بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۲۰ ۱.۵۸ ۲.۲۳ ۲.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۰۷ ۵.۱۳ ۵.۳۰ ۵.۵۸
۲ کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۳.۰۰ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۸ ۴.۳۰ ۴.۵۹ ۴.۸۴ ۵.۰۸ ۵.۰۶ ۴.۷۰
۳ اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۸۱ ۳.۳۲ ۳.۵۷ ۳.۸۶ ۴.۳۵ ۴.۸۷ ۴.۶۲ ۴.۸۲ ۴.۷۱ ۴.۶۰
۴ سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۵.۱۸ ۴.۸۷ ۴.۵۴
۵ فنلاند ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۶ ۳.۱۷ ۳.۳۴ ۳.۸۶ ۴.۰۰ ۴.۰۷ ۴.۲۲
۶ تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۷ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۱ ۲.۲۸ ۳.۲۲ ۳.۶۹ ۳.۷۹
۷ سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۲ ۲.۲۴ ۲.۴۹ ۲.۷۹ ۲.۹۵ ۳.۱۵ ۳.۴۷ ۳.۳۸ ۳.۵۴ ۳.۷۴
۸ سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۹۰ ۳.۱۴ ۳.۲۰ ۳.۳۹ ۳.۲۸ ۳.۴۲ ۳.۵۵ ۳.۸۱ ۳.۷۴
۹ قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۸۲ ۲.۵۰ ۲.۰۸ ۲.۳۲ ۲.۳۱ ۳.۷۲
۱۰ دانمارک ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۹ ۳.۱۳ ۳.۱۹ ۳.۱۴ ۳.۵۴
۱۱ استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۳۳ ۲.۲۴ ۲.۱۲ ۲.۷۹ ۳.۳۳ ۳.۵۲ ۳.۵۷ ۳.۴۶
۱۲ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۷ ۲.۱۷ ۲.۳۷ ۲.۵۸ ۲.۸۳ ۳.۲۳ ۳.۳۰ ۳.۴۱
۱۳ پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۸ ۲.۸۵ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۳۷ ۳.۳۰ ۳.۳۶
۱۴ جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۵۳ ۱.۷۵ ۱.۹۴ ۲.۰۷ ۲.۲۰ ۲.۵۱ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۱۵ ۳.۱۵
۱۵ مولداوی ۳.۲۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۷ ۳.۴۷ ۳.۴۰ ۴.۲۸ ۲.۹۲
۱۶ صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۴ ۲.۹۸ ۳.۰۳ ۳.۳۲ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۹۱
۱۷ اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۶۰ ۱.۸۱ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۶۲ ۲.۶۳
۱۸ بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۲.۰۰ ۲.۰۸ ۲.۲۷ ۲.۲۱ ۲.۳۸ ۲.۴۳ ۲.۶۳ ۲.۵۴ ۲.۵۹
۱۹ اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۶۳ ۱.۸۳ ۲.۰۴ ۲.۳۰ ۲.۳۹ ۲.۵۰ ۲.۵۴ ۲.۶۸ ۲.۵۷
۲۰ چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۲.۰۵ ۲.۲۵ ۲.۶۲ ۲.۴۲ ۲.۵۵
۲۱ ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۸۳ ۲.۷۹ ۲.۷۹ ۲.۳۵
۲۲ لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۸۲ ۱.۹۹ ۲.۲۵ ۲.۴۱ ۲.۳۴
۲۳ یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۸۱ ۲.۰۳ ۲.۰۵ ۲.۱۵ ۲.۳۵ ۲.۵۶ ۲.۳۰
۲۴ ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۱۴ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۳۱ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۲.۸۷ ۳.۰۲ ۲.۱۹
۲۵ اتریش ۱.۳۴ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۴ ۱.۸۰ ۱.۸۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷
۲۶ اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۱.۹۱ ۱.۷۳ ۱.۵۶ ۲.۱۶
۲۷ آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۰ ۲.۰۲ ۲.۰۷ ۲.۱۰ ۲.۱۸ ۲.۱۲
۲۸ مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۵ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۷۱ ۱.۹۳ ۲.۱۳ ۲.۲۶ ۲.۱۱
۲۹ کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۸۰ ۱.۸۳ ۱.۸۴ ۲.۰۶ ۲.۱۰ ۲.۱۱
۳۰ فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۱.۹۸ ۱.۹۷ ۲.۰۶ ۲.۱۳ ۲.۱۰
۳۱ لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۶ ۱.۷۳ ۲.۰۷ ۲.۴۴ ۲.۰۶ ۲.۰۷
۳۲ انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۲۰ ۱.۳۱ ۱.۴۴ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۳ ۱.۶۰ ۱.۶۷ ۱.۷۹ ۱.۹۹ ۲.۰۱
۳۳ ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۲.۰۲ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۱ ۲.۸۵ ۲.۷۸ ۲.۱۴ ۲.۲۵ ۱.۹۸
۳۴ هلند ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۳ ۱.۶۴ ۱.۶۸ ۱.۷۱ ۱.۸۷ ۱.۷۹ ۱.۹۷ ۲.۱۱ ۱.۹۶
۳۵ کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۳ ۱.۰۷ ۱.۴۶ ۱.۶۹ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۶۰ ۱.۶۴ ۱.۹۱
۳۶ لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۳۸ ۱.۳۶ ۲.۳۱ ۲.۰۰ ۱.۸۹
۳۷ ایتالیا ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۱.۲۲ ۱.۳۰ ۱.۴۱ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۸۳ ۱.۸۸ ۱.۸۷
۳۸ رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۱.۹۲ ۲.۱۹ ۲.۰۱ ۲.۳۱ ۱.۹۸ ۲.۳۶ ۲.۰۶ ۱.۷۶
۳۹ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۱.۴۴ ۱.۴۷ ۱.۷۴
۴۰ مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۴۰ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۱.۵۴ ۱.۷۰
۴۱ بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۶۰ ۱.۸۷ ۱.۶۲ ۱.۶۹ ۱.۷۵ ۱.۷۰
۴۲ عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۸۰ ۱.۱۰ ۱.۴۵ ۱.۵۷ ۱.۶۶
۴۳ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۷ ۱.۵۸ ۱.۵۴ ۱.۷۱ ۱.۵۴ ۱.۶۱ ۱.۶۶
۴۴ پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۱.۰۱ ۱.۳۱ ۱.۶۱
۴۵ اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۱.۲۴ ۱.۳۳ ۱.۵۴
۴۶ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۲ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۸ ۰.۹۶ ۱.۳۳ ۱.۵۲ ۱.۴۶
۴۷ هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۳۰ ۱.۳۷ ۱.۴۳ ۱.۴۲
۴۸ ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۴۵ ۱.۳۹
۴۹ بلاروس ۱.۱۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۱.۰۸ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۱.۱۴ ۱.۲۶ ۱.۳۸
۵۰ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۴۶ ۱.۳۷
۵۱ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۲ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۱۶ ۱.۳۵
۵۲ ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۴ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۳۲ ۱.۳۴ ۱.۳۱
کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۳ ۱.۰۱ ۱.۰۳ ۱.۱۱ ۱.۱۷ ۱.۲۴ ۱.۲۷ ۱.۲۸
۵۳ آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۲ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۶۸ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱.۱۸ ۱.۱۷
۵۴ ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۱.۱۷ ۱.۰۵
۵۵ قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۵ ۰.۶۸ ۱.۰۱ ۰.۹۵
۵۶ شیلی ۰.۲۲ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۶۸ ۰.۷۳ ۰.۹۰ ۰.۹۵
۵۷ برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۰.۹۳
۵۸ لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۱.۰۲ ۱.۲۸ ۰.۸۵
۵۹ مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۰.۷۹ ۰.۸۴
۶۰ ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۸۲
۶۱ تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۸
۶۲ اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۷۸
۶۳ آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۷ ۰.۷۰
۶۴ الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۶
۶۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۴۷ ۰.۶۴
۶۶ بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۴.۲۱ ۰.۶۱
۶۷ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۴۹ ۰.۵۱ ۰.۵۹
۶۸ گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۴ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۳۴ ۰.۴۹ ۰.۷۸ ۰.۴۸ ۰.۵۸
۶۹ آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۴۹ ۰.۵۴
۷۰ عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۳۲ ۰.۴۵ ۰.۴۷
۷۱ کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۴۴
۷۲ کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴
۷۳ امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۴۲
۷۴ بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۸
۷۵ قزاقستان ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۷ ۰.۳۶
۷۶ جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۳۵
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۳۳ ۰.۳۵
۷۸ تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۶۲ ۰.۱۵ ۰.۳۲
۷۹ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۹ ۰.۳۰
۸۰ کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۳۰
۸۱ سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۱۸ ۰.۲۹
۸۲ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵ ۰.۲۶
۸۳ کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۰ ۰.۲۶
۸۴ نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۲۳
۸۵ نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۲
۸۶ ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۰.۱۸
۸۷ کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۲ ۰.۱۷
۸۸ قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۱۷
۸۹ فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۱۰
۹۰ اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۱۰
۹۱ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۸
۹۲ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۸
۹۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۵
۹۴ بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۰۵
۹۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴
۹۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۳
۹۷ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰ ۰.۰۳
۹۸ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۰
۹۹ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۰ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۵
۱۰۱ زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۵
۱۰۲ ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۶.۶۴ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۱۰۳ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۴ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۱۰۵ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۶
۱۰۶ کره شمالی ۰.۰۳
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)