بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
توضیحات : عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری نانوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)

۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ ایران ایران ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۸۴ ۱.۹۶ ۲.۱۴ ۲.۲۱ ۲.۳۷ ۲.۳۵ ۲.۲۶ ۲.۲۹ ۲.۲۷
۲ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۲.۶۸ ۰.۸۶ ۴.۱۲ ۱.۵۶ ۲.۷۱ ۲.۳۰ ۲.۶۰ ۱.۶۹ ۱.۷۰ ۱.۹۳ ۰.۱۹ ۲.۰۷
۳ بلاروس بلاروس ۱.۳۴ ۳.۰۵ ۲.۵۱ ۳.۰۰ ۲.۴۴ ۲.۴۶ ۱.۸۲ ۲.۰۰ ۲.۴۱ ۲.۰۹ ۲.۲۶ ۱.۸۲ ۱.۹۹ ۱.۷۸ ۱.۵۱ ۱.۷۴ ۱.۷۲ ۱.۷۹ ۱.۵۸ ۲.۰۳
۴ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۱.۸۴ ۱.۶۶ ۱.۹۳
۵ عربستان عربستان ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۹۵ ۱.۲۲ ۱.۴۳ ۱.۶۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۹۵ ۱.۹۲ ۱.۹۱ ۱.۹۱ ۱.۸۰
۶ هند هند ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۳.۴۲ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۱.۳۴ ۱.۳۴ ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۹ ۱.۸۲ ۱.۶۴ ۱.۷۰ ۱.۷۲ ۱.۷۷ ۱.۷۸
۷ چین چین ۲.۲۲ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۲.۶۷ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲.۳۲ ۲.۳۲ ۲.۲۹ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲.۰۵ ۱.۹۷ ۱.۸۹ ۱.۷۸ ۱.۸۷ ۱.۸۱ ۱.۸۳ ۱.۸۱ ۱.۷۳
۸ مولداوی مولداوی ۳.۳۱ ۳.۴۳ ۴.۳۱ ۴.۳۴ ۴.۲۸ ۳.۳۰ ۲.۴۶ ۲.۴۱ ۳.۴۹ ۳.۰۵ ۳.۱۷ ۲.۷۹ ۲.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۷۱ ۱.۸۹ ۲.۱۰ ۱.۷۶ ۱.۴۱ ۱.۷۰
۹ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۷۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۶۴ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۱.۱۵ ۰.۹۳ ۰.۷۶ ۰.۹۷ ۱.۴۲ ۱.۳۰ ۱.۶۹
۱۰ سنگاپور سنگاپور ۱.۵۷ ۲.۰۰ ۲.۰۶ ۱.۹۴ ۲.۳۹ ۲.۲۵ ۲.۴۷ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۲.۴۴ ۲.۵۲ ۲.۵۲ ۲.۴۵ ۲.۲۲ ۲.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۹۲ ۱.۸۰ ۱.۶۸ ۱.۶۰
۱۱ مصر مصر ۰.۴۰ ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۳۸ ۰.۵۱ ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۳۶ ۱.۳۳ ۱.۴۵ ۱.۴۹ ۱.۵۹
۱۲ کره جنوبی کره جنوبی ۱.۳۵ ۲.۰۴ ۱.۹۰ ۲.۰۶ ۲.۰۳ ۱.۹۴ ۱.۹۷ ۲.۰۱ ۲.۰۱ ۱.۹۱ ۱.۸۹ ۱.۸۷ ۱.۸۳ ۱.۷۷ ۱.۶۷ ۱.۷۰ ۱.۶۶ ۱.۵۹ ۱.۶۰ ۱.۵۶
۱۳ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۲.۳۸ ۱.۴۱ ۲.۰۶ ۲.۳۹ ۱.۶۶ ۱.۸۰ ۱.۳۷ ۱.۶۳ ۱.۵۵
۱۴ مالزی مالزی ۰.۳۱ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۰.۹۵ ۰.۶۷ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۸۸ ۱.۰۵ ۱.۲۴ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۳۹ ۱.۳۴ ۱.۵۳
۱۵ ویتنام ویتنام ۰.۸۳ ۰.۹۶ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۱.۲۱ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۰.۹۷ ۱.۸۸ ۱.۰۳ ۰.۹۹ ۱.۲۸ ۰.۹۷ ۱.۴۸ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۳۵ ۱.۲۶ ۱.۳۷ ۱.۵۰
۱۶ کویت کویت ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۵۲ ۰.۸۰ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۷۸ ۱.۱۶ ۱.۴۷
۱۷ پاکستان پاکستان ۰.۱۷ ۰.۴۵ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۰.۴۹ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۶ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۹۸ ۱.۱۹ ۱.۳۸ ۱.۳۹ ۱.۲۶ ۱.۴۳
۱۸ عمان عمان ۰.۵۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۱ ۰.۶۴ ۰.۴۹ ۰.۸۹ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۱.۰۲ ۱.۳۹
۱۹ اوکراین اوکراین ۱.۳۳ ۲.۱۶ ۱.۹۱ ۲.۱۷ ۱.۸۶ ۲.۰۸ ۱.۹۷ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۱.۵۳ ۱.۷۳ ۱.۷۲ ۱.۵۹ ۱.۴۴ ۱.۲۱ ۱.۱۰ ۱.۲۴
۲۰ تایوان تایوان ۰.۸۸ ۱.۳۸ ۱.۲۵ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۷۰ ۱.۷۸ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۱.۶۵ ۱.۶۰ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۳۷ ۱.۳۵ ۱.۳۰ ۱.۳۱ ۱.۲۵ ۱.۲۰
۲۱ تاجیکستان تاجیکستان ۴.۵۳ ۲.۵۵ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۳ ۱.۱۶ ۲.۲۷ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.۵۴ ۱.۳۷ ۲.۰۱ ۰.۶۷ ۱.۱۹ ۱.۹۷ ۰.۵۳ ۰.۸۷ ۰.۳۳ ۱.۱۷
۲۲ روسیه روسیه ۱.۲۴ ۱.۸۴ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۴۶ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۴۱ ۱.۴۶ ۱.۳۳ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۳۴ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۱.۱۳ ۱.۱۴
۲۳ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۰.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۲.۲۶ ۳.۵۲ ۳.۱۶ ۳.۵۵ ۰.۸۳ ۰.۸۲ ۰.۹۱ ۱.۰۰ ۱.۰۹
۲۴ الجزایر الجزایر ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۱.۲۲ ۰.۸۳ ۱.۰۸ ۰.۹۱ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۸۷ ۱.۰۱ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۱.۰۳ ۰.۹۰ ۰.۹۹ ۰.۹۲ ۱.۰۶
۲۵ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۶۸ ۰.۸۷ ۱.۲۴ ۱.۴۶ ۱.۴۰ ۱.۱۶ ۱.۰۲
۲۶ تایلند تایلند ۰.۳۴ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۷۳ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۱.۰۲ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ۱.۰۱
۲۷ رومانی رومانی ۱.۲۷ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۷ ۱.۸۸ ۱.۷۲ ۱.۹۶ ۱.۷۱ ۱.۲۴ ۱.۳۹ ۱.۵۴ ۱.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۱۵ ۱.۰۲ ۰.۹۴ ۱.۰۱
۲۸ آذربایجان آذربایجان ۰.۶۳ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۱۸ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۲۹ ۰.۵۰ ۰.۹۶ ۰.۷۵ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۰.۶۲ ۰.۸۳ ۰.۷۶ ۰.۹۱ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۱.۱۱ ۱.۰۰
کل جهان کل جهان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۲۹ جمهوری چک جمهوری چک ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۵ ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۱.۰۰ ۰.۹۴ ۰.۹۳ ۰.۸۶ ۰.۹۸
۳۰ مراکش مراکش ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۴۸ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۳ ۱.۰۱ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۰.۸۴ ۰.۸۵ ۰.۸۸ ۰.۹۷
۳۱ قزاقستان قزاقستان ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۹۸ ۱.۰۸ ۱.۱۴ ۰.۷۳ ۰.۷۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۰.۹۵
۳۲ ازبکستان ازبکستان ۱.۰۵ ۰.۴۹ ۱.۰۲ ۱.۵۲ ۱.۲۸ ۰.۸۴ ۱.۳۷ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۳۵ ۱.۲۸ ۱.۱۶ ۱.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۹۳ ۱.۱۸ ۰.۸۷ ۱.۰۲ ۰.۹۴ ۰.۹۴
۳۳ تونس تونس ۰.۶۲ ۱.۶۱ ۱.۵۰ ۱.۱۰ ۰.۹۹ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۰.۶۴ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۶۱ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۱.۰۸ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ۱.۰۳ ۰.۹۳
۳۴ ژاپن ژاپن ۱.۱۹ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۳۰ ۱.۲۵ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۱.۰۹ ۱.۰۴ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۸ ۰.۹۴ ۰.۹۲
۳۵ بنگلادش بنگلادش ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۰.۱۹ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۸۰ ۰.۹۵ ۰.۸۶ ۰.۹۱
۳۶ لهستان لهستان ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۲۹ ۱.۲۱ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۱ ۰.۸۸
۳۷ سوریه سوریه ۰.۳۱ ۱.۱۹ ۰.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۰.۸۱ ۰.۷۰ ۰.۵۱ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۳ ۰.۸۱ ۱.۱۰ ۰.۴۶ ۰.۸۶
۳۸ مکزیک مکزیک ۰.۸۶ ۰.۷۶ ۰.۷۸ ۰.۷۴ ۰.۶۶ ۰.۷۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۶
۳۹ اسلوانی اسلوانی ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۹۲ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۸ ۰.۹۱ ۰.۸۴ ۰.۸۷ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۷۶ ۰.۸۴
۴۰ ترکیه ترکیه ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۸۳
۴۱ لتونی لتونی ۱.۴۱ ۱.۱۸ ۱.۵۸ ۱.۷۵ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۲.۲۰ ۱.۲۹ ۱.۵۱ ۱.۶۰ ۱.۵۷ ۱.۳۹ ۱.۶۶ ۱.۲۱ ۱.۰۹ ۱.۴۸ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۰.۹۲ ۰.۷۹
۴۲ اسلواکی اسلواکی ۰.۸۲ ۱.۴۲ ۱.۱۵ ۱.۱۸ ۱.۲۴ ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۰۰ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۷۳ ۰.۷۸
۴۳ فرانسه فرانسه ۰.۹۴ ۱.۲۳ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۰.۹۹ ۰.۹۴ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۷۸ ۰.۷۷
۴۴ آلمان آلمان ۱.۱۱ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۲۸ ۱.۲۱ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۷ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۰.۹۵ ۰.۸۹ ۰.۸۶ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۰.۸۳ ۰.۸۱ ۰.۷۷
۴۵ بلغارستان بلغارستان ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۱.۵۵ ۱.۱۸ ۱.۴۷ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۱.۴۶ ۱.۲۸ ۱.۴۸ ۱.۱۹ ۱.۳۲ ۱.۰۵ ۱.۱۷ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۷۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶
۴۶ پرتغال پرتغال ۰.۶۰ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۸۸ ۰.۸۸ ۰.۷۶ ۰.۷۹ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۶
۴۷ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۹۸ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۲
۴۸ اسپانیا اسپانیا ۰.۷۲ ۱.۰۱ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ۰.۸۰ ۰.۷۸ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۷۳ ۰.۷۰
۴۹ لیتوانی لیتوانی ۱.۷۰ ۱.۶۶ ۱.۸۰ ۱.۱۷ ۱.۶۳ ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۰.۸۴ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۷ ۰.۸۲ ۰.۸۵ ۰.۸۲ ۰.۸۶ ۰.۹۶ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۶۹ ۰.۷۰
۵۰ فنلاند فنلاند ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۸۴ ۰.۸۴ ۰.۸۴ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۸ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۶۸
۵۱ اندونزی اندونزی ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۱ ۰.۵۳ ۰.۵۸ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۶
۵۲ استرالیا استرالیا ۰.۳۸ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۹ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۳ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۶
۵۳ آرژانتین آرژانتین ۰.۵۳ ۰.۷۲ ۰.۷۹ ۰.۶۱ ۰.۷۵ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۸۰ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۶۲ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۶۵
۵۴ نیجریه نیجریه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۵۰ ۰.۶۵
۵۵ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۲۴ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۵۸ ۰.۶۴
۵۶ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ ۵.۳۹ ۳.۳۴ ۱.۹۳ ۳.۱۰ ۲.۴۱ ۳.۷۷ ۱.۵۸ ۱.۷۰ ۱.۰۸ ۰.۸۳ ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۹۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۱.۰۴ ۰.۶۴
۵۷ یونان یونان ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۶۸ ۰.۸۹ ۰.۸۲ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۶۷ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۶۳
۵۸ ایتالیا ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۷۲ ۰.۶۸ ۰.۶۹ ۰.۶۹ ۰.۶۸ ۰.۶۴ ۰.۶۱
۵۹ ارمنستان ارمنستان ۰.۹۱ ۱.۴۳ ۰.۹۰ ۱.۴۰ ۱.۰۹ ۱.۱۸ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۵۸ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۰.۷۰ ۰.۷۴ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۰.۶۸ ۰.۶۱ ۰.۶۱
۶۰ بلژیک بلژیک ۰.۸۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۵ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۶۱
۶۱ سوئیس سوئیس ۱.۰۰ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۰.۹۷ ۱.۰۵ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۱ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۶۰
۶۲ برزیل برزیل ۰.۷۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۶۰
۶۳ مجارستان مجارستان ۰.۹۲ ۱.۲۴ ۱.۲۳ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۰۳ ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۰.۶۴ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۶ ۰.۶۰
۶۴ اتریش اتریش ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۹
۶۵ ایالات متحده ایالات متحده ۱.۴۰ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۳ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۵ ۰.۶۳ ۰.۵۹
۶۶ سوئد سوئد ۰.۷۰ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۵۸
۶۷ ایرلند ایرلند ۰.۵۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۹۰ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۰ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۵۷
۶۸ صربستان صربستان ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۲۸ ۱.۱۲ ۱.۱۱ ۱.۲۶ ۱.۱۴ ۰.۸۴ ۰.۹۹ ۰.۶۸ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۵۶
۶۹ اردن اردن ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۶۰ ۰.۶۶ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۶
۷۰ سریلانکا سریلانکا ۰.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۳۵ ۰.۷۶ ۱.۴۴ ۱.۳۱ ۱.۱۷ ۰.۹۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۵۴ ۰.۴۷ ۰.۷۰ ۰.۵۸ ۰.۵۶
۷۱ گرجستان گرجستان ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۸۶ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۱۸ ۰.۴۰ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۷۳ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۳۸ ۰.۴۸ ۰.۷۷ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۴۴ ۰.۵۴
۷۲ کلمبیا کلمبیا ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۰.۸۵ ۱.۰۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۸۱ ۰.۸۸ ۰.۵۶ ۰.۷۲ ۰.۵۴ ۰.۶۴ ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۴۱ ۰.۳۶ ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۰.۵۳
۷۳ استونی استونی ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱.۱۵ ۰.۹۰ ۱.۱۵ ۰.۶۹ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۹ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۵۱
۷۴ کانادا کانادا ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۵ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۵۴ ۰.۵۱
۷۵ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۱۱ ۰.۶۸ ۰.۷۸ ۰.۷۵ ۰.۴۵ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۶۹ ۰.۵۴ ۰.۳۴ ۰.۴۹ ۰.۳۲ ۰.۴۰ ۰.۳۷ ۰.۵۰
۷۶ انگلستان انگلستان ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۰.۵۳ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۰
۷۷ دانمارک دانمارک ۰.۶۶ ۰.۶۸ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۵ ۰.۵۰ ۰.۴۸
۷۸ شیلی شیلی ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۲ ۰.۵۱ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۶
۷۹ لبنان لبنان ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۳ ۰.۲۲ ۰.۳۲ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۳۱ ۰.۳۳ ۰.۴۶
۸۰ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۲۸ ۰.۴۲ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۰.۳۳ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۳۲ ۸.۹۴ ۰.۵۳ ۰.۴۲ ۰.۴۵
۸۱ کرواسی کرواسی ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۹۷ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۵۳ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۳۸ ۰.۴۴
۸۲ هلند هلند ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۰.۷۵ ۰.۷۴ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۵۸ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۴۷ ۰.۴۵ ۰.۴۲
۸۳ قبرس قبرس ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۱.۰۴ ۰.۸۱ ۰.۶۲ ۰.۵۲ ۰.۶۱ ۰.۶۶ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۳۹
۸۴ کوبا کوبا ۱.۶۷ ۱.۲۱ ۱.۵۰ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱.۳۵ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۸۴ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۳۳ ۰.۳۸ ۰.۳۸ ۰.۳۳ ۰.۳۸
۸۵ کامرون کامرون ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۳ ۰.۰۵ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۳۱ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۰ ۰.۱۵ ۰.۳۰ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۳۸
۸۶ اروگوئه اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۳۶ ۰.۰۷ ۰.۴۰ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۳۷ ۰.۴۱ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۵۶ ۰.۵۲ ۰.۴۸ ۰.۳۷ ۰.۴۲ ۰.۳۰ ۰.۴۶ ۰.۳۸ ۰.۳۸
۸۷ ایسلند ایسلند ۰.۹۵ ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۲۷ ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۱ ۰.۳۹ ۰.۵۷ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۱ ۰.۳۷ ۰.۴۷ ۰.۳۲
۸۸ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۲.۱۴ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۲۳ ۰.۳۲ ۰.۳۲
۸۹ اکوادور اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۱۸ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۰۳ ۰.۱۰ ۰.۴۵ ۰.۳۲ ۰.۲۹ ۰.۲۳ ۰.۲۹ ۰.۳۲
۹۰ نیوزلند نیوزلند ۰.۱۸ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۰ ۰.۲۸ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۳۱
۹۱ نروژ نروژ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۳۴ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۸ ۰.۳۱ ۰.۳۰ ۰.۳۱
۹۲ نپال نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۴۱ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۰.۴۱ ۰.۱۷ ۰.۲۰ ۰.۲۹
۹۳ پرو پرو ۰.۳۵ ۰.۶۷ ۰.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۲۷ ۰.۴۰ ۰.۳۴ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۲۸
۹۴ سنگال سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۲۰ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۸ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۳۵ ۰.۲۵
۹۵ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۰۴ ۰.۱۱ ۰.۲۴
۹۶ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۰ ۱.۳۳ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱
۹۷ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۲۰ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۴۲ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۲۱
۹۸ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۱۷ ۰.۱۹
۹۹ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۵۷ ۱.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۸۲ ۰.۰۰ ۱.۳۴ ۱.۲۴ ۱.۲۲ ۰.۷۵ ۰.۵۷ ۰.۴۸ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۱۸
۱۰۰ زیمبابوه زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۲ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۱۶
۱۰۱ کنیا کنیا ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۵ ۰.۱۴
۱۰۲ بولیوی بولیوی ۱.۰۱ ۱.۱۶ ۰.۹۱ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۶ ۰.۲۹ ۰.۳۵ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۴
۱۰۳ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۶ ۰.۲۳ ۰.۴۵ ۰.۱۷ ۰.۲۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۰۹ ۰.۴۹ ۰.۲۶ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۰۵ ۰.۱۳ ۰.۱۵ ۰.۱۱ ۰.۱۳
۱۰۴ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۶
۱۰۵ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۴۸ ۲.۳۲ ۱.۷۹ ۰.۰۰
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)