بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)

۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ ایران ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۷۸ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۱ ۱۵.۱۸ ۱۷.۷۲ ۲۰.۲۱ ۲۰.۷۸ ۲۱.۰۱ ۲۰.۸۴ ۲۱.۲۹ ۲۱.۷۷
۲ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۳.۸۱ ۱۴.۸۱ ۱۵.۱۹ ۱۷.۸۶ ۱.۷۲ ۱۹.۸۶
۳ بلاروس بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۱.۱۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۹۵ ۹.۷۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۷۸ ۱۵.۴۶ ۱۴.۷۶ ۱۳.۸۵ ۱۵.۲۷ ۱۵.۴۳ ۱۶.۴۹ ۱۴.۶۹ ۱۹.۴۹
۴ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۴۶ ۱۷.۱۸ ۱۳.۹۶ ۱۷.۶۵ ۱۷.۰۳ ۱۵.۴۶ ۱۸.۴۵
۵ عربستان عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۴ ۱۰.۷۸ ۱۲.۴۸ ۱۳.۴۱ ۱۵.۵۷ ۱۷.۰۶ ۱۷.۲۳ ۱۷.۶۶ ۱۷.۷۴ ۱۷.۲۵
۶ هند هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۷ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۳ ۸.۳۳ ۹.۴۵ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۴ ۱۲.۸۷ ۱۴.۸۷ ۱۶.۶۸ ۱۴.۳۷ ۱۵.۲۲ ۱۵.۸۶ ۱۶.۴۵ ۱۷.۰۹
۷ چین چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۱ ۹.۹۱ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۵ ۱۴.۲۱ ۱۴.۱۴ ۱۴.۶۷ ۱۵.۵۰ ۱۵.۲۶ ۱۵.۷۰ ۱۶.۳۴ ۱۶.۳۸ ۱۶.۲۳ ۱۶.۸۷ ۱۶.۸۰ ۱۶.۵۷
۸ مولداوی مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۸.۲۹ ۱۶.۰۴ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۶.۶۷ ۲۴.۸۰ ۱۶.۵۸ ۱۸.۸۱ ۱۶.۲۱ ۱۳.۰۷ ۱۶.۲۵
۹ یمن یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۶.۵۹ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۶.۶۷ ۸.۶۶ ۱۳.۱۳ ۱۲.۰۷ ۱۶.۱۸
۱۰ سنگاپور سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۱ ۶.۷۵ ۷.۱۹ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۲ ۱۷.۵۱ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۱ ۱۸.۴۴ ۱۹.۲۸ ۱۸.۲۸ ۱۷.۲۱ ۱۶.۶۱ ۱۵.۵۷ ۱۵.۲۹
۱۱ مصر مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۴ ۴.۶۱ ۴.۹۲ ۶.۲۳ ۶.۸۹ ۷.۲۵ ۹.۰۸ ۱۰.۶۵ ۱۲.۷۱ ۱۱.۹۱ ۱۱.۸۸ ۱۳.۳۹ ۱۳.۸۵ ۱۵.۱۹
۱۲ کره جنوبی کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۵ ۸.۶۷ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۷ ۱۲.۴۷ ۱۲.۴۳ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۶ ۱۴.۱۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۳۰ ۱۴.۹۲ ۱۴.۹۰ ۱۴.۷۱ ۱۴.۹۰ ۱۴.۹۱
۱۳ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۰۷ ۲۱.۸۴ ۱۴.۵۷ ۱۶.۱۳ ۱۲.۶۵ ۱۵.۱۴ ۱۴.۸۶
۱۴ مالزی مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۴ ۸.۵۷ ۹.۹۵ ۱۱.۳۰ ۱۲.۹۱ ۱۳.۹۶ ۱۲.۳۱ ۱۳.۲۱ ۱۲.۷۹ ۱۲.۴۲ ۱۴.۶۶
۱۵ ویتنام ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۹ ۱۲.۲۸ ۱۱.۳۷ ۱۱.۷۹ ۱۲.۰۵ ۱۱.۵۹ ۱۲.۷۳ ۱۴.۳۹
۱۶ کویت کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۳۱ ۵.۲۰ ۵.۸۹ ۷.۲۰ ۱۰.۷۶ ۱۴.۱۲
۱۷ پاکستان پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۵ ۵.۹۵ ۷.۳۱ ۹.۰۱ ۱۰.۴۵ ۱۲.۳۸ ۱۲.۸۵ ۱۱.۶۹ ۱۳.۷۴
۱۸ عمان عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۰۱ ۶.۳۲ ۸.۶۴ ۸.۶۳ ۹.۴۳ ۱۳.۳۶
۱۹ اوکراین اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۶ ۱۰.۱۲ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۷ ۱۰.۵۲ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۸۷ ۱۴.۳۸ ۱۵.۷۰ ۱۳.۹۸ ۱۲.۹۰ ۱۱.۱۹ ۱۰.۱۸ ۱۱.۸۵
۲۰ تایوان تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۴.۰۸ ۵.۴۳ ۶.۸۸ ۸.۲۹ ۹.۵۵ ۹.۶۲ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۱ ۱۱.۰۸ ۱۱.۸۰ ۱۱.۴۲ ۱۲.۳۲ ۱۲.۵۱ ۱۱.۸۰ ۱۱.۶۸ ۱۲.۱۰ ۱۱.۶۵ ۱۱.۴۶
۲۱ تاجیکستان تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۷.۲۴ ۴.۷۱ ۸.۰۴ ۳.۰۳ ۱۱.۲۴
۲۲ روسیه روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۸ ۷.۰۷ ۷.۰۹ ۸.۰۹ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۱۷ ۱۰.۱۲ ۱۰.۰۳ ۱۰.۴۳ ۱۱.۰۰ ۱۱.۷۷ ۱۱.۸۰ ۱۱.۳۸ ۱۰.۷۵ ۱۰.۵۰ ۱۰.۹۵
۲۳ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۳۰ ۲۶.۱۹ ۳۲.۴۷ ۷.۲۹ ۷.۳۰ ۸.۴۱ ۹.۳۰ ۱۰.۴۰
۲۴ الجزایر الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۳ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۸۵ ۷.۳۵ ۸.۳۰ ۹.۰۴ ۸.۰۹ ۹.۰۹ ۸.۵۵ ۱۰.۲۰
۲۵ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۷.۹۲ ۱۰.۸۹ ۱۳.۰۳ ۱۲.۹۲ ۱۰.۷۴ ۹.۷۹
۲۶ تایلند تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۵۴ ۲.۴۰ ۳.۵۴ ۴.۷۴ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۲ ۷.۵۵ ۸.۲۲ ۸.۶۳ ۹.۳۷ ۸.۷۹ ۹.۱۳ ۹.۷۷ ۹.۸۸ ۹.۷۰
۲۷ رومانی رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۴۵ ۸.۸۷ ۹.۱۷ ۹.۲۸ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۲ ۱۱.۶۲ ۱۰.۴۷ ۱۰.۹۵ ۱۱.۱۶ ۱۱.۰۴ ۱۰.۳۳ ۹.۳۹ ۸.۷۷ ۹.۷۰
۲۸ آذربایجان آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۹۰ ۶.۹۹ ۸.۰۲ ۹.۳۶ ۹.۲۰ ۱۰.۳۰ ۹.۵۸
کل جهان کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۵ ۶.۲۱ ۶.۵۰ ۶.۹۴ ۷.۵۶ ۷.۷۶ ۸.۲۹ ۹.۱۶ ۸.۷۷ ۸.۹۶ ۹.۲۳ ۹.۲۹ ۹.۵۸
۲۹ جمهوری چک جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۸ ۵.۱۷ ۵.۶۱ ۶.۰۶ ۶.۲۱ ۶.۵۹ ۶.۵۸ ۷.۵۰ ۷.۸۴ ۸.۷۵ ۸.۴۱ ۸.۵۵ ۸.۰۳ ۹.۳۹
۳۰ مراکش مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۲ ۸.۳۶ ۷.۷۳ ۶.۲۵ ۷.۵۶ ۷.۸۶ ۸.۱۹ ۹.۳۳
۳۱ قزاقستان قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۲۲ ۹.۱۷ ۷.۸۱ ۸.۹۴ ۹.۲۶ ۸.۵۵ ۹.۰۸
۳۲ ازبکستان ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۸.۴۸ ۱۰.۳۹ ۷.۷۵ ۹.۳۹ ۸.۷۰ ۸.۹۷
۳۳ تونس تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۰ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۵.۹۹ ۷.۳۱ ۸.۸۸ ۹.۴۶ ۹.۵۳ ۹.۸۰ ۹.۵۶ ۸.۹۵
۳۴ ژاپن ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۵ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۹ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۲ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۰ ۹.۰۶ ۹.۵۶ ۹.۱۷ ۹.۲۰ ۹.۰۰ ۸.۷۵ ۸.۸۳
۳۵ بنگلادش بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۳۷ ۴.۹۷ ۵.۸۳ ۵.۷۴ ۷.۱۶ ۸.۷۳ ۸.۰۰ ۸.۷۶
۳۶ لهستان لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۳۱ ۵.۸۶ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۱ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۲ ۷.۳۷ ۷.۹۴ ۷.۷۶ ۸.۱۲ ۸.۲۶ ۷.۵۴ ۸.۴۱
۳۷ مکزیک مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۴ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۵ ۳.۸۰ ۴.۹۴ ۵.۰۲ ۴.۶۰ ۴.۸۴ ۵.۱۸ ۵.۵۴ ۵.۸۲ ۶.۹۱ ۶.۹۳ ۷.۶۹ ۷.۴۶ ۸.۲۷
۳۸ سوریه سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۵۲ ۷.۲۴ ۱۰.۱۸ ۴.۲۹ ۸.۲۶
۳۹ اسلوانی اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۳۸ ۵.۹۵ ۶.۲۲ ۶.۲۵ ۶.۸۶ ۷.۵۷ ۷.۶۵ ۷.۶۳ ۷.۷۲ ۷.۷۶ ۷.۰۷ ۸.۰۸
۴۰ ترکیه ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۲ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۱ ۱.۸۹ ۲.۴۴ ۲.۷۷ ۳.۳۵ ۳.۸۸ ۴.۲۱ ۵.۱۶ ۵.۸۷ ۵.۶۱ ۶.۲۳ ۶.۶۳ ۶.۸۷ ۷.۹۱
۴۱ لتونی لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۶.۴۹ ۷.۶۰ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۹۱ ۱۰.۰۵ ۹.۹۸ ۱۳.۰۲ ۱۰.۱۶ ۱۰.۰۴ ۸.۵۴ ۷.۵۴
۴۲ اسلواکی اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۳۰ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۲۹ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۰۳ ۸.۶۵ ۷.۴۵ ۶.۲۵ ۷.۹۹ ۶.۷۸ ۷.۵۱
۴۳ فرانسه فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۹ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۵.۸۹ ۶.۴۹ ۶.۶۳ ۶.۸۳ ۷.۱۰ ۷.۲۸ ۷.۴۱ ۷.۵۹ ۷.۵۸ ۷.۶۱ ۷.۷۲ ۷.۲۰ ۷.۴۲
۴۴ آلمان آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۶ ۴.۷۳ ۵.۱۸ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۰ ۶.۹۵ ۷.۲۲ ۷.۵۴ ۷.۳۶ ۷.۴۱ ۷.۸۴ ۷.۶۲ ۷.۸۷ ۷.۷۰ ۷.۴۸ ۷.۳۶
۴۵ بلغارستان بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۱۶ ۹.۶۸ ۹.۲۱ ۸.۶۳ ۸.۷۶ ۷.۲۵ ۶.۷۸ ۷.۳۱
۴۶ پرتغال پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۳ ۵.۳۳ ۶.۲۵ ۶.۲۳ ۶.۸۴ ۷.۲۹ ۷.۰۰ ۶.۹۴ ۶.۶۵ ۶.۸۵ ۶.۹۰ ۷.۲۸
۴۷ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۴۰ ۴.۹۹ ۵.۱۶ ۶.۹۶ ۶.۶۵ ۶.۳۸ ۶.۹۰
۴۸ لیتوانی لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۳۵ ۶.۹۶ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۲ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۵۸ ۶.۷۹ ۷.۸۸ ۸.۴۶ ۷.۲۰ ۷.۲۵ ۶.۴۵ ۶.۷۵
۴۹ اسپانیا اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۴ ۳.۲۷ ۳.۳۱ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۰ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۰ ۶.۱۵ ۶.۲۹ ۶.۶۴ ۶.۶۷ ۷.۱۰ ۶.۴۳ ۶.۸۶ ۶.۷۵ ۶.۷۶ ۶.۷۰
۵۰ فنلاند فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۵ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۱ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۵ ۶.۴۳ ۶.۴۷ ۷.۱۱ ۶.۸۲ ۶.۸۲ ۷.۳۵ ۷.۱۳ ۶.۵۰
۵۱ اندونزی اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۰۵ ۴.۵۲ ۵.۱۷ ۶.۲۵ ۶.۵۴ ۴.۶۹ ۵.۱۶ ۶.۰۰ ۵.۹۸ ۶.۳۶
۵۲ استرالیا استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۰ ۵.۰۱ ۴.۹۹ ۴.۹۷ ۵.۶۷ ۵.۵۷ ۵.۵۷ ۵.۷۸ ۶.۰۳ ۶.۳۶
۵۳ نیجریه نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۴ ۱.۰۴ ۱.۲۹ ۱.۵۹ ۱.۷۶ ۲.۵۹ ۳.۰۰ ۳.۷۳ ۵.۲۹ ۴.۶۲ ۶.۲۶
۵۴ آرژانتین آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۲ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۰۹ ۵.۱۵ ۵.۷۲ ۵.۰۶ ۵.۳۴ ۵.۶۳ ۵.۶۷ ۶.۱۸
۵۵ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۱ ۳.۴۷ ۳.۹۰ ۴.۴۴ ۴.۸۰ ۴.۶۵ ۵.۳۹ ۵.۴۰ ۵.۴۲ ۶.۱۱
۵۶ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۶.۴۵ ۴.۵۵ ۶.۲۵ ۸.۲۴ ۵.۰۰ ۵.۲۶ ۹.۶۲ ۶.۱۰
۵۷ یونان یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۱ ۵.۰۳ ۵.۲۲ ۵.۵۵ ۵.۷۱ ۶.۱۷ ۶.۰۶ ۶.۴۹ ۶.۰۷ ۶.۲۹ ۶.۰۷
۵۸ ایتالیا ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۷ ۳.۸۷ ۳.۹۵ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۸۹ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۷ ۵.۹۳ ۵.۹۸ ۶.۲۰ ۶.۱۰ ۶.۱۵ ۶.۲۶ ۵.۹۶ ۵.۸۷
۵۹ بلژیک بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۷ ۳.۹۶ ۳.۵۲ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۴ ۵.۴۳ ۵.۸۲ ۵.۵۷ ۵.۸۰ ۵.۹۸ ۶.۱۳ ۵.۹۹ ۶.۱۴ ۵.۷۲ ۵.۸۲
۶۰ ارمنستان ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۲۵ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۹۹ ۵.۷۷ ۶.۷۹ ۸.۱۷ ۸.۰۹ ۶.۳۱ ۵.۷۰ ۵.۸۰
۶۱ برزیل برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۴ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۱ ۳.۵۱ ۳.۸۲ ۳.۸۶ ۴.۲۳ ۴.۷۴ ۵.۱۹ ۴.۵۰ ۵.۰۶ ۵.۱۸ ۵.۱۷ ۵.۷۹
۶۲ مجارستان مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۴ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۵ ۵.۸۶ ۵.۸۱ ۶.۳۸ ۵.۶۱ ۵.۶۲ ۶.۰۲ ۶.۱۵ ۵.۷۵
۶۳ سوئیس سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۶ ۶.۰۱ ۶.۱۰ ۶.۲۹ ۵.۹۸ ۶.۳۰ ۶.۲۴ ۶.۳۷ ۶.۲۸ ۶.۰۲ ۵.۷۳
۶۴ اتریش اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۰ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۵ ۴.۴۵ ۴.۸۶ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۲ ۵.۸۸ ۵.۸۵ ۵.۲۸ ۵.۳۷ ۵.۴۴ ۵.۵۲ ۵.۳۵ ۵.۸۷ ۵.۶۱ ۵.۶۸
۶۵ ایالات متحده ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۳ ۵.۲۹ ۵.۴۸ ۵.۶۲ ۵.۷۶ ۵.۹۶ ۵.۸۷ ۶.۰۰ ۶.۰۲ ۵.۸۹ ۵.۶۳
۶۶ سوئد سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۵ ۳.۵۱ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۵ ۴.۴۶ ۴.۹۹ ۵.۶۱ ۵.۵۹ ۵.۷۴ ۶.۲۷ ۵.۷۹ ۵.۹۱ ۶.۲۹ ۶.۰۳ ۵.۵۷
۶۷ ایرلند ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۴ ۴.۳۴ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۳۹ ۴.۷۹ ۵.۰۶ ۶.۱۹ ۶.۷۹ ۷.۰۸ ۶.۶۳ ۶.۸۷ ۶.۶۶ ۶.۶۴ ۶.۳۱ ۵.۸۸ ۵.۴۹
۶۸ اردن اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۶۶ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۲۳ ۵.۲۳ ۴.۴۸ ۴.۹۸ ۴.۷۳ ۵.۳۶
۶۹ سریلانکا سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۷۲ ۴.۳۱ ۴.۹۵ ۴.۷۶ ۴.۱۷ ۶.۴۳ ۵.۴۲ ۵.۳۶
۷۰ صربستان صربستان ۱.۹۶ ۱.۶۵ ۵.۴۱ ۴.۷۶ ۴.۸۰ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۶۹ ۴.۹۸ ۵.۷۸ ۶.۴۶ ۵.۶۲ ۵.۸۵ ۵.۲۳ ۵.۸۹ ۵.۳۲
۷۱ گرجستان گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۵۱ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۳.۷۴ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۰۹ ۳.۱۷ ۴.۴۲ ۶.۷۳ ۳.۹۰ ۵.۲۶ ۴.۰۵ ۵.۱۷
۷۲ کلمبیا کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۰۷ ۴.۹۷ ۴.۰۱ ۴.۹۷ ۳.۶۲ ۳.۱۹ ۴.۰۳ ۴.۳۵ ۵.۰۴
۷۳ کانادا کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۸۹ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۷۹ ۳.۸۱ ۴.۳۰ ۴.۵۱ ۴.۶۱ ۴.۷۲ ۴.۷۵ ۴.۷۵ ۴.۹۷ ۴.۹۷ ۴.۹۲
۷۴ استونی استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۷۷ ۴.۹۳ ۴.۷۲ ۵.۷۱ ۶.۶۵ ۷.۱۰ ۶.۴۸ ۶.۸۲ ۶.۷۵ ۴.۸۵
۷۵ انگلستان انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۳ ۲.۵۳ ۲.۷۰ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۳۹ ۳.۶۷ ۴.۰۴ ۴.۱۸ ۴.۱۷ ۴.۲۴ ۴.۲۶ ۴.۳۷ ۴.۷۶ ۴.۶۹ ۵.۰۷ ۵.۱۸ ۵.۰۴ ۴.۸۲
۷۶ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۵۷ ۲.۷۷ ۱.۹۱ ۲.۷۶ ۲.۴۷ ۲.۷۰ ۳.۱۵ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۳.۱۶ ۴.۳۱ ۲.۸۷ ۳.۶۷ ۳.۴۰ ۴.۷۹
۷۷ دانمارک دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۱ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۲ ۲.۶۷ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۵۸ ۳.۸۱ ۴.۳۱ ۴.۷۹ ۴.۳۹ ۴.۴۳ ۵.۱۳ ۴.۶۹ ۴.۵۷ ۵.۰۷ ۴.۶۷ ۴.۵۶
۷۸ شیلی شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۸۸ ۳.۵۷ ۳.۶۶ ۳.۷۵ ۳.۵۷ ۴.۰۳ ۴.۱۴ ۴.۵۴ ۴.۴۰
۷۹ لبنان لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۲.۷۷ ۳.۷۹ ۴.۲۴ ۲.۸۴ ۳.۱۰ ۴.۳۷
۸۰ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۳.۸۳ ۲.۷۸ ۸۰.۰۴ ۴.۹۳ ۳.۹۵ ۴.۲۸
۸۱ کرواسی کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۸ ۳.۲۷ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۷۷ ۲.۶۸ ۳.۴۳ ۴.۱۴ ۳.۸۰ ۳.۹۸ ۳.۹۸ ۳.۷۰ ۴.۲۹ ۳.۵۳ ۴.۲۶
۸۲ هلند هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۹ ۳.۲۸ ۳.۶۱ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۳.۹۹ ۴.۰۵ ۴.۰۹ ۳.۹۳ ۴.۲۷ ۴.۰۹ ۴.۲۱ ۴.۵۱ ۴.۳۴ ۴.۱۵ ۴.۰۵
۸۳ قبرس قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۷۵ ۵.۴۸ ۴.۶۷ ۴.۴۴ ۳.۷۲ ۵.۰۴ ۵.۶۹ ۳.۷۸
۸۴ اروگوئه اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۰۶ ۳.۹۷ ۳.۳۹ ۳.۶۹ ۲.۶۵ ۴.۲۳ ۳.۵۳ ۳.۶۶
۸۵ کامرون کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۴۸ ۱.۴۱ ۲.۶۲ ۴.۲۲ ۳.۲۶ ۳.۴۲ ۳.۶۴
۸۶ کوبا کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۴.۹۹ ۵.۵۹ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۲.۹۲ ۳.۳۷ ۳.۵۲ ۳.۰۸ ۳.۶۲
۸۷ ایسلند ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۱۲ ۳.۹۶ ۳.۶۵ ۳.۴۶ ۴.۳۷ ۳.۱۰
۸۸ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۸۰ ۲.۱۸ ۲.۱۱ ۲.۹۴ ۳.۰۵
۸۹ اکوادور اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۴.۰۹ ۲.۷۸ ۲.۵۶ ۲.۱۲ ۲.۶۸ ۳.۰۳
۹۰ نیوزلند نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۶ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۴۲ ۲.۷۷ ۲.۴۵ ۲.۵۸ ۳.۰۷ ۲.۸۷ ۳.۰۰
۹۱ نروژ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۰ ۲.۳۲ ۲.۶۶ ۲.۸۵ ۲.۴۸ ۲.۵۴ ۲.۴۹ ۲.۸۳ ۲.۷۷ ۲.۹۳
۹۲ نپال نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۴.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۱.۶۰ ۱.۸۶ ۲.۷۹
۹۳ پرو پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۰۳ ۱.۷۳ ۱.۸۷ ۱.۸۸ ۱.۴۵ ۲.۷۱
۹۴ سنگال سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۴۶ ۱.۸۸ ۱.۸۱ ۳.۲۵ ۲.۳۵
۹۵ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۳ ۲.۴۱ ۰.۳۲ ۰.۹۸ ۲.۲۷
۹۶ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۱.۸۶ ۲.۴۰ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۲.۳۱ ۱.۸۰ ۲.۰۰
۹۷ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۷۲ ۰.۷۹ ۱.۲۷ ۲.۱۷ ۲.۶۴ ۱.۹۷
۹۸ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۲۶ ۱.۵۶ ۱.۸۰
۹۹ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۵.۰۴ ۴.۲۷ ۲.۱۴ ۱.۸۵ ۱.۷۲
۱۰۰ زیمبابوه زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۷۸ ۱.۳۸ ۲.۰۴ ۱.۵۳
۱۰۱ کنیا کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۶ ۰.۸۲ ۱.۲۲ ۱.۳۷ ۱.۳۸
۱۰۲ بولیوی بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۵۴ ۳.۱۲ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۵
۱۰۳ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۱ ۰.۹۹ ۲.۲۱ ۰.۹۱ ۱.۱۴ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۶۰ ۳.۷۲ ۲.۰۳ ۱.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۴۰ ۱.۱۹ ۱.۴۳ ۱.۰۶ ۱.۲۲
۱۰۴ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۸ ۰.۸۲ ۰.۵۵ ۰.۵۷
۱۰۵ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۲۱.۴۳ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰
۱۰۶ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۵ ۳.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)