.۱۲ ۱.۵۶ ۲.۷۱ ۲.۳۰ ۲.۶۰ ۱.۶۹ ۱.۷۰ ۱.۹۳ ۱.۸۵ ۱.۵۷
۸ مالزی مالزی ۰.۳۱ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۰.۹۵ ۰.۶۷ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۸۸ ۱.۰۵ ۱.۲۴ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۳۹ ۱.۳۵ ۱.۵۷
۹ پاکستان پاکستان ۰.۱۷ ۰.۴۵ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۰.۴۹ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۶ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۹۸ ۱.۱۹ ۱.۳۸ ۱.۳۹ ۱.۲۴ ۱.۵۶
۱۰ کره جنوبی کره جنوبی ۱.۳۵ ۲.۰۴ ۱.۹۰ ۲.۰۶ ۲.۰۳ ۱.۹۴ ۱.۹۷ ۲.۰۱ ۲.۰۱ ۱.۹۱ ۱.۸۹ ۱.۸۷ ۱.۸۳ ۱.۷۷ ۱.۶۷ ۱.۷۰ ۱.۶۶ ۱.۵۹ ۱.۵۸ ۱.۵۶
۱۱ مصر مصر ۰.۴۰ ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۳۸ ۰.۵۱ ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۳۶ ۱.۳۳ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱.۵۶
۱۲ بلاروس بلاروس ۱.۳۴ ۳.۰۵ ۲.۵۱ ۳.۰۰ ۲.۴۴ ۲.۴۶ ۱.۸۲ ۲.۰۰ ۲.۴۱ ۲.۰۹ ۲.۲۶ ۱.۸۲ ۱.۹۹ ۱.۷۸ ۱.۵۱ ۱.۷۴ ۱.۷۲ ۱.۷۹ ۱.۶۴ ۱.۵۱
۱۳ سنگاپور سنگاپور ۱.۵۷ ۲.۰۰ ۲.۰۶ ۱.۹۴ ۲.۳۹ ۲.۲۵ ۲.۴۷ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۲.۴۴ ۲.۵۲ ۲.۵۲ ۲.۴۵ ۲.۲۲ ۲.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۹۲ ۱.۸۰ ۱.۶۵ ۱.۵۱
۱۴ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۲.۳۸ ۱.۴۱ ۲.۰۶ ۲.۳۹ ۱.۶۶ ۱.۸۰ ۱.۳۷ ۱.۶۰ ۱.۴۲
۱۵ اوکراین اوکراین ۱.۳۳ ۲.۱۶ ۱.۹۱ ۲.۱۷ ۱.۸۶ ۲.۰۸ ۱.۹۷ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۱.۵۳ ۱.۷۳ ۱.۷۲ ۱.۵۹ ۱.۴۴ ۱.۲۱ ۱.۱۹ ۱.۳۵
۱۶ ویتنام ویتنام ۰.۸۳ ۰.۹۶ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۱.۲۱ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۰.۹۷ ۱.۸۸ ۱.۰۳ ۰.۹۹ ۱.۲۸ ۰.۹۷ ۱.۴۸ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۳۵ ۱.۲۶ ۱.۳۶ ۱.۳۴
۱۷ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ ۵.۳۹ ۳.۳۴ ۱.۹۳ ۳.۱۰ ۲.۴۱ ۳.۷۷ ۱.۵۸ ۱.۷۰ ۱.۰۸ ۰.۸۳ ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۹۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۱.۰۳ ۱.۳۲
۱۸ کویت کویت ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۵۲ ۰.۸۰ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۷۸ ۱.۱۵ ۱.۳۰
۱۹ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۷۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۶۴ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۱.۱۵ ۰.۹۳ ۰.۷۶ ۰.۹۷ ۱.۴۲ ۱.۳۲ ۱.۲۸
۲۰ روسیه روسیه ۱.۲۴ ۱.۸۴ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۴۶ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۴۱ ۱.۴۶ ۱.۳۳ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۳۴ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۱.۲۰ ۱.۲۸
۲۱ مولداوی مولداوی ۳.۳۱ ۳.۴۳ ۴.۳۱ ۴.۳۴ ۴.۲۸ ۳.۳۰ ۲.۴۶ ۲.۴۱ ۳.۴۹ ۳.۰۵ ۳.۱۷ ۲.۷۹ ۲.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۷۱ ۱.۸۹ ۲.۱۰ ۱.۷۶ ۱.۴۹ ۱.۲۵
۲۲ تایوان تایوان ۰.۸۸ ۱.۳۸ ۱.۲۵ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۷۰ ۱.۷۸ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۱.۶۵ ۱.۶۰ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۳۷ ۱.۳۵ ۱.۳۰ ۱.۳۱ ۱.۲۳ ۱.۱۷
۲۳ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۰.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۲.۲۶ ۳.۵۲ ۳.۱۶ ۳.۵۵ ۰.۸۳ ۰.۸۲ ۰.۹۱ ۱.۰۰ ۱.۰۴
۲۴ تونس تونس ۰.۶۲ ۱.۶۱ ۱.۵۰ ۱.۱۰ ۰.۹۹ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۰.۶۴ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۶۱ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۱.۰۸ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ۱.۰۲ ۱.۰۴
۲۵ تایلند تایلند ۰.۳۴ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۷۳ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۱.۰۲ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ۱.۰۱
۲۶ الجزایر الجزایر ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۱.۲۲ ۰.۸۳ ۱.۰۸ ۰.۹۱ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۸۷ ۱.۰۱ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۱.۰۳ ۰.۹۰ ۰.۹۹ ۰.۹۳ ۱.۰۰
۲۷ رومانی رومانی ۱.۲۷ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۷ ۱.۸۸ ۱.۷۲ ۱.۹۶ ۱.۷۱ ۱.۲۴ ۱.۳۹ ۱.۵۴ ۱.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۱۵ ۱.۰۲ ۰.۹۷ ۱.۰۰
کل جهان کل جهان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۲۸ اسلواکی اسلواکی ۰.۸۲ ۱.۴۲ ۱.۱۵ ۱.۱۸ ۱.۲۴ ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۰۰ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۷۴ ۰.۹۹
۲۹ قزاقستان قزاقستان ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۹۸ ۱.۰۸ ۱.۱۴ ۰.۷۳ ۰.۷۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۹۶ ۰.۹۷
۳۰ سوریه سوریه ۰.۳۱ ۱.۱۹ ۰.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۰.۸۱ ۰.۷۰ ۰.۵۱ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۳ ۰.۸۱ ۱.۱۰ ۰.۴۹ ۰.۹۷
۳۱ جمهوری چک جمهوری چک ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۵ ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۱.۰۰ ۰.۹۴ ۰.۹۳ ۰.۸۷ ۰.۹۶
۳۲ مراکش مراکش ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۴۸ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۳ ۱.۰۱ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۰.۸۴ ۰.۸۵ ۰.۸۹ ۰.۸۸
۳۳ لهستان لهستان ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۲۹ ۱.۲۱ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۸
۳۴ مکزیک مکزیک ۰.۸۶ ۰.۷۶ ۰.۷۸ ۰.۷۴ ۰.۶۶ ۰.۷۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۸۵
۳۵ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۶۸ ۰.۸۷ ۱.۲۴ ۱.۴۶ ۱.۴۰ ۱.۱۳ ۰.۸۴
۳۶ اسلوانی اسلوانی ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۹۲ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۸ ۰.۹۱ ۰.۸۴ ۰.۸۷ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۷۶ ۰.۸۳
۳۷ ژاپن ژاپن ۱.۱۹ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۳۰ ۱.۲۵ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۱.۰۹ ۱.۰۴ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۸ ۰.۹۳ ۰.۸۳
۳۸ بلغارستان بلغارستان ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۱.۵۵ ۱.۱۸ ۱.۴۷ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۱.۴۶ ۱.۲۸ ۱.۴۸ ۱.۱۹ ۱.۳۲ ۱.۰۵ ۱.۱۷ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۷۹ ۰.۷۵ ۰.۸۲
۳۹ ترکیه ترکیه ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۸۱
۴۰ ازبکستان ازبکستان ۱.۰۵ ۰.۴۹ ۱.۰۲ ۱.۵۲ ۱.۲۸ ۰.۸۴ ۱.۳۷ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۳۵ ۱.۲۸ ۱.۱۶ ۱.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۹۳ ۱.۱۸ ۰.۸۷ ۱.۰۲ ۰.۹۴ ۰.۸۱
۴۱ آذربایجان آذربایجان ۰.۶۳ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۱۸ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۲۹ ۰.۵۰ ۰.۹۶ ۰.۷۵ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۰.۶۲ ۰.۸۳ ۰.۷۶ ۰.۹۱ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۱.۱۷ ۰.۸۰
۴۲ بنگلادش بنگلادش ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۰.۱۹ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۸۰ ۰.۹۵ ۰.۸۷ ۰.۷۸
۴۳ تاجیکستان تاجیکستان ۴.۵۳ ۲.۵۵ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۳ ۱.۱۶ ۲.۲۷ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.۵۴ ۱.۳۷ ۲.۰۱ ۰.۶۷ ۱.۱۹ ۱.۹۷ ۰.۵۳ ۰.۸۷ ۰.۳۳ ۰.۷۴
۴۴ فرانسه فرانسه ۰.۹۴ ۱.۲۳ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۰.۹۹ ۰.۹۴ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۷۷ ۰.۷۴
۴۵ پرتغال پرتغال ۰.۶۰ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۸۸ ۰.۸۸ ۰.۷۶ ۰.۷۹ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۲
۴۶ اسپانیا اسپانیا ۰.۷۲ ۱.۰۱ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ۰.۸۰ ۰.۷۸ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۷۳ ۰.۷۰
۴۷ آلمان آلمان ۱.۱۱ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۲۸ ۱.۲۱ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۷ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۰.۹۵ ۰.۸۹ ۰.۸۶ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۷۰
۴۸ آرژانتین آرژانتین ۰.۵۳ ۰.۷۲ ۰.۷۹ ۰.۶۱ ۰.۷۵ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۸۰ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۶۲ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۶۲ ۰.۶۸
۴۹ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۹۸ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۰.۷۲ ۰.۶۸ ۰.۶۸
۵۰ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۲۴ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۸
۵۱ فنلاند فنلاند ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۸۴ ۰.۸۴ ۰.۸۴ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۸ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۶۷
۵۲ لیتوانی لیتوانی ۱.۷۰ ۱.۶۶ ۱.۸۰ ۱.۱۷ ۱.۶۳ ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۰.۸۴ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۷ ۰.۸۲ ۰.۸۵ ۰.۸۲ ۰.۸۶ ۰.۹۶ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۰ ۰.۶۶
۵۳ استرالیا استرالیا ۰.۳۸ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۹ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۳ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵
۵۴ ایرلند ایرلند ۰.۵۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۹۰ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۰ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۶۳
۵۵ نیجریه نیجریه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۶۳
۵۶ برزیل برزیل ۰.۷۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۶۳
۵۷ یونان یونان ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۶۸ ۰.۸۹ ۰.۸۲ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۶۷ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۶۰
۵۸ سریلانکا سریلانکا ۰.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۳۵ ۰.۷۶ ۱.۴۴ ۱.۳۱ ۱.۱۷ ۰.۹۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۵۴ ۰.۴۷ ۰.۷۰ ۰.۵۹ ۰.۵۹
۵۹ ایالات متحده ایالات متحده ۱.۴۰ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۳ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۵ ۰.۶۳ ۰.۵۸
۶۰ اندونزی اندونزی ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۱ ۰.۵۳ ۰.۵۸ ۰.۶۵ ۰.۷۰ ۰.۵۸
۶۱ ایتالیا ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۷۲ ۰.۶۸ ۰.۶۹ ۰.۶۹ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۵۷
۶۲ بلژیک بلژیک ۰.۸۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۵ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۵۷
۶۳ مجارستان مجارستان ۰.۹۲ ۱.۲۴ ۱.۲۳ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۰۳ ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۰.۶۴ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۶ ۰.۵۷
۶۴ سوئد سوئد ۰.۷۰ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۵۶
۶۵ لتونی لتونی ۱.۴۱ ۱.۱۸ ۱.۵۸ ۱.۷۵ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۲.۲۰ ۱.۲۹ ۱.۵۱ ۱.۶۰ ۱.۵۷ ۱.۳۹ ۱.۶۶ ۱.۲۱ ۱.۰۹ ۱.۴۸ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۰.۹۴ ۰.۵۵
۶۶ سوئیس سوئیس ۱.۰۰ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۰.۹۷ ۱.۰۵ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۱ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۵۴
۶۷ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۲.۱۴ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۵۳
۶۸ کلمبیا کلمبیا ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۰.۸۵ ۱.۰۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۸۱ ۰.۸۸ ۰.۵۶ ۰.۷۲ ۰.۵۴ ۰.۶۴ ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۴۱ ۰.۳۶ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۵۳
۶۹ قبرس قبرس ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۱.۰۴ ۰.۸۱ ۰.۶۲ ۰.۵۲ ۰.۶۱ ۰.۶۶ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۵۲
۷۰ انگلستان انگلستان ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۱
۷۱ ارمنستان ارمنستان ۰.۹۱ ۱.۴۳ ۰.۹۰ ۱.۴۰ ۱.۰۹ ۱.۱۸ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۵۸ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۰.۷۰ ۰.۷۴ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۰.۶۸ ۰.۶۲ ۰.۵۰
۷۲ اتریش اتریش ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۰
۷۳ کانادا کانادا ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۵ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۵۳ ۰.۵۰
۷۴ صربستان صربستان ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۲۸ ۱.۱۲ ۱.۱۱ ۱.۲۶ ۱.۱۴ ۰.۸۴ ۰.۹۹ ۰.۶۸ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۵۷ ۰.۶۴ ۰.۴۸
۷۵ دانمارک دانمارک ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۵ ۰.۵۰ ۰.۴۶
۷۶ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۲۸ ۰.۴۲ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۰.۳۳ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۳۲ ۸.۹۴ ۰.۵۳ ۰.۴۳ ۰.۴۵
۷۷ استونی استونی ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱.۱۵ ۰.۹۰ ۱.۱۵ ۰.۶۹ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۹ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۴۴
۷۸ نپال نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۴۱ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۰.۴۱ ۰.۱۷ ۰.۲۰ ۰.۴۰
۷۹ کرواسی کرواسی ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۹۷ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۵۳ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۳۹ ۰.۴۰
۸۰ شیلی شیلی ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۲ ۰.۵۱ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۰
۸۱ هلند هلند ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۰.۷۵ ۰.۷۴ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۵۸ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۳۸
۸۲ اردن اردن ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۶۰ ۰.۶۶ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۳۷
۸۳ بولیوی بولیوی ۱.۰۱ ۱.۱۶ ۰.۹۱ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۶ ۰.۲۹ ۰.۳۵ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۳۵
۸۴ نیوزلند نیوزلند ۰.۱۸ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۰ ۰.۲۸ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۳۵
۸۵ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۱۱ ۰.۶۸ ۰.۷۸ ۰.۷۵ ۰.۴۵ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۶۹ ۰.۵۴ ۰.۳۴ ۰.۴۹ ۰.۳۲ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۴
۸۶ اکوادور اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۱۸ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۰۳ ۰.۱۰ ۰.۴۵ ۰.۳۲ ۰.۲۹ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۳۳
۸۷ نروژ نروژ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۳۴ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۸ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲
۸۸ کوبا کوبا ۱.۶۷ ۱.۲۱ ۱.۵۰ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱.۳۵ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۸۴ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۳۳ ۰.۳۸ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۳۱
۸۹ لبنان لبنان ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۳ ۰.۲۲ ۰.۳۲ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۳۱ ۰.۳۳ ۰.۳۰
۹۰ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۰ ۱.۳۳ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۹
۹۱ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۲۰ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۴۲ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۷
۹۲ کامرون کامرون ۰.۱۷