بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۰ ۲.۳۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۱ ۵.۰۰
۲ عربستان ۱۷.۲۵ ۴۹.۵۰ ۶.۷۱ ۱۱.۳۱ ۲۴.۸۹ ۱۲.۲۱ ۱۴.۱۳ ۱۷.۵۳ ۲۷.۹۰ ۳۵.۷۲ ۳۲.۹۲ ۲۶.۹۴ ۲۱.۴۵ ۲۰.۸۴ ۱۴.۴۹ ۸.۲۱ ۲.۸۴
۳ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۱۴.۵۷ ۱۰.۰۰ ۲۲.۵۰ ۹.۵۰ ۲.۶۰ ۴.۷۱ ۲.۷۵
۴ سنگاپور ۴۱.۵۵ ۴۲.۴۶ ۴۸.۱۲ ۵۷.۵۹ ۵۹.۷۶ ۴۴.۲۷ ۴۳.۷۳ ۴۴.۷۳ ۴۴.۴۴ ۴۷.۵۸ ۴۳.۰۰ ۴۵.۳۱ ۳۵.۱۰ ۲۸.۳۰ ۱۸.۴۴ ۱۰.۳۶ ۲.۷۴
۵ سنگال ۱۲۹.۰۰ ۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۸۰ ۳۱.۰۰ ۱۴.۲۰ ۱۲.۶۷ ۱۹.۳۳ ۱۹.۰۰ ۳.۷۰ ۲۷.۳۳ ۷.۸۳ ۱۰.۶۷ ۷.۲۰ ۱.۷۷ ۱۸.۴۰ ۲.۷۳
۶ پاکستان ۶.۲۵ ۲۱.۸۶ ۵۳.۲۹ ۷۱.۷۱ ۴۹.۴۴ ۳۴.۹۱ ۳۸.۴۶ ۳۰.۶۵ ۲۴.۹۰ ۲۷.۸۵ ۱۶.۸۷ ۱۵.۲۰ ۱۴.۴۵ ۱۲.۳۳ ۹.۹۵ ۷.۴۲ ۲.۳۵
۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳
۸ استرالیا ۵۴.۶۹ ۵۲.۷۳ ۴۴.۹۵ ۴۹.۳۰ ۴۴.۶۵ ۴۲.۷۰ ۳۹.۳۶ ۴۹.۰۹ ۳۹.۹۰ ۳۸.۹۵ ۳۴.۳۰ ۳۰.۲۵ ۲۵.۷۶ ۲۰.۳۲ ۱۵.۱۲ ۸.۱۹ ۲.۳۲
۹ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۵۰ ۶۳.۶۷ ۲۳.۸۰ ۰.۰۰ ۱۹.۸۰ ۱۵.۱۷ ۱۹.۵۸ ۱۸.۶۱ ۱۴.۷۶ ۱۳.۶۴ ۷.۰۷ ۲.۲۰
۱۰ سوئیس ۸۶.۹۰ ۵۷.۴۳ ۶۳.۷۴ ۵۸.۵۵ ۶۷.۱۳ ۵۷.۱۲ ۵۵.۴۴ ۵۱.۸۱ ۴۴.۱۹ ۴۱.۵۶ ۴۵.۰۹ ۳۴.۴۸ ۳۱.۴۸ ۲۲.۷۳ ۱۵.۳۷ ۸.۵۴ ۲.۰۹
۱۱ ایالات متحده ۸۰.۰۵ ۷۹.۶۲ ۸۰.۱۱ ۷۲.۵۱ ۶۳.۶۶ ۶۰.۷۱ ۵۶.۱۱ ۵۵.۰۶ ۳۹.۰۱ ۴۶.۰۸ ۳۹.۷۱ ۳۳.۸۴ ۲۷.۵۳ ۲۱.۴۲ ۱۴.۵۰ ۷.۶۴ ۲.۰۶
۱۲ نیوزلند ۳۱.۵۶ ۲۹.۸۶ ۳۴.۰۵ ۲۸.۶۲ ۴۱.۶۷ ۲۷.۰۲ ۳۰.۶۲ ۳۲.۳۷ ۳۲.۴۳ ۳۰.۷۵ ۲۷.۱۹ ۱۸.۴۸ ۱۶.۲۵ ۱۱.۹۱ ۱۰.۰۷ ۷.۴۳ ۲.۰۳
۱۳ هلند ۶۶.۸۸ ۵۷.۸۵ ۶۱.۳۴ ۵۸.۱۴ ۷۳.۰۵ ۶۳.۸۹ ۶۵.۴۷ ۵۷.۵۱ ۴۵.۴۳ ۴۰.۹۵ ۳۳.۰۷ ۳۲.۷۱ ۲۴.۲۲ ۲۰.۴۹ ۱۳.۹۹ ۶.۹۶ ۱.۹۹
۱۴ انگلستان ۴۳.۸۱ ۴۴.۷۲ ۴۴.۹۲ ۶۲.۲۲ ۵۶.۰۲ ۵۱.۵۱ ۵۵.۹۳ ۴۲.۵۱ ۳۷.۸۸ ۳۴.۵۱ ۳۳.۹۹ ۲۹.۶۵ ۲۶.۱۳ ۱۹.۶۰ ۱۳.۴۴ ۷.۲۱ ۱.۹۸
۱۵ چین ۲۹.۵۹ ۳۴.۷۷ ۳۶.۳۳ ۳۴.۹۴ ۳۴.۳۸ ۳۲.۲۲ ۳۱.۰۴ ۳۰.۹۷ ۳۰.۱۹ ۳۰.۱۵ ۲۸.۲۰ ۲۵.۶۲ ۲۱.۳۵ ۱۷.۴۶ ۰.۶۲ ۶.۹۸ ۱.۹۷
۱۶ دانمارک ۵۶.۳۷ ۶۱.۴۷ ۶۹.۵۶ ۵۰.۵۱ ۶۱.۸۰ ۴۷.۴۳ ۵۴.۲۵ ۴۵.۷۹ ۴۶.۵۴ ۳۹.۲۶ ۳۴.۱۲ ۲۸.۸۸ ۲۲.۸۱ ۱۷.۷۴ ۱۲.۹۷ ۶.۸۲ ۱.۸۷
۱۷ کانادا ۵۵.۴۵ ۴۸.۹۲ ۵۵.۲۰ ۵۰.۵۵ ۵۰.۴۷ ۴۶.۱۲ ۴۱.۸۴ ۳۷.۹۰ ۳۸.۲۶ ۳۱.۴۴ ۳۱.۲۹ ۲۵.۳۷ ۲۰.۸۶ ۱۷.۵۸ ۱۱.۴۰ ۶.۵۴ ۱.۸۷
۱۸ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۲۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۱۷ ۱۰.۸۵ ۹.۳۶ ۸.۲۲ ۱۳.۱۵ ۱۴.۰۳ ۱۰.۸۴ ۸.۶۳ ۴.۲۹ ۱.۸۶
۱۹ قبرس ۲۶.۶۷ ۲۱.۲۵ ۳۶.۳۳ ۴۴.۵۰ ۱۴.۳۳ ۱۱.۶۴ ۲۵.۶۵ ۲۷.۴۳ ۲۱.۳۳ ۲۰.۰۶ ۱۴.۰۳ ۲۰.۲۶ ۱۳.۶۱ ۱۵.۰۴ ۹.۳۹ ۴.۰۵ ۱.۸۲
۲۰ ایسلند ۲۲.۰۰ ۳.۱۴ ۱۰.۷۵ ۴۳.۰۰ ۹.۶۷ ۲۹.۶۳ ۳۱.۸۸ ۲۹.۶۰ ۳۲.۷۱ ۲۷.۸۳ ۳۹.۸۴ ۱۷.۵۷ ۱۵.۶۷ ۸.۹۰ ۸.۸۰ ۵.۸۱ ۱.۸۱
۲۱ ایران ۲۴.۱۰ ۳۰.۱۳ ۲۲.۹۷ ۳۲.۰۷ ۳۱.۷۱ ۳۳.۳۳ ۳۳.۶۱ ۲۵.۴۰ ۲۴.۲۰ ۲۳.۷۶ ۱۹.۷۶ ۱۶.۲۲ ۱۳.۸۲ ۱۲.۳۶ ۸.۸۷ ۵.۴۲ ۱.۷۹
۲۲ سوئد ۴۸.۷۴ ۴۴.۸۹ ۴۷.۶۸ ۴۵.۶۹ ۳۸.۱۵ ۳۷.۶۹ ۴۱.۶۹ ۴۰.۹۶ ۳۹.۶۲ ۳۶.۰۸ ۳۰.۳۳ ۲۶.۲۹ ۲۲.۵۱ ۱۵.۸۱ ۱۱.۶۵ ۷.۶۰ ۱.۷۹
۲۳ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۲.۷۱ ۷.۳۳ ۱۰.۲۵ ۴.۰۰ ۲۰.۸۳ ۳۶.۰۰ ۲۰.۴۷ ۳۴.۷۱ ۱۲.۶۵ ۱۱.۱۳ ۵.۸۴ ۱.۷۶
۲۴ آلمان ۴۶.۱۷ ۴۶.۷۴ ۴۶.۴۲ ۴۵.۹۹ ۴۴.۸۴ ۴۳.۹۷ ۴۰.۹۵ ۳۹.۵۶ ۳۵.۷۵ ۳۴.۶۵ ۲۹.۴۵ ۲۶.۰۹ ۲۱.۸۲ ۱۶.۳۶ ۱۲.۱۷ ۶.۳۹ ۱.۷۵
۲۵ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۱.۶۳ ۹۳.۵۶ ۳.۲۵ ۴۳.۰۰ ۸۷.۶۴ ۱۸.۰۶ ۲۹.۳۵ ۴۵.۰۵ ۲۲.۷۵ ۲۵.۶۸ ۱۶.۸۵ ۱۶.۰۹ ۱۲.۹۸ ۱۰.۱۴ ۴.۶۸ ۱.۷۲
۲۶ اسپانیا ۴۰.۰۲ ۴۲.۳۸ ۴۴.۶۸ ۳۹.۳۹ ۴۲.۸۹ ۴۱.۹۲ ۳۹.۱۲ ۳۴.۱۳ ۳۱.۱۹ ۳۲.۷۸ ۲۷.۹۹ ۲۴.۳۷ ۱۹.۶۱ ۱۵.۴۳ ۱۱.۷۱ ۶.۲۹ ۱.۷۰
۲۷ ایتالیا ۳۷.۹۶ ۴۰.۱۴ ۳۶.۶۱ ۳۵.۳۴ ۳۷.۶۹ ۳۲.۳۰ ۳۰.۶۶ ۳۰.۱۴ ۲۹.۱۷ ۲۹.۱۴ ۲۴.۸۰ ۲۱.۹۴ ۱۹.۲۶ ۱۴.۴۸ ۱۰.۹۷ ۵.۸۴ ۱.۶۷
۲۸ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۶۷
۲۹ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۴۰ ۵۰.۵۰ ۳۶.۶۷ ۵۸.۶۷ ۱۲.۲۰ ۲۲.۷۳ ۱۶.۰۰ ۱۰.۸۳ ۱۲.۲۵ ۹.۶۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۶۳ ۴.۸۰ ۱.۶۷
۳۰ استونی ۴۰.۸۵ ۴۰.۹۱ ۳۱.۵۷ ۴۱.۸۰ ۲۸.۱۹ ۳۳.۴۷ ۳۷.۰۹ ۴۸.۲۰ ۴۳.۵۷ ۳۷.۹۹ ۲۵.۷۳ ۱۷.۰۷ ۱۵.۸۵ ۱۳.۱۸ ۱۰.۷۲ ۶.۱۵ ۱.۶۶
۳۱ ایرلند ۴۷.۸۳ ۵۹.۵۴ ۴۶.۵۵ ۴۳.۲۵ ۴۵.۷۲ ۳۷.۷۰ ۴۵.۳۵ ۵۰.۸۱ ۳۶.۷۵ ۳۷.۸۸ ۳۵.۲۵ ۲۸.۱۶ ۲۴.۷۳ ۱۷.۱۴ ۱۲.۲۰ ۷.۰۴ ۱.۶۶
۳۲ مولداوی ۲۲.۰۰ ۳۷.۷۸ ۲۶.۶۳ ۲۵.۰۷ ۱۲.۲۱ ۱۰.۶۲ ۵۵.۲۴ ۳۵.۰۶ ۲۸.۶۳ ۳۶.۲۹ ۱۴.۸۲ ۱۷.۱۶ ۱۵.۰۰ ۱۳.۹۷ ۱۱.۰۰ ۶.۱۲ ۱.۶۶
۳۳ بلژیک ۴۲.۵۶ ۴۲.۹۱ ۴۵.۳۸ ۳۹.۱۵ ۳۷.۸۷ ۴۰.۷۹ ۳۷.۹۸ ۳۸.۹۵ ۳۶.۳۰ ۳۲.۳۶ ۲۸.۳۵ ۲۵.۸۴ ۱۹.۷۳ ۱۵.۸۸ ۱۱.۲۳ ۶.۲۱ ۱.۶۱
۳۴ فنلاند ۳۷.۴۳ ۵۱.۸۶ ۳۶.۲۹ ۴۲.۸۴ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۸ ۳۴.۶۴ ۳۴.۶۵ ۳۲.۸۹ ۳۲.۶۳ ۲۹.۲۴ ۲۲.۴۶ ۱۹.۸۵ ۱۴.۸۰ ۱۱.۱۵ ۶.۰۳ ۱.۵۹
۳۵ آفریقای جنوبی ۵۷.۹۱ ۳۹.۰۰ ۳۸.۵۳ ۲۸.۳۴ ۳۹.۷۳ ۳۵.۲۵ ۲۵.۶۱ ۲۲.۱۲ ۲۵.۳۸ ۱۸.۹۵ ۲۱.۳۶ ۱۴.۸۱ ۱۵.۴۴ ۱۲.۳۰ ۹.۳۷ ۵.۵۲ ۱.۵۸
۳۶ یونان ۳۳.۱۹ ۳۳.۸۳ ۴۰.۳۹ ۳۶.۵۹ ۳۲.۸۳ ۳۷.۳۹ ۲۸.۴۷ ۳۱.۲۲ ۲۸.۶۸ ۲۵.۹۰ ۲۱.۷۷ ۱۸.۰۰ ۱۵.۹۷ ۱۳.۴۸ ۹.۲۳ ۴.۹۹ ۱.۵۸
۳۷ عمان ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۸۶ ۱۱.۴۳ ۸.۷۱ ۲۶.۰۰ ۲۴.۷۱ ۱۵.۵۳ ۱۱.۰۶ ۱۸.۷۶ ۱۶.۰۳ ۱۲.۳۵ ۱۰.۲۷ ۸.۹۷ ۵.۰۸ ۱.۵۴
۳۸ اتریش ۷۰.۳۷ ۵۱.۰۵ ۶۶.۲۲ ۴۶.۴۱ ۴۱.۳۹ ۴۴.۲۷ ۳۵.۷۳ ۳۳.۷۴ ۳۴.۸۲ ۳۲.۲۳ ۲۹.۳۴ ۲۱.۸۱ ۱۹.۹۵ ۱۶.۶۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۳ ۱.۵۱
۳۹ کره جنوبی ۴۲.۰۷ ۴۴.۵۰ ۳۷.۴۹ ۳۵.۵۳ ۳۶.۲۲ ۳۲.۳۳ ۳۴.۴۴ ۲۹.۶۴ ۳۰.۰۶ ۳۰.۴۲ ۲۵.۰۶ ۲۱.۸۷ ۱۹.۱۹ ۱۴.۶۲ ۱۰.۷۵ ۵.۹۲ ۱.۵۱
۴۰ فرانسه ۴۱.۷۲ ۴۴.۵۶ ۳۹.۹۰ ۳۸.۱۶ ۳۸.۲۵ ۴۱.۰۴ ۳۶.۴۴ ۳۳.۲۸ ۳۰.۲۶ ۳۰.۲۲ ۲۵.۱۵ ۲۲.۵۴ ۱۷.۸۲ ۱۴.۱۰ ۹.۶۰ ۵.۴۷ ۱.۴۶
۴۱ بوسنی و هرزگوین ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۵.۳۳ ۳.۵۰ ۸.۵۰ ۹.۸۸ ۸.۸۸ ۴.۳۸ ۲.۳۳ ۴.۲۹ ۱.۴۴
۴۲ نروژ ۴۰.۸۲ ۴۷.۰۳ ۲۹.۴۶ ۴۹.۲۶ ۵۰.۷۰ ۴۷.۴۳ ۳۸.۲۵ ۳۸.۳۴ ۳۶.۸۷ ۲۶.۸۷ ۲۰.۱۶ ۲۲.۳۹ ۱۳.۴۰ ۱۲.۷۹ ۸.۵۳ ۵.۴۷ ۱.۴۳
۴۳ لوکزامبورگ ۱۷۴.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۷۵ ۱۱.۰۰ ۱۵.۶۷ ۲۳.۴۰ ۱۶.۰۸ ۲۵.۵۹ ۱۷.۸۳ ۱۹.۷۷ ۲۰.۹۱ ۱۹.۲۷ ۱۲.۷۵ ۱۰.۱۰ ۶.۸۷ ۱.۴۰
۴۴ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۷۷.۵۰ ۲۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۷۵ ۷۰.۰۰ ۴۳.۵۰ ۱۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۵۰ ۱۷.۹۶ ۱۱.۹۷ ۴.۸۳ ۱.۴۰
۴۵ پرتغال ۳۵.۶۲ ۲۷.۷۲ ۳۲.۳۹ ۳۱.۵۹ ۳۶.۱۶ ۳۷.۹۴ ۳۹.۳۹ ۳۹.۹۹ ۳۰.۲۵ ۲۷.۰۶ ۲۵.۰۵ ۲۲.۶۵ ۱۹.۴۴ ۱۴.۰۷ ۹.۰۰ ۵.۳۶ ۱.۴۰
۴۶ سریلانکا ۷۵.۱۷ ۶۸.۴۴ ۳۶.۱۳ ۴۷.۸۰ ۲۵.۷۴ ۶۲.۱۱ ۴۱.۷۶ ۲۴.۴۲ ۳۱.۹۰ ۱۵.۷۷ ۱۲.۳۹ ۱۷.۲۱ ۱۵.۲۲ ۱۰.۰۹ ۷.۰۲ ۳.۴۱ ۱.۳۸
۴۷ ژاپن ۳۸.۵۶ ۳۵.۶۹ ۳۷.۶۵ ۳۵.۴۷ ۳۵.۲۲ ۳۰.۲۷ ۲۸.۹۶ ۲۷.۴۲ ۲۷.۰۴ ۲۶.۱۲ ۲۲.۸۳ ۱۹.۷۴ ۱۶.۵۴ ۱۲.۹۲ ۹.۸۰ ۵.۳۳ ۱.۳۸
۴۸ جمهوری چک ۲۹.۷۴ ۲۸.۴۲ ۲۵.۶۲ ۳۰.۰۱ ۲۸.۷۰ ۳۲.۳۴ ۲۷.۳۸ ۲۶.۱۲ ۲۵.۵۰ ۲۲.۷۸ ۲۲.۲۳ ۱۷.۴۸ ۱۴.۷۴ ۱۱.۹۳ ۸.۵۵ ۴.۴۹ ۱.۳۸
۴۹ مالزی ۴۰.۱۳ ۱۹.۲۷ ۳۶.۶۷ ۳۲.۰۰ ۳۳.۸۳ ۳۰.۰۸ ۲۷.۲۶ ۲۱.۵۶ ۱۷.۸۳ ۱۹.۶۳ ۱۷.۸۹ ۱۶.۲۱ ۱۳.۷۸ ۱۱.۳۹ ۸.۴۱ ۴.۵۳ ۱.۳۵
۵۰ کویت ۱۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۴۴.۱۴ ۲۵.۷۵ ۱۸.۴۵ ۲۶.۰۹ ۱۵.۵۷ ۱۳.۶۹ ۲۱.۲۵ ۲۱.۰۰ ۲۵.۳۳ ۱۸.۶۳ ۱۵.۹۸ ۹.۰۵ ۳.۷۶ ۱.۳۴
۵۱ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۳۳
۵۲ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۶۷ ۴.۰۰ ۵.۶۷ ۵.۶۷ ۵.۶۷ ۷.۵۰ ۷.۳۳ ۸.۰۰ ۵.۷۵ ۸.۸۰ ۴.۴۰ ۲.۲۵ ۱.۳۳
۵۳ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۲۰ ۱۶.۶۹ ۹.۷۶ ۱۷.۵۹ ۱۳.۴۱ ۱۰.۹۴ ۸.۶۹ ۵.۰۱ ۱.۳۲
۵۴ تایوان ۳۱.۷۵ ۳۴.۳۹ ۳۱.۴۴ ۳۴.۶۳ ۳۳.۳۷ ۲۸.۷۱ ۲۹.۶۵ ۲۵.۸۳ ۲۵.۲۵ ۲۳.۳۰ ۲۰.۸۴ ۱۹.۹۶ ۱۴.۸۲ ۱۲.۲۳ ۸.۸۶ ۵.۱۷ ۱.۳۱
۵۵ لتونی ۱۶.۰۰ ۲۲.۳۳ ۲۱.۹۰ ۲۲.۶۲ ۱۳.۱۹ ۲۵.۵۸ ۱۷.۷۵ ۱۵.۰۵ ۲۳.۳۴ ۱۴.۹۱ ۱۱.۲۶ ۱۰.۰۳ ۱۲.۹۲ ۸.۰۰ ۶.۱۲ ۳.۸۵ ۱.۳۱
۵۶ امارات عربی متحده ۱۷.۲۰ ۸۶.۲۵ ۱۵.۵۰ ۴۲.۳۸ ۱۳.۸۶ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۳.۸۸ ۴۵.۵۷ ۶۸.۳۲ ۲۶.۲۷ ۱۷.۰۲ ۱۴.۳۴ ۱۳.۵۶ ۱۱.۴۰ ۵.۱۵ ۱.۳۱
۵۷ هند ۳۵.۸۵ ۳۷.۷۲ ۴۰.۱۶ ۳۵.۷۷ ۳۲.۳۰ ۲۹.۹۵ ۲۹.۱۹ ۲۷.۲۱ ۲۶.۴۳ ۲۳.۵۴ ۲۱.۱۳ ۱۸.۶۱ ۱۵.۲۴ ۱۲.۰۶ ۸.۲۵ ۴.۶۶ ۱.۲۷
۵۸ مصر ۲۶.۲۰ ۳۶.۲۹ ۳۸.۰۰ ۲۸.۳۲ ۳۳.۰۱ ۲۲.۹۵ ۲۸.۱۹ ۲۳.۰۹ ۲۲.۰۷ ۲۱.۲۱ ۲۱.۲۸ ۱۹.۲۵ ۱۴.۷۵ ۱۱.۶۲ ۸.۶۹ ۴.۵۱ ۱.۲۵
۵۹ سوریه ۱۴.۲۵ ۵۴.۶۷ ۰.۰۰ ۶.۰۰ ۳۵.۷۵ ۰.۰۰ ۱۱.۸۶ ۱۵.۸۳ ۱۸.۲۷ ۱۸.۸۷ ۱۲.۵۴ ۱۵.۱۱ ۹.۶۹ ۷.۷۵ ۳.۸۳ ۳.۵۰ ۱.۲۴
۶۰ تایلند ۲۹.۳۱ ۳۰.۶۴ ۳۱.۴۰ ۴۰.۰۴ ۳۴.۷۴ ۳۶.۶۴ ۳۷.۱۶ ۳۲.۳۵ ۲۶.۲۲ ۲۱.۵۴ ۱۷.۵۴ ۱۴.۳۱ ۱۳.۰۱ ۱۱.۰۳ ۷.۱۶ ۴.۴۰ ۱.۲۴
۶۱ لیتوانی ۱۰.۲۱ ۱۷.۱۱ ۱۷.۱۷ ۱۷.۹۵ ۲۴.۶۸ ۲۹.۰۸ ۱۳.۳۲ ۱۴.۵۰ ۱۱.۷۲ ۱۷.۱۸ ۱۳.۸۲ ۹.۹۴ ۱۲.۳۰ ۷.۰۳ ۶.۱۷ ۳.۲۱ ۱.۲۲
۶۲ اسلوانی ۳۵.۷۵ ۳۱.۲۶ ۴۱.۸۱ ۲۱.۷۲ ۲۴.۹۶ ۲۷.۶۲ ۲۹.۳۸ ۲۴.۱۰ ۲۳.۴۴ ۲۵.۳۸ ۲۰.۴۳ ۱۵.۱۴ ۱۲.۴۶ ۱۱.۴۱ ۸.۸۲ ۴.۶۴ ۱.۲۰
۶۳ بنگلادش ۱۷.۶۰ ۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۹.۸۰ ۱۳.۵۸ ۱۲.۴۳ ۱۲.۸۳ ۱۱.۱۴ ۱۸.۷۸ ۱۱.۹۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۶ ۱۴.۳۳ ۷.۵۲ ۳.۶۴ ۱.۱۹
۶۴ ترکیه ۲۶.۹۶ ۳۳.۲۷ ۲۶.۰۶ ۲۷.۷۶ ۲۸.۷۲ ۲۴.۵۹ ۲۷.۰۶ ۳۲.۱۶ ۳۴.۳۳ ۲۴.۴۴ ۲۱.۴۶ ۱۶.۹۲ ۱۳.۰۷ ۱۱.۴۶ ۷.۷۶ ۴.۶۳ ۱.۱۸
۶۵ ویتنام ۲۵.۴۰ ۲۵.۰۷ ۲۲.۵۴ ۱۰.۸۳ ۱۸.۰۰ ۱۳.۹۳ ۱۷.۲۵ ۹.۹۰ ۱۸.۹۰ ۱۵.۷۷ ۱۶.۱۶ ۱۳.۷۳ ۱۰.۰۰ ۸.۱۵ ۶.۸۴ ۳.۶۱ ۱.۱۶
۶۶ کنیا ۵۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۹۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۶۷ ۱۴.۷۱ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۳.۶۷ ۱۰.۲۲ ۱.۱۵
۶۷ کرواسی ۲۱.۳۵ ۲۴.۰۰ ۱۷.۵۵ ۶۳.۳۲ ۳۰.۶۵ ۱۷.۹۵ ۲۳.۷۹ ۲۱.۲۵ ۲۹.۶۲ ۲۱.۳۲ ۱۸.۱۲ ۱۳.۴۰ ۱۳.۴۲ ۸.۳۸ ۸.۸۵ ۴.۷۴ ۱.۱۴
۶۸ اردن ۱۹.۶۷ ۲۱.۷۵ ۲۴.۲۵ ۲۳.۳۱ ۱۸.۶۹ ۳۳.۰۷ ۲۰.۳۶ ۴۷.۰۸ ۲۱.۱۲ ۲۹.۴۱ ۱۵.۱۰ ۱۳.۱۰ ۱۵.۴۹ ۹.۲۵ ۴.۶۷ ۳.۶۷ ۱.۱۳
۶۹ ازبکستان ۱۷.۵۰ ۱۰.۰۰ ۱۹.۴۷ ۲۹.۷۱ ۱۷.۲۵ ۱۱.۸۶ ۱۳.۶۳ ۱۹.۸۹ ۱۳.۳۳ ۱۸.۹۳ ۱۹.۶۲ ۸.۸۶ ۳.۰۸ ۳.۹۰ ۳.۳۳ ۲.۴۸ ۱.۱۰
۷۰ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۸.۱۴ ۶.۲۹ ۱۴.۵۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۴۴ ۹.۷۱ ۱۰.۱۱ ۱۹.۰۰ ۱۶.۱۳ ۱۳.۰۶ ۹.۶۱ ۵.۲۷ ۳.۹۴ ۱.۱۰
۷۱ مجارستان ۲۵.۵۰ ۲۷.۵۶ ۳۰.۷۳ ۳۳.۴۶ ۲۴.۸۵ ۲۸.۱۲ ۲۵.۲۰ ۲۴.۲۳ ۱۹.۵۰ ۱۹.۷۱ ۱۷.۹۸ ۱۵.۶۵ ۱۱.۴۰ ۱۰.۶۲ ۷.۹۲ ۴.۲۹ ۱.۰۹
۷۲ پرو ۶۷.۲۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۶۷ ۳۳.۲۲ ۳۷.۲۵ ۴۵.۹۵ ۱۶.۸۹ ۳۳.۱۳ ۲۱.۸۷ ۱۴.۱۴ ۱۲.۸۰ ۱۰.۳۶ ۱۳.۰۵ ۵.۷۲ ۲.۵۰ ۱.۰۹
۷۳ لهستان ۲۱.۱۱ ۱۹.۰۰ ۲۱.۴۱ ۲۰.۳۸ ۲۲.۷۳ ۲۱.۸۸ ۲۱.۷۲ ۱۴.۵۴ ۱۶.۴۰ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۹ ۱۳.۱۶ ۱۰.۷۴ ۸.۹۴ ۷.۲۱ ۳.۷۴ ۱.۰۸
۷۴ آرژانتین ۲۸.۳۵ ۲۳.۸۶ ۲۴.۲۳ ۳۱.۲۲ ۲۶.۷۳ ۲۹.۴۵ ۲۲.۸۵ ۲۵.۰۴ ۲۱.۱۸ ۲۰.۰۴ ۱۹.۴۳ ۱۵.۰۶ ۱۱.۷۳ ۱۱.۱۰ ۶.۷۶ ۳.۷۰ ۱.۰۸
۷۵ تونس ۱۶.۴۲ ۱۳.۱۶ ۱۴.۹۲ ۱۷.۳۷ ۱۳.۱۶ ۱۵.۰۵ ۱۷.۲۰ ۱۶.۴۹ ۱۴.۰۸ ۱۴.۸۴ ۱۴.۷۳ ۱۱.۹۳ ۱۱.۶۷ ۹.۴۹ ۶.۹۷ ۳.۷۹ ۱.۰۸
۷۶ الجزایر ۱۷.۸۳ ۱۴.۱۱ ۸.۵۵ ۱۵.۲۹ ۱۰.۹۷ ۲۱.۹۸ ۱۲.۶۰ ۲۳.۰۸ ۱۶.۰۰ ۱۶.۶۵ ۱۴.۱۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۰۵ ۸.۳۶ ۸.۰۳ ۳.۳۱ ۱.۰۳
۷۷ برزیل ۲۹.۰۶ ۲۴.۴۴ ۳۳.۷۲ ۲۸.۵۲ ۲۷.۲۱ ۲۴.۷۰ ۲۷.۵۳ ۲۱.۵۵ ۲۲.۴۳ ۲۱.۰۷ ۱۸.۰۶ ۱۴.۴۵ ۱۲.۲۵ ۹.۶۵ ۷.۳۳ ۳.۸۹ ۱.۰۱
۷۸ اسلواکی ۳۸.۱۲ ۱۶.۶۴ ۱۵.۳۲ ۱۴.۸۷ ۱۴.۹۶ ۱۸.۵۳ ۱۷.۶۶ ۱۸.۱۷ ۱۴.۹۴ ۱۲.۹۱ ۱۱.۸۸ ۱۱.۳۸ ۱۲.۱۵ ۷.۷۲ ۶.۲۳ ۳.۳۲ ۰.۹۹
۷۹ مراکش ۱۵.۴۸ ۱۸.۲۶ ۲۲.۴۷ ۲۴.۳۳ ۱۹.۱۳ ۱۷.۴۲ ۳۰.۶۵ ۱۵.۲۹ ۱۹.۳۷ ۱۹.۲۷ ۱۲.۸۳ ۱۷.۲۷ ۱۲.۳۷ ۸.۹۱ ۶.۲۸ ۳.۳۷ ۰.۹۸
۸۰ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳۵.۲۵ ۵۶.۷۵ ۱۸.۵۴ ۳۰.۵۰ ۲۰.۰۷ ۲۸.۳۲ ۱۱.۲۰ ۵.۳۵ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۵.۶۲ ۴.۷۲ ۰.۹۷
۸۱ شیلی ۱۳.۷۲ ۲۱.۴۷ ۲۷.۱۴ ۱۹.۴۷ ۲۵.۷۳ ۲۶.۳۰ ۲۷.۵۲ ۲۲.۲۲ ۲۱.۰۲ ۱۷.۷۸ ۱۵.۰۰ ۱۳.۲۵ ۱۱.۷۷ ۱۰.۰۵ ۷.۸۲ ۴.۵۱ ۰.۹۷
۸۲ بلغارستان ۲۶.۱۴ ۲۹.۶۴ ۴۰.۴۰ ۲۸.۱۹ ۱۹.۰۷ ۳۱.۲۹ ۱۹.۹۶ ۱۵.۹۰ ۱۶.۹۶ ۱۹.۳۳ ۱۶.۶۸ ۱۰.۴۷ ۸.۵۹ ۸.۸۳ ۴.۸۶ ۳.۰۳ ۰.۹۶
۸۳ رومانی ۲۳.۴۳ ۲۰.۴۶ ۲۴.۷۹ ۲۲.۶۴ ۱۷.۲۲ ۱۷.۷۱ ۱۴.۴۵ ۱۲.۶۴ ۱۲.۹۵ ۱۳.۲۶ ۱۳.۶۴ ۱۱.۱۲ ۹.۵۱ ۸.۹۴ ۵.۷۴ ۳.۳۰ ۰.۹۰
۸۴ کلمبیا ۱۷.۹۲ ۱۳.۳۹ ۱۶.۱۳ ۱۵.۲۹ ۲۱.۳۱ ۱۲.۳۳ ۱۲.۹۴ ۸.۷۱ ۱۴.۹۰ ۱۳.۹۹ ۱۳.۱۲ ۹.۳۷ ۱۰.۳۷ ۷.۵۵ ۵.۸۶ ۳.۳۰ ۰.۹۰
۸۵ یمن ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۱.۳۳ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۳۳ ۱۳.۹۲ ۱۴.۳۳ ۶.۳۲ ۵.۰۰ ۳.۸۴ ۰.۸۹
۸۶ اروگوئه ۲۲.۵۰ ۸.۷۵ ۷.۰۰ ۴۳.۵۷ ۳۹.۴۳ ۵۳.۲۲ ۱۸.۰۰ ۲۴.۸۷ ۴۶.۹۴ ۳۲.۶۰ ۲۳.۸۴ ۱۴.۷۳ ۱۵.۱۳ ۱۲.۱۹ ۵.۳۰ ۳.۶۵ ۰.۸۷
۸۷ مکزیک ۳۰.۱۲ ۲۹.۶۰ ۳۰.۹۹ ۲۳.۹۱ ۳۱.۴۹ ۲۲.۰۲ ۲۱.۸۵ ۱۸.۸۵ ۲۰.۰۰ ۱۷.۳۷ ۱۵.۲۶ ۱۲.۴۱ ۱۰.۳۶ ۸.۱۶ ۴.۹۲ ۳.۰۸ ۰.۸۷
۸۸ کوبا ۱۱.۳۵ ۱۲.۷۶ ۲۶.۷۴ ۱۵.۸۵ ۱۲.۸۴ ۱۴.۴۶ ۱۵.۶۰ ۱۶.۹۸ ۱۹.۱۸ ۹.۸۳ ۱۳.۳۳ ۸.۳۵ ۸.۸۹ ۷.۱۶ ۲.۷۵ ۳.۰۹ ۰.۸۷
۸۹ صربستان ۵.۵۰ ۱۰.۵۶ ۴۲.۵۳ ۱۶.۰۲ ۱۸.۴۵ ۲۰.۷۶ ۱۷.۷۴ ۱۷.۷۴ ۱۶.۲۴ ۲۰.۴۲ ۱۵.۶۹ ۱۱.۰۱ ۹.۹۸ ۹.۰۹ ۶.۶۱ ۳.۳۹ ۰.۸۷
۹۰ بلاروس ۲۹.۶۶ ۲۸.۶۳ ۱۶.۱۲ ۲۵.۳۰ ۱۵.۷۲ ۱۸.۲۰ ۱۷.۵۵ ۱۲.۹۷ ۱۱.۱۷ ۱۵.۵۰ ۸.۶۴ ۹.۵۷ ۷.۶۴ ۵.۳۰ ۵.۰۳ ۲.۵۳ ۰.۸۴
۹۱ روسیه ۱۹.۷۰ ۱۷.۸۶ ۱۸.۴۵ ۳۴.۰۶ ۲۶.۴۶ ۱۷.۶۶ ۱۷.۴۷ ۱۳.۷۹ ۱۲.۶۹ ۱۱.۴۵ ۱۰.۶۵ ۱۰.۳۱ ۹.۳۹ ۷.۴۶ ۵.۰۹ ۳.۰۰ ۰.۸۳
۹۲ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷.۶۷ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۴۰ ۱۹.۵۰ ۱۷.۴۰ ۱۱.۲۵ ۱۹.۰۰ ۴.۱۷ ۹.۳۹ ۵.۴۵ ۴.۸۸ ۳.۶۶ ۰.۷۷
۹۳ اندونزی ۴۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۵۳.۰۰ ۳۲.۶۷ ۱۱.۰۰ ۸.۵۷ ۴.۸۹ ۱۶.۴۳ ۲۲.۶۸ ۲۰.۲۶ ۱۷.۰۴ ۲۰.۰۶ ۱۵.۱۷ ۹.۹۹ ۵.۰۸ ۲.۸۸ ۰.۷۴
۹۴ اوکراین ۱۷.۲۳ ۱۳.۴۳ ۱۵.۸۷ ۱۵.۴۴ ۱۷.۴۷ ۱۴.۶۹ ۱۷.۰۰ ۱۲.۳۷ ۱۰.۷۴ ۹.۸۶ ۹.۴۰ ۹.۰۶ ۷.۲۸ ۶.۶۴ ۴.۴۰ ۲.۳۱ ۰.۷۱
۹۵ آذربایجان ۵۴.۰۰ ۵.۶۰ ۱۰.۴۰ ۶.۱۰ ۳.۵۸ ۸.۲۴ ۱۴.۵۷ ۳.۵۸ ۷.۸۰ ۶.۶۸ ۸.۶۳ ۷.۴۸ ۷.۵۳ ۵.۲۸ ۳.۹۸ ۲.۵۷ ۰.۶۷
۹۶ ونزوئلا ۱۷.۳۵ ۲۷.۰۴ ۲۶.۱۹ ۲۳.۱۶ ۲۵.۶۳ ۱۸.۵۵ ۴۴.۴۸ ۱۸.۳۳ ۲۹.۰۳ ۲۵.۹۱ ۱۷.۱۰ ۱۸.۷۷ ۱۱.۹۸ ۲۰.۳۹ ۵.۴۵ ۳.۲۰ ۰.۶۷
۹۷ گرجستان ۳.۳۳ ۱۷.۲۵ ۱۴.۲۹ ۲۶.۶۰ ۱۹.۸۳ ۷.۰۰ ۱۱.۱۴ ۱۰.۶۴ ۶۰.۰۰ ۲۰.۱۳ ۸.۵۴ ۶.۸۷ ۶.۱۸ ۵.۰۰ ۴.۰۷ ۱.۹۴ ۰.۶۵
۹۸ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۵۰ ۱۵.۰۰ ۴۳.۶۷ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۶۳
۹۹ ارمنستان ۲۶.۹۲ ۱۵.۹۱ ۱۰.۳۵ ۲۲.۳۷ ۱۱.۴۵ ۱۰.۳۲ ۱۹.۷۰ ۱۰.۳۶ ۱۷.۱۵ ۱۲.۹۱ ۶.۷۸ ۱۱.۵۵ ۶.۰۹ ۵.۲۷ ۲.۹۵ ۱.۸۶ ۰.۶۰
۱۰۰ قزاقستان ۳.۲۵ ۴.۴۰ ۴.۶۷ ۷.۰۰ ۲.۳۳ ۶.۴۰ ۳۲.۵۷ ۷.۵۷ ۱۱.۰۵ ۱۵.۸۵ ۸.۹۴ ۱۳.۲۶ ۱۱.۵۱ ۷.۴۶ ۳.۲۴ ۲.۰۶ ۰.۶۰
۱۰۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷.۰۰ ۱۶.۵۰ ۲.۰۰ ۱۱.۸۸ ۴.۵۰ ۵.۶۷ ۶.۸۸ ۳.۶۴ ۰.۵۳
۱۰۲ کاستاریکا ۶۱.۷۰ ۴۸.۲۵ ۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۹۵.۳۳ ۲۰.۴۳ ۲۳.۷۵ ۳۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۲۲ ۶.۶۲ ۴.۵۰ ۱.۸۳ ۰.۴۸
۱۰۳ جامائیکا ۱۹.۳۳ ۴۳.۵۰ ۱۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۱۳۵.۶۷ ۶۱.۰۰ ۲۶.۴۰ ۴۱.۴۳ ۳۷.۶۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۸۰ ۷.۲۵ ۹.۸۳ ۱۰.۳۳ ۲.۸۰ ۰.۴۴
۱۰۴ بولیوی ۲۰.۳۳ ۲۱.۰۰ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۵۰ ۱۸.۵۰ ۰.۰۰ ۱۴.۳۳ ۱۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳.۷۸ ۵.۶۷ ۰.۲۵
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۶۳ ۱.۶۳
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)