بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۱۹ ۱.۵۸ ۲.۲۳ ۲.۸۷ ۳.۵۹ ۴.۰۶ ۵.۱۸ ۵.۳۵ ۵.۵۸
۲ کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۳.۰۰ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۷ ۴.۲۹ ۴.۵۶ ۴.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۰۵ ۴.۷۰
۳ اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۷۹ ۳.۳۲ ۳.۵۵ ۳.۸۲ ۴.۳۸ ۴.۸۷ ۴.۶۰ ۴.۷۹ ۴.۸۰ ۴.۶۰
۴ سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۵ ۴.۷۹ ۴.۹۸ ۵.۱۲ ۴.۸۴ ۴.۵۴
۵ فنلاند ۱.۶۵ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۵ ۳.۱۶ ۳.۲۹ ۳.۸۶ ۴.۰۰ ۴.۰۵ ۴.۲۲
۶ تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۵ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۴۹ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۳.۱۶ ۳.۶۳ ۳.۷۹
۷ سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۱ ۲.۲۴ ۲.۴۸ ۲.۷۹ ۲.۹۳ ۳.۱۳ ۳.۴۴ ۳.۳۷ ۳.۵۲ ۳.۷۴
۸ سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۸۹ ۳.۱۲ ۳.۲۰ ۳.۳۷ ۳.۲۴ ۳.۴۰ ۳.۵۴ ۳.۷۸ ۳.۷۴
۹ قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۷۴ ۲.۴۶ ۲.۰۸ ۲.۳۲ ۲.۲۸ ۳.۷۲
۱۰ دانمارک ۱.۲۹ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۵۸ ۳.۱۲ ۳.۱۱ ۳.۱۵ ۳.۵۴
۱۱ استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۲۹ ۲.۲۱ ۲.۰۹ ۲.۷۷ ۳.۳۰ ۳.۵۲ ۳.۵۲ ۳.۴۶
۱۲ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۶ ۲.۲۷ ۲.۳۶ ۲.۵۷ ۲.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۲۹ ۳.۴۱
۱۳ پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۷ ۲.۸۴ ۳.۱۹ ۳.۰۴ ۳.۳۴ ۳.۳۱ ۳.۳۶
۱۴ جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۴ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۷۴ ۱.۹۴ ۲.۰۷ ۲.۱۹ ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۳.۱۶ ۳.۱۲ ۳.۱۵
۱۵ مولداوی ۳.۲۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۱ ۳.۴۷ ۳.۴۰ ۴.۱۷ ۲.۹۲
۱۶ صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۳ ۲.۹۶ ۳.۰۰ ۳.۳۳ ۳.۱۰ ۳.۳۱ ۲.۹۱
۱۷ اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۵۹ ۱.۷۹ ۲.۰۹ ۲.۸۱ ۲.۷۱ ۲.۶۳
۱۸ بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۱.۹۹ ۲.۰۷ ۲.۲۷ ۲.۲۰ ۲.۳۶ ۲.۴۲ ۲.۶۲ ۲.۵۴ ۲.۵۹
۱۹ اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۳۰ ۱.۴۰ ۱.۶۲ ۱.۸۲ ۲.۰۳ ۲.۲۹ ۲.۳۸ ۲.۴۹ ۲.۵۲ ۲.۶۷ ۲.۵۷
۲۰ چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۴ ۲.۰۴ ۲.۲۴ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۵
۲۱ ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۷۶ ۲.۷۳ ۲.۶۸ ۲.۳۵
۲۲ لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۳ ۱.۸۰ ۱.۹۷ ۲.۲۴ ۲.۴۰ ۲.۳۴
۲۳ یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۴ ۱.۵۸ ۱.۸۰ ۲.۰۳ ۲.۰۳ ۲.۱۴ ۲.۳۲ ۲.۵۵ ۲.۳۰
۲۴ ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۰۸ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۳۱ ۱.۸۶ ۲.۰۵ ۲.۸۷ ۳.۰۲ ۲.۱۹
۲۵ اتریش ۱.۳۴ ۱.۳۷ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۸۴ ۲.۰۲ ۲.۰۴ ۲.۱۷
۲۶ اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۰ ۱.۹۱ ۱.۷۶ ۱.۵۶ ۲.۱۶
۲۷ آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۷ ۱.۹۴ ۲.۰۰ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۲.۰۵ ۲.۰۸ ۲.۱۷ ۲.۱۲
۲۸ مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۵ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۶۹ ۱.۹۲ ۲.۱۴ ۲.۲۴ ۲.۱۱
۲۹ کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۳ ۲.۰۵ ۲.۰۹ ۲.۱۱
۳۰ فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۵ ۱.۹۶ ۱.۹۶ ۲.۰۵ ۲.۱۱ ۲.۱۰
۳۱ لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۵ ۱.۷۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۰۴ ۲.۰۷
۳۲ انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۴۴ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۲ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۷۸ ۱.۹۸ ۲.۰۱
۳۳ ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۲.۰۱ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۰ ۲.۸۳ ۲.۷۵ ۲.۱۳ ۲.۲۴ ۱.۹۸
۳۴ هلند ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۲ ۱.۶۴ ۱.۶۷ ۱.۷۰ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۹۵ ۲.۱۰ ۱.۹۶
۳۵ کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۱.۰۷ ۱.۴۴ ۱.۶۷ ۱.۴۵ ۱.۴۴ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۹۱
۳۶ لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۳۶ ۱.۳۴ ۲.۲۹ ۱.۹۴ ۱.۸۹
۳۷ ایتالیا ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۷ ۱.۲۲ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۵۰ ۱.۶۲ ۱.۶۹ ۱.۸۲ ۱.۸۷ ۱.۸۷
۳۸ رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۷ ۱.۹۱ ۲.۱۹ ۱.۹۹ ۲.۲۸ ۱.۹۸ ۲.۳۴ ۲.۰۶ ۱.۷۶
۳۹ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۲۸ ۱.۴۳ ۱.۴۲ ۱.۴۹ ۱.۷۴
۴۰ بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۵۹ ۱.۸۶ ۱.۶۱ ۱.۶۶ ۱.۷۳ ۱.۷۰
۴۱ مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۷۰
۴۲ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۶ ۱.۵۷ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۱.۵۵ ۱.۶۱ ۱.۶۶
۴۳ عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۲ ۰.۸۰ ۱.۱۰ ۱.۴۵ ۱.۵۷ ۱.۶۶
۴۴ پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۱.۰۰ ۱.۳۱ ۱.۶۱
۴۵ اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۵ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۵۴
۴۶ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶
۴۷ هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۲۹ ۱.۳۶ ۱.۴۲ ۱.۴۲
۴۸ ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۱ ۱.۴۵ ۱.۴۲ ۱.۴۵ ۱.۳۹
۴۹ بلاروس ۱.۲۰ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۱.۰۸ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۱.۱۶ ۱.۲۷ ۱.۳۸
۵۰ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۴۳ ۱.۳۷
۵۱ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۱ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۶ ۰.۸۸ ۱.۰۵ ۱.۱۶ ۱.۳۵
۵۲ ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۳ ۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۳۳ ۱.۳۱
کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۰ ۱.۰۳ ۱.۱۰ ۱.۱۶ ۱.۲۴ ۱.۲۷ ۱.۲۸
۵۳ آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۵۷ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱.۱۶ ۱.۱۷
۵۴ ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۸۰ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۱.۱۷ ۱.۰۵
۵۵ شیلی ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۹ ۰.۶۰ ۰.۶۸ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۰.۹۵
۵۶ قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۵ ۰.۶۸ ۰.۹۹ ۰.۹۵
۵۷ برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۸۷ ۰.۹۳
۵۸ لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۱.۰۱ ۱.۲۷ ۰.۸۵
۵۹ مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۰.۸۴
۶۰ ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۷۹ ۰.۸۲
۶۱ اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۶۲ ۰.۴۸ ۰.۷۸
۶۲ تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۴ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۸
۶۳ آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۰
۶۴ الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۶
۶۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۴۸ ۰.۶۴
۶۶ بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۸ ۰.۶۱ ۰.۵۵ ۴.۲۹ ۰.۶۱
۶۷ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۵۹
۶۸ گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۲ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۷۶ ۰.۴۶ ۰.۵۸
۶۹ آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۴۹ ۰.۵۴
۷۰ عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۳۲ ۰.۴۶ ۰.۴۷
۷۱ کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۴۴
۷۲ کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۹ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴
۷۳ امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۴۲
۷۴ بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۸
۷۵ قزاقستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۶
۷۶ جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۳۵
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۳۳ ۰.۳۵
۷۸ تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۶۲ ۰.۱۵ ۰.۳۲
۷۹ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۲۸ ۰.۳۰
۸۰ کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۳۰
۸۱ سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۱۸ ۰.۲۹
۸۲ کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۰ ۰.۲۶
۸۳ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵ ۰.۲۶
۸۴ نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۲۳
۸۵ نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۲
۸۶ ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۱۵ ۰.۱۸
۸۷ قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۱۷
۸۸ کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۷
۸۹ فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱.۶۴ ۰.۱۰
۹۰ اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۱۰
۹۱ پاناما ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۱۹ ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۰.۰۸
۹۲ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸
۹۳ بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۰۵
۹۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۵
۹۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴
۹۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۳
۹۷ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰ ۰.۰۳
۹۸ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۰
۹۹ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۰ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۱۰۱ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۴
۱۰۲ ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۵.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۱۰۳ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۵
۱۰۴ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۵ کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۵
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)