بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۷۸ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۱ ۱۵.۱۸ ۱۷.۷۲ ۲۰.۲۱ ۲۰.۷۸ ۲۱.۰۱ ۲۰.۸۴ ۲۱.۲۹ ۲۲.۶۹
۲ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۳.۸۱ ۱۴.۸۱ ۱۵.۱۹ ۱۷.۸۶ ۱.۷۲ ۲۲.۰۰
۳ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۴۶ ۱۷.۱۸ ۱۳.۹۶ ۱۷.۶۵ ۱۷.۰۳ ۱۵.۴۶ ۱۸.۶۶
۴ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۷ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۳ ۸.۳۳ ۹.۴۵ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۴ ۱۲.۸۷ ۱۴.۸۷ ۱۶.۶۸ ۱۴.۳۷ ۱۵.۲۲ ۱۵.۸۶ ۱۶.۴۵ ۱۷.۸۲
۵ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۴ ۱۰.۷۸ ۱۲.۴۸ ۱۳.۴۱ ۱۵.۵۷ ۱۷.۰۶ ۱۷.۲۳ ۱۷.۶۶ ۱۷.۷۴ ۱۷.۷۸
۶ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۱.۱۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۹۵ ۹.۷۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۷۸ ۱۵.۴۶ ۱۴.۷۶ ۱۳.۸۵ ۱۵.۲۷ ۱۵.۴۳ ۱۶.۴۹ ۱۴.۶۹ ۱۷.۲۲
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۰۷ ۲۱.۸۴ ۱۴.۵۷ ۱۶.۱۳ ۱۲.۶۵ ۱۵.۱۴ ۱۷.۱۳
۸ چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۱ ۹.۹۱ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۵ ۱۴.۲۱ ۱۴.۱۴ ۱۴.۶۷ ۱۵.۵۰ ۱۵.۲۶ ۱۵.۷۰ ۱۶.۳۴ ۱۶.۳۸ ۱۶.۲۳ ۱۶.۸۷ ۱۶.۸۰ ۱۷.۰۱
۹ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۳۱ ۵.۲۰ ۵.۸۹ ۷.۲۰ ۱۰.۷۶ ۱۵.۹۵
۱۰ مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۴ ۸.۵۷ ۹.۹۵ ۱۱.۳۰ ۱۲.۹۱ ۱۳.۹۶ ۱۲.۳۱ ۱۳.۲۱ ۱۲.۷۹ ۱۲.۴۲ ۱۵.۹۰
۱۱ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۱ ۶.۷۵ ۷.۱۹ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۲ ۱۷.۵۱ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۱ ۱۸.۴۴ ۱۹.۲۸ ۱۸.۲۸ ۱۷.۲۱ ۱۶.۶۱ ۱۵.۵۷ ۱۵.۷۷
۱۲ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۶.۵۹ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۶.۶۷ ۸.۶۶ ۱۳.۱۳ ۱۲.۰۷ ۱۵.۷۴
۱۳ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۴ ۴.۶۱ ۴.۹۲ ۶.۲۳ ۶.۸۹ ۷.۲۵ ۹.۰۸ ۱۰.۶۵ ۱۲.۷۱ ۱۱.۹۱ ۱۱.۸۸ ۱۳.۳۹ ۱۳.۸۵ ۱۵.۶۳
۱۴ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۵ ۸.۶۷ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۷ ۱۲.۴۷ ۱۲.۴۳ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۶ ۱۴.۱۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۳۰ ۱۴.۹۲ ۱۴.۹۰ ۱۴.۷۱ ۱۴.۹۰ ۱۵.۵۹
۱۵ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۵ ۵.۹۵ ۷.۳۱ ۹.۰۱ ۱۰.۴۵ ۱۲.۳۸ ۱۲.۸۵ ۱۱.۶۹ ۱۵.۰۵
۱۶ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۹ ۱۲.۲۸ ۱۱.۳۷ ۱۱.۷۹ ۱۲.۰۵ ۱۱.۵۹ ۱۲.۷۳ ۱۴.۹۰
۱۷ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۸.۲۹ ۱۶.۰۴ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۶.۶۷ ۲۴.۸۰ ۱۶.۵۸ ۱۸.۸۱ ۱۶.۲۱ ۱۳.۰۷ ۱۴.۶۷
۱۸ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۰۱ ۶.۳۲ ۸.۶۴ ۸.۶۳ ۹.۴۳ ۱۴.۰۷
۱۹ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۴.۰۸ ۵.۴۳ ۶.۸۸ ۸.۲۹ ۹.۵۵ ۹.۶۲ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۱ ۱۱.۰۸ ۱۱.۸۰ ۱۱.۴۲ ۱۲.۳۲ ۱۲.۵۱ ۱۱.۸۰ ۱۱.۶۸ ۱۲.۱۰ ۱۱.۶۵ ۱۱.۹۵
۲۰ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۸ ۷.۰۷ ۷.۰۹ ۸.۰۹ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۱۷ ۱۰.۱۲ ۱۰.۰۳ ۱۰.۴۳ ۱۱.۰۰ ۱۱.۷۷ ۱۱.۸۰ ۱۱.۳۸ ۱۰.۷۵ ۱۰.۵۰ ۱۱.۸۵
۲۱ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۳ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۸۵ ۷.۳۵ ۸.۳۰ ۹.۰۴ ۸.۰۹ ۹.۰۹ ۸.۵۵ ۱۰.۹۶
۲۲ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۶ ۱۰.۱۲ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۷ ۱۰.۵۲ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۸۷ ۱۴.۳۸ ۱۵.۷۰ ۱۳.۹۸ ۱۲.۹۰ ۱۱.۱۹ ۱۰.۱۸ ۱۰.۸۰
۲۳ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۹۰ ۶.۹۹ ۸.۰۲ ۹.۳۶ ۹.۲۰ ۱۰.۳۰ ۱۰.۵۴
۲۴ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۳۰ ۲۶.۱۹ ۳۲.۴۷ ۷.۲۹ ۷.۳۰ ۸.۴۱ ۹.۳۰ ۱۰.۵۰
۲۵ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۵۴ ۲.۴۰ ۳.۵۴ ۴.۷۴ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۲ ۷.۵۵ ۸.۲۲ ۸.۶۳ ۹.۳۷ ۸.۷۹ ۹.۱۳ ۹.۷۷ ۹.۸۸ ۱۰.۴۹
۲۶ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۷.۲۴ ۴.۷۱ ۸.۰۴ ۳.۰۳ ۱۰.۴۲
۲۷ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۸.۴۸ ۱۰.۳۹ ۷.۷۵ ۹.۳۹ ۸.۷۰ ۱۰.۲۷
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۵ ۶.۲۱ ۶.۵۰ ۶.۹۴ ۷.۵۶ ۷.۷۶ ۸.۲۹ ۹.۱۶ ۸.۷۷ ۸.۹۶ ۹.۲۳ ۹.۲۹ ۱۰.۱۱
۲۸ جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۸ ۵.۱۷ ۵.۶۱ ۶.۰۶ ۶.۲۱ ۶.۵۹ ۶.۵۸ ۷.۵۰ ۷.۸۴ ۸.۷۵ ۸.۴۱ ۸.۵۵ ۸.۰۳ ۱۰.۰۱
۲۹ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۷.۹۲ ۱۰.۸۹ ۱۳.۰۳ ۱۲.۹۲ ۱۰.۷۴ ۹.۸۹
۳۰ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۵۲ ۷.۲۴ ۱۰.۱۸ ۴.۲۹ ۹.۶۳
۳۱ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۴۵ ۸.۸۷ ۹.۱۷ ۹.۲۸ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۲ ۱۱.۶۲ ۱۰.۴۷ ۱۰.۹۵ ۱۱.۱۶ ۱۱.۰۴ ۱۰.۳۳ ۹.۳۹ ۸.۷۷ ۹.۵۹
۳۲ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۰ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۵.۹۹ ۷.۳۱ ۸.۸۸ ۹.۴۶ ۹.۵۳ ۹.۸۰ ۹.۵۶ ۹.۵۳
۳۳ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۲۲ ۹.۱۷ ۷.۸۱ ۸.۹۴ ۹.۲۶ ۸.۵۵ ۹.۲۸
۳۴ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۲ ۸.۳۶ ۷.۷۳ ۶.۲۵ ۷.۵۶ ۷.۸۶ ۸.۱۹ ۹.۲۳
۳۵ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۵ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۹ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۲ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۰ ۹.۰۶ ۹.۵۶ ۹.۱۷ ۹.۲۰ ۹.۰۰ ۸.۷۵ ۸.۹۵
۳۶ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۳۱ ۵.۸۶ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۱ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۲ ۷.۳۷ ۷.۹۴ ۷.۷۶ ۸.۱۲ ۸.۲۶ ۷.۵۴ ۸.۹۳
۳۷ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۴ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۵ ۳.۸۰ ۴.۹۴ ۵.۰۲ ۴.۶۰ ۴.۸۴ ۵.۱۸ ۵.۵۴ ۵.۸۲ ۶.۹۱ ۶.۹۳ ۷.۶۹ ۷.۴۶ ۸.۸۰
۳۸ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۳۷ ۴.۹۷ ۵.۸۳ ۵.۷۴ ۷.۱۶ ۸.۷۳ ۸.۰۰ ۸.۴۰
۳۹ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۳۰ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۲۹ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۰۳ ۸.۶۵ ۷.۴۵ ۶.۲۵ ۷.۹۹ ۶.۷۸ ۸.۲۶
۴۰ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۲ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۱ ۱.۸۹ ۲.۴۴ ۲.۷۷ ۳.۳۵ ۳.۸۸ ۴.۲۱ ۵.۱۶ ۵.۸۷ ۵.۶۱ ۶.۲۳ ۶.۶۳ ۶.۸۷ ۸.۲۰
۴۱ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۱۶ ۹.۶۸ ۹.۲۱ ۸.۶۳ ۸.۷۶ ۷.۲۵ ۶.۷۸ ۸.۱۶
۴۲ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۳۸ ۵.۹۵ ۶.۲۲ ۶.۲۵ ۶.۸۶ ۷.۵۷ ۷.۶۵ ۷.۶۳ ۷.۷۲ ۷.۷۶ ۷.۰۷ ۸.۰۳
۴۳ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۶.۴۵ ۴.۵۵ ۶.۲۵ ۸.۲۴ ۵.۰۰ ۵.۲۶ ۹.۶۲ ۷.۵۵
۴۴ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۹ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۵.۸۹ ۶.۴۹ ۶.۶۳ ۶.۸۳ ۷.۱۰ ۷.۲۸ ۷.۴۱ ۷.۵۹ ۷.۵۸ ۷.۶۱ ۷.۷۲ ۷.۲۰ ۷.۵۳
۴۵ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۳ ۵.۳۳ ۶.۲۵ ۶.۲۳ ۶.۸۴ ۷.۲۹ ۷.۰۰ ۶.۹۴ ۶.۶۵ ۶.۸۵ ۶.۹۰ ۷.۵۱
۴۶ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۳۵ ۶.۹۶ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۲ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۵۸ ۶.۷۹ ۷.۸۸ ۸.۴۶ ۷.۲۰ ۷.۲۵ ۶.۴۵ ۷.۲۷
۴۷ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۶ ۴.۷۳ ۵.۱۸ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۰ ۶.۹۵ ۷.۲۲ ۷.۵۴ ۷.۳۶ ۷.۴۱ ۷.۸۴ ۷.۶۲ ۷.۸۷ ۷.۷۰ ۷.۴۸ ۷.۲۶
۴۸ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۴ ۳.۲۷ ۳.۳۱ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۰ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۰ ۶.۱۵ ۶.۲۹ ۶.۶۴ ۶.۶۷ ۷.۱۰ ۶.۴۳ ۶.۸۶ ۶.۷۵ ۶.۷۶ ۷.۲۱
۴۹ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۶.۴۹ ۷.۶۰ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۹۱ ۱۰.۰۵ ۹.۹۸ ۱۳.۰۲ ۱۰.۱۶ ۱۰.۰۴ ۸.۵۴ ۷.۰۳
۵۰ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۰۵ ۴.۵۲ ۵.۱۷ ۶.۲۵ ۶.۵۴ ۴.۶۹ ۵.۱۶ ۶.۰۰ ۵.۹۸ ۶.۹۲
۵۱ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۲ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۰۹ ۵.۱۵ ۵.۷۲ ۵.۰۶ ۵.۳۴ ۵.۶۳ ۵.۶۷ ۶.۸۲
۵۲ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۵ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۱ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۵ ۶.۴۳ ۶.۴۷ ۷.۱۱ ۶.۸۲ ۶.۸۲ ۷.۳۵ ۷.۱۳ ۶.۷۰
۵۳ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۲۵ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۹۹ ۵.۷۷ ۶.۷۹ ۸.۱۷ ۸.۰۹ ۶.۳۱ ۵.۷۰ ۶.۶۸
۵۴ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۰ ۵.۰۱ ۴.۹۹ ۴.۹۷ ۵.۶۷ ۵.۵۷ ۵.۵۷ ۵.۷۸ ۶.۰۳ ۶.۶۴
۵۵ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۴۰ ۴.۹۹ ۵.۱۶ ۶.۹۶ ۶.۶۵ ۶.۳۸ ۶.۵۳
۵۶ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۱ ۳.۴۷ ۳.۹۰ ۴.۴۴ ۴.۸۰ ۴.۶۵ ۵.۳۹ ۵.۴۰ ۵.۴۲ ۶.۳۲
۵۷ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۴ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۱ ۳.۵۱ ۳.۸۲ ۳.۸۶ ۴.۲۳ ۴.۷۴ ۵.۱۹ ۴.۵۰ ۵.۰۶ ۵.۱۸ ۵.۱۷ ۶.۲۳
۵۸ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۱ ۵.۰۳ ۵.۲۲ ۵.۵۵ ۵.۷۱ ۶.۱۷ ۶.۰۶ ۶.۴۹ ۶.۰۷ ۶.۲۹ ۶.۲۰
۵۹ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۴ ۱.۰۴ ۱.۲۹ ۱.۵۹ ۱.۷۶ ۲.۵۹ ۳.۰۰ ۳.۷۳ ۵.۲۹ ۴.۶۲ ۶.۱۷
۶۰ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۴ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۵ ۵.۸۶ ۵.۸۱ ۶.۳۸ ۵.۶۱ ۵.۶۲ ۶.۰۲ ۶.۱۵ ۶.۱۵
۶۱ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۴ ۴.۳۴ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۳۹ ۴.۷۹ ۵.۰۶ ۶.۱۹ ۶.۷۹ ۷.۰۸ ۶.۶۳ ۶.۸۷ ۶.۶۶ ۶.۶۴ ۶.۳۱ ۵.۸۸ ۶.۰۱
۶۲ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۳ ۵.۲۹ ۵.۴۸ ۵.۶۲ ۵.۷۶ ۵.۹۶ ۵.۸۷ ۶.۰۰ ۶.۰۲ ۵.۸۹ ۵.۹۵
۶۳ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۷ ۳.۸۷ ۳.۹۵ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۸۹ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۷ ۵.۹۳ ۵.۹۸ ۶.۲۰ ۶.۱۰ ۶.۱۵ ۶.۲۶ ۵.۹۶ ۵.۹۴
۶۴ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۷ ۳.۹۶ ۳.۵۲ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۴ ۵.۴۳ ۵.۸۲ ۵.۵۷ ۵.۸۰ ۵.۹۸ ۶.۱۳ ۵.۹۹ ۶.۱۴ ۵.۷۲ ۵.۸۸
۶۵ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۵ ۳.۵۱ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۵ ۴.۴۶ ۴.۹۹ ۵.۶۱ ۵.۵۹ ۵.۷۴ ۶.۲۷ ۵.۷۹ ۵.۹۱ ۶.۲۹ ۶.۰۳ ۵.۸۵
۶۶ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۶ ۶.۰۱ ۶.۱۰ ۶.۲۹ ۵.۹۸ ۶.۳۰ ۶.۲۴ ۶.۳۷ ۶.۲۸ ۶.۰۲ ۵.۷۶
۶۷ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۷۵ ۵.۴۸ ۴.۶۷ ۴.۴۴ ۳.۷۲ ۵.۰۴ ۵.۶۹ ۵.۷۲
۶۸ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۰۷ ۴.۹۷ ۴.۰۱ ۴.۹۷ ۳.۶۲ ۳.۱۹ ۴.۰۳ ۴.۳۵ ۵.۷۱
۶۹ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۷۲ ۴.۳۱ ۴.۹۵ ۴.۷۶ ۴.۱۷ ۶.۴۳ ۵.۴۲ ۵.۶۹
۷۰ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۰ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۵ ۴.۴۵ ۴.۸۶ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۲ ۵.۸۸ ۵.۸۵ ۵.۲۸ ۵.۳۷ ۵.۴۴ ۵.۵۲ ۵.۳۵ ۵.۸۷ ۵.۶۱ ۵.۴۰
۷۱ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۸۹ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۷۹ ۳.۸۱ ۴.۳۰ ۴.۵۱ ۴.۶۱ ۴.۷۲ ۴.۷۵ ۴.۷۵ ۴.۹۷ ۴.۹۷ ۵.۱۵
۷۲ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۳ ۲.۵۳ ۲.۷۰ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۳۹ ۳.۶۷ ۴.۰۴ ۴.۱۸ ۴.۱۷ ۴.۲۴ ۴.۲۶ ۴.۳۷ ۴.۷۶ ۴.۶۹ ۵.۰۷ ۵.۱۸ ۵.۰۴ ۵.۱۵
۷۳ ونزوئلا ۰.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۵۷ ۲.۷۷ ۱.۹۱ ۲.۷۶ ۲.۴۷ ۲.۷۰ ۳.۱۵ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۳.۱۶ ۴.۳۱ ۲.۸۷ ۳.۶۷ ۳.۴۰ ۵.۰۰
۷۴ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۳.۸۳ ۲.۷۸ ۸۰.۰۴ ۴.۹۳ ۳.۹۵ ۴.۹۶
۷۵ صربستان ۱.۹۶ ۱.۶۵ ۵.۴۱ ۴.۷۶ ۴.۸۰ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۶۹ ۴.۹۸ ۵.۷۸ ۶.۴۶ ۵.۶۲ ۵.۸۵ ۵.۲۳ ۵.۸۹ ۴.۹۰
۷۶ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۵۱ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۳.۷۴ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۰۹ ۳.۱۷ ۴.۴۲ ۶.۷۳ ۳.۹۰ ۵.۲۶ ۴.۰۵ ۴.۷۴
۷۷ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۱ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۲ ۲.۶۷ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۵۸ ۳.۸۱ ۴.۳۱ ۴.۷۹ ۴.۳۹ ۴.۴۳ ۵.۱۳ ۴.۶۹ ۴.۵۷ ۵.۰۷ ۴.۶۷ ۴.۷۳
۷۸ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۸۸ ۳.۵۷ ۳.۶۶ ۳.۷۵ ۳.۵۷ ۴.۰۳ ۴.۱۴ ۴.۵۴ ۴.۶۵
۷۹ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۷۷ ۴.۹۳ ۴.۷۲ ۵.۷۱ ۶.۶۵ ۷.۱۰ ۶.۴۸ ۶.۸۲ ۶.۷۵ ۴.۵۲
۸۰ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۶۶ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۲۳ ۵.۲۳ ۴.۴۸ ۴.۹۸ ۴.۷۳ ۴.۳۶
۸۱ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۸ ۳.۲۷ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۷۷ ۲.۶۸ ۳.۴۳ ۴.۱۴ ۳.۸۰ ۳.۹۸ ۳.۹۸ ۳.۷۰ ۴.۲۹ ۳.۵۳ ۴.۳۴
۸۲ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۸۰ ۲.۱۸ ۲.۱۱ ۲.۹۴ ۴.۱۸
۸۳ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۹ ۳.۲۸ ۳.۶۱ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۳.۹۹ ۴.۰۵ ۴.۰۹ ۳.۹۳ ۴.۲۷ ۴.۰۹ ۴.۲۱ ۴.۵۱ ۴.۳۴ ۴.۱۵ ۴.۱۱
۸۴ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۴.۹۹ ۵.۵۹ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۲.۹۲ ۳.۳۷ ۳.۵۲ ۳.۰۸ ۳.۸۴
۸۵ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۴۸ ۱.۴۱ ۲.۶۲ ۴.۲۲ ۳.۲۶ ۳.۴۲ ۳.۷۵
۸۶ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۲.۷۷ ۳.۷۹ ۴.۲۴ ۲.۸۴ ۳.۱۰ ۳.۴۲
۸۷ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۶ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۴۲ ۲.۷۷ ۲.۴۵ ۲.۵۸ ۳.۰۷ ۲.۸۷ ۳.۳۴
۸۸ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۰۶ ۳.۹۷ ۳.۳۹ ۳.۶۹ ۲.۶۵ ۴.۲۳ ۳.۵۳ ۳.۲۰
۸۹ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۰ ۲.۳۲ ۲.۶۶ ۲.۸۵ ۲.۴۸ ۲.۵۴ ۲.۴۹ ۲.۸۳ ۲.۷۷ ۳.۰۸
۹۰ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۱۲ ۳.۹۶ ۳.۶۵ ۳.۴۶ ۴.۳۷ ۳.۰۳
۹۱ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۴.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۱.۶۰ ۱.۸۶ ۲.۹۴
۹۲ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۱.۸۶ ۲.۴۰ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۲.۳۱ ۱.۸۰ ۲.۸۵
۹۳ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۴.۰۹ ۲.۷۸ ۲.۵۶ ۲.۱۲ ۲.۶۸ ۲.۶۱
۹۴ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۷۲ ۰.۷۹ ۱.۲۷ ۲.۱۷ ۲.۶۴ ۲.۶۰
۹۵ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۰۳ ۱.۷۳ ۱.۸۷ ۱.۸۸ ۱.۴۵ ۲.۳۹
۹۶ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۳ ۲.۴۱ ۰.۳۲ ۰.۹۸ ۲.۳۶
۹۷ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۴۶ ۱.۸۸ ۱.۸۱ ۳.۲۵ ۲.۲۵
۹۸ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۵.۰۴ ۴.۲۷ ۲.۱۴ ۱.۸۵ ۲.۰۴
۹۹ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۵۴ ۳.۱۲ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۸۱
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۸ ۰.۸۲ ۰.۵۵ ۱.۷۵
۱۰۱ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۶ ۰.۸۲ ۱.۲۲ ۱.۳۷ ۱.۱۸
۱۰۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۱ ۰.۹۹ ۲.۲۱ ۰.۹۱ ۱.۱۴ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۶۰ ۳.۷۲ ۲.۰۳ ۱.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۴۰ ۱.۱۹ ۱.۴۳ ۱.۰۶ ۱.۱۴
۱۰۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۲۶ ۱.۵۶ ۰.۰۰
۱۰۴ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۲۱.۴۳ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۵ ۳.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۷۸ ۱.۳۸ ۲.۰۴
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)