بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : درصد مقالات نانوی یک کشور که به صورت مشترک با کشورهای دیگر منتشر شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)

۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ افغانستان افغانستان ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۲ بولیوی بولیوی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۳ ترکمنستان ترکمنستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۴ تاجیکستان تاجیکستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۷۸ ۱۰۰.۰۰
۵ سنگال سنگال ۱۰۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۷۷.۷۸ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۶ پاراگوئه پاراگوئه ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۰۰.۰۰
۷ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۸ آلبانی آلبانی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۹ قرقیزستان قرقیزستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۰ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۸۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۹۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۱ یمن یمن ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۷۴ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۷.۸۳
۱۲ ایسلند ایسلند ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۷۸.۳۰ ۸۹.۵۰ ۹۶.۱۵ ۹۳.۱۸ ۸۷.۵۰ ۹۰.۹۱ ۹۳.۴۸ ۸۵.۷۱ ۹۶.۳۰
۱۳ پرو پرو ۱۰۰.۰۰ ۹۵.۲۰ ۸۷.۵۰ ۹۳.۳۰ ۹۲.۹۰ ۸۵.۷۰ ۸۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۹.۴۷ ۹۱.۳۰ ۸۵.۱۹ ۹۶.۶۷ ۹۶.۳۰
۱۴ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۸۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۸.۶۰ ۸۸.۶۰ ۹۴.۴۴ ۹۰.۷۷ ۸۸.۴۶ ۸۹.۸۳ ۸۷.۰۱ ۸۹.۸۷ ۹۴.۷۴
۱۵ نپال نپال ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۳۱ ۸۶.۳۶ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۷۴
۱۶ کوبا کوبا ۸۶.۲۰ ۸۷.۵۰ ۷۶.۷۰ ۸۷.۵۰ ۹۱.۷۰ ۹۳.۰۰ ۸۴.۴۴ ۸۸.۸۹ ۹۳.۱۸ ۹۱.۳۰ ۹۷.۹۲ ۹۶.۴۳ ۹۴.۲۳
۱۷ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۵۰.۰۰ ۶۱.۵۰ ۵۰.۰۰ ۷۸.۳۰ ۶۱.۵۴ ۸۲.۷۶ ۸۴.۲۱ ۸۹.۴۷ ۹۵.۴۵ ۹۳.۰۲ ۹۲.۳۱
۱۸ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۰.۰۰ ۹۰.۹۱
۱۹ جامائیکا جامائیکا ۱۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۰.۰۰
۲۰ اکوادور اکوادور ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۳.۳۰ ۶۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۹۳.۴۸ ۸۶.۵۷ ۸۵.۷۱ ۸۹.۶۱
۲۱ مولداوی مولداوی ۸۲.۶۰ ۶۲.۹۰ ۹۳.۰۰ ۷۳.۵۰ ۷۶.۵۰ ۷۱.۴۰ ۷۶.۱۹ ۸۳.۳۳ ۸۵.۴۸ ۸۰.۷۷ ۹۰.۱۶ ۸۳.۰۵ ۸۹.۳۶
۲۲ لبنان لبنان ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۸۴.۲۰ ۷۳.۷۰ ۸۲.۱۰ ۸۱.۵۰ ۸۸.۲۴ ۹۲.۸۶ ۸۶.۲۷ ۹۲.۵۰ ۸۳.۰۰ ۹۰.۶۷ ۸۵.۳۷
۲۳ قطر قطر ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۷۰ ۷۸.۹۵ ۹۶.۰۰ ۹۴.۳۴ ۹۵.۱۵ ۹۳.۴۰ ۹۱.۰۵ ۸۴.۵۵
۲۴ عمان عمان ۶۶.۷۰ ۴۰.۰۰ ۶۳.۶۰ ۸۸.۲۰ ۷۶.۵۰ ۹۳.۸۰ ۸۳.۳۳ ۹۰.۶۳ ۸۲.۶۹ ۸۹.۲۹ ۸۴.۲۱ ۸۸.۳۱ ۸۴.۵۴
۲۵ عربستان عربستان ۵۵.۶۰ ۵۱.۳۰ ۶۱.۹۰ ۷۲.۳۰ ۷۶.۸۰ ۷۸.۲۰ ۷۸.۷۴ ۸۰.۳۲ ۸۲.۸۸ ۸۶.۶۰ ۸۴.۸۵ ۸۴.۷۰ ۸۴.۵۰
۲۶ قبرس قبرس ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۳.۳۰ ۶۷.۷۰ ۷۷.۱۰ ۶۶.۷۰ ۷۷.۵۵ ۷۰.۷۷ ۷۰.۳۷ ۸۱.۶۷ ۸۷.۹۳ ۹۳.۰۰ ۸۴.۱۷
۲۷ ونزوئلا ونزوئلا ۶۵.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۲.۴۰ ۶۲.۱۰ ۶۵.۱۰ ۶۸.۳۰ ۷۱.۱۵ ۵۳.۳۳ ۷۰.۹۷ ۶۲.۷۱ ۸۵.۲۹ ۷۶.۹۲ ۸۲.۵۰
۲۸ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۷۰ ۷۰.۸۰ ۶۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۵۷.۱۴ ۸۰.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۱.۲۰ ۸۱.۵۵
۲۹ ایرلند ایرلند ۷۴.۴۰ ۶۷.۲۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۹.۳۳ ۷۱.۲۵ ۷۱.۰۶ ۷۷.۷۴ ۷۷.۴۶ ۸۱.۵۶ ۸۰.۹۳
۳۰ قزاقستان قزاقستان ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۲.۷۰ ۸۸.۹۰ ۵۵.۰۰ ۶۸.۸۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۷.۷۴ ۷۲.۸۸ ۷۴.۱۹ ۸۳.۴۵ ۸۰.۴۲
۳۱ اتریش اتریش ۷۲.۱۰ ۶۶.۸۰ ۶۵.۵۰ ۶۸.۸۰ ۵۸.۰۰ ۵۴.۳۰ ۷۱.۲۳ ۷۳.۸۲ ۷۳.۶۱ ۷۸.۰۶ ۷۷.۷۶ ۷۸.۵۶ ۷۹.۶۶
۳۲ بلژیک بلژیک ۶۴.۳۰ ۶۳.۸۰ ۶۶.۰۰ ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۷۰.۲۰ ۶۸.۴۳ ۶۸.۴۳ ۷۰.۶۲ ۷۴.۴۴ ۷۶.۷۴ ۷۷.۸۷ ۷۹.۵۶
۳۳ نروژ نروژ ۶۱.۴۰ ۵۶.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۹.۴۰ ۶۹.۱۰ ۶۴.۹۰ ۶۶.۵۵ ۶۶.۵۷ ۷۲.۵۱ ۷۶.۹۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۸۵ ۷۹.۳۰
۳۴ استرالیا استرالیا ۵۵.۳۰ ۵۰.۹۰ ۵۶.۴۰ ۵۶.۱۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۳۰ ۶۰.۱۳ ۶۱.۸۸ ۶۴.۰۹ ۶۹.۲۰ ۷۱.۸۱ ۷۶.۳۴ ۷۹.۲۳
۳۵ سوئد سوئد ۵۹.۹۰ ۶۰.۶۰ ۶۵.۰۰ ۶۹.۶۰ ۶۸.۷۰ ۶۸.۶۰ ۶۹.۲۵ ۶۸.۲۱ ۷۰.۹۱ ۷۴.۶۱ ۷۶.۱۶ ۷۸.۶۹ ۷۹.۰۷
۳۶ انگلستان انگلستان ۵۴.۸۰ ۵۲.۳۰ ۶۰.۸۰ ۶۲.۴۰ ۶۱.۹۰ ۶۴.۱۰ ۶۵.۷۷ ۶۶.۸۲ ۶۹.۴۶ ۷۰.۳۶ ۷۴.۴۵ ۷۶.۷۹ ۷۸.۴۹
۳۷ دانمارک دانمارک ۵۸.۰۰ ۶۵.۹۰ ۶۸.۰۰ ۶۷.۱۰ ۶۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۱۶ ۶۶.۰۷ ۶۹.۳۶ ۶۹.۵۰ ۷۴.۶۶ ۷۷.۸۳ ۷۸.۱۰
۳۸ استونی استونی ۵۴.۲۰ ۶۳.۶۰ ۶۷.۶۰ ۶۵.۶۰ ۶۱.۲۰ ۶۳.۹۰ ۶۹.۰۱ ۶۱.۲۲ ۶۷.۷۴ ۶۳.۸۵ ۷۵.۰۰ ۷۴.۸۱ ۷۷.۳۴
۳۹ نیجریه نیجریه ۷۵.۰۰ ۸۴.۶۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۸۶ ۸۱.۰۳ ۸۲.۴۲ ۷۹.۵۶ ۷۷.۰۹ ۷۶.۵۳
۴۰ فنلاند فنلاند ۵۶.۵۰ ۵۶.۷۰ ۶۴.۶۰ ۵۷.۹۰ ۶۲.۶۰ ۶۱.۹۰ ۶۷.۹۰ ۷۲.۷۶ ۶۷.۶۳ ۷۱.۲۱ ۷۵.۸۷ ۷۵.۹۸ ۷۶.۳۵
۴۱ سوئیس سوئیس ۵۸.۱۰ ۵۶.۹۰ ۶۵.۵۰ ۶۶.۳۰ ۶۸.۵۰ ۶۶.۷۰ ۶۸.۲۶ ۶۷.۱۴ ۶۸.۳۸ ۷۰.۳۹ ۷۳.۴۱ ۷۴.۷۷ ۷۵.۶۷
۴۲ اسلواکی اسلواکی ۶۳.۴۰ ۳۸.۲۰ ۸۰.۳۰ ۷۶.۵۰ ۷۳.۹۰ ۶۷.۵۰ ۶۹.۲۷ ۶۴.۲۰ ۶۶.۴۵ ۷۲.۵۹ ۸۱.۸۲ ۶۹.۷۱ ۷۵.۲۷
۴۳ سنگاپور سنگاپور ۳۶.۸۰ ۳۸.۲۰ ۴۴.۱۰ ۴۷.۲۰ ۴۹.۹۰ ۵۰.۱۰ ۵۴.۹۸ ۵۹.۰۷ ۶۲.۱۰ ۶۷.۵۹ ۶۹.۶۳ ۷۰.۸۶ ۷۵.۲۷
۴۴ نیوزلند نیوزلند ۵۶.۷۰ ۴۷.۱۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۷۰ ۶۵.۷۰ ۶۸.۳۰ ۶۳.۹۶ ۶۱.۱۸ ۶۵.۵۶ ۶۹.۱۴ ۶۸.۳۳ ۷۰.۸۲ ۷۵.۰۹
۴۵ بلاروس بلاروس ۶۴.۳۰ ۶۶.۷۰ ۴۲.۹۰ ۵۸.۳۰ ۶۸.۹۰ ۶۸.۹۰ ۷۶.۳۶ ۷۰.۵۶ ۷۶.۳۲ ۷۹.۸۹ ۷۲.۵۳ ۸۱.۶۶ ۷۴.۲۳
۴۶ هلند هلند ۵۱.۴۰ ۵۲.۲۰ ۶۱.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۱.۹۰ ۶۱.۸۰ ۶۳.۸۸ ۶۲.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۹.۲۸ ۷۲.۳۹ ۷۳.۷۴ ۷۴.۱۴
۴۷ اردن اردن ۷۵.۰۰ ۶۰.۹۰ ۴۳.۹۰ ۵۱.۱۰ ۷۴.۵۰ ۶۶.۱۰ ۷۶.۰۶ ۷۰.۷۷ ۷۹.۴۱ ۷۰.۵۳ ۶۸.۷۵ ۷۸.۵۷ ۷۲.۵۲
۴۸ شیلی شیلی ۷۷.۸۰ ۷۴.۷۰ ۶۸.۴۰ ۷۱.۲۰ ۵۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۲۵ ۶۸.۹۴ ۶۸.۸۴ ۷۱.۲۸ ۷۴.۹۳ ۷۰.۸۸ ۷۲.۳۳
۴۹ پرتغال پرتغال ۶۵.۴۰ ۵۴.۳۰ ۵۸.۰۰ ۶۶.۲۰ ۶۱.۴۰ ۶۳.۵۰ ۶۳.۸۴ ۶۱.۳۹ ۶۱.۹۹ ۶۵.۰۳ ۶۴.۳۲ ۶۵.۳۶ ۷۲.۱۲
۵۰ فرانسه فرانسه ۵۵.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۷.۷۰ ۶۰.۱۰ ۵۸.۸۰ ۵۹.۷۴ ۶۱.۰۷ ۶۳.۴۰ ۶۲.۸۹ ۶۸.۱۲ ۷۰.۱۲ ۷۲.۰۱
۵۱ تونس تونس ۶۳.۰۰ ۶۱.۶۰ ۶۹.۸۰ ۶۵.۲۰ ۶۴.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۸۳ ۶۵.۰۴ ۶۸.۸۸ ۷۲.۳۲ ۷۳.۱۹ ۷۴.۵۵ ۷۱.۹۷
۵۲ بنگلادش بنگلادش ۷۰.۰۰ ۶۹.۶۰ ۷۲.۷۰ ۶۴.۷۰ ۷۲.۱۰ ۷۹.۵۰ ۷۶.۹۲ ۷۷.۴۲ ۷۷.۷۸ ۷۲.۳۲ ۶۹.۶۶ ۷۲.۳۸ ۷۱.۲۳
۵۳ اسلوانی اسلوانی ۶۰.۷۰ ۵۴.۳۰ ۵۳.۷۰ ۶۲.۷۰ ۵۷.۶۰ ۶۱.۵۰ ۵۹.۸۴ ۶۵.۴۲ ۵۹.۸۶ ۶۴.۰۳ ۷۰.۵۷ ۷۰.۸۵ ۷۰.۲۵
۵۴ ویتنام ویتنام ۷۸.۶۰ ۶۰.۴۰ ۶۳.۹۰ ۶۶.۱۰ ۵۹.۸۰ ۵۸.۳۰ ۶۳.۷۱ ۶۵.۶۱ ۵۶.۹۰ ۶۳.۱۴ ۶۳.۷۴ ۶۷.۳۳ ۷۰.۲۲
کل جهان کل جهان ۶۱.۲۲ ۶۰.۰۵ ۶۲.۵۳ ۶۲.۹۷ ۶۳.۱۵ ۶۳.۵۱ ۶۳.۰۶ ۶۶.۵۶ ۶۶.۸۳ ۶۸.۹۱ ۶۹.۶۷ ۶۹.۵۳ ۷۰.۰۹
۵۵ آلمان آلمان ۵۴.۸۰ ۵۷.۹۰ ۵۷.۲۰ ۵۸.۶۰ ۵۹.۴۰ ۵۷.۷۰ ۵۸.۵۵ ۵۹.۱۰ ۶۰.۸۱ ۶۲.۱۴ ۶۶.۳۱ ۶۶.۷۵ ۶۹.۲۶
۵۶ کنیا کنیا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۶۹.۲۳
۵۷ کرواسی کرواسی ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۴۸.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۶۰ ۶۴.۰۳ ۶۳.۷۸ ۶۷.۴۲ ۷۷.۴۰ ۶۸.۳۵ ۶۴.۴۸ ۶۹.۱۸
۵۸ اسپانیا اسپانیا ۵۴.۱۰ ۴۷.۹۰ ۵۴.۲۰ ۵۵.۵۰ ۵۶.۵۰ ۵۸.۰۰ ۵۸.۲۴ ۵۸.۶۹ ۵۹.۳۵ ۶۲.۱۶ ۶۵.۰۸ ۶۶.۸۸ ۶۸.۱۶
۵۹ ارمنستان ارمنستان ۴۲.۹۰ ۳۹.۱۰ ۵۸.۸۰ ۶۲.۵۰ ۵۵.۸۰ ۴۸.۹۰ ۴۴.۹۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۹۸ ۵۶.۷۲ ۶۵.۶۷ ۵۶.۱۴ ۶۸.۰۹
۶۰ پاکستان پاکستان ۷۰.۰۰ ۶۲.۷۰ ۶۸.۲۰ ۶۰.۹۰ ۶۲.۳۰ ۵۷.۹۰ ۶۸.۹۲ ۶۲.۰۸ ۶۰.۷۷ ۶۴.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۸.۸۳ ۶۸.۰۲
۶۱ اروگوئه اروگوئه ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۹۰ ۷۱.۴۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۳۰ ۵۹.۴۰ ۷۰.۳۷ ۵۹.۳۸ ۵۴.۸۴ ۷۱.۴۳ ۷۶.۴۷ ۶۱.۰۲ ۶۷.۳۵
۶۲ لتونی لتونی ۶۹.۶۰ ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۵۰ ۶۵.۶۰ ۵۱.۱۶ ۶۶.۱۳ ۶۷.۶۹ ۶۲.۵۰ ۶۹.۲۳ ۶۳.۱۶ ۶۷.۰۷
۶۳ کویت کویت ۳۷.۵۰ ۷۲.۷۰ ۵۷.۹۰ ۴۶.۲۰ ۶۲.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۸.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۰.۳۹ ۶۵.۰۰ ۷۱.۷۰ ۶۰.۵۶ ۶۶.۹۶
۶۴ ازبکستان ازبکستان ۷۵.۰۰ ۷۳.۱۰ ۸۴.۲۰ ۸۵.۲۰ ۷۵.۹۰ ۷۶.۵۰ ۸۰.۷۷ ۶۳.۶۴ ۶۵.۵۲ ۶۵.۵۲ ۶۵.۳۸ ۶۳.۱۶ ۶۶.۶۷
۶۵ مجارستان مجارستان ۵۹.۷۰ ۶۲.۹۰ ۶۲.۲۰ ۶۶.۸۰ ۶۶.۹۰ ۶۸.۸۰ ۶۷.۱۶ ۵۷.۸۸ ۶۵.۶۵ ۶۷.۸۲ ۶۵.۵۴ ۶۶.۸۹ ۶۶.۴۳
۶۶ جمهوری چک جمهوری چک ۵۸.۱۰ ۶۳.۴۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۶۰ ۵۷.۱۰ ۵۲.۵۰ ۵۸.۱۱ ۵۴.۶۰ ۵۹.۱۷ ۶۲.۲۴ ۵۹.۷۹ ۶۲.۹۳ ۶۵.۰۷
۶۷ کانادا کانادا ۴۵.۶۰ ۴۵.۸۰ ۴۵.۲۰ ۴۸.۲۰ ۴۶.۸۰ ۴۷.۴۰ ۴۹.۱۲ ۴۹.۶۷ ۵۴.۳۹ ۵۵.۹۲ ۶۱.۸۶ ۶۰.۶۴ ۶۴.۸۸
۶۸ بلغارستان بلغارستان ۶۸.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۶۰ ۶۳.۰۷ ۶۰.۱۰ ۶۵.۶۹ ۶۶.۴۹ ۶۵.۲۹ ۶۲.۶۱ ۶۴.۸۶
۶۹ کاستاریکا کاستاریکا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۵۸.۳۳ ۶۰.۰۰ ۶۴.۷۱
۷۰ کلمبیا کلمبیا ۷۸.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۸.۲۰ ۷۷.۳۰ ۶۵.۴۰ ۶۵.۳۰ ۶۵.۸۲ ۶۶.۰۱ ۶۸.۱۸ ۷۴.۳۵ ۶۸.۱۱ ۶۷.۲۵ ۶۴.۳۸
۷۱ صربستان صربستان ۶۹.۶۰ ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۵۵.۶۰ ۵۹.۲۰ ۵۷.۱۰ ۵۱.۷۸ ۵۳.۸۰ ۵۳.۲۳ ۵۷.۶۸ ۵۵.۰۲ ۶۰.۱۴ ۶۳.۱۱
۷۲ یونان یونان ۵۷.۶۰ ۵۳.۱۰ ۵۵.۶۰ ۵۴.۹۰ ۵۶.۷۰ ۵۵.۷۰ ۵۷.۴۱ ۵۷.۴۹ ۵۶.۷۰ ۵۹.۲۲ ۶۰.۱۸ ۶۰.۵۵ ۶۲.۹۳
۷۳ اندونزی اندونزی ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۸۵.۰۰ ۹۰.۹۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۶۰ ۷۸.۵۷ ۸۶.۳۶ ۸۰.۷۳ ۷۸.۱۸ ۶۷.۴۶ ۶۱.۶۳ ۶۲.۰۹
۷۴ الجزایر الجزایر ۶۱.۹۰ ۶۶.۷۰ ۶۴.۷۰ ۸۰.۸۰ ۷۶.۶۰ ۷۱.۱۰ ۷۱.۴۳ ۵۸.۷۹ ۶۰.۳۰ ۶۶.۲۸ ۶۱.۷۵ ۵۸.۶۳ ۶۲.۰۸
۷۵ ایتالیا ایتالیا ۵۰.۶۰ ۴۸.۲۰ ۴۹.۱۰ ۴۹.۶۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۳۰ ۵۲.۹۸ ۵۲.۰۴ ۵۴.۱۷ ۵۶.۱۱ ۵۸.۸۱ ۶۱.۷۰ ۶۱.۸۹
۷۶ مراکش مراکش ۸۹.۵۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۶۰ ۸۶.۸۰ ۸۴.۱۰ ۸۸.۹۰ ۷۹.۳۸ ۷۵.۷۶ ۷۳.۸۱ ۷۸.۵۲ ۶۲.۶۲ ۵۹.۹۱ ۶۱.۷۱
۷۷ گرجستان گرجستان ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۷۳.۳۰ ۷۸.۶۰ ۶۶.۶۷ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۶۴ ۶۱.۱۱
۷۸ عراق عراق ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۵۵.۶۰ ۵۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۶۴.۱۰ ۷۳.۶۰ ۷۵.۶۶ ۷۳.۹۴ ۷۰.۵۴ ۶۴.۳۶ ۶۰.۶۳
۷۹ لیتوانی لیتوانی ۷۲.۹۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۷۰ ۵۴.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۶.۴۰ ۵۵.۶۵ ۴۹.۶۱ ۵۱.۷۴ ۵۴.۲۱ ۶۱.۳۳ ۵۹.۳۴ ۶۰.۳۷
۸۰ اوکراین اوکراین ۵۳.۹۰ ۵۱.۸۰ ۵۱.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۴.۲۰ ۴۹.۳۰ ۵۸.۸۱ ۵۵.۲۳ ۵۸.۸۴ ۵۹.۴۷ ۶۰.۵۰ ۵۵.۳۹ ۶۰.۱۲
۸۱ مالزی مالزی ۴۸.۵۰ ۳۳.۶۰ ۴۴.۲۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۶۰ ۴۶.۷۰ ۴۹.۷۱ ۵۰.۲۱ ۵۱.۶۲ ۵۳.۲۹ ۵۵.۹۷ ۵۷.۳۷ ۵۹.۴۸
۸۲ ایالات متحده ایالات متحده ۲۹.۹۰ ۲۵.۱۰ ۳۲.۱۰ ۳۴.۹۰ ۳۶.۸۰ ۳۸.۸۰ ۴۱.۱۴ ۴۲.۷۴ ۴۶.۰۴ ۴۹.۲۲ ۵۳.۵۶ ۵۵.۳۳ ۵۷.۵۷
۸۳ مصر مصر ۳۹.۶۰ ۴۱.۵۰ ۳۹.۶۰ ۴۹.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۷.۴۰ ۶۰.۹۰ ۶۵.۳۷ ۶۴.۶۲ ۶۳.۲۴ ۵۹.۱۰ ۵۴.۸۳ ۵۷.۵۳
۸۴ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۴۹.۴۰ ۴۰.۵۰ ۳۹.۹۰ ۴۸.۲۰ ۴۲.۱۰ ۴۳.۳۰ ۴۴.۵۴ ۴۸.۱۸ ۵۶.۰۶ ۵۰.۰۸ ۵۶.۸۶ ۵۶.۲۸ ۵۷.۵۰
۸۵ کامرون کامرون ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۸۷.۵۰ ۸۸.۹۰ ۶۶.۶۷ ۹۴.۴۴ ۵۴.۵۵ ۶۶.۶۷ ۷۰.۷۳ ۵۰.۰۰ ۵۶.۴۱
۸۶ سوریه سوریه ۴۲.۹۰ ۶۶.۷۰ ۴۴.۴۰ ۷۸.۶۰ ۴۶.۲۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۸۵ ۳۳.۳۳ ۴۰.۰۰ ۴۷.۶۲ ۴۸.۲۸ ۵۴.۵۵
۸۷ آذربایجان آذربایجان ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۲۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۵.۸۰ ۷۱.۲۰ ۶۱.۵۴ ۶۶.۶۷ ۶۹.۴۴ ۷۵.۶۱ ۶۲.۹۰ ۴۸.۷۵ ۵۳.۳۳
۸۸ سریلانکا سریلانکا ۶۰.۰۰ ۵۲.۹۰ ۵۴.۵۰ ۷۰.۰۰ ۹۲.۳۰ ۷۷.۸۰ ۹۱.۶۷ ۷۲.۷۳ ۵۱.۵۲ ۶۸.۴۲ ۵۲.۵۰ ۶۶.۲۳ ۵۲.۴۶
۸۹ آرژانتین آرژانتین ۵۴.۸۰ ۵۷.۳۰ ۵۵.۹۰ ۵۸.۲۰ ۵۳.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۲.۱۰ ۵۰.۲۱ ۵۳.۹۹ ۵۴.۷۳ ۵۲.۹۴ ۵۲.۰۰ ۵۲.۴۳
۹۰ فیلیپین فیلیپین ۷۷.۸۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۴۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۹۲.۳۰ ۷۵.۰۰ ۷۱.۴۳ ۷۲.۰۹ ۷۴.۲۹ ۵۳.۴۹ ۶۵.۸۸ ۵۲.۱۷
۹۱ رومانی رومانی ۶۶.۵۰ ۴۵.۹۰ ۵۰.۱۰ ۴۹.۴۰ ۴۲.۵۰ ۳۷.۹۰ ۴۵.۶۳ ۴۰.۱۸ ۴۶.۲۷ ۴۸.۰۵ ۴۶.۵۵ ۴۷.۴۱ ۵۱.۸۴
۹۲ لهستان لهستان ۵۴.۴۰ ۴۴.۸۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۳۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۱۲ ۴۵.۵۴ ۴۳.۶۲ ۴۵.۰۴ ۴۳.۷۰ ۴۵.۴۱ ۴۶.۹۴
۹۳ ژاپن ژاپن ۲۷.۶۰ ۲۸.۱۰ ۳۰.۶۰ ۳۰.۲۰ ۳۱.۶۰ ۳۲.۵۰ ۳۵.۴۱ ۳۵.۹۲ ۳۸.۵۳ ۴۰.۳۶ ۴۲.۷۹ ۴۴.۲۲ ۴۶.۵۷
۹۴ روسیه روسیه ۴۵.۳۰ ۳۹.۹۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۸۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۹۹ ۴۰.۲۶ ۴۰.۷۳ ۳۹.۱۵ ۴۳.۶۲ ۴۳.۲۵ ۴۳.۶۷
۹۵ مکزیک مکزیک ۶۴.۹۰ ۵۴.۱۰ ۵۶.۴۰ ۵۲.۹۰ ۵۷.۵۰ ۵۷.۱۰ ۵۶.۳۲ ۵۵.۰۸ ۵۵.۹۱ ۵۲.۲۱ ۵۶.۲۱ ۴۶.۵۹ ۴۳.۳۷
۹۶ تایلند تایلند ۵۲.۹۰ ۳۸.۴۰ ۴۱.۴۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۷۰ ۳۴.۴۰ ۳۷.۷۹ ۳۵.۷۷ ۳۸.۶۴ ۳۶.۵۲ ۳۷.۴۸ ۴۱.۸۳ ۴۲.۴۸
۹۷ تایوان تایوان ۱۷.۴۰ ۱۴.۶۰ ۱۴.۲۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۸۰ ۲۰.۴۰ ۲۴.۱۳ ۲۳.۷۳ ۲۷.۳۷ ۲۹.۸۹ ۳۳.۷۳ ۳۹.۲۱ ۴۰.۷۸
۹۸ برزیل برزیل ۳۸.۴۰ ۳۷.۴۰ ۳۸.۱۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۱۰ ۳۷.۸۰ ۳۶.۴۳ ۳۷.۳۷ ۳۹.۳۴ ۴۴.۴۷ ۴۵.۶۵ ۴۳.۲۷ ۳۸.۷۷
۹۹ کره جنوبی کره جنوبی ۳۱.۰۰ ۲۱.۱۰ ۲۹.۶۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۴۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۹۲ ۳۲.۱۷ ۳۲.۳۱ ۳۲.۹۸ ۳۴.۰۴ ۳۵.۰۴ ۳۶.۴۶
۱۰۰ کره شمالی کره شمالی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۲.۷۳ ۵۶.۲۵ ۳۵.۰۰
۱۰۱ ترکیه ترکیه ۳۵.۱۰ ۲۵.۱۰ ۳۶.۷۰ ۳۰.۹۰ ۳۱.۹۰ ۳۵.۱۰ ۳۴.۳۰ ۳۳.۶۸ ۳۲.۷۷ ۳۴.۴۸ ۳۲.۴۹ ۳۴.۰۱ ۳۳.۷۶
۱۰۲ هند هند ۲۵.۲۰ ۲۳.۶۰ ۲۳.۷۰ ۲۴.۳۰ ۲۶.۵۰ ۲۳.۴۰ ۲۴.۰۵ ۲۴.۶۷ ۲۳.۷۹ ۲۴.۰۷ ۲۶.۵۲ ۲۷.۶۹ ۲۶.۱۷
۱۰۳ چین چین ۱۵.۷۰ ۱۵.۶۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۴۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۴۰ ۱۹.۷۳ ۱۹.۷۵ ۲۰.۵۴ ۲۱.۴۵ ۲۲.۵۵ ۲۳.۷۶ ۲۳.۸۷
۱۰۴ ایران ایران ۲۸.۲۰ ۲۲.۲۰ ۱۸.۶۰ ۱۴.۶۰ ۱۶.۸۰ ۱۸.۲۰ ۱۷.۳۳ ۱۷.۲۹ ۱۷.۳۶ ۱۷.۶۸ ۱۷.۳۹ ۱۸.۵۵ ۲۰.۲۶
۱۰۵ آنگولا آنگولا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه زیمبابوه ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۱.۴۳ ۸۱.۸۲
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)