بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف که پایان نامه آنها در ارتباط با فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱۱ ۲۶ ۶۰ ۱۴۵ ۳۱۷ ۵۹۴ ۹۵۷ ۱,۴۳۲ ۲,۰۷۶ ۲,۹۰۸ ۳,۶۲۲ ۴,۲۳۱ ۴,۷۹۸ ۵,۴۲۶ ۵,۹۴۴ ۶,۱۲۸
۲ اصفهان ۳ ۹ ۱۶ ۳۴ ۵۵ ۱۰۵ ۲۰۰ ۳۱۷ ۴۹۵ ۷۵۴ ۹۹۹ ۱,۲۲۰ ۱,۴۳۵ ۱,۷۰۳ ۱,۹۴۰ ۲,۰۲۴
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۴ ۱۲ ۳۸ ۷۳ ۱۴۰ ۲۵۸ ۳۹۱ ۵۴۲ ۷۰۷ ۸۴۸ ۱,۰۴۷ ۱,۲۱۹ ۱,۳۰۰
۴ مازندران ۲ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۹ ۴۷ ۸۵ ۱۴۶ ۲۳۲ ۳۰۲ ۳۷۹ ۴۵۸ ۵۲۴ ۵۶۷
۵ خراسان رضوی ۱ ۹ ۲۱ ۴۰ ۸۲ ۱۲۸ ۲۰۶ ۲۹۲ ۳۵۳ ۳۹۹ ۴۷۹ ۵۲۹ ۵۵۳
۶ فارس ۲ ۹ ۲۲ ۴۲ ۵۸ ۱۰۹ ۱۶۷ ۲۵۳ ۳۱۸ ۳۸۱ ۴۶۴ ۵۲۲ ۵۴۶
۷ سمنان ۳ ۸ ۱۰ ۲۰ ۳۶ ۶۷ ۱۴۵ ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۲۸ ۴۱۴ ۴۷۷ ۵۰۱
۸ زنجان ۱ ۴ ۸ ۳۱ ۶۱ ۹۶ ۱۳۵ ۲۰۲ ۲۵۵ ۳۰۶ ۳۷۴ ۴۲۷ ۴۵۱
۹ خوزستان ۱ ۳ ۱۰ ۲۴ ۴۶ ۸۴ ۱۳۷ ۲۱۰ ۲۵۶ ۲۹۹ ۳۶۶ ۴۱۴ ۴۳۲
۱۰ مرکزی ۱ ۴ ۸ ۱۹ ۴۱ ۹۳ ۱۵۷ ۲۱۷ ۲۵۸ ۲۹۶ ۳۳۳ ۳۶۹ ۳۸۱
۱۱ کرمان ۲ ۵ ۱۱ ۲۱ ۴۲ ۸۹ ۱۳۰ ۱۶۵ ۲۰۲ ۲۶۷ ۳۲۰ ۳۴۹
۱۲ البرز ۲ ۷ ۲۰ ۳۵ ۶۲ ۹۵ ۱۲۴ ۱۵۸ ۱۹۱ ۲۲۳ ۲۵۰ ۲۷۹ ۲۹۳
۱۳ گیلان ۶ ۱۱ ۱۷ ۳۳ ۴۵ ۷۷ ۱۱۱ ۱۳۹ ۱۶۷ ۲۰۳ ۲۳۶ ۲۶۱
۱۴ آذربایجان غربی ۱ ۳ ۷ ۱۵ ۳۱ ۶۱ ۸۸ ۹۹ ۱۳۶ ۱۷۴ ۲۲۱ ۲۳۲
۱۵ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۵ ۶ ۹ ۱۶ ۳۷ ۷۴ ۱۰۱ ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۹۸ ۲۱۶ ۲۲۷
۱۶ کرمانشاه ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۳۳ ۵۱ ۷۰ ۱۰۴ ۱۲۳ ۱۶۹ ۲۰۳ ۲۱۷
۱۷ یزد ۱ ۲ ۶ ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۵۶ ۷۷ ۱۱۹ ۱۴۹ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۱۳
۱۸ همدان ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۲۱ ۲۹ ۵۳ ۸۰ ۱۰۷ ۱۲۵ ۱۶۱ ۱۹۱ ۲۱۳
۱۹ اردبیل ۱ ۴ ۲۴ ۴۴ ۷۱ ۱۰۷ ۱۳۷ ۱۴۶ ۱۷۱ ۱۹۳ ۲۱۰
۲۰ قزوین ۲ ۴ ۵ ۸ ۱۴ ۳۲ ۶۱ ۸۴ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۴۸ ۱۷۷ ۱۸۴
۲۱ لرستان ۱ ۲ ۸ ۲۵ ۴۴ ۶۴ ۷۹ ۹۵ ۱۱۶ ۱۴۶ ۱۵۴
۲۲ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۳ ۱۱ ۳۷ ۶۳ ۷۵ ۱۰۲ ۱۳۴ ۱۴۷ ۱۵۰
۲۳ کردستان ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۳ ۴۱ ۵۲ ۶۱ ۷۹ ۹۸ ۱۱۵ ۱۲۷
۲۴ خراسان جنوبی ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۴۴ ۷۲ ۹۳ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۲۱
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۱ ۳ ۸ ۱۲ ۲۵ ۴۳ ۵۷ ۷۰ ۸۷ ۱۰۳ ۱۰۹
۲۶ قم ۳ ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۰ ۴۹ ۵۹ ۸۱ ۹۱
۲۷ گلستان ۵ ۱۶ ۳۵ ۵۳ ۶۹ ۸۰ ۸۳
۲۸ ایلام ۲ ۶ ۱۶ ۳۲ ۴۹ ۵۶
۲۹ بوشهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۱۵ ۲۱ ۲۷ ۳۰ ۳۴ ۴۳ ۴۵
۳۰ هرمزگان ۲ ۳ ۶ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۸
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۲ ۲
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)