بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۵.۰۰
۲ سنگاپور ۴۳.۵۷ ۴۴.۷۹ ۵۱.۰۳ ۶۰.۸۰ ۶۴.۰۵ ۴۷.۶۴ ۴۷.۵۰ ۴۹.۲۵ ۴۹.۶۸ ۵۴.۰۸ ۴۹.۸۸ ۵۴.۸۲ ۴۴.۰۸ ۳۸.۴۴ ۲۸.۲۶ ۲۰.۷۰ ۱۲.۴۳ ۴.۲۵
۳ عربستان ۱۷.۶۳ ۵۴.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۲۸.۰۵ ۱۳.۰۰ ۱۶.۱۹ ۱۹.۷۳ ۳۱.۵۲ ۴۱.۱۷ ۳۹.۱۱ ۳۳.۰۷ ۲۷.۵۰ ۲۸.۷۰ ۲۲.۱۳ ۱۶.۱۱ ۱۱.۲۲ ۳.۷۵
۴ ایالات متحده ۸۳.۷۹ ۸۳.۸۳ ۸۴.۷۷ ۷۷.۲۳ ۶۸.۱۶ ۶۵.۸۰ ۶۱.۳۸ ۶۱.۰۴ ۵۶.۷۳ ۵۴.۶۹ ۴۶.۶۱ ۴۰.۹۴ ۳۴.۹۳ ۲۹.۲۹ ۲۲.۴۶ ۱۵.۴۵ ۹.۴۱ ۳.۳۳
۵ استرالیا ۵۷.۶۵ ۵۵.۹۴ ۴۷.۳۱ ۵۲.۴۷ ۴۷.۶۴ ۴۵.۸۷ ۴۲.۸۶ ۵۴.۵۸ ۴۴.۵۳ ۴۴.۷۱ ۳۸.۳۰ ۳۶.۳۹ ۳۳.۰۱ ۲۷.۸۸ ۲۳.۲۱ ۱۶.۵۴ ۱۰.۵۵ ۳.۲۹
۶ کویت ۱۸.۳۳ ۴۸.۵۰ ۱۶.۰۰ ۴۷.۷۱ ۲۷.۲۵ ۱۹.۶۴ ۲۷.۹۱ ۱۶.۹۰ ۱۴.۹۲ ۲۶.۶۹ ۲۵.۵۸ ۳۴.۱۹ ۲۵.۱۳ ۲۲.۱۰ ۱۴.۳۰ ۷.۴۹ ۵.۹۱ ۳.۱۶
۷ سوئیس ۹۱.۸۲ ۶۰.۲۹ ۶۷.۰۵ ۶۲.۱۹ ۷۱.۳۶ ۶۱.۴۶ ۶۰.۰۷ ۵۶.۶۵ ۴۹.۰۵ ۴۷.۰۲ ۵۲.۷۷ ۴۱.۳۹ ۳۹.۸۱ ۳۰.۶۸ ۲۳.۵۸ ۱۶.۲۱ ۸.۹۴ ۳.۱۴
۸ چین ۳۰.۹۴ ۳۶.۶۰ ۳۸.۳۹ ۳۷.۰۸ ۳۶.۶۰ ۳۴.۶۸ ۳۳.۷۳ ۳۴.۰۶ ۳۳.۷۷ ۳۴.۳۴ ۳۲.۸۳ ۳۰.۷۴ ۲۶.۹۲ ۲۳.۷۷ ۱۹.۵۷ ۱۴.۲۴ ۹.۲۱ ۳.۱۰
۹ ایسلند ۲۳.۲۵ ۳.۲۹ ۱۱.۵۰ ۴۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۳۰.۶۳ ۳۴.۸۸ ۳۳.۲۷ ۳۷.۵۳ ۳۰.۸۳ ۴۷.۲۱ ۲۰.۷۹ ۱۹.۶۲ ۱۲.۲۰ ۱۲.۵۸ ۱۱.۳۵ ۵.۵۶ ۲.۹۰
۱۰ لوکزامبورگ ۲۰۱.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۲۵ ۱۱.۶۷ ۱۶.۶۷ ۲۶.۴۰ ۱۷.۳۳ ۲۹.۱۲ ۱۹.۷۵ ۲۲.۸۶ ۲۵.۵۵ ۲۴.۸۷ ۱۷.۰۹ ۱۵.۳۳ ۱۳.۲۶ ۶.۱۱ ۲.۸۷
۱۱ قبرس ۲۷.۳۳ ۲۲.۰۰ ۳۶.۶۷ ۴۶.۲۵ ۱۵.۳۳ ۱۲.۲۷ ۲۶.۸۲ ۳۰.۵۴ ۲۳.۵۰ ۲۳.۳۴ ۱۵.۶۴ ۲۵.۱۳ ۱۶.۴۸ ۲۰.۳۷ ۱۴.۱۳ ۸.۳۳ ۶.۹۶ ۲.۸۲
۱۲ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۳.۵۷ ۷.۳۳ ۱۲.۲۵ ۴.۲۵ ۲۱.۶۷ ۴۲.۰۹ ۲۴.۸۹ ۲۶.۴۸ ۱۷.۱۲ ۱۷.۴۶ ۱۱.۵۲ ۶.۸۸ ۲.۸۱
۱۳ نیوزلند ۳۳.۰۷ ۳۱.۱۴ ۳۵.۵۹ ۳۰.۳۵ ۴۳.۹۸ ۲۹.۲۱ ۳۲.۹۲ ۳۵.۵۹ ۳۶.۴۲ ۳۴.۸۴ ۳۲.۰۰ ۲۲.۱۹ ۲۰.۸۳ ۱۶.۴۱ ۱۶.۱۲ ۱۴.۰۳ ۸.۵۶ ۲.۷۹
۱۴ پاکستان ۶.۶۳ ۲۳.۱۴ ۵۵.۹۳ ۷۵.۷۱ ۵۴.۰۰ ۳۸.۵۶ ۴۲.۳۷ ۳۴.۹۸ ۲۸.۵۶ ۳۲.۳۸ ۱۹.۸۲ ۱۸.۲۳ ۱۸.۲۰ ۱۶.۲۲ ۱۴.۴۴ ۱۳.۸۴ ۸.۲۰ ۲.۷۳
۱۵ دانمارک ۵۸.۷۶ ۶۵.۵۹ ۷۴.۰۸ ۵۳.۵۳ ۶۸.۰۰ ۵۰.۹۰ ۶۰.۳۱ ۵۰.۱۷ ۵۱.۷۵ ۴۴.۵۳ ۳۹.۷۳ ۳۴.۷۵ ۲۸.۵۱ ۲۳.۶۴ ۲۰.۵۹ ۱۳.۴۵ ۷.۶۵ ۲.۶۹
۱۶ هلند ۶۹.۷۱ ۶۰.۷۷ ۶۴.۲۶ ۶۱.۴۵ ۷۸.۸۴ ۶۸.۷۲ ۷۱.۲۳ ۶۳.۱۱ ۵۰.۳۱ ۴۶.۶۳ ۳۸.۲۸ ۳۹.۳۲ ۲۹.۸۸ ۲۷.۵۰ ۲۰.۹۵ ۱۳.۳۶ ۸.۶۰ ۲.۶۳
۱۷ کانادا ۵۸.۱۵ ۵۱.۱۸ ۵۹.۵۵ ۵۳.۷۸ ۵۴.۲۰ ۴۹.۹۰ ۴۵.۶۶ ۴۱.۷۶ ۴۳.۰۲ ۳۸.۲۴ ۳۶.۸۴ ۳۰.۵۷ ۲۶.۳۴ ۲۳.۸۹ ۱۷.۴۴ ۱۳.۲۰ ۸.۰۱ ۲.۶۰
۱۸ انگلستان ۴۵.۶۷ ۴۶.۸۳ ۴۷.۴۰ ۶۷.۹۴ ۶۰.۳۳ ۵۵.۵۷ ۶۱.۵۵ ۴۶.۷۶ ۴۲.۲۵ ۳۹.۱۷ ۳۹.۷۱ ۳۵.۶۸ ۳۳.۱۲ ۲۶.۵۵ ۲۰.۶۲ ۱۴.۲۰ ۸.۵۳ ۲.۵۷
۱۹ سوئد ۵۰.۷۰ ۴۶.۹۰ ۴۹.۹۹ ۴۸.۱۱ ۴۰.۵۴ ۴۰.۳۸ ۴۵.۳۵ ۴۴.۹۸ ۴۳.۷۱ ۴۰.۹۱ ۳۵.۴۲ ۳۱.۵۸ ۲۷.۵۷ ۲۱.۱۹ ۱۷.۵۳ ۱۵.۰۸ ۷.۷۶ ۲.۵۶
۲۰ عمان ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۶۷ ۷.۲۹ ۱۲.۱۴ ۱۰.۰۰ ۲۷.۲۵ ۲۷.۴۳ ۱۸.۴۲ ۱۳.۰۰ ۲۱.۳۵ ۱۹.۵۲ ۱۵.۵۶ ۱۳.۷۷ ۱۴.۰۲ ۱۱.۱۱ ۷.۶۵ ۲.۵۳
۲۱ ایران ۲۵.۱۰ ۳۱.۷۷ ۲۴.۵۳ ۳۴.۰۰ ۳۳.۸۱ ۳۶.۰۸ ۳۷.۲۲ ۲۸.۲۷ ۲۷.۴۶ ۲۷.۵۳ ۲۳.۵۳ ۱۹.۷۸ ۱۷.۶۳ ۱۶.۷۴ ۱۳.۲۶ ۱۰.۱۱ ۶.۴۰ ۲.۴۶
۲۲ سوریه ۱۵.۷۵ ۶۰.۳۳ ۰.۰۰ ۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۳۳ ۲۰.۵۵ ۲۲.۲۰ ۱۴.۷۷ ۱۷.۸۹ ۱۲.۳۱ ۹.۲۵ ۶.۲۴ ۶.۶۴ ۴.۳۱ ۲.۴۲
۲۳ ویتنام ۲۶.۳۰ ۲۷.۱۳ ۲۴.۳۶ ۱۱.۴۲ ۱۹.۲۱ ۱۴.۹۸ ۱۹.۲۳ ۱۱.۹۵ ۲۱.۲۵ ۲۰.۷۴ ۱۹.۹۴ ۱۷.۱۳ ۱۳.۳۹ ۱۱.۱۵ ۱۰.۰۵ ۷.۳۳ ۵.۱۱ ۲.۴۱
۲۴ آلمان ۴۸.۱۸ ۴۹.۰۵ ۴۸.۹۸ ۴۸.۶۸ ۴۷.۷۳ ۴۷.۴۵ ۴۴.۴۵ ۴۳.۲۱ ۳۹.۶۵ ۳۹.۴۷ ۳۳.۹۹ ۳۱.۱۹ ۲۷.۲۳ ۲۱.۸۴ ۱۸.۱۹ ۱۲.۲۶ ۷.۴۹ ۲.۳۶
۲۵ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۶۶.۳۳ ۲۵.۶۰ ۰.۰۰ ۲۱.۸۰ ۱۷.۵۰ ۲۴.۵۰ ۲۳.۶۱ ۲۰.۸۲ ۲۱.۱۴ ۱۳.۹۷ ۸.۸۱ ۲.۳۳
۲۶ مولداوی ۲۲.۹۳ ۴۰.۴۸ ۲۷.۸۴ ۲۵.۷۷ ۱۲.۸۸ ۱۱.۰۷ ۵۹.۰۴ ۳۸.۰۲ ۳۲.۲۲ ۴۱.۷۶ ۱۵.۹۶ ۱۹.۸۰ ۱۶.۷۴ ۱۷.۸۹ ۱۵.۸۲ ۱۰.۷۱ ۶.۹۵ ۲.۳۱
۲۷ فنلاند ۳۸.۸۲ ۵۴.۴۳ ۳۸.۲۷ ۴۵.۴۱ ۳۵.۰۹ ۳۶.۳۶ ۳۷.۶۶ ۳۷.۸۵ ۳۶.۴۷ ۳۷.۰۲ ۳۳.۹۹ ۲۶.۸۷ ۲۴.۸۴ ۱۹.۶۸ ۱۶.۷۸ ۱۱.۶۲ ۶.۹۴ ۲.۳۱
۲۸ اسپانیا ۴۲.۰۸ ۴۴.۸۵ ۴۷.۴۱ ۴۱.۷۵ ۴۵.۷۸ ۴۴.۸۹ ۴۲.۴۲ ۳۷.۴۷ ۳۴.۷۶ ۳۷.۲۲ ۳۲.۴۴ ۲۹.۱۲ ۲۴.۴۷ ۲۰.۷۷ ۱۷.۶۹ ۱۲.۲۵ ۶.۹۶ ۲.۲۶
۲۹ ایتالیا ۳۹.۷۷ ۴۲.۰۷ ۳۸.۵۳ ۳۷.۲۴ ۴۰.۷۶ ۳۴.۵۸ ۳۳.۰۵ ۳۲.۹۳ ۳۲.۴۴ ۳۳.۱۶ ۲۸.۸۹ ۲۶.۰۵ ۲۴.۲۱ ۱۹.۳۶ ۱۶.۴۹ ۱۱.۲۹ ۷.۰۰ ۲.۲۳
۳۰ پرتغال ۳۷.۰۷ ۲۹.۱۰ ۳۴.۰۳ ۳۳.۷۱ ۳۸.۸۷ ۴۰.۸۵ ۴۳.۲۴ ۴۴.۹۱ ۳۳.۹۰ ۳۱.۱۲ ۲۹.۶۰ ۲۷.۵۳ ۲۴.۷۳ ۱۹.۰۴ ۱۳.۸۳ ۱۰.۷۶ ۶.۲۴ ۲.۱۸
۳۱ کره جنوبی ۴۳.۸۴ ۴۶.۵۹ ۳۹.۵۶ ۳۷.۶۲ ۳۸.۶۵ ۳۴.۷۲ ۳۷.۵۸ ۳۲.۶۸ ۳۳.۴۹ ۳۴.۹۴ ۲۹.۲۰ ۲۶.۲۹ ۲۴.۱۹ ۱۹.۷۴ ۱۶.۳۳ ۱۱.۶۲ ۷.۰۰ ۲.۱۶
۳۲ اتریش ۷۳.۱۷ ۵۳.۴۲ ۶۹.۷۰ ۴۸.۹۴ ۴۴.۰۴ ۴۹.۷۸ ۳۸.۳۶ ۳۶.۸۶ ۳۸.۷۰ ۳۶.۴۷ ۳۴.۰۴ ۲۶.۰۹ ۲۵.۳۳ ۲۲.۵۹ ۱۶.۵۵ ۱۱.۶۹ ۶.۲۲ ۲.۱۱
۳۳ بلژیک ۴۴.۶۰ ۴۵.۰۸ ۴۸.۰۰ ۴۱.۲۲ ۴۰.۱۹ ۴۳.۶۲ ۴۱.۰۲ ۴۲.۶۴ ۴۰.۳۸ ۳۶.۵۵ ۳۲.۵۵ ۳۰.۵۵ ۲۴.۴۵ ۲۰.۸۸ ۱۶.۷۱ ۱۱.۹۶ ۶.۶۷ ۲.۱۱
۳۴ امارات عربی متحده ۱۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۴۵.۳۸ ۱۴.۷۱ ۲۹.۰۰ ۳۳.۵۸ ۲۶.۰۰ ۵۱.۶۵ ۸۰.۰۳ ۳۰.۹۷ ۲۰.۳۵ ۱۸.۴۲ ۱۸.۲۱ ۱۸.۲۲ ۱۰.۴۹ ۶.۱۹ ۲.۱۰
۳۵ یونان ۳۴.۷۳ ۳۵.۴۸ ۴۲.۸۱ ۳۸.۶۳ ۳۵.۱۵ ۴۰.۳۸ ۳۰.۸۳ ۳۴.۵۹ ۳۲.۱۵ ۲۹.۵۶ ۲۵.۱۷ ۲۱.۶۳ ۱۹.۸۷ ۱۸.۲۳ ۱۳.۷۹ ۹.۴۴ ۶.۵۱ ۲.۰۹
۳۶ لیتوانی ۱۱.۰۰ ۱۸.۲۷ ۱۸.۳۸ ۱۸.۸۶ ۲۶.۳۸ ۳۱.۲۹ ۱۴.۵۴ ۱۵.۶۴ ۱۲.۸۳ ۱۹.۳۲ ۱۵.۸۲ ۱۲.۰۸ ۱۵.۶۴ ۹.۲۸ ۹.۲۷ ۵.۹۹ ۴.۷۷ ۲.۰۹
۳۷ آفریقای جنوبی ۶۰.۶۵ ۴۰.۵۷ ۴۱.۳۳ ۳۰.۴۵ ۴۲.۸۳ ۳۸.۱۹ ۲۷.۴۹ ۲۳.۸۴ ۲۸.۰۶ ۲۱.۶۴ ۲۵.۷۹ ۱۸.۰۹ ۱۹.۶۶ ۱۶.۵۲ ۱۴.۹۶ ۱۰.۹۷ ۶.۷۱ ۲.۰۸
۳۸ نروژ ۴۲.۹۴ ۵۰.۰۵ ۳۰.۸۷ ۵۳.۳۷ ۵۵.۳۴ ۵۱.۹۲ ۴۲.۱۸ ۴۲.۵۷ ۴۱.۴۹ ۳۰.۵۰ ۲۳.۹۶ ۲۷.۱۴ ۱۶.۹۸ ۱۷.۰۲ ۱۳.۲۶ ۱۱.۱۶ ۵.۸۷ ۲.۰۷
۳۹ ایرلند ۴۹.۸۸ ۶۲.۳۴ ۴۸.۵۷ ۴۵.۱۹ ۴۸.۸۵ ۴۰.۰۶ ۴۹.۵۸ ۵۶.۳۱ ۴۱.۱۳ ۴۳.۰۱ ۴۱.۶۸ ۳۳.۷۳ ۳۰.۷۲ ۲۲.۷۹ ۱۸.۴۴ ۱۳.۸۲ ۷.۲۸ ۲.۰۶
۴۰ استونی ۴۳.۳۵ ۴۲.۹۵ ۳۲.۳۸ ۴۴.۶۹ ۳۰.۵۸ ۳۶.۲۴ ۴۰.۱۹ ۵۳.۱۱ ۴۹.۵۹ ۴۳.۳۹ ۲۹.۶۰ ۲۰.۹۶ ۱۹.۷۱ ۱۷.۷۲ ۱۶.۶۵ ۱۲.۱۴ ۶.۳۶ ۲.۰۵
۴۱ الجزایر ۱۸.۳۳ ۱۴.۸۹ ۹.۰۰ ۱۶.۱۶ ۱۱.۸۱ ۲۴.۰۰ ۱۳.۶۵ ۲۵.۴۷ ۱۷.۹۱ ۱۸.۸۵ ۱۶.۶۷ ۱۶.۱۴ ۱۲.۸۸ ۱۰.۷۶ ۱۲.۳۵ ۶.۹۲ ۴.۷۲ ۲.۰۳
۴۲ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۰ ۴.۶۷ ۲.۰۰
۴۳ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۲.۲۵ ۹۸.۲۲ ۳.۲۵ ۴۶.۷۱ ۹۶.۰۹ ۱۹.۵۶ ۳۱.۲۰ ۵۰.۱۶ ۲۵.۶۸ ۳۰.۶۴ ۱۹.۴۸ ۲۰.۷۷ ۱۷.۷۳ ۱۵.۴۸ ۹.۷۷ ۶.۴۵ ۲.۰۰
۴۴ تایوان ۳۳.۰۱ ۳۵.۹۰ ۳۳.۲۲ ۳۷.۲۰ ۳۵.۷۳ ۳۰.۸۳ ۳۱.۹۸ ۲۸.۱۸ ۲۷.۸۷ ۲۶.۴۳ ۲۳.۹۱ ۲۴.۳۱ ۱۸.۴۰ ۱۶.۲۵ ۱۳.۱۸ ۱۰.۰۴ ۵.۶۹ ۱.۹۵
۴۵ فرانسه ۴۳.۷۲ ۴۴.۶۱ ۴۱.۹۵ ۴۰.۴۲ ۴۰.۸۸ ۴۴.۴۵ ۳۹.۵۳ ۳۶.۴۵ ۳۳.۵۸ ۳۴.۳۵ ۲۹.۱۷ ۲۷.۰۰ ۲۲.۵۱ ۱۸.۸۴ ۱۴.۴۹ ۱۰.۴۸ ۶.۱۴ ۱.۹۴
۴۶ ژاپن ۴۰.۳۱ ۳۷.۳۵ ۳۹.۵۸ ۳۷.۴۹ ۳۷.۴۵ ۳۲.۴۲ ۳۱.۳۲ ۲۹.۹۷ ۳۰.۳۳ ۲۹.۵۸ ۲۶.۵۳ ۲۳.۶۷ ۲۰.۷۰ ۱۷.۲۲ ۱۴.۸۲ ۱۰.۲۸ ۵.۹۷ ۱.۸۹
۴۷ مصر ۲۸.۷۰ ۳۸.۴۹ ۳۹.۷۶ ۳۰.۲۶ ۳۵.۵۸ ۲۴.۶۴ ۳۱.۴۱ ۲۶.۰۰ ۲۵.۵۵ ۲۴.۸۶ ۲۵.۶۶ ۲۴.۱۷ ۱۹.۴۴ ۱۶.۱۷ ۱۳.۷۶ ۹.۲۹ ۵.۷۴ ۱.۸۷
۴۸ هند ۳۷.۸۱ ۳۹.۹۳ ۴۳.۰۲ ۳۸.۱۸ ۳۴.۷۹ ۳۲.۷۵ ۳۲.۲۳ ۳۰.۵۰ ۳۰.۰۵ ۲۷.۳۲ ۲۵.۰۵ ۲۲.۷۱ ۱۹.۵۴ ۱۶.۴۵ ۱۲.۶۸ ۹.۲۵ ۵.۴۵ ۱.۸۶
۴۹ جمهوری چک ۳۱.۰۸ ۲۹.۹۰ ۲۶.۸۷ ۳۱.۵۹ ۳۰.۳۷ ۳۴.۹۵ ۲۹.۴۲ ۲۸.۶۱ ۲۸.۱۰ ۲۵.۷۳ ۲۵.۶۵ ۱۹.۳۸ ۱۸.۵۵ ۱۶.۰۲ ۱۲.۷۲ ۸.۹۴ ۵.۹۳ ۱.۸۲
۵۰ مراکش ۱۶.۳۴ ۱۸.۷۷ ۲۳.۵۹ ۲۵.۵۸ ۲۱.۲۰ ۱۹.۱۹ ۳۳.۵۴ ۱۷.۰۷ ۲۲.۱۰ ۲۱.۸۴ ۱۵.۳۱ ۲۱.۸۲ ۱۵.۸۲ ۱۲.۱۹ ۹.۵۵ ۶.۴۴ ۴.۳۳ ۱.۸۱
۵۱ بنگلادش ۱۷.۶۰ ۸.۶۷ ۴۶.۰۰ ۳۲.۵۰ ۴۲.۰۰ ۱۴.۴۲ ۱۳.۵۲ ۱۳.۸۸ ۱۲.۵۷ ۲۲.۲۹ ۱۳.۹۷ ۱۴.۷۹ ۱۵.۸۷ ۱۸.۶۰ ۱۱.۲۲ ۷.۶۴ ۵.۲۷ ۱.۸۱
۵۲ ازبکستان ۱۸.۰۰ ۱۰.۹۰ ۲۱.۱۲ ۳۲.۰۶ ۱۸.۴۲ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۵۸ ۱۴.۸۷ ۲۰.۶۲ ۲۲.۷۹ ۱۰.۱۱ ۴.۴۲ ۴.۶۸ ۴.۹۲ ۴.۹۴ ۳.۰۸ ۱.۷۸
۵۳ مجارستان ۲۶.۸۶ ۲۸.۹۹ ۳۲.۲۷ ۳۵.۴۲ ۲۶.۴۰ ۳۰.۳۹ ۲۷.۲۶ ۲۶.۷۹ ۲۱.۸۵ ۲۲.۳۳ ۲۰.۷۷ ۱۸.۷۹ ۱۴.۱۶ ۱۴.۴۵ ۱۲.۰۸ ۷.۹۹ ۵.۰۸ ۱.۷۸
۵۴ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۵۰ ۳۳.۷۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۱۷ ۱۲.۰۸ ۱۰.۷۱ ۹.۳۵ ۱۷.۳۸ ۱۸.۶۴ ۱۵.۱۳ ۱۳.۲۸ ۷.۴۴ ۶.۷۰ ۱.۷۷
۵۵ ترکیه ۲۸.۲۸ ۳۵.۱۰ ۲۷.۱۹ ۲۹.۳۳ ۳۰.۶۳ ۲۶.۳۷ ۲۹.۴۱ ۳۵.۸۵ ۳۹.۲۵ ۲۷.۹۵ ۲۵.۰۶ ۲۰.۳۳ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۲ ۱۱.۶۲ ۸.۹۶ ۵.۱۳ ۱.۷۵
۵۶ مالزی ۴۲.۳۱ ۲۱.۹۵ ۳۸.۹۱ ۳۵.۰۵ ۳۷.۳۵ ۳۲.۹۸ ۳۰.۱۳ ۲۴.۳۴ ۲۰.۲۱ ۲۳.۰۲ ۲۱.۹۶ ۲۰.۱۹ ۱۸.۰۶ ۱۵.۹۸ ۱۲.۹۱ ۸.۸۰ ۵.۵۹ ۱.۷۴
۵۷ کرواسی ۲۲.۱۳ ۲۵.۲۷ ۱۸.۴۰ ۷۲.۲۸ ۳۲.۹۴ ۱۹.۴۱ ۲۵.۷۹ ۲۳.۴۷ ۳۳.۹۰ ۲۴.۱۴ ۲۱.۵۶ ۱۶.۱۹ ۱۷.۱۴ ۱۱.۳۴ ۱۴.۵۸ ۹.۱۷ ۴.۹۴ ۱.۷۴
۵۸ آذربایجان ۵۶.۰۰ ۶.۶۰ ۱۰.۸۰ ۶.۴۰ ۳.۵۸ ۸.۷۶ ۱۵.۸۶ ۳.۹۵ ۸.۹۰ ۷.۵۵ ۱۰.۹۶ ۸.۹۳ ۹.۵۲ ۶.۸۹ ۵.۸۳ ۵.۰۶ ۳.۴۶ ۱.۷۱
۵۹ تونس ۱۷.۱۳ ۱۳.۹۵ ۱۵.۸۹ ۱۸.۶۱ ۱۴.۱۹ ۱۶.۳۹ ۱۹.۷۵ ۱۹.۱۱ ۱۶.۰۰ ۱۶.۹۲ ۱۷.۵۲ ۱۴.۹۰ ۱۵.۰۹ ۱۳.۱۳ ۱۰.۴۶ ۷.۲۰ ۴.۵۱ ۱.۶۹
۶۰ لهستان ۲۲.۳۳ ۲۳.۲۴ ۲۲.۵۸ ۲۱.۵۶ ۲۴.۳۳ ۲۳.۵۶ ۲۳.۵۲ ۱۵.۸۷ ۱۸.۳۲ ۱۷.۱۲ ۱۵.۹۲ ۱۵.۶۲ ۱۳.۴۴ ۱۱.۷۵ ۱۰.۶۲ ۷.۳۵ ۴.۶۰ ۱.۶۳
۶۱ یمن ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۹.۶۷ ۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۹.۴۰ ۱۷.۳۳ ۱۷.۱۷ ۲۱.۲۲ ۹.۵۳ ۷.۸۲ ۸.۱۷ ۳.۶۶ ۱.۶۲
۶۲ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۶.۲۰ ۵۲.۵۰ ۳۹.۶۷ ۶۷.۵۰ ۱۳.۲۰ ۲۷.۲۷ ۱۸.۲۵ ۱۱.۵۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۵۰ ۱۷.۶۷ ۱۳.۰۰ ۸.۴۳ ۹.۴۰ ۴.۱۷ ۱.۶۰
۶۳ تایلند ۳۰.۸۱ ۳۱.۴۵ ۳۲.۶۸ ۴۲.۸۷ ۳۷.۳۰ ۴۰.۳۲ ۴۰.۷۶ ۳۶.۰۳ ۲۹.۶۴ ۲۴.۹۴ ۲۰.۷۵ ۱۷.۵۶ ۱۷.۱۸ ۱۵.۴۳ ۱۰.۶۹ ۸.۹۸ ۵.۰۶ ۱.۵۹
۶۴ سریلانکا ۸۰.۱۷ ۷۳.۰۰ ۳۸.۲۵ ۴۹.۹۳ ۲۸.۰۰ ۶۵.۴۴ ۴۴.۲۹ ۲۷.۰۸ ۳۷.۹۰ ۱۸.۹۲ ۱۵.۱۱ ۲۰.۰۸ ۱۹.۵۷ ۱۳.۲۲ ۱۰.۶۹ ۸.۰۷ ۵.۳۳ ۱.۵۶
۶۵ شیلی ۱۴.۶۸ ۲۳.۲۵ ۲۸.۸۶ ۲۰.۷۸ ۲۶.۸۳ ۲۸.۲۹ ۲۹.۹۸ ۲۴.۵۷ ۲۳.۵۴ ۲۰.۷۲ ۱۷.۵۷ ۱۶.۰۶ ۱۵.۲۷ ۱۴.۱۴ ۱۲.۶۸ ۹.۳۵ ۴.۵۰ ۱.۵۴
۶۶ اسلوانی ۳۷.۷۳ ۳۲.۶۸ ۴۶.۲۲ ۲۲.۸۳ ۲۶.۳۶ ۲۹.۴۸ ۳۲.۱۰ ۲۶.۱۷ ۲۶.۳۹ ۲۸.۹۳ ۲۴.۲۲ ۱۸.۲۶ ۱۵.۶۳ ۱۵.۵۳ ۱۳.۶۸ ۸.۹۰ ۵.۰۷ ۱.۵۳
۶۷ اروگوئه ۲۳.۵۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۴۵.۵۷ ۴۱.۷۱ ۵۸.۲۲ ۱۹.۶۰ ۲۶.۳۳ ۵۱.۷۵ ۳۷.۳۳ ۲۶.۳۱ ۱۷.۵۹ ۱۸.۰۳ ۱۵.۸۴ ۷.۷۶ ۶.۸۱ ۳.۸۷ ۱.۵۳
۶۸ گرجستان ۳.۳۳ ۱۸.۷۵ ۱۴.۷۱ ۳۵.۰۰ ۲۰.۶۷ ۸.۳۳ ۱۲.۲۹ ۱۱.۸۲ ۸۰.۵۸ ۲۲.۴۰ ۹.۶۹ ۹.۱۵ ۶.۶۰ ۸.۲۰ ۶.۰۷ ۴.۱۲ ۲.۷۴ ۱.۵۲
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۷۵ ۱۴.۰۰ ۱۰.۳۳ ۸.۷۰ ۱۹.۱۹ ۱۱.۱۶ ۲۲.۱۸ ۱۶.۹۹ ۱۵.۳۶ ۱۳.۳۶ ۹.۵۴ ۵.۵۷ ۱.۵۱
۷۰ برزیل ۳۰.۳۴ ۲۵.۵۶ ۳۵.۶۹ ۳۰.۲۹ ۲۹.۱۳ ۲۶.۸۱ ۳۰.۲۱ ۲۳.۸۹ ۲۵.۱۱ ۲۴.۲۱ ۲۱.۳۴ ۱۷.۵۹ ۱۵.۶۷ ۱۳.۲۶ ۱۱.۲۸ ۷.۸۰ ۴.۴۲ ۱.۵۰
۷۱ کلمبیا ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۶ ۱۷.۲۲ ۱۵.۹۲ ۲۲.۲۸ ۱۳.۲۳ ۱۴.۴۹ ۹.۴۷ ۱۶.۸۷ ۱۵.۹۹ ۱۵.۳۴ ۱۱.۵۸ ۱۳.۲۸ ۱۰.۴۵ ۸.۷۳ ۶.۷۸ ۳.۸۵ ۱.۵۰
۷۲ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۶۷ ۴.۳۳ ۱.۵۰
۷۳ اسلواکی ۳۹.۹۱ ۱۷.۶۷ ۱۵.۸۶ ۱۵.۶۹ ۱۵.۸۴ ۱۹.۸۹ ۱۹.۱۸ ۱۹.۷۱ ۱۶.۲۶ ۱۴.۶۴ ۱۳.۷۲ ۱۳.۵۴ ۱۴.۸۱ ۱۰.۲۴ ۸.۸۴ ۶.۷۲ ۴.۱۴ ۱.۴۳
۷۴ لتونی ۱۷.۰۰ ۲۳.۴۴ ۲۲.۸۰ ۲۴.۴۶ ۱۴.۲۲ ۲۷.۴۷ ۱۹.۲۵ ۱۶.۴۴ ۲۶.۴۵ ۱۷.۰۵ ۱۲.۹۷ ۱۲.۸۱ ۱۶.۰۲ ۱۰.۶۹ ۹.۰۸ ۷.۱۴ ۴.۵۱ ۱.۴۱
۷۵ ونزوئلا ۱۸.۳۲ ۲۸.۱۸ ۲۱.۰۰ ۲۴.۵۳ ۲۸.۲۶ ۱۹.۶۸ ۵۰.۳۸ ۲۰.۱۶ ۳۲.۰۵ ۲۹.۸۴ ۱۹.۹۳ ۲۱.۸۲ ۱۴.۸۸ ۲۸.۳۰ ۸.۹۴ ۶.۰۹ ۲.۶۷ ۱.۳۸
۷۶ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۲۲.۵۰ ۱۵.۰۰ ۲۲.۷۵ ۷۶.۰۰ ۴۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۷۵ ۲۴.۸۰ ۱۷.۷۳ ۹.۱۲ ۴.۷۴ ۱.۳۷
۷۷ آرژانتین ۲۹.۳۱ ۲۴.۹۶ ۲۵.۲۶ ۳۳.۰۸ ۲۸.۳۱ ۳۱.۴۶ ۲۴.۵۵ ۲۷.۵۷ ۲۳.۳۵ ۲۲.۵۶ ۲۲.۵۶ ۱۸.۰۳ ۱۴.۷۸ ۱۵.۱۳ ۱۰.۳۹ ۷.۴۸ ۴.۵۷ ۱.۳۳
۷۸ رومانی ۲۴.۵۰ ۲۱.۳۹ ۲۶.۴۹ ۲۴.۰۹ ۱۸.۳۴ ۱۹.۱۳ ۱۵.۷۶ ۱۳.۹۱ ۱۴.۲۹ ۱۵.۲۶ ۱۵.۹۵ ۱۳.۲۸ ۱۱.۸۹ ۱۲.۱۱ ۸.۵۸ ۶.۵۴ ۳.۹۵ ۱.۳۳
۷۹ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۷.۳۳ ۲۹.۰۰ ۱۱۷.۲۵ ۱۲۲.۵۰ ۱۵۲.۶۷ ۸۵.۳۳ ۷۸.۰۰ ۳۶.۵۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۸۸ ۹۱.۲۵ ۹.۸۶ ۴.۵۰ ۷.۰۰ ۶.۵۰ ۱.۳۳
۸۰ بلغارستان ۲۷.۵۱ ۳۱.۲۴ ۴۲.۵۴ ۲۹.۶۹ ۲۰.۲۱ ۳۳.۷۶ ۲۱.۴۰ ۱۷.۰۲ ۱۸.۶۹ ۲۲.۱۱ ۱۹.۴۱ ۱۲.۳۵ ۱۰.۶۴ ۱۱.۶۵ ۶.۸۸ ۶.۰۷ ۳.۵۳ ۱.۳۱
۸۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۲۳.۳۳ ۸.۰۰ ۱۹.۸۸ ۴.۰۰ ۱۴.۶۳ ۵.۲۵ ۷.۶۰ ۱۰.۱۳ ۶.۰۸ ۳.۵۳ ۱.۳۰
۸۲ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۲.۶۰ ۹.۲۹ ۶.۵۷ ۱۵.۷۵ ۱۱.۸۳ ۱۲.۳۳ ۱۰.۱۴ ۱۱.۸۳ ۲۱.۹۲ ۱۹.۸۱ ۱۷.۳۲ ۱۳.۹۱ ۷.۸۰ ۱۳.۶۱ ۴.۶۸ ۱.۲۹
۸۳ مکزیک ۳۱.۳۸ ۳۱.۲۲ ۳۴.۰۸ ۲۵.۵۳ ۳۴.۵۴ ۲۳.۹۷ ۲۳.۸۶ ۲۱.۲۲ ۲۲.۴۰ ۲۰.۰۹ ۱۸.۰۶ ۱۵.۳۶ ۱۳.۳۰ ۱۰.۹۲ ۷.۵۱ ۶.۱۶ ۳.۸۲ ۱.۲۸
۸۴ صربستان ۷.۳۳ ۱۰.۹۰ ۴۳.۵۰ ۱۶.۷۴ ۱۹.۸۷ ۲۲.۳۶ ۱۹.۴۹ ۱۹.۴۹ ۱۸.۳۶ ۲۳.۵۴ ۱۸.۵۰ ۱۳.۱۶ ۱۲.۶۸ ۱۲.۴۷ ۹.۸۷ ۶.۳۷ ۳.۸۹ ۱.۲۸
۸۵ کنیا ۵۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶۷.۵۰ ۴۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۶.۳۳ ۱۷.۸۶ ۱۶.۰۰ ۱۶.۸۶ ۱۷.۶۷ ۲۴.۶۷ ۶.۶۷ ۲۱.۵۳ ۴.۷۸ ۱.۲۴
۸۶ اندونزی ۵۱.۵۰ ۲۳.۰۰ ۵۵.۲۵ ۳۴.۲۲ ۱۱.۲۰ ۹.۲۹ ۵.۳۳ ۱۹.۱۹ ۲۶.۱۸ ۲۳.۹۸ ۲۱.۱۹ ۲۴.۷۳ ۲۰.۰۵ ۱۴.۰۹ ۷.۳۵ ۶.۲۹ ۳.۲۹ ۱.۲۲
۸۷ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۵.۰۰ ۴۰.۵۰ ۶۲.۷۵ ۲۰.۴۶ ۳۳.۱۳ ۲۳.۱۴ ۳۳.۶۸ ۱۳.۴۸ ۶.۵۸ ۹.۴۷ ۱۲.۰۰ ۸.۶۱ ۹.۲۳ ۴.۴۰ ۱.۱۵
۸۸ بوسنی و هرزگوین ۲۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۷ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۵۰ ۶.۳۳ ۴.۰۰ ۱۰.۵۰ ۱۲.۸۸ ۱۱.۵۰ ۶.۷۵ ۴.۲۰ ۱۰.۱۴ ۵.۵۶ ۱.۱۵
۸۹ روسیه ۲۰.۶۴ ۱۸.۸۰ ۱۹.۶۰ ۳۷.۹۷ ۲۸.۹۰ ۱۹.۱۲ ۱۹.۱۳ ۱۵.۲۶ ۱۴.۱۳ ۱۳.۱۰ ۱۲.۴۶ ۱۲.۳۹ ۱۱.۸۲ ۹.۸۹ ۷.۴۲ ۵.۷۹ ۳.۵۵ ۱.۱۴
۹۰ اردن ۲۰.۱۷ ۲۲.۵۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۸۲ ۲۰.۶۹ ۳۶.۲۳ ۲۲.۳۶ ۵۴.۲۱ ۲۴.۵۱ ۳۴.۳۷ ۱۸.۰۲ ۱۵.۸۶ ۲۰.۶۳ ۱۲.۲۲ ۷.۵۳ ۶.۸۸ ۵.۵۰ ۱.۱۳
۹۱ اوکراین ۱۸.۳۶ ۱۴.۷۳ ۱۶.۸۶ ۱۶.۶۲ ۱۸.۷۹ ۱۵.۸۵ ۱۸.۹۶ ۱۳.۶۹ ۱۲.۱۰ ۱۱.۲۹ ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۶ ۹.۰۹ ۹.۰۴ ۶.۱۵ ۴.۲۲ ۳.۰۳ ۱.۰۳
۹۲ بولیوی ۲۲.۳۳ ۲۲.۳۳ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۶۷ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۷.۵۰ ۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۰.۵۰ ۵.۶۷ ۳۲.۰۰ ۶.۷۸ ۱۱.۰۰ ۰.۷۵ ۱.۰۰
۹۳ پرو ۷۱.۴۰ ۳۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۶۷ ۳۵.۸۹ ۴۰.۲۵ ۴۹.۳۸ ۱۹.۲۲ ۳۶.۱۳ ۲۵.۰۷ ۱۷.۱۴ ۱۴.۰۰ ۱۴.۶۴ ۱۸.۶۳ ۸.۱۲ ۵.۱۷ ۵.۲۶ ۰.۹۷
۹۴ ارمنستان ۲۸.۳۸ ۱۶.۳۶ ۱۰.۹۵ ۲۳.۸۹ ۱۱.۹۱ ۱۱.۰۵ ۲۱.۸۳ ۱۱.۲۹ ۱۸.۹۷ ۱۴.۰۷ ۷.۲۹ ۱۳.۴۹ ۷.۴۹ ۶.۸۴ ۴.۸۵ ۳.۹۱ ۲.۵۶ ۰.۹۵
۹۵ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸.۶۷ ۲۰.۲۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۶۰ ۲۱.۳۳ ۲۰.۱۰ ۱۴.۰۰ ۲۲.۵۶ ۵.۵۰ ۱۲.۱۸ ۶.۸۲ ۷.۶۹ ۶.۹۵ ۲.۹۰ ۰.۹۳
۹۶ جامائیکا ۱۹.۶۷ ۴۵.۵۰ ۱۹.۴۰ ۶۸.۷۵ ۱۴۵.۶۷ ۶۲.۶۰ ۲۸.۸۰ ۴۵.۲۹ ۴۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۴۰ ۹.۵۰ ۱۳.۸۳ ۱۹.۰۰ ۵.۲۰ ۲.۰۰ ۰.۹۱
۹۷ کوبا ۱۱.۹۶ ۱۳.۱۷ ۲۸.۳۲ ۱۶.۵۰ ۱۳.۵۳ ۱۵.۴۹ ۱۶.۹۰ ۱۹.۳۱ ۲۲.۲۱ ۱۱.۸۸ ۱۵.۹۳ ۹.۷۹ ۱۱.۰۶ ۹.۲۵ ۴.۲۶ ۵.۸۴ ۳.۹۸ ۰.۸۹
۹۸ بلاروس ۳۱.۰۱ ۳۰.۱۱ ۱۷.۰۳ ۲۶.۵۵ ۱۶.۸۸ ۱۹.۶۷ ۱۹.۴۰ ۱۴.۵۱ ۱۲.۵۴ ۱۷.۸۵ ۹.۸۷ ۱۱.۴۸ ۹.۶۰ ۶.۹۲ ۷.۲۸ ۵.۱۷ ۳.۶۶ ۰.۸۷
۹۹ قزاقستان ۳.۲۵ ۴.۴۰ ۵.۶۷ ۷.۵۰ ۱.۷۵ ۱۱.۲۵ ۳۶.۲۹ ۸.۲۱ ۱۲.۹۵ ۱۸.۴۵ ۱۰.۳۸ ۱۶.۲۶ ۱۴.۵۴ ۹.۷۴ ۴.۴۹ ۴.۲۹ ۳.۴۰ ۰.۸۷
۱۰۰ کاستاریکا ۶۲.۵۰ ۴۹.۸۸ ۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۲۵ ۳۶.۵۰ ۱۹.۶۰ ۷.۰۰ ۱۳.۵۰ ۸.۶۲ ۶.۸۳ ۴.۴۲ ۲.۴۰ ۰.۷۱
۱۰۱ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۶۷ ۴.۵۰ ۶.۰۰ ۶.۱۷ ۶.۶۷ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۵۰ ۶.۰۰ ۱۰.۴۰ ۵.۶۷ ۳.۷۵ ۳.۶۷ ۰.۶۷
۱۰۲ سنگال ۱۳۱.۰۰ ۷.۵۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۲۰ ۳۲.۷۵ ۱۵.۰۰ ۱۴.۱۷ ۲۱.۳۳ ۲۱.۲۰ ۴.۲۰ ۳۳.۵۰ ۱۱.۳۳ ۱۲.۶۷ ۹.۶۰ ۲.۲۳ ۳۳.۹۰ ۷.۸۲ ۰.۴۷
۱۰۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۳۳ ۰.۰۰
۱۰۴ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۱۶.۴۳ ۱۳.۸۶ ۲۹.۵۰ ۱۳.۵۰ ۴.۳۳ ۸.۰۰ ۶.۷۵ ۰.۰۰
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۶۳ ۱.۶۳
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)