بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
توضیحات : عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری نانوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ ایران ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۸۴ ۱.۹۶ ۲.۱۴ ۲.۲۱ ۲.۳۷ ۲.۳۵ ۲.۲۶ ۲.۲۸ ۲.۱۹
۲ هند ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۳.۴۲ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۱.۳۴ ۱.۳۴ ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۹ ۱.۸۲ ۱.۶۴ ۱.۷۰ ۱.۷۲ ۱.۷۸ ۱.۷۴
۳ عربستان ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۹۵ ۱.۲۲ ۱.۴۳ ۱.۶۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۹۵ ۱.۹۲ ۱.۹۱ ۱.۹۱ ۱.۶۹
۴ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۱.۸۴ ۱.۷۶ ۱.۶۶
۵ چین ۲.۲۲ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۲.۶۷ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲.۳۲ ۲.۳۲ ۲.۲۹ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲.۰۵ ۱.۹۷ ۱.۸۹ ۱.۷۸ ۱.۸۷ ۱.۸۱ ۱.۸۳ ۱.۷۷ ۱.۶۶
۶ عمان ۰.۵۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۱ ۰.۶۴ ۰.۴۹ ۰.۸۹ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۱.۰۲ ۱.۶۰
۷ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۲.۶۸ ۰.۸۶ ۴.۱۲ ۱.۵۶ ۲.۷۱ ۲.۳۰ ۲.۶۰ ۱.۶۹ ۱.۷۰ ۱.۹۳ ۱.۸۵ ۱.۵۷
۸ مالزی ۰.۳۱ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۰.۹۵ ۰.۶۷ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۸۸ ۱.۰۵ ۱.۲۴ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۳۹ ۱.۳۵ ۱.۵۷
۹ پاکستان ۰.۱۷ ۰.۴۵ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۰.۴۹ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۶ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۹۸ ۱.۱۹ ۱.۳۸ ۱.۳۹ ۱.۲۴ ۱.۵۶
۱۰ کره جنوبی ۱.۳۵ ۲.۰۴ ۱.۹۰ ۲.۰۶ ۲.۰۳ ۱.۹۴ ۱.۹۷ ۲.۰۱ ۲.۰۱ ۱.۹۱ ۱.۸۹ ۱.۸۷ ۱.۸۳ ۱.۷۷ ۱.۶۷ ۱.۷۰ ۱.۶۶ ۱.۵۹ ۱.۵۸ ۱.۵۶
۱۱ مصر ۰.۴۰ ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۳۸ ۰.۵۱ ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۳۶ ۱.۳۳ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱.۵۶
۱۲ بلاروس ۱.۳۴ ۳.۰۵ ۲.۵۱ ۳.۰۰ ۲.۴۴ ۲.۴۶ ۱.۸۲ ۲.۰۰ ۲.۴۱ ۲.۰۹ ۲.۲۶ ۱.۸۲ ۱.۹۹ ۱.۷۸ ۱.۵۱ ۱.۷۴ ۱.۷۲ ۱.۷۹ ۱.۶۴ ۱.۵۱
۱۳ سنگاپور ۱.۵۷ ۲.۰۰ ۲.۰۶ ۱.۹۴ ۲.۳۹ ۲.۲۵ ۲.۴۷ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۲.۴۴ ۲.۵۲ ۲.۵۲ ۲.۴۵ ۲.۲۲ ۲.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۹۲ ۱.۸۰ ۱.۶۵ ۱.۵۱
۱۴ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۲.۳۸ ۱.۴۱ ۲.۰۶ ۲.۳۹ ۱.۶۶ ۱.۸۰ ۱.۳۷ ۱.۶۰ ۱.۴۲
۱۵ اوکراین ۱.۳۳ ۲.۱۶ ۱.۹۱ ۲.۱۷ ۱.۸۶ ۲.۰۸ ۱.۹۷ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۱.۵۳ ۱.۷۳ ۱.۷۲ ۱.۵۹ ۱.۴۴ ۱.۲۱ ۱.۱۹ ۱.۳۵
۱۶ ویتنام ۰.۸۳ ۰.۹۶ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۱.۲۱ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۰.۹۷ ۱.۸۸ ۱.۰۳ ۰.۹۹ ۱.۲۸ ۰.۹۷ ۱.۴۸ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۳۵ ۱.۲۶ ۱.۳۶ ۱.۳۴
۱۷ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ ۵.۳۹ ۳.۳۴ ۱.۹۳ ۳.۱۰ ۲.۴۱ ۳.۷۷ ۱.۵۸ ۱.۷۰ ۱.۰۸ ۰.۸۳ ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۹۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۱.۰۳ ۱.۳۲
۱۸ کویت ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۵۲ ۰.۸۰ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۷۸ ۱.۱۵ ۱.۳۰
۱۹ یمن ۰.۰۰ ۰.۷۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۶۴ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۱.۱۵ ۰.۹۳ ۰.۷۶ ۰.۹۷ ۱.۴۲ ۱.۳۲ ۱.۲۸
۲۰ روسیه ۱.۲۴ ۱.۸۴ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۴۶ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۴۱ ۱.۴۶ ۱.۳۳ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۳۴ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۱.۲۰ ۱.۲۸
۲۱ مولداوی ۳.۳۱ ۳.۴۳ ۴.۳۱ ۴.۳۴ ۴.۲۸ ۳.۳۰ ۲.۴۶ ۲.۴۱ ۳.۴۹ ۳.۰۵ ۳.۱۷ ۲.۷۹ ۲.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۷۱ ۱.۸۹ ۲.۱۰ ۱.۷۶ ۱.۴۹ ۱.۲۵
۲۲ تایوان ۰.۸۸ ۱.۳۸ ۱.۲۵ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۷۰ ۱.۷۸ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۱.۶۵ ۱.۶۰ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۳۷ ۱.۳۵ ۱.۳۰ ۱.۳۱ ۱.۲۳ ۱.۱۷
۲۳ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۰.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۲.۲۶ ۳.۵۲ ۳.۱۶ ۳.۵۵ ۰.۸۳ ۰.۸۲ ۰.۹۱ ۱.۰۰ ۱.۰۴
۲۴ تونس ۰.۶۲ ۱.۶۱ ۱.۵۰ ۱.۱۰ ۰.۹۹ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۰.۶۴ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۶۱ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۱.۰۸ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ۱.۰۲ ۱.۰۴
۲۵ تایلند ۰.۳۴ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۷۳ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۱.۰۲ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ۱.۰۱
۲۶ الجزایر ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۱.۲۲ ۰.۸۳ ۱.۰۸ ۰.۹۱ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۸۷ ۱.۰۱ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۱.۰۳ ۰.۹۰ ۰.۹۹ ۰.۹۳ ۱.۰۰
۲۷ رومانی ۱.۲۷ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۷ ۱.۸۸ ۱.۷۲ ۱.۹۶ ۱.۷۱ ۱.۲۴ ۱.۳۹ ۱.۵۴ ۱.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۱۵ ۱.۰۲ ۰.۹۷ ۱.۰۰
کل جهان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۲۸ اسلواکی ۰.۸۲ ۱.۴۲ ۱.۱۵ ۱.۱۸ ۱.۲۴ ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۰۰ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۷۴ ۰.۹۹
۲۹ قزاقستان ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۹۸ ۱.۰۸ ۱.۱۴ ۰.۷۳ ۰.۷۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۹۶ ۰.۹۷
۳۰ سوریه ۰.۳۱ ۱.۱۹ ۰.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۰.۸۱ ۰.۷۰ ۰.۵۱ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۳ ۰.۸۱ ۱.۱۰ ۰.۴۹ ۰.۹۷
۳۱ جمهوری چک ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۵ ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۱.۰۰ ۰.۹۴ ۰.۹۳ ۰.۸۷ ۰.۹۶
۳۲ مراکش ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۴۸ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۳ ۱.۰۱ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۰.۸۴ ۰.۸۵ ۰.۸۹ ۰.۸۸
۳۳ لهستان ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۲۹ ۱.۲۱ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۸
۳۴ مکزیک ۰.۸۶ ۰.۷۶ ۰.۷۸ ۰.۷۴ ۰.۶۶ ۰.۷۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۸۵
۳۵ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۶۸ ۰.۸۷ ۱.۲۴ ۱.۴۶ ۱.۴۰ ۱.۱۳ ۰.۸۴
۳۶ اسلوانی ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۹۲ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۸ ۰.۹۱ ۰.۸۴ ۰.۸۷ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۷۶ ۰.۸۳
۳۷ ژاپن ۱.۱۹ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۳۰ ۱.۲۵ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۱.۰۹ ۱.۰۴ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۸ ۰.۹۳ ۰.۸۳
۳۸ بلغارستان ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۱.۵۵ ۱.۱۸ ۱.۴۷ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۱.۴۶ ۱.۲۸ ۱.۴۸ ۱.۱۹ ۱.۳۲ ۱.۰۵ ۱.۱۷ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۷۹ ۰.۷۵ ۰.۸۲
۳۹ ترکیه ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۸۱
۴۰ ازبکستان ۱.۰۵ ۰.۴۹ ۱.۰۲ ۱.۵۲ ۱.۲۸ ۰.۸۴ ۱.۳۷ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۳۵ ۱.۲۸ ۱.۱۶ ۱.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۹۳ ۱.۱۸ ۰.۸۷ ۱.۰۲ ۰.۹۴ ۰.۸۱
۴۱ آذربایجان ۰.۶۳ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۱۸ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۲۹ ۰.۵۰ ۰.۹۶ ۰.۷۵ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۰.۶۲ ۰.۸۳ ۰.۷۶ ۰.۹۱ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۱.۱۷ ۰.۸۰
۴۲ بنگلادش ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۰.۱۹ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۸۰ ۰.۹۵ ۰.۸۷ ۰.۷۸
۴۳ تاجیکستان ۴.۵۳ ۲.۵۵ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۳ ۱.۱۶ ۲.۲۷ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.۵۴ ۱.۳۷ ۲.۰۱ ۰.۶۷ ۱.۱۹ ۱.۹۷ ۰.۵۳ ۰.۸۷ ۰.۳۳ ۰.۷۴
۴۴ فرانسه ۰.۹۴ ۱.۲۳ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۰.۹۹ ۰.۹۴ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۷۷ ۰.۷۴
۴۵ پرتغال ۰.۶۰ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۸۸ ۰.۸۸ ۰.۷۶ ۰.۷۹ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۲
۴۶ اسپانیا ۰.۷۲ ۱.۰۱ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ۰.۸۰ ۰.۷۸ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۷۳ ۰.۷۰
۴۷ آلمان ۱.۱۱ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۲۸ ۱.۲۱ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۷ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۰.۹۵ ۰.۸۹ ۰.۸۶ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۷۰
۴۸ آرژانتین ۰.۵۳ ۰.۷۲ ۰.۷۹ ۰.۶۱ ۰.۷۵ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۸۰ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۶۲ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۶۲ ۰.۶۸
۴۹ لوکزامبورگ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۹۸ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۰.۷۲ ۰.۶۸ ۰.۶۸
۵۰ آفریقای جنوبی ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۲۴ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۸
۵۱ فنلاند ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۸۴ ۰.۸۴ ۰.۸۴ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۸ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۶۷
۵۲ لیتوانی ۱.۷۰ ۱.۶۶ ۱.۸۰ ۱.۱۷ ۱.۶۳ ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۰.۸۴ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۷ ۰.۸۲ ۰.۸۵ ۰.۸۲ ۰.۸۶ ۰.۹۶ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۰ ۰.۶۶
۵۳ استرالیا ۰.۳۸ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۹ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۳ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵
۵۴ ایرلند ۰.۵۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۹۰ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۰ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۶۳
۵۵ نیجریه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۶۳
۵۶ برزیل ۰.۷۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۶۳
۵۷ یونان ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۶۸ ۰.۸۹ ۰.۸۲ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۶۷ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۶۰
۵۸ سریلانکا ۰.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۳۵ ۰.۷۶ ۱.۴۴ ۱.۳۱ ۱.۱۷ ۰.۹۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۵۴ ۰.۴۷ ۰.۷۰ ۰.۵۹ ۰.۵۹
۵۹ ایالات متحده ۱.۴۰ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۳ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۵ ۰.۶۳ ۰.۵۸
۶۰ اندونزی ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۱ ۰.۵۳ ۰.۵۸ ۰.۶۵ ۰.۷۰ ۰.۵۸
۶۱ ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۷۲ ۰.۶۸ ۰.۶۹ ۰.۶۹ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۵۷
۶۲ بلژیک ۰.۸۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۵ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۵۷
۶۳ مجارستان ۰.۹۲ ۱.۲۴ ۱.۲۳ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۰۳ ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۰.۶۴ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۶ ۰.۵۷
۶۴ سوئد ۰.۷۰ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۵۶
۶۵ لتونی ۱.۴۱ ۱.۱۸ ۱.۵۸ ۱.۷۵ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۲.۲۰ ۱.۲۹ ۱.۵۱ ۱.۶۰ ۱.۵۷ ۱.۳۹ ۱.۶۶ ۱.۲۱ ۱.۰۹ ۱.۴۸ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۰.۹۴ ۰.۵۵
۶۶ سوئیس ۱.۰۰ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۰.۹۷ ۱.۰۵ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۱ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۵۴
۶۷ بوسنی و هرزگوین ۲.۱۴ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۵۳
۶۸ کلمبیا ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۰.۸۵ ۱.۰۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۸۱ ۰.۸۸ ۰.۵۶ ۰.۷۲ ۰.۵۴ ۰.۶۴ ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۴۱ ۰.۳۶ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۵۳
۶۹ قبرس ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۱.۰۴ ۰.۸۱ ۰.۶۲ ۰.۵۲ ۰.۶۱ ۰.۶۶ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۵۲
۷۰ انگلستان ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۱
۷۱ ارمنستان ۰.۹۱ ۱.۴۳ ۰.۹۰ ۱.۴۰ ۱.۰۹ ۱.۱۸ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۵۸ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۰.۷۰ ۰.۷۴ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۰.۶۸ ۰.۶۲ ۰.۵۰
۷۲ اتریش ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۰
۷۳ کانادا ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۵ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۵۳ ۰.۵۰
۷۴ صربستان ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۲۸ ۱.۱۲ ۱.۱۱ ۱.۲۶ ۱.۱۴ ۰.۸۴ ۰.۹۹ ۰.۶۸ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۵۷ ۰.۶۴ ۰.۴۸
۷۵ دانمارک ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۵ ۰.۵۰ ۰.۴۶
۷۶ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۲۸ ۰.۴۲ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۰.۳۳ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۳۲ ۸.۹۴ ۰.۵۳ ۰.۴۳ ۰.۴۵
۷۷ استونی ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱.۱۵ ۰.۹۰ ۱.۱۵ ۰.۶۹ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۹ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۴۴
۷۸ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۴۱ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۰.۴۱ ۰.۱۷ ۰.۲۰ ۰.۴۰
۷۹ کرواسی ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۹۷ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۵۳ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۳۹ ۰.۴۰
۸۰ شیلی ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۲ ۰.۵۱ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۰
۸۱ هلند ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۰.۷۵ ۰.۷۴ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۵۸ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۳۸
۸۲ اردن ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۶۰ ۰.۶۶ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۳۷
۸۳ بولیوی ۱.۰۱ ۱.۱۶ ۰.۹۱ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۶ ۰.۲۹ ۰.۳۵ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۳۵
۸۴ نیوزلند ۰.۱۸ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۰ ۰.۲۸ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۳۵
۸۵ ونزوئلا ۰.۱۱ ۰.۶۸ ۰.۷۸ ۰.۷۵ ۰.۴۵ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۶۹ ۰.۵۴ ۰.۳۴ ۰.۴۹ ۰.۳۲ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۴
۸۶ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۱۸ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۰۳ ۰.۱۰ ۰.۴۵ ۰.۳۲ ۰.۲۹ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۳۳
۸۷ نروژ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۳۴ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۸ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲
۸۸ کوبا ۱.۶۷ ۱.۲۱ ۱.۵۰ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱.۳۵ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۸۴ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۳۳ ۰.۳۸ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۳۱
۸۹ لبنان ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۳ ۰.۲۲ ۰.۳۲ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۳۱ ۰.۳۳ ۰.۳۰
۹۰ کاستاریکا ۰.۰۰ ۱.۳۳ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۹
۹۱ جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۲۰ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۴۲ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۷
۹۲ کامرون ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۳ ۰.۰۵ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۳۱ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۱۳