بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو (نفر)
توضیحات : تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که موضوع پایان‌نامه آنها در ارتباط با فناوری‌نانو است، فارغ از آنکه در چه رشته ای تحصیل می کنند. اطلاعات این شاخص با استفاده از اطلاعات برنامه حمایت تشویفی که در بانک اطلاعاتی ستاد نانو ذخیره می شود، جمع آوری می شود. مقدار شاخص با اجرای کوئری از بانک داده استخراج می شود. بدین ترتیب که پایان نامه فرد در بازه اندازه گیری، دارای تاریخ شروع بوده و تاریخ پایان ندارد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۳۷ ۵۰ ۷۲ ۱۷۰ ۳۴۸ ۵۷۰ ۹۰۸ ۱,۲۳۹ ۱,۷۷۲ ۲,۴۰۰ ۲,۷۶۳ ۲,۷۱۷ ۲,۵۱۸ ۲,۴۷۸ ۲,۳۰۹ ۱,۸۸۳ ۱,۴۷۷
۲ اصفهان ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۶ ۶۰ ۱۱۱ ۱۸۳ ۲۹۶ ۴۲۱ ۵۹۴ ۷۳۱ ۷۱۲ ۶۷۹ ۷۱۳ ۶۵۱ ۵۰۴ ۳۵۲
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۳ ۴۰ ۸۴ ۱۲۷ ۲۴۰ ۳۳۴ ۴۲۴ ۴۷۶ ۴۷۵ ۴۸۱ ۴۸۹ ۳۷۴ ۲۳۵
۴ خوزستان ۱ ۱ ۱ ۳ ۸ ۱۴ ۳۳ ۶۰ ۹۴ ۱۶۱ ۲۱۴ ۲۳۷ ۲۱۰ ۲۱۳ ۲۱۰ ۱۶۸ ۱۲۹
۵ فارس ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۲۴ ۴۶ ۵۶ ۹۳ ۱۵۷ ۲۲۲ ۲۵۵ ۲۲۴ ۲۳۶ ۲۲۱ ۱۶۹ ۱۲۶
۶ خراسان رضوی ۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ۲۴ ۴۵ ۷۶ ۱۳۳ ۱۸۵ ۲۵۱ ۲۳۹ ۲۰۴ ۲۱۲ ۲۰۲ ۱۵۶ ۱۲۵
۷ مازندران ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۰ ۲۲ ۳۲ ۴۴ ۸۱ ۱۲۹ ۲۰۴ ۲۱۹ ۱۹۸ ۲۰۶ ۱۸۲ ۱۶۲ ۱۱۲
۸ سمنان ۱ ۱ ۱ ۳ ۹ ۱۲ ۱۹ ۴۰ ۸۶ ۱۴۵ ۲۰۹ ۲۰۱ ۱۷۵ ۱۸۴ ۱۷۹ ۱۲۰ ۹۲
۹ مرکزی ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۲۳ ۴۴ ۹۱ ۱۵۴ ۱۸۷ ۱۷۲ ۱۵۲ ۱۴۱ ۱۳۱ ۱۱۱ ۸۵
۱۰ کرمان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۷ ۱۵ ۲۷ ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۴ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۳۸ ۱۵۰ ۱۲۰ ۷۹
۱۱ البرز ۱ ۱ ۱ ۶ ۱۳ ۲۲ ۳۵ ۶۵ ۱۰۳ ۱۱۶ ۱۲۴ ۱۳۹ ۱۲۷ ۱۲۱ ۱۱۶ ۱۰۰ ۷۷
۱۲ زنجان ۲ ۲ ۲ ۲ ۷ ۱۱ ۳۱ ۶۴ ۸۹ ۱۰۶ ۱۳۹ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۶۰ ۱۱۵ ۷۶
۱۳ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۷ ۹ ۱۹ ۵۰ ۸۲ ۹۷ ۹۵ ۹۴ ۱۰۸ ۱۰۰ ۶۹ ۵۵
۱۴ یزد ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱۹ ۲۵ ۳۶ ۵۱ ۷۴ ۱۰۳ ۱۱۷ ۹۵ ۸۷ ۷۶ ۵۲
۱۵ گیلان ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱۱ ۱۷ ۱۹ ۴۱ ۶۱ ۹۱ ۹۱ ۸۹ ۹۴ ۹۰ ۶۷ ۵۲
۱۶ کرمانشاه ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۸ ۱۶ ۱۹ ۲۵ ۴۶ ۶۴ ۸۸ ۸۷ ۸۷ ۹۰ ۶۶ ۴۶
۱۷ اردبیل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۲۵ ۵۴ ۷۵ ۹۰ ۹۶ ۷۵ ۶۶ ۷۳ ۶۶ ۴۵
۱۸ قزوین ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۵ ۱۳ ۳۰ ۶۹ ۸۰ ۶۹ ۶۹ ۷۹ ۷۳ ۵۴ ۳۳
۱۹ همدان ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۷ ۱۱ ۱۹ ۲۰ ۴۰ ۶۳ ۶۶ ۵۵ ۵۷ ۶۰ ۵۲ ۳۲
۲۰ آذربایجان غربی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۱۲ ۲۷ ۴۹ ۶۶ ۵۶ ۵۸ ۷۲ ۷۳ ۵۶ ۲۷
۲۱ قم ۱ ۷ ۱۰ ۲۲ ۲۸ ۳۴ ۳۷ ۴۰ ۳۵ ۴۶ ۴۳ ۲۶
۲۲ کردستان ۱ ۱ ۲ ۲ ۷ ۹ ۱۱ ۲۱ ۲۷ ۲۷ ۳۰ ۳۶ ۳۹ ۴۲ ۳۶ ۲۴
۲۳ لرستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱۶ ۳۴ ۴۶ ۵۳ ۵۰ ۴۱ ۴۷ ۴۴ ۳۵ ۲۱
۲۴ خراسان جنوبی ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۷ ۱۳ ۱۶ ۲۴ ۳۴ ۶۵ ۶۶ ۴۰ ۳۱ ۴۰ ۳۰ ۲۰
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱۱ ۱۵ ۲۰ ۳۵ ۳۹ ۳۳ ۴۲ ۳۹ ۲۸ ۱۴
۲۶ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۵ ۱۳ ۳۷ ۵۷ ۴۹ ۵۱ ۶۶ ۵۳ ۲۵ ۱۳
۲۷ گلستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۲۳ ۳۹ ۴۶ ۴۲ ۳۳ ۲۱ ۱۳
۲۸ هرمزگان ۱ ۲ ۴ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۶ ۱۳ ۹
۲۹ ایلام ۲ ۴ ۶ ۱۱ ۱۵ ۱۸ ۷
۳۰ بوشهر ۱ ۱ ۳ ۹ ۱۰ ۱۰ ۱۶ ۱۲ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۱
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو (نفر)