بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)

۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۵.۰۰
۲ سنگاپور سنگاپور ۴۳.۵۷ ۴۴.۷۹ ۵۱.۰۳ ۶۰.۸۰ ۶۴.۰۵ ۴۷.۶۴ ۴۷.۵۰ ۴۹.۲۵ ۴۹.۶۸ ۵۴.۰۸ ۴۹.۸۸ ۵۴.۸۲ ۴۴.۰۸ ۳۸.۴۴ ۲۸.۲۶ ۲۰.۷۰ ۱۲.۴۳ ۴.۲۵
۳ عربستان عربستان ۱۷.۶۳ ۵۴.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۲۸.۰۵ ۱۳.۰۰ ۱۶.۱۹ ۱۹.۷۳ ۳۱.۵۲ ۴۱.۱۷ ۳۹.۱۱ ۳۳.۰۷ ۲۷.۵۰ ۲۸.۷۰ ۲۲.۱۳ ۱۶.۱۱ ۱۱.۲۲ ۳.۷۵
۴ ایالات متحده ایالات متحده ۸۳.۷۹ ۸۳.۸۳ ۸۴.۷۷ ۷۷.۲۳ ۶۸.۱۶ ۶۵.۸۰ ۶۱.۳۸ ۶۱.۰۴ ۵۶.۷۳ ۵۴.۶۹ ۴۶.۶۱ ۴۰.۹۴ ۳۴.۹۳ ۲۹.۲۹ ۲۲.۴۶ ۱۵.۴۵ ۹.۴۱ ۳.۳۳
۵ استرالیا استرالیا ۵۷.۶۵ ۵۵.۹۴ ۴۷.۳۱ ۵۲.۴۷ ۴۷.۶۴ ۴۵.۸۷ ۴۲.۸۶ ۵۴.۵۸ ۴۴.۵۳ ۴۴.۷۱ ۳۸.۳۰ ۳۶.۳۹ ۳۳.۰۱ ۲۷.۸۸ ۲۳.۲۱ ۱۶.۵۴ ۱۰.۵۵ ۳.۲۹
۶ کویت کویت ۱۸.۳۳ ۴۸.۵۰ ۱۶.۰۰ ۴۷.۷۱ ۲۷.۲۵ ۱۹.۶۴ ۲۷.۹۱ ۱۶.۹۰ ۱۴.۹۲ ۲۶.۶۹ ۲۵.۵۸ ۳۴.۱۹ ۲۵.۱۳ ۲۲.۱۰ ۱۴.۳۰ ۷.۴۹ ۵.۹۱ ۳.۱۶
۷ سوئیس سوئیس ۹۱.۸۲ ۶۰.۲۹ ۶۷.۰۵ ۶۲.۱۹ ۷۱.۳۶ ۶۱.۴۶ ۶۰.۰۷ ۵۶.۶۵ ۴۹.۰۵ ۴۷.۰۲ ۵۲.۷۷ ۴۱.۳۹ ۳۹.۸۱ ۳۰.۶۸ ۲۳.۵۸ ۱۶.۲۱ ۸.۹۴ ۳.۱۴
۸ چین چین ۳۰.۹۴ ۳۶.۶۰ ۳۸.۳۹ ۳۷.۰۸ ۳۶.۶۰ ۳۴.۶۸ ۳۳.۷۳ ۳۴.۰۶ ۳۳.۷۷ ۳۴.۳۴ ۳۲.۸۳ ۳۰.۷۴ ۲۶.۹۲ ۲۳.۷۷ ۱۹.۵۷ ۱۴.۲۴ ۹.۲۱ ۳.۱۰
۹ ایسلند ایسلند ۲۳.۲۵ ۳.۲۹ ۱۱.۵۰ ۴۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۳۰.۶۳ ۳۴.۸۸ ۳۳.۲۷ ۳۷.۵۳ ۳۰.۸۳ ۴۷.۲۱ ۲۰.۷۹ ۱۹.۶۲ ۱۲.۲۰ ۱۲.۵۸ ۱۱.۳۵ ۵.۵۶ ۲.۹۰
۱۰ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۲۰۱.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۲۵ ۱۱.۶۷ ۱۶.۶۷ ۲۶.۴۰ ۱۷.۳۳ ۲۹.۱۲ ۱۹.۷۵ ۲۲.۸۶ ۲۵.۵۵ ۲۴.۸۷ ۱۷.۰۹ ۱۵.۳۳ ۱۳.۲۶ ۶.۱۱ ۲.۸۷
۱۱ قبرس قبرس ۲۷.۳۳ ۲۲.۰۰ ۳۶.۶۷ ۴۶.۲۵ ۱۵.۳۳ ۱۲.۲۷ ۲۶.۸۲ ۳۰.۵۴ ۲۳.۵۰ ۲۳.۳۴ ۱۵.۶۴ ۲۵.۱۳ ۱۶.۴۸ ۲۰.۳۷ ۱۴.۱۳ ۸.۳۳ ۶.۹۶ ۲.۸۲
۱۲ نپال نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۳.۵۷ ۷.۳۳ ۱۲.۲۵ ۴.۲۵ ۲۱.۶۷ ۴۲.۰۹ ۲۴.۸۹ ۲۶.۴۸ ۱۷.۱۲ ۱۷.۴۶ ۱۱.۵۲ ۶.۸۸ ۲.۸۱
۱۳ نیوزلند نیوزلند ۳۳.۰۷ ۳۱.۱۴ ۳۵.۵۹ ۳۰.۳۵ ۴۳.۹۸ ۲۹.۲۱ ۳۲.۹۲ ۳۵.۵۹ ۳۶.۴۲ ۳۴.۸۴ ۳۲.۰۰ ۲۲.۱۹ ۲۰.۸۳ ۱۶.۴۱ ۱۶.۱۲ ۱۴.۰۳ ۸.۵۶ ۲.۷۹
۱۴ پاکستان پاکستان ۶.۶۳ ۲۳.۱۴ ۵۵.۹۳ ۷۵.۷۱ ۵۴.۰۰ ۳۸.۵۶ ۴۲.۳۷ ۳۴.۹۸ ۲۸.۵۶ ۳۲.۳۸ ۱۹.۸۲ ۱۸.۲۳ ۱۸.۲۰ ۱۶.۲۲ ۱۴.۴۴ ۱۳.۸۴ ۸.۲۰ ۲.۷۳
۱۵ دانمارک دانمارک ۵۸.۷۶ ۶۵.۵۹ ۷۴.۰۸ ۵۳.۵۳ ۶۸.۰۰ ۵۰.۹۰ ۶۰.۳۱ ۵۰.۱۷ ۵۱.۷۵ ۴۴.۵۳ ۳۹.۷۳ ۳۴.۷۵ ۲۸.۵۱ ۲۳.۶۴ ۲۰.۵۹ ۱۳.۴۵ ۷.۶۵ ۲.۶۹
۱۶ هلند هلند ۶۹.۷۱ ۶۰.۷۷ ۶۴.۲۶ ۶۱.۴۵ ۷۸.۸۴ ۶۸.۷۲ ۷۱.۲۳ ۶۳.۱۱ ۵۰.۳۱ ۴۶.۶۳ ۳۸.۲۸ ۳۹.۳۲ ۲۹.۸۸ ۲۷.۵۰ ۲۰.۹۵ ۱۳.۳۶ ۸.۶۰ ۲.۶۳
۱۷ کانادا کانادا ۵۸.۱۵ ۵۱.۱۸ ۵۹.۵۵ ۵۳.۷۸ ۵۴.۲۰ ۴۹.۹۰ ۴۵.۶۶ ۴۱.۷۶ ۴۳.۰۲ ۳۸.۲۴ ۳۶.۸۴ ۳۰.۵۷ ۲۶.۳۴ ۲۳.۸۹ ۱۷.۴۴ ۱۳.۲۰ ۸.۰۱ ۲.۶۰
۱۸ انگلستان انگلستان ۴۵.۶۷ ۴۶.۸۳ ۴۷.۴۰ ۶۷.۹۴ ۶۰.۳۳ ۵۵.۵۷ ۶۱.۵۵ ۴۶.۷۶ ۴۲.۲۵ ۳۹.۱۷ ۳۹.۷۱ ۳۵.۶۸ ۳۳.۱۲ ۲۶.۵۵ ۲۰.۶۲ ۱۴.۲۰ ۸.۵۳ ۲.۵۷
۱۹ سوئد سوئد ۵۰.۷۰ ۴۶.۹۰ ۴۹.۹۹ ۴۸.۱۱ ۴۰.۵۴ ۴۰.۳۸ ۴۵.۳۵ ۴۴.۹۸ ۴۳.۷۱ ۴۰.۹۱ ۳۵.۴۲ ۳۱.۵۸ ۲۷.۵۷ ۲۱.۱۹ ۱۷.۵۳ ۱۵.۰۸ ۷.۷۶ ۲.۵۶
۲۰ عمان عمان ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۶۷ ۷.۲۹ ۱۲.۱۴ ۱۰.۰۰ ۲۷.۲۵ ۲۷.۴۳ ۱۸.۴۲ ۱۳.۰۰ ۲۱.۳۵ ۱۹.۵۲ ۱۵.۵۶ ۱۳.۷۷ ۱۴.۰۲ ۱۱.۱۱ ۷.۶۵ ۲.۵۳
۲۱ ایران ایران ۲۵.۱۰ ۳۱.۷۷ ۲۴.۵۳ ۳۴.۰۰ ۳۳.۸۱ ۳۶.۰۸ ۳۷.۲۲ ۲۸.۲۷ ۲۷.۴۶ ۲۷.۵۳ ۲۳.۵۳ ۱۹.۷۸ ۱۷.۶۳ ۱۶.۷۴ ۱۳.۲۶ ۱۰.۱۱ ۶.۴۰ ۲.۴۶
۲۲ سوریه سوریه ۱۵.۷۵ ۶۰.۳۳ ۰.۰۰ ۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۳۳ ۲۰.۵۵ ۲۲.۲۰ ۱۴.۷۷ ۱۷.۸۹ ۱۲.۳۱ ۹.۲۵ ۶.۲۴ ۶.۶۴ ۴.۳۱ ۲.۴۲
۲۳ ویتنام ویتنام ۲۶.۳۰ ۲۷.۱۳ ۲۴.۳۶ ۱۱.۴۲ ۱۹.۲۱ ۱۴.۹۸ ۱۹.۲۳ ۱۱.۹۵ ۲۱.۲۵ ۲۰.۷۴ ۱۹.۹۴ ۱۷.۱۳ ۱۳.۳۹ ۱۱.۱۵ ۱۰.۰۵ ۷.۳۳ ۵.۱۱ ۲.۴۱
۲۴ آلمان آلمان ۴۸.۱۸ ۴۹.۰۵ ۴۸.۹۸ ۴۸.۶۸ ۴۷.۷۳ ۴۷.۴۵ ۴۴.۴۵ ۴۳.۲۱ ۳۹.۶۵ ۳۹.۴۷ ۳۳.۹۹ ۳۱.۱۹ ۲۷.۲۳ ۲۱.۸۴ ۱۸.۱۹ ۱۲.۲۶ ۷.۴۹ ۲.۳۶
۲۵ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۶۶.۳۳ ۲۵.۶۰ ۰.۰۰ ۲۱.۸۰ ۱۷.۵۰ ۲۴.۵۰ ۲۳.۶۱ ۲۰.۸۲ ۲۱.۱۴ ۱۳.۹۷ ۸.۸۱ ۲.۳۳
۲۶ مولداوی مولداوی ۲۲.۹۳ ۴۰.۴۸ ۲۷.۸۴ ۲۵.۷۷ ۱۲.۸۸ ۱۱.۰۷ ۵۹.۰۴ ۳۸.۰۲ ۳۲.۲۲ ۴۱.۷۶ ۱۵.۹۶ ۱۹.۸۰ ۱۶.۷۴ ۱۷.۸۹ ۱۵.۸۲ ۱۰.۷۱ ۶.۹۵ ۲.۳۱
۲۷ فنلاند فنلاند ۳۸.۸۲ ۵۴.۴۳ ۳۸.۲۷ ۴۵.۴۱ ۳۵.۰۹ ۳۶.۳۶ ۳۷.۶۶ ۳۷.۸۵ ۳۶.۴۷ ۳۷.۰۲ ۳۳.۹۹ ۲۶.۸۷ ۲۴.۸۴ ۱۹.۶۸ ۱۶.۷۸ ۱۱.۶۲ ۶.۹۴ ۲.۳۱
۲۸ اسپانیا اسپانیا ۴۲.۰۸ ۴۴.۸۵ ۴۷.۴۱ ۴۱.۷۵ ۴۵.۷۸ ۴۴.۸۹ ۴۲.۴۲ ۳۷.۴۷ ۳۴.۷۶ ۳۷.۲۲ ۳۲.۴۴ ۲۹.۱۲ ۲۴.۴۷ ۲۰.۷۷ ۱۷.۶۹ ۱۲.۲۵ ۶.۹۶ ۲.۲۶
۲۹ ایتالیا ایتالیا ۳۹.۷۷ ۴۲.۰۷ ۳۸.۵۳ ۳۷.۲۴ ۴۰.۷۶ ۳۴.۵۸ ۳۳.۰۵ ۳۲.۹۳ ۳۲.۴۴ ۳۳.۱۶ ۲۸.۸۹ ۲۶.۰۵ ۲۴.۲۱ ۱۹.۳۶ ۱۶.۴۹ ۱۱.۲۹ ۷.۰۰ ۲.۲۳
۳۰ پرتغال پرتغال ۳۷.۰۷ ۲۹.۱۰ ۳۴.۰۳ ۳۳.۷۱ ۳۸.۸۷ ۴۰.۸۵ ۴۳.۲۴ ۴۴.۹۱ ۳۳.۹۰ ۳۱.۱۲ ۲۹.۶۰ ۲۷.۵۳ ۲۴.۷۳ ۱۹.۰۴ ۱۳.۸۳ ۱۰.۷۶ ۶.۲۴ ۲.۱۸
۳۱ کره جنوبی کره جنوبی ۴۳.۸۴ ۴۶.۵۹ ۳۹.۵۶ ۳۷.۶۲ ۳۸.۶۵ ۳۴.۷۲ ۳۷.۵۸ ۳۲.۶۸ ۳۳.۴۹ ۳۴.۹۴ ۲۹.۲۰ ۲۶.۲۹ ۲۴.۱۹ ۱۹.۷۴ ۱۶.۳۳ ۱۱.۶۲ ۷.۰۰ ۲.۱۶
۳۲ اتریش اتریش ۷۳.۱۷ ۵۳.۴۲ ۶۹.۷۰ ۴۸.۹۴ ۴۴.۰۴ ۴۹.۷۸ ۳۸.۳۶ ۳۶.۸۶ ۳۸.۷۰ ۳۶.۴۷ ۳۴.۰۴ ۲۶.۰۹ ۲۵.۳۳ ۲۲.۵۹ ۱۶.۵۵ ۱۱.۶۹ ۶.۲۲ ۲.۱۱
۳۳ بلژیک بلژیک ۴۴.۶۰ ۴۵.۰۸ ۴۸.۰۰ ۴۱.۲۲ ۴۰.۱۹ ۴۳.۶۲ ۴۱.۰۲ ۴۲.۶۴ ۴۰.۳۸ ۳۶.۵۵ ۳۲.۵۵ ۳۰.۵۵ ۲۴.۴۵ ۲۰.۸۸ ۱۶.۷۱ ۱۱.۹۶ ۶.۶۷ ۲.۱۱
۳۴ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۱۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۴۵.۳۸ ۱۴.۷۱ ۲۹.۰۰ ۳۳.۵۸ ۲۶.۰۰ ۵۱.۶۵ ۸۰.۰۳ ۳۰.۹۷ ۲۰.۳۵ ۱۸.۴۲ ۱۸.۲۱ ۱۸.۲۲ ۱۰.۴۹ ۶.۱۹ ۲.۱۰
۳۵ یونان یونان ۳۴.۷۳ ۳۵.۴۸ ۴۲.۸۱ ۳۸.۶۳ ۳۵.۱۵ ۴۰.۳۸ ۳۰.۸۳ ۳۴.۵۹ ۳۲.۱۵ ۲۹.۵۶ ۲۵.۱۷ ۲۱.۶۳ ۱۹.۸۷ ۱۸.۲۳ ۱۳.۷۹ ۹.۴۴ ۶.۵۱ ۲.۰۹
۳۶ لیتوانی لیتوانی ۱۱.۰۰ ۱۸.۲۷ ۱۸.۳۸ ۱۸.۸۶ ۲۶.۳۸ ۳۱.۲۹ ۱۴.۵۴ ۱۵.۶۴ ۱۲.۸۳ ۱۹.۳۲ ۱۵.۸۲ ۱۲.۰۸ ۱۵.۶۴ ۹.۲۸ ۹.۲۷ ۵.۹۹ ۴.۷۷ ۲.۰۹
۳۷ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۶۰.۶۵ ۴۰.۵۷ ۴۱.۳۳ ۳۰.۴۵ ۴۲.۸۳ ۳۸.۱۹ ۲۷.۴۹ ۲۳.۸۴ ۲۸.۰۶ ۲۱.۶۴ ۲۵.۷۹ ۱۸.۰۹ ۱۹.۶۶ ۱۶.۵۲ ۱۴.۹۶ ۱۰.۹۷ ۶.۷۱ ۲.۰۸
۳۸ نروژ نروژ ۴۲.۹۴ ۵۰.۰۵ ۳۰.۸۷ ۵۳.۳۷ ۵۵.۳۴ ۵۱.۹۲ ۴۲.۱۸ ۴۲.۵۷ ۴۱.۴۹ ۳۰.۵۰ ۲۳.۹۶ ۲۷.۱۴ ۱۶.۹۸ ۱۷.۰۲ ۱۳.۲۶ ۱۱.۱۶ ۵.۸۷ ۲.۰۷
۳۹ ایرلند ایرلند ۴۹.۸۸ ۶۲.۳۴ ۴۸.۵۷ ۴۵.۱۹ ۴۸.۸۵ ۴۰.۰۶ ۴۹.۵۸ ۵۶.۳۱ ۴۱.۱۳ ۴۳.۰۱ ۴۱.۶۸ ۳۳.۷۳ ۳۰.۷۲ ۲۲.۷۹ ۱۸.۴۴ ۱۳.۸۲ ۷.۲۸ ۲.۰۶
۴۰ استونی استونی ۴۳.۳۵ ۴۲.۹۵ ۳۲.۳۸ ۴۴.۶۹ ۳۰.۵۸ ۳۶.۲۴ ۴۰.۱۹ ۵۳.۱۱ ۴۹.۵۹ ۴۳.۳۹ ۲۹.۶۰ ۲۰.۹۶ ۱۹.۷۱ ۱۷.۷۲ ۱۶.۶۵ ۱۲.۱۴ ۶.۳۶ ۲.۰۵
۴۱ الجزایر الجزایر ۱۸.۳۳ ۱۴.۸۹ ۹.۰۰ ۱۶.۱۶ ۱۱.۸۱ ۲۴.۰۰ ۱۳.۶۵ ۲۵.۴۷ ۱۷.۹۱ ۱۸.۸۵ ۱۶.۶۷ ۱۶.۱۴ ۱۲.۸۸ ۱۰.۷۶ ۱۲.۳۵ ۶.۹۲ ۴.۷۲ ۲.۰۳
۴۲ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۰ ۴.۶۷ ۲.۰۰
۴۳ لبنان لبنان ۳۸.۰۰ ۱۲.۲۵ ۹۸.۲۲ ۳.۲۵ ۴۶.۷۱ ۹۶.۰۹ ۱۹.۵۶ ۳۱.۲۰ ۵۰.۱۶ ۲۵.۶۸ ۳۰.۶۴ ۱۹.۴۸ ۲۰.۷۷ ۱۷.۷۳ ۱۵.۴۸ ۹.۷۷ ۶.۴۵ ۲.۰۰
۴۴ تایوان تایوان ۳۳.۰۱ ۳۵.۹۰ ۳۳.۲۲ ۳۷.۲۰ ۳۵.۷۳ ۳۰.۸۳ ۳۱.۹۸ ۲۸.۱۸ ۲۷.۸۷ ۲۶.۴۳ ۲۳.۹۱ ۲۴.۳۱ ۱۸.۴۰ ۱۶.۲۵ ۱۳.۱۸ ۱۰.۰۴ ۵.۶۹ ۱.۹۵
۴۵ فرانسه فرانسه ۴۳.۷۲ ۴۴.۶۱ ۴۱.۹۵ ۴۰.۴۲ ۴۰.۸۸ ۴۴.۴۵ ۳۹.۵۳ ۳۶.۴۵ ۳۳.۵۸ ۳۴.۳۵ ۲۹.۱۷ ۲۷.۰۰ ۲۲.۵۱ ۱۸.۸۴ ۱۴.۴۹ ۱۰.۴۸ ۶.۱۴ ۱.۹۴
۴۶ ژاپن ژاپن ۴۰.۳۱ ۳۷.۳۵ ۳۹.۵۸ ۳۷.۴۹ ۳۷.۴۵ ۳۲.۴۲ ۳۱.۳۲ ۲۹.۹۷ ۳۰.۳۳ ۲۹.۵۸ ۲۶.۵۳ ۲۳.۶۷ ۲۰.۷۰ ۱۷.۲۲ ۱۴.۸۲ ۱۰.۲۸ ۵.۹۷ ۱.۸۹
۴۷ مصر مصر ۲۸.۷۰ ۳۸.۴۹ ۳۹.۷۶ ۳۰.۲۶ ۳۵.۵۸ ۲۴.۶۴ ۳۱.۴۱ ۲۶.۰۰ ۲۵.۵۵ ۲۴.۸۶ ۲۵.۶۶ ۲۴.۱۷ ۱۹.۴۴ ۱۶.۱۷ ۱۳.۷۶ ۹.۲۹ ۵.۷۴ ۱.۸۷
۴۸ هند هند ۳۷.۸۱ ۳۹.۹۳ ۴۳.۰۲ ۳۸.۱۸ ۳۴.۷۹ ۳۲.۷۵ ۳۲.۲۳ ۳۰.۵۰ ۳۰.۰۵ ۲۷.۳۲ ۲۵.۰۵ ۲۲.۷۱ ۱۹.۵۴ ۱۶.۴۵ ۱۲.۶۸ ۹.۲۵ ۵.۴۵ ۱.۸۶
۴۹ جمهوری چک جمهوری چک ۳۱.۰۸ ۲۹.۹۰ ۲۶.۸۷ ۳۱.۵۹ ۳۰.۳۷ ۳۴.۹۵ ۲۹.۴۲ ۲۸.۶۱ ۲۸.۱۰ ۲۵.۷۳ ۲۵.۶۵ ۱۹.۳۸ ۱۸.۵۵ ۱۶.۰۲ ۱۲.۷۲ ۸.۹۴ ۵.۹۳ ۱.۸۲
۵۰ مراکش مراکش ۱۶.۳۴ ۱۸.۷۷ ۲۳.۵۹ ۲۵.۵۸ ۲۱.۲۰ ۱۹.۱۹ ۳۳.۵۴ ۱۷.۰۷ ۲۲.۱۰ ۲۱.۸۴ ۱۵.۳۱ ۲۱.۸۲ ۱۵.۸۲ ۱۲.۱۹ ۹.۵۵ ۶.۴۴ ۴.۳۳ ۱.۸۱
۵۱ بنگلادش بنگلادش ۱۷.۶۰ ۸.۶۷ ۴۶.۰۰ ۳۲.۵۰ ۴۲.۰۰ ۱۴.۴۲ ۱۳.۵۲ ۱۳.۸۸ ۱۲.۵۷ ۲۲.۲۹ ۱۳.۹۷ ۱۴.۷۹ ۱۵.۸۷ ۱۸.۶۰ ۱۱.۲۲ ۷.۶۴ ۵.۲۷ ۱.۸۱
۵۲ ازبکستان ازبکستان ۱۸.۰۰ ۱۰.۹۰ ۲۱.۱۲ ۳۲.۰۶ ۱۸.۴۲ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۱.۵۸ ۱۴.۸۷ ۲۰.۶۲ ۲۲.۷۹ ۱۰.۱۱ ۴.۴۲ ۴.۶۸ ۴.۹۲ ۴.۹۴ ۳.۰۸ ۱.۷۸
۵۳ مجارستان مجارستان ۲۶.۸۶ ۲۸.۹۹ ۳۲.۲۷ ۳۵.۴۲ ۲۶.۴۰ ۳۰.۳۹ ۲۷.۲۶ ۲۶.۷۹ ۲۱.۸۵ ۲۲.۳۳ ۲۰.۷۷ ۱۸.۷۹ ۱۴.۱۶ ۱۴.۴۵ ۱۲.۰۸ ۷.۹۹ ۵.۰۸ ۱.۷۸
۵۴ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۵۰ ۳۳.۷۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۱۷ ۱۲.۰۸ ۱۰.۷۱ ۹.۳۵ ۱۷.۳۸ ۱۸.۶۴ ۱۵.۱۳ ۱۳.۲۸ ۷.۴۴ ۶.۷۰ ۱.۷۷
۵۵ ترکیه ترکیه ۲۸.۲۸ ۳۵.۱۰ ۲۷.۱۹ ۲۹.۳۳ ۳۰.۶۳ ۲۶.۳۷ ۲۹.۴۱ ۳۵.۸۵ ۳۹.۲۵ ۲۷.۹۵ ۲۵.۰۶ ۲۰.۳۳ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۲ ۱۱.۶۲ ۸.۹۶ ۵.۱۳ ۱.۷۵
۵۶ مالزی مالزی ۴۲.۳۱ ۲۱.۹۵ ۳۸.۹۱ ۳۵.۰۵ ۳۷.۳۵ ۳۲.۹۸ ۳۰.۱۳ ۲۴.۳۴ ۲۰.۲۱ ۲۳.۰۲ ۲۱.۹۶ ۲۰.۱۹ ۱۸.۰۶ ۱۵.۹۸ ۱۲.۹۱ ۸.۸۰ ۵.۵۹ ۱.۷۴
۵۷ کرواسی کرواسی ۲۲.۱۳ ۲۵.۲۷ ۱۸.۴۰ ۷۲.۲۸ ۳۲.۹۴ ۱۹.۴۱ ۲۵.۷۹ ۲۳.۴۷ ۳۳.۹۰ ۲۴.۱۴ ۲۱.۵۶ ۱۶.۱۹ ۱۷.۱۴ ۱۱.۳۴ ۱۴.۵۸ ۹.۱۷ ۴.۹۴ ۱.۷۴
۵۸ آذربایجان آذربایجان ۵۶.۰۰ ۶.۶۰ ۱۰.۸۰ ۶.۴۰ ۳.۵۸ ۸.۷۶ ۱۵.۸۶ ۳.۹۵ ۸.۹۰ ۷.۵۵ ۱۰.۹۶ ۸.۹۳ ۹.۵۲ ۶.۸۹ ۵.۸۳ ۵.۰۶ ۳.۴۶ ۱.۷۱
۵۹ تونس تونس ۱۷.۱۳ ۱۳.۹۵ ۱۵.۸۹ ۱۸.۶۱ ۱۴.۱۹ ۱۶.۳۹ ۱۹.۷۵ ۱۹.۱۱ ۱۶.۰۰ ۱۶.۹۲ ۱۷.۵۲ ۱۴.۹۰ ۱۵.۰۹ ۱۳.۱۳ ۱۰.۴۶ ۷.۲۰ ۴.۵۱ ۱.۶۹
۶۰ لهستان لهستان ۲۲.۳۳ ۲۳.۲۴ ۲۲.۵۸ ۲۱.۵۶ ۲۴.۳۳ ۲۳.۵۶ ۲۳.۵۲ ۱۵.۸۷ ۱۸.۳۲ ۱۷.۱۲ ۱۵.۹۲ ۱۵.۶۲ ۱۳.۴۴ ۱۱.۷۵ ۱۰.۶۲ ۷.۳۵ ۴.۶۰ ۱.۶۳
۶۱ یمن یمن ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۹.۶۷ ۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۹.۴۰ ۱۷.۳۳ ۱۷.۱۷ ۲۱.۲۲ ۹.۵۳ ۷.۸۲ ۸.۱۷ ۳.۶۶ ۱.۶۲
۶۲ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۶.۲۰ ۵۲.۵۰ ۳۹.۶۷ ۶۷.۵۰ ۱۳.۲۰ ۲۷.۲۷ ۱۸.۲۵ ۱۱.۵۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۵۰ ۱۷.۶۷ ۱۳.۰۰ ۸.۴۳ ۹.۴۰ ۴.۱۷ ۱.۶۰
۶۳ تایلند تایلند ۳۰.۸۱ ۳۱.۴۵ ۳۲.۶۸ ۴۲.۸۷ ۳۷.۳۰ ۴۰.۳۲ ۴۰.۷۶ ۳۶.۰۳ ۲۹.۶۴ ۲۴.۹۴ ۲۰.۷۵ ۱۷.۵۶ ۱۷.۱۸ ۱۵.۴۳ ۱۰.۶۹ ۸.۹۸ ۵.۰۶ ۱.۵۹
۶۴ سریلانکا سریلانکا ۸۰.۱۷ ۷۳.۰۰ ۳۸.۲۵ ۴۹.۹۳ ۲۸.۰۰ ۶۵.۴۴ ۴۴.۲۹ ۲۷.۰۸ ۳۷.۹۰ ۱۸.۹۲ ۱۵.۱۱ ۲۰.۰۸ ۱۹.۵۷ ۱۳.۲۲ ۱۰.۶۹ ۸.۰۷ ۵.۳۳ ۱.۵۶
۶۵ شیلی شیلی ۱۴.۶۸ ۲۳.۲۵ ۲۸.۸۶ ۲۰.۷۸ ۲۶.۸۳ ۲۸.۲۹ ۲۹.۹۸ ۲۴.۵۷ ۲۳.۵۴ ۲۰.۷۲ ۱۷.۵۷ ۱۶.۰۶ ۱۵.۲۷ ۱۴.۱۴ ۱۲.۶۸ ۹.۳۵ ۴.۵۰ ۱.۵۴
۶۶ اسلوانی اسلوانی ۳۷.۷۳ ۳۲.۶۸ ۴۶.۲۲ ۲۲.۸۳ ۲۶.۳۶ ۲۹.۴۸ ۳۲.۱۰ ۲۶.۱۷ ۲۶.۳۹ ۲۸.۹۳ ۲۴.۲۲ ۱۸.۲۶ ۱۵.۶۳ ۱۵.۵۳ ۱۳.۶۸ ۸.۹۰ ۵.۰۷ ۱.۵۳
۶۷ اروگوئه اروگوئه ۲۳.۵۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۴۵.۵۷ ۴۱.۷۱ ۵۸.۲۲ ۱۹.۶۰ ۲۶.۳۳ ۵۱.۷۵ ۳۷.۳۳ ۲۶.۳۱ ۱۷.۵۹ ۱۸.۰۳ ۱۵.۸۴ ۷.۷۶ ۶.۸۱ ۳.۸۷ ۱.۵۳
۶۸ گرجستان گرجستان ۳.۳۳ ۱۸.۷۵ ۱۴.۷۱ ۳۵.۰۰ ۲۰.۶۷ ۸.۳۳ ۱۲.۲۹ ۱۱.۸۲ ۸۰.۵۸ ۲۲.۴۰ ۹.۶۹ ۹.۱۵ ۶.۶۰ ۸.۲۰ ۶.۰۷ ۴.۱۲ ۲.۷۴ ۱.۵۲
۶۹ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۷۵ ۱۴.۰۰ ۱۰.۳۳ ۸.۷۰ ۱۹.۱۹ ۱۱.۱۶ ۲۲.۱۸ ۱۶.۹۹ ۱۵.۳۶ ۱۳.۳۶ ۹.۵۴ ۵.۵۷ ۱.۵۱
۷۰ برزیل برزیل ۳۰.۳۴ ۲۵.۵۶ ۳۵.۶۹ ۳۰.۲۹ ۲۹.۱۳ ۲۶.۸۱ ۳۰.۲۱ ۲۳.۸۹ ۲۵.۱۱ ۲۴.۲۱ ۲۱.۳۴ ۱۷.۵۹ ۱۵.۶۷ ۱۳.۲۶ ۱۱.۲۸ ۷.۸۰ ۴.۴۲ ۱.۵۰
۷۱ کلمبیا کلمبیا ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۶ ۱۷.۲۲ ۱۵.۹۲ ۲۲.۲۸ ۱۳.۲۳ ۱۴.۴۹ ۹.۴۷ ۱۶.۸۷ ۱۵.۹۹ ۱۵.۳۴ ۱۱.۵۸ ۱۳.۲۸ ۱۰.۴۵ ۸.۷۳ ۶.۷۸ ۳.۸۵ ۱.۵۰
۷۲ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۶۷ ۴.۳۳ ۱.۵۰
۷۳ اسلواکی اسلواکی ۳۹.۹۱ ۱۷.۶۷ ۱۵.۸۶ ۱۵.۶۹ ۱۵.۸۴ ۱۹.۸۹ ۱۹.۱۸ ۱۹.۷۱ ۱۶.۲۶ ۱۴.۶۴ ۱۳.۷۲ ۱۳.۵۴ ۱۴.۸۱ ۱۰.۲۴ ۸.۸۴ ۶.۷۲ ۴.۱۴ ۱.۴۳
۷۴ لتونی لتونی ۱۷.۰۰ ۲۳.۴۴ ۲۲.۸۰ ۲۴.۴۶ ۱۴.۲۲ ۲۷.۴۷ ۱۹.۲۵ ۱۶.۴۴ ۲۶.۴۵ ۱۷.۰۵ ۱۲.۹۷ ۱۲.۸۱ ۱۶.۰۲ ۱۰.۶۹ ۹.۰۸ ۷.۱۴ ۴.۵۱ ۱.۴۱
۷۵ ونزوئلا ونزوئلا ۱۸.۳۲ ۲۸.۱۸ ۲۱.۰۰ ۲۴.۵۳ ۲۸.۲۶ ۱۹.۶۸ ۵۰.۳۸ ۲۰.۱۶ ۳۲.۰۵ ۲۹.۸۴ ۱۹.۹۳ ۲۱.۸۲ ۱۴.۸۸ ۲۸.۳۰ ۸.۹۴ ۶.۰۹ ۲.۶۷ ۱.۳۸
۷۶ اکوادور اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۲۲.۵۰ ۱۵.۰۰ ۲۲.۷۵ ۷۶.۰۰ ۴۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۷۵ ۲۴.۸۰ ۱۷.۷۳ ۹.۱۲ ۴.۷۴ ۱.۳۷
۷۷ آرژانتین آرژانتین ۲۹.۳۱ ۲۴.۹۶ ۲۵.۲۶ ۳۳.۰۸ ۲۸.۳۱ ۳۱.۴۶ ۲۴.۵۵ ۲۷.۵۷ ۲۳.۳۵ ۲۲.۵۶ ۲۲.۵۶ ۱۸.۰۳ ۱۴.۷۸ ۱۵.۱۳ ۱۰.۳۹ ۷.۴۸ ۴.۵۷ ۱.۳۳
۷۸ رومانی رومانی ۲۴.۵۰ ۲۱.۳۹ ۲۶.۴۹ ۲۴.۰۹ ۱۸.۳۴ ۱۹.۱۳ ۱۵.۷۶ ۱۳.۹۱ ۱۴.۲۹ ۱۵.۲۶ ۱۵.۹۵ ۱۳.۲۸ ۱۱.۸۹ ۱۲.۱۱ ۸.۵۸ ۶.۵۴ ۳.۹۵ ۱.۳۳
۷۹ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۷.۳۳ ۲۹.۰۰ ۱۱۷.۲۵ ۱۲۲.۵۰ ۱۵۲.۶۷ ۸۵.۳۳ ۷۸.۰۰ ۳۶.۵۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۸۸ ۹۱.۲۵ ۹.۸۶ ۴.۵۰ ۷.۰۰ ۶.۵۰ ۱.۳۳
۸۰ بلغارستان بلغارستان ۲۷.۵۱ ۳۱.۲۴ ۴۲.۵۴ ۲۹.۶۹ ۲۰.۲۱ ۳۳.۷۶ ۲۱.۴۰ ۱۷.۰۲ ۱۸.۶۹ ۲۲.۱۱ ۱۹.۴۱ ۱۲.۳۵ ۱۰.۶۴ ۱۱.۶۵ ۶.۸۸ ۶.۰۷ ۳.۵۳ ۱.۳۱
۸۱ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۲۳.۳۳ ۸.۰۰ ۱۹.۸۸ ۴.۰۰ ۱۴.۶۳ ۵.۲۵ ۷.۶۰ ۱۰.۱۳ ۶.۰۸ ۳.۵۳ ۱.۳۰
۸۲ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۲.۶۰ ۹.۲۹ ۶.۵۷ ۱۵.۷۵ ۱۱.۸۳ ۱۲.۳۳ ۱۰.۱۴ ۱۱.۸۳ ۲۱.۹۲ ۱۹.۸۱ ۱۷.۳۲ ۱۳.۹۱ ۷.۸۰ ۱۳.۶۱ ۴.۶۸ ۱.۲۹
۸۳ مکزیک مکزیک ۳۱.۳۸ ۳۱.۲۲ ۳۴.۰۸ ۲۵.۵۳ ۳۴.۵۴ ۲۳.۹۷ ۲۳.۸۶ ۲۱.۲۲ ۲۲.۴۰ ۲۰.۰۹ ۱۸.۰۶ ۱۵.۳۶ ۱۳.۳۰ ۱۰.۹۲ ۷.۵۱ ۶.۱۶ ۳.۸۲ ۱.۲۸
۸۴ صربستان صربستان ۷.۳۳ ۱۰.۹۰ ۴۳.۵۰ ۱۶.۷۴ ۱۹.۸۷ ۲۲.۳۶ ۱۹.۴۹ ۱۹.۴۹ ۱۸.۳۶ ۲۳.۵۴ ۱۸.۵۰ ۱۳.۱۶ ۱۲.۶۸ ۱۲.۴۷ ۹.۸۷ ۶.۳۷ ۳.۸۹ ۱.۲۸
۸۵ کنیا کنیا ۵۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶۷.۵۰ ۴۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۶.۳۳ ۱۷.۸۶ ۱۶.۰۰ ۱۶.۸۶ ۱۷.۶۷ ۲۴.۶۷ ۶.۶۷ ۲۱.۵۳ ۴.۷۸ ۱.۲۴
۸۶ اندونزی اندونزی ۵۱.۵۰ ۲۳.۰۰ ۵۵.۲۵ ۳۴.۲۲ ۱۱.۲۰ ۹.۲۹ ۵.۳۳ ۱۹.۱۹ ۲۶.۱۸ ۲۳.۹۸ ۲۱.۱۹ ۲۴.۷۳ ۲۰.۰۵ ۱۴.۰۹ ۷.۳۵ ۶.۲۹ ۳.۲۹ ۱.۲۲
۸۷ نیجریه نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۵.۰۰ ۴۰.۵۰ ۶۲.۷۵ ۲۰.۴۶ ۳۳.۱۳ ۲۳.۱۴ ۳۳.۶۸ ۱۳.۴۸ ۶.۵۸ ۹.۴۷ ۱۲.۰۰ ۸.۶۱ ۹.۲۳ ۴.۴۰ ۱.۱۵
۸۸ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۲۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۷ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۵۰ ۶.۳۳ ۴.۰۰ ۱۰.۵۰ ۱۲.۸۸ ۱۱.۵۰ ۶.۷۵ ۴.۲۰ ۱۰.۱۴ ۵.۵۶ ۱.۱۵
۸۹ روسیه روسیه ۲۰.۶۴ ۱۸.۸۰ ۱۹.۶۰ ۳۷.۹۷ ۲۸.۹۰ ۱۹.۱۲ ۱۹.۱۳ ۱۵.۲۶ ۱۴.۱۳ ۱۳.۱۰ ۱۲.۴۶ ۱۲.۳۹ ۱۱.۸۲ ۹.۸۹ ۷.۴۲ ۵.۷۹ ۳.۵۵ ۱.۱۴
۹۰ اردن اردن ۲۰.۱۷ ۲۲.۵۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۸۲ ۲۰.۶۹ ۳۶.۲۳ ۲۲.۳۶ ۵۴.۲۱ ۲۴.۵۱ ۳۴.۳۷ ۱۸.۰۲ ۱۵.۸۶ ۲۰.۶۳ ۱۲.۲۲ ۷.۵۳ ۶.۸۸ ۵.۵۰ ۱.۱۳
۹۱ اوکراین اوکراین ۱۸.۳۶ ۱۴.۷۳ ۱۶.۸۶ ۱۶.۶۲ ۱۸.۷۹ ۱۵.۸۵ ۱۸.۹۶ ۱۳.۶۹ ۱۲.۱۰ ۱۱.۲۹ ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۶ ۹.۰۹ ۹.۰۴ ۶.۱۵ ۴.۲۲ ۳.۰۳ ۱.۰۳
۹۲ بولیوی بولیوی ۲۲.۳۳ ۲۲.۳۳ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۶۷ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۷.۵۰ ۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۰.۵۰ ۵.۶۷ ۳۲.۰۰ ۶.۷۸ ۱۱.۰۰ ۰.۷۵ ۱.۰۰
۹۳ پرو پرو ۷۱.۴۰ ۳۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۶۷ ۳۵.۸۹ ۴۰.۲۵ ۴۹.۳۸ ۱۹.۲۲ ۳۶.۱۳ ۲۵.۰۷ ۱۷.۱۴ ۱۴.۰۰ ۱۴.۶۴ ۱۸.۶۳ ۸.۱۲ ۵.۱۷ ۵.۲۶ ۰.۹۷
۹۴ ارمنستان ارمنستان ۲۸.۳۸ ۱۶.۳۶ ۱۰.۹۵ ۲۳.۸۹ ۱۱.۹۱ ۱۱.۰۵ ۲۱.۸۳ ۱۱.۲۹ ۱۸.۹۷ ۱۴.۰۷ ۷.۲۹ ۱۳.۴۹ ۷.۴۹ ۶.۸۴ ۴.۸۵ ۳.۹۱ ۲.۵۶ ۰.۹۵
۹۵ کامرون کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۷.۰۰ ۸.۶۷ ۲۰.۲۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۶۰ ۲۱.۳۳ ۲۰.۱۰ ۱۴.۰۰ ۲۲.۵۶ ۵.۵۰ ۱۲.۱۸ ۶.۸۲ ۷.۶۹ ۶.۹۵ ۲.۹۰ ۰.۹۳
۹۶ جامائیکا جامائیکا ۱۹.۶۷ ۴۵.۵۰ ۱۹.۴۰ ۶۸.۷۵ ۱۴۵.۶۷ ۶۲.۶۰ ۲۸.۸۰ ۴۵.۲۹ ۴۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۴۰ ۹.۵۰ ۱۳.۸۳ ۱۹.۰۰ ۵.۲۰ ۲.۰۰ ۰.۹۱
۹۷ کوبا کوبا ۱۱.۹۶ ۱۳.۱۷ ۲۸.۳۲ ۱۶.۵۰ ۱۳.۵۳ ۱۵.۴۹ ۱۶.۹۰ ۱۹.۳۱ ۲۲.۲۱ ۱۱.۸۸ ۱۵.۹۳ ۹.۷۹ ۱۱.۰۶ ۹.۲۵ ۴.۲۶ ۵.۸۴ ۳.۹۸ ۰.۸۹
۹۸ بلاروس بلاروس ۳۱.۰۱ ۳۰.۱۱ ۱۷.۰۳ ۲۶.۵۵ ۱۶.۸۸ ۱۹.۶۷ ۱۹.۴۰ ۱۴.۵۱ ۱۲.۵۴ ۱۷.۸۵ ۹.۸۷ ۱۱.۴۸ ۹.۶۰ ۶.۹۲ ۷.۲۸ ۵.۱۷ ۳.۶۶ ۰.۸۷
۹۹ قزاقستان قزاقستان ۳.۲۵ ۴.۴۰ ۵.۶۷ ۷.۵۰ ۱.۷۵ ۱۱.۲۵ ۳۶.۲۹ ۸.۲۱ ۱۲.۹۵ ۱۸.۴۵ ۱۰.۳۸ ۱۶.۲۶ ۱۴.۵۴ ۹.۷۴ ۴.۴۹ ۴.۲۹ ۳.۴۰ ۰.۸۷
۱۰۰ کاستاریکا کاستاریکا ۶۲.۵۰ ۴۹.۸۸ ۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۲۵ ۳۶.۵۰ ۱۹.۶۰ ۷.۰۰ ۱۳.۵۰ ۸.۶۲ ۶.۸۳ ۴.۴۲ ۲.۴۰ ۰.۷۱
۱۰۱ تاجیکستان تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۶۷ ۴.۵۰ ۶.۰۰ ۶.۱۷ ۶.۶۷ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۵۰ ۶.۰۰ ۱۰.۴۰ ۵.۶۷ ۳.۷۵ ۳.۶۷ ۰.۶۷
۱۰۲ سنگال سنگال ۱۳۱.۰۰ ۷.۵۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۲۰ ۳۲.۷۵ ۱۵.۰۰ ۱۴.۱۷ ۲۱.۳۳ ۲۱.۲۰ ۴.۲۰ ۳۳.۵۰ ۱۱.۳۳ ۱۲.۶۷ ۹.۶۰ ۲.۲۳ ۳۳.۹۰ ۷.۸۲ ۰.۴۷
۱۰۳ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۳۳ ۰.۰۰
۱۰۴ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۱۶.۴۳ ۱۳.۸۶ ۲۹.۵۰ ۱۳.۵۰ ۴.۳۳ ۸.۰۰ ۶.۷۵ ۰.۰۰
۱۰۵ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۶۳ ۱.۶۳
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)