بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : درصد مقالات نانوی یک کشور که به صورت مشترک با کشورهای دیگر منتشر شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ افغانستان ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۲ بولیوی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۳ ترکمنستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۴ تاجیکستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۷۸ ۱۰۰.۰۰
۵ سنگال ۱۰۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۷۷.۷۸ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۶ پاراگوئه ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۰۰.۰۰
۷ پاناما ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۸ آلبانی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۹ قرقیزستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۰ لیختن اشتاین ۸۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۹۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۱ یمن ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۷۴ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۷.۸۳
۱۲ ایسلند ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۷۸.۳۰ ۸۹.۵۰ ۹۶.۱۵ ۹۳.۱۸ ۸۷.۵۰ ۹۰.۹۱ ۹۳.۴۸ ۸۵.۷۱ ۹۶.۳۰
۱۳ پرو ۱۰۰.۰۰ ۹۵.۲۰ ۸۷.۵۰ ۹۳.۳۰ ۹۲.۹۰ ۸۵.۷۰ ۸۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۹.۴۷ ۹۱.۳۰ ۸۵.۱۹ ۹۶.۶۷ ۹۶.۳۰
۱۴ لوکزامبورگ ۸۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۸.۶۰ ۸۸.۶۰ ۹۴.۴۴ ۹۰.۷۷ ۸۸.۴۶ ۸۹.۸۳ ۸۷.۰۱ ۸۹.۸۷ ۹۴.۷۴
۱۵ نپال ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۳۱ ۸۶.۳۶ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۷۴
۱۶ کوبا ۸۶.۲۰ ۸۷.۵۰ ۷۶.۷۰ ۸۷.۵۰ ۹۱.۷۰ ۹۳.۰۰ ۸۴.۴۴ ۸۸.۸۹ ۹۳.۱۸ ۹۱.۳۰ ۹۷.۹۲ ۹۶.۴۳ ۹۴.۲۳
۱۷ بحرین ۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۵۰.۰۰ ۶۱.۵۰ ۵۰.۰۰ ۷۸.۳۰ ۶۱.۵۴ ۸۲.۷۶ ۸۴.۲۱ ۸۹.۴۷ ۹۵.۴۵ ۹۳.۰۲ ۹۲.۳۱
۱۸ بوسنی و هرزگوین ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۰.۰۰ ۹۰.۹۱
۱۹ جامائیکا ۱۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۰.۰۰
۲۰ اکوادور ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۳.۳۰ ۶۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۹۳.۴۸ ۸۶.۵۷ ۸۵.۷۱ ۸۹.۶۱
۲۱ مولداوی ۸۲.۶۰ ۶۲.۹۰ ۹۳.۰۰ ۷۳.۵۰ ۷۶.۵۰ ۷۱.۴۰ ۷۶.۱۹ ۸۳.۳۳ ۸۵.۴۸ ۸۰.۷۷ ۹۰.۱۶ ۸۳.۰۵ ۸۹.۳۶
۲۲ لبنان ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۸۴.۲۰ ۷۳.۷۰ ۸۲.۱۰ ۸۱.۵۰ ۸۸.۲۴ ۹۲.۸۶ ۸۶.۲۷ ۹۲.۵۰ ۸۳.۰۰ ۹۰.۶۷ ۸۵.۳۷
۲۳ قطر ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۷۰ ۷۸.۹۵ ۹۶.۰۰ ۹۴.۳۴ ۹۵.۱۵ ۹۳.۴۰ ۹۱.۰۵ ۸۴.۵۵
۲۴ عمان ۶۶.۷۰ ۴۰.۰۰ ۶۳.۶۰ ۸۸.۲۰ ۷۶.۵۰ ۹۳.۸۰ ۸۳.۳۳ ۹۰.۶۳ ۸۲.۶۹ ۸۹.۲۹ ۸۴.۲۱ ۸۸.۳۱ ۸۴.۵۴
۲۵ عربستان ۵۵.۶۰ ۵۱.۳۰ ۶۱.۹۰ ۷۲.۳۰ ۷۶.۸۰ ۷۸.۲۰ ۷۸.۷۴ ۸۰.۳۲ ۸۲.۸۸ ۸۶.۶۰ ۸۴.۸۵ ۸۴.۷۰ ۸۴.۵۰
۲۶ قبرس ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۳.۳۰ ۶۷.۷۰ ۷۷.۱۰ ۶۶.۷۰ ۷۷.۵۵ ۷۰.۷۷ ۷۰.۳۷ ۸۱.۶۷ ۸۷.۹۳ ۹۳.۰۰ ۸۴.۱۷
۲۷ ونزوئلا ۶۵.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۲.۴۰ ۶۲.۱۰ ۶۵.۱۰ ۶۸.۳۰ ۷۱.۱۵ ۵۳.۳۳ ۷۰.۹۷ ۶۲.۷۱ ۸۵.۲۹ ۷۶.۹۲ ۸۲.۵۰
۲۸ امارات عربی متحده ۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۷۰ ۷۰.۸۰ ۶۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۵۷.۱۴ ۸۰.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۱.۲۰ ۸۱.۵۵
۲۹ ایرلند ۷۴.۴۰ ۶۷.۲۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۹.۳۳ ۷۱.۲۵ ۷۱.۰۶ ۷۷.۷۴ ۷۷.۴۶ ۸۱.۵۶ ۸۰.۹۳
۳۰ قزاقستان ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۲.۷۰ ۸۸.۹۰ ۵۵.۰۰ ۶۸.۸۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۷.۷۴ ۷۲.۸۸ ۷۴.۱۹ ۸۳.۴۵ ۸۰.۴۲
۳۱ اتریش ۷۲.۱۰ ۶۶.۸۰ ۶۵.۵۰ ۶۸.۸۰ ۵۸.۰۰ ۵۴.۳۰ ۷۱.۲۳ ۷۳.۸۲ ۷۳.۶۱ ۷۸.۰۶ ۷۷.۷۶ ۷۸.۵۶ ۷۹.۶۶
۳۲ بلژیک ۶۴.۳۰ ۶۳.۸۰ ۶۶.۰۰ ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۷۰.۲۰ ۶۸.۴۳ ۶۸.۴۳ ۷۰.۶۲ ۷۴.۴۴ ۷۶.۷۴ ۷۷.۸۷ ۷۹.۵۶
۳۳ نروژ ۶۱.۴۰ ۵۶.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۹.۴۰ ۶۹.۱۰ ۶۴.۹۰ ۶۶.۵۵ ۶۶.۵۷ ۷۲.۵۱ ۷۶.۹۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۸۵ ۷۹.۳۰
۳۴ استرالیا ۵۵.۳۰ ۵۰.۹۰ ۵۶.۴۰ ۵۶.۱۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۳۰ ۶۰.۱۳ ۶۱.۸۸ ۶۴.۰۹ ۶۹.۲۰ ۷۱.۸۱ ۷۶.۳۴ ۷۹.۲۳
۳۵ سوئد ۵۹.۹۰ ۶۰.۶۰ ۶۵.۰۰ ۶۹.۶۰ ۶۸.۷۰ ۶۸.۶۰ ۶۹.۲۵ ۶۸.۲۱ ۷۰.۹۱ ۷۴.۶۱ ۷۶.۱۶ ۷۸.۶۹ ۷۹.۰۷
۳۶ انگلستان ۵۴.۸۰ ۵۲.۳۰ ۶۰.۸۰ ۶۲.۴۰ ۶۱.۹۰ ۶۴.۱۰ ۶۵.۷۷ ۶۶.۸۲ ۶۹.۴۶ ۷۰.۳۶ ۷۴.۴۵ ۷۶.۷۹ ۷۸.۴۹
۳۷ دانمارک ۵۸.۰۰ ۶۵.۹۰ ۶۸.۰۰ ۶۷.۱۰ ۶۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۱۶ ۶۶.۰۷ ۶۹.۳۶ ۶۹.۵۰ ۷۴.۶۶ ۷۷.۸۳ ۷۸.۱۰
۳۸ استونی ۵۴.۲۰ ۶۳.۶۰ ۶۷.۶۰ ۶۵.۶۰ ۶۱.۲۰ ۶۳.۹۰ ۶۹.۰۱ ۶۱.۲۲ ۶۷.۷۴ ۶۳.۸۵ ۷۵.۰۰ ۷۴.۸۱ ۷۷.۳۴
۳۹ نیجریه ۷۵.۰۰ ۸۴.۶۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۸۶ ۸۱.۰۳ ۸۲.۴۲ ۷۹.۵۶ ۷۷.۰۹ ۷۶.۵۳
۴۰ فنلاند ۵۶.۵۰ ۵۶.۷۰ ۶۴.۶۰ ۵۷.۹۰ ۶۲.۶۰ ۶۱.۹۰ ۶۷.۹۰ ۷۲.۷۶ ۶۷.۶۳ ۷۱.۲۱ ۷۵.۸۷ ۷۵.۹۸ ۷۶.۳۵
۴۱ سوئیس ۵۸.۱۰ ۵۶.۹۰ ۶۵.۵۰ ۶۶.۳۰ ۶۸.۵۰ ۶۶.۷۰ ۶۸.۲۶ ۶۷.۱۴ ۶۸.۳۸ ۷۰.۳۹ ۷۳.۴۱ ۷۴.۷۷ ۷۵.۶۷
۴۲ اسلواکی ۶۳.۴۰ ۳۸.۲۰ ۸۰.۳۰ ۷۶.۵۰ ۷۳.۹۰ ۶۷.۵۰ ۶۹.۲۷ ۶۴.۲۰ ۶۶.۴۵ ۷۲.۵۹ ۸۱.۸۲ ۶۹.۷۱ ۷۵.۲۷
۴۳ سنگاپور ۳۶.۸۰ ۳۸.۲۰ ۴۴.۱۰ ۴۷.۲۰ ۴۹.۹۰ ۵۰.۱۰ ۵۴.۹۸ ۵۹.۰۷ ۶۲.۱۰ ۶۷.۵۹ ۶۹.۶۳ ۷۰.۸۶ ۷۵.۲۷
۴۴ نیوزلند ۵۶.۷۰ ۴۷.۱۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۷۰ ۶۵.۷۰ ۶۸.۳۰ ۶۳.۹۶ ۶۱.۱۸ ۶۵.۵۶ ۶۹.۱۴ ۶۸.۳۳ ۷۰.۸۲ ۷۵.۰۹
۴۵ بلاروس ۶۴.۳۰ ۶۶.۷۰ ۴۲.۹۰ ۵۸.۳۰ ۶۸.۹۰ ۶۸.۹۰ ۷۶.۳۶ ۷۰.۵۶ ۷۶.۳۲ ۷۹.۸۹ ۷۲.۵۳ ۸۱.۶۶ ۷۴.۲۳
۴۶ هلند ۵۱.۴۰ ۵۲.۲۰ ۶۱.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۱.۹۰ ۶۱.۸۰ ۶۳.۸۸ ۶۲.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۹.۲۸ ۷۲.۳۹ ۷۳.۷۴ ۷۴.۱۴
۴۷ اردن ۷۵.۰۰ ۶۰.۹۰ ۴۳.۹۰ ۵۱.۱۰ ۷۴.۵۰ ۶۶.۱۰ ۷۶.۰۶ ۷۰.۷۷ ۷۹.۴۱ ۷۰.۵۳ ۶۸.۷۵ ۷۸.۵۷ ۷۲.۵۲
۴۸ شیلی ۷۷.۸۰ ۷۴.۷۰ ۶۸.۴۰ ۷۱.۲۰ ۵۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۲۵ ۶۸.۹۴ ۶۸.۸۴ ۷۱.۲۸ ۷۴.۹۳ ۷۰.۸۸ ۷۲.۳۳
۴۹ پرتغال ۶۵.۴۰ ۵۴.۳۰ ۵۸.۰۰ ۶۶.۲۰ ۶۱.۴۰ ۶۳.۵۰ ۶۳.۸۴ ۶۱.۳۹ ۶۱.۹۹ ۶۵.۰۳ ۶۴.۳۲ ۶۵.۳۶ ۷۲.۱۲
۵۰ فرانسه ۵۵.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۷.۷۰ ۶۰.۱۰ ۵۸.۸۰ ۵۹.۷۴ ۶۱.۰۷ ۶۳.۴۰ ۶۲.۸۹ ۶۸.۱۲ ۷۰.۱۲ ۷۲.۰۱
۵۱ تونس ۶۳.۰۰ ۶۱.۶۰ ۶۹.۸۰ ۶۵.۲۰ ۶۴.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۸۳ ۶۵.۰۴ ۶۸.۸۸ ۷۲.۳۲ ۷۳.۱۹ ۷۴.۵۵ ۷۱.۹۷
۵۲ بنگلادش ۷۰.۰۰ ۶۹.۶۰ ۷۲.۷۰ ۶۴.۷۰ ۷۲.۱۰ ۷۹.۵۰ ۷۶.۹۲ ۷۷.۴۲ ۷۷.۷۸ ۷۲.۳۲ ۶۹.۶۶ ۷۲.۳۸ ۷۱.۲۳
۵۳ اسلوانی ۶۰.۷۰ ۵۴.۳۰ ۵۳.۷۰ ۶۲.۷۰ ۵۷.۶۰ ۶۱.۵۰ ۵۹.۸۴ ۶۵.۴۲ ۵۹.۸۶ ۶۴.۰۳ ۷۰.۵۷ ۷۰.۸۵ ۷۰.۲۵
۵۴ ویتنام ۷۸.۶۰ ۶۰.۴۰ ۶۳.۹۰ ۶۶.۱۰ ۵۹.۸۰ ۵۸.۳۰ ۶۳.۷۱ ۶۵.۶۱ ۵۶.۹۰ ۶۳.۱۴ ۶۳.۷۴ ۶۷.۳۳ ۷۰.۲۲
کل جهان ۶۱.۲۲ ۶۰.۰۵ ۶۲.۵۳ ۶۲.۹۷ ۶۳.۱۵ ۶۳.۵۱ ۶۳.۰۶ ۶۶.۵۶ ۶۶.۸۳ ۶۸.۹۱ ۶۹.۶۷ ۶۹.۵۳ ۷۰.۰۹
۵۵ آلمان ۵۴.۸۰ ۵۷.۹۰ ۵۷.۲۰ ۵۸.۶۰ ۵۹.۴۰ ۵۷.۷۰ ۵۸.۵۵ ۵۹.۱۰ ۶۰.۸۱ ۶۲.۱۴ ۶۶.۳۱ ۶۶.۷۵ ۶۹.۲۶
۵۶ کنیا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۶۹.۲۳
۵۷ کرواسی ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۴۸.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۶۰ ۶۴.۰۳ ۶۳.۷۸ ۶۷.۴۲ ۷۷.۴۰ ۶۸.۳۵ ۶۴.۴۸ ۶۹.۱۸
۵۸ اسپانیا ۵۴.۱۰ ۴۷.۹۰ ۵۴.۲۰ ۵۵.۵۰ ۵۶.۵۰ ۵۸.۰۰ ۵۸.۲۴ ۵۸.۶۹ ۵۹.۳۵ ۶۲.۱۶ ۶۵.۰۸ ۶۶.۸۸ ۶۸.۱۶
۵۹ ارمنستان ۴۲.۹۰ ۳۹.۱۰ ۵۸.۸۰ ۶۲.۵۰ ۵۵.۸۰ ۴۸.۹۰ ۴۴.۹۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۹۸ ۵۶.۷۲ ۶۵.۶۷ ۵۶.۱۴ ۶۸.۰۹
۶۰ پاکستان ۷۰.۰۰ ۶۲.۷۰ ۶۸.۲۰ ۶۰.۹۰ ۶۲.۳۰ ۵۷.۹۰ ۶۸.۹۲ ۶۲.۰۸ ۶۰.۷۷ ۶۴.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۸.۸۳ ۶۸.۰۲
۶۱ اروگوئه ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۹۰ ۷۱.۴۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۳۰ ۵۹.۴۰ ۷۰.۳۷ ۵۹.۳۸ ۵۴.۸۴ ۷۱.۴۳ ۷۶.۴۷ ۶۱.۰۲ ۶۷.۳۵
۶۲ لتونی ۶۹.۶۰ ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۵۰ ۶۵.۶۰ ۵۱.۱۶ ۶۶.۱۳ ۶۷.۶۹ ۶۲.۵۰ ۶۹.۲۳ ۶۳.۱۶ ۶۷.۰۷
۶۳ کویت ۳۷.۵۰ ۷۲.۷۰ ۵۷.۹۰ ۴۶.۲۰ ۶۲.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۸.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۰.۳۹ ۶۵.۰۰ ۷۱.۷۰ ۶۰.۵۶ ۶۶.۹۶
۶۴ ازبکستان ۷۵.۰۰ ۷۳.۱۰ ۸۴.۲۰ ۸۵.۲۰ ۷۵.۹۰ ۷۶.۵۰ ۸۰.۷۷ ۶۳.۶۴ ۶۵.۵۲ ۶۵.۵۲ ۶۵.۳۸ ۶۳.۱۶ ۶۶.۶۷
۶۵ مجارستان ۵۹.۷۰ ۶۲.۹۰ ۶۲.۲۰ ۶۶.۸۰ ۶۶.۹۰ ۶۸.۸۰ ۶۷.۱۶ ۵۷.۸۸ ۶۵.۶۵ ۶۷.۸۲ ۶۵.۵۴ ۶۶.۸۹ ۶۶.۴۳
۶۶ جمهوری چک ۵۸.۱۰ ۶۳.۴۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۶۰ ۵۷.۱۰ ۵۲.۵۰ ۵۸.۱۱ ۵۴.۶۰ ۵۹.۱۷ ۶۲.۲۴ ۵۹.۷۹ ۶۲.۹۳ ۶۵.۰۷
۶۷ کانادا ۴۵.۶۰ ۴۵.۸۰ ۴۵.۲۰ ۴۸.۲۰ ۴۶.۸۰ ۴۷.۴۰ ۴۹.۱۲ ۴۹.۶۷ ۵۴.۳۹ ۵۵.۹۲ ۶۱.۸۶ ۶۰.۶۴ ۶۴.۸۸
۶۸ بلغارستان ۶۸.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۶۰ ۶۳.۰۷ ۶۰.۱۰ ۶۵.۶۹ ۶۶.۴۹ ۶۵.۲۹ ۶۲.۶۱ ۶۴.۸۶
۶۹ کاستاریکا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۵۸.۳۳ ۶۰.۰۰ ۶۴.۷۱
۷۰ کلمبیا ۷۸.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۸.۲۰ ۷۷.۳۰ ۶۵.۴۰ ۶۵.۳۰ ۶۵.۸۲ ۶۶.۰۱ ۶۸.۱۸ ۷۴.۳۵ ۶۸.۱۱ ۶۷.۲۵ ۶۴.۳۸
۷۱ صربستان ۶۹.۶۰ ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۵۵.۶۰ ۵۹.۲۰ ۵۷.۱۰ ۵۱.۷۸ ۵۳.۸۰ ۵۳.۲۳ ۵۷.۶۸ ۵۵.۰۲ ۶۰.۱۴ ۶۳.۱۱
۷۲ یونان ۵۷.۶۰ ۵۳.۱۰ ۵۵.۶۰ ۵۴.۹۰ ۵۶.۷۰ ۵۵.۷۰ ۵۷.۴۱ ۵۷.۴۹ ۵۶.۷۰ ۵۹.۲۲ ۶۰.۱۸ ۶۰.۵۵ ۶۲.۹۳
۷۳ اندونزی ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۸۵.۰۰ ۹۰.۹۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۶۰ ۷۸.۵۷ ۸۶.۳۶ ۸۰.۷۳ ۷۸.۱۸ ۶۷.۴۶ ۶۱.۶۳ ۶۲.۰۹
۷۴ الجزایر ۶۱.۹۰ ۶۶.۷۰ ۶۴.۷۰ ۸۰.۸۰ ۷۶.۶۰ ۷۱.۱۰ ۷۱.۴۳ ۵۸.۷۹ ۶۰.۳۰ ۶۶.۲۸ ۶۱.۷۵ ۵۸.۶۳ ۶۲.۰۸
۷۵ ایتالیا ۵۰.۶۰ ۴۸.۲۰ ۴۹.۱۰ ۴۹.۶۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۳۰ ۵۲.۹۸ ۵۲.۰۴ ۵۴.۱۷ ۵۶.۱۱ ۵۸.۸۱ ۶۱.۷۰ ۶۱.۸۹
۷۶ مراکش ۸۹.۵۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۶۰ ۸۶.۸۰ ۸۴.۱۰ ۸۸.۹۰ ۷۹.۳۸ ۷۵.۷۶ ۷۳.۸۱ ۷۸.۵۲ ۶۲.۶۲ ۵۹.۹۱ ۶۱.۷۱
۷۷ گرجستان ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۷۳.۳۰ ۷۸.۶۰ ۶۶.۶۷ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۶۴ ۶۱.۱۱
۷۸ عراق ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۵۵.۶۰ ۵۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۶۴.۱۰ ۷۳.۶۰ ۷۵.۶۶ ۷۳.۹۴ ۷۰.۵۴ ۶۴.۳۶ ۶۰.۶۳
۷۹ لیتوانی ۷۲.۹۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۷۰ ۵۴.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۶.۴۰ ۵۵.۶۵ ۴۹.۶۱ ۵۱.۷۴ ۵۴.۲۱ ۶۱.۳۳ ۵۹.۳۴ ۶۰.۳۷
۸۰ اوکراین ۵۳.۹۰ ۵۱.۸۰ ۵۱.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۴.۲۰ ۴۹.۳۰ ۵۸.۸۱ ۵۵.۲۳ ۵۸.۸۴ ۵۹.۴۷ ۶۰.۵۰ ۵۵.۳۹ ۶۰.۱۲
۸۱ مالزی ۴۸.۵۰ ۳۳.۶۰ ۴۴.۲۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۶۰ ۴۶.۷۰ ۴۹.۷۱ ۵۰.۲۱ ۵۱.۶۲ ۵۳.۲۹ ۵۵.۹۷ ۵۷.۳۷ ۵۹.۴۸
۸۲ ایالات متحده ۲۹.۹۰ ۲۵.۱۰ ۳۲.۱۰ ۳۴.۹۰ ۳۶.۸۰ ۳۸.۸۰ ۴۱.۱۴ ۴۲.۷۴ ۴۶.۰۴ ۴۹.۲۲ ۵۳.۵۶ ۵۵.۳۳ ۵۷.۵۷
۸۳ مصر ۳۹.۶۰ ۴۱.۵۰ ۳۹.۶۰ ۴۹.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۷.۴۰ ۶۰.۹۰ ۶۵.۳۷ ۶۴.۶۲ ۶۳.۲۴ ۵۹.۱۰ ۵۴.۸۳ ۵۷.۵۳
۸۴ آفریقای جنوبی ۴۹.۴۰ ۴۰.۵۰ ۳۹.۹۰ ۴۸.۲۰ ۴۲.۱۰ ۴۳.۳۰ ۴۴.۵۴ ۴۸.۱۸ ۵۶.۰۶ ۵۰.۰۸ ۵۶.۸۶ ۵۶.۲۸ ۵۷.۵۰
۸۵ کامرون ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۸۷.۵۰ ۸۸.۹۰ ۶۶.۶۷ ۹۴.۴۴ ۵۴.۵۵ ۶۶.۶۷ ۷۰.۷۳ ۵۰.۰۰ ۵۶.۴۱
۸۶ سوریه ۴۲.۹۰ ۶۶.۷۰ ۴۴.۴۰ ۷۸.۶۰ ۴۶.۲۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۸۵ ۳۳.۳۳ ۴۰.۰۰ ۴۷.۶۲ ۴۸.۲۸ ۵۴.۵۵
۸۷ آذربایجان ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۲۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۵.۸۰ ۷۱.۲۰ ۶۱.۵۴ ۶۶.۶۷ ۶۹.۴۴ ۷۵.۶۱ ۶۲.۹۰ ۴۸.۷۵ ۵۳.۳۳
۸۸ سریلانکا ۶۰.۰۰ ۵۲.۹۰ ۵۴.۵۰ ۷۰.۰۰ ۹۲.۳۰ ۷۷.۸۰ ۹۱.۶۷ ۷۲.۷۳ ۵۱.۵۲ ۶۸.۴۲ ۵۲.۵۰ ۶۶.۲۳ ۵۲.۴۶
۸۹ آرژانتین ۵۴.۸۰ ۵۷.۳۰ ۵۵.۹۰ ۵۸.۲۰ ۵۳.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۲.۱۰ ۵۰.۲۱ ۵۳.۹۹ ۵۴.۷۳ ۵۲.۹۴ ۵۲.۰۰ ۵۲.۴۳
۹۰ فیلیپین ۷۷.۸۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۴۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۹۲.۳۰ ۷۵.۰۰ ۷۱.۴۳ ۷۲.۰۹ ۷۴.۲۹ ۵۳.۴۹ ۶۵.۸۸ ۵۲.۱۷
۹۱ رومانی ۶۶.۵۰ ۴۵.۹۰ ۵۰.۱۰ ۴۹.۴۰ ۴۲.۵۰ ۳۷.۹۰ ۴۵.۶۳ ۴۰.۱۸ ۴۶.۲۷ ۴۸.۰۵ ۴۶.۵۵ ۴۷.۴۱ ۵۱.۸۴
۹۲ لهستان ۵۴.۴۰ ۴۴.۸۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۳۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۱۲ ۴۵.۵۴ ۴۳.۶۲ ۴۵.۰۴ ۴۳.۷۰ ۴۵.۴۱ ۴۶.۹۴
۹۳ ژاپن ۲۷.۶۰ ۲۸.۱۰ ۳۰.۶۰ ۳۰.۲۰ ۳۱.۶۰ ۳۲.۵۰ ۳۵.۴۱ ۳۵.۹۲ ۳۸.۵۳ ۴۰.۳۶ ۴۲.۷۹ ۴۴.۲۲ ۴۶.۵۷
۹۴ روسیه ۴۵.۳۰ ۳۹.۹۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۸۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۹۹ ۴۰.۲۶ ۴۰.۷۳ ۳۹.۱۵ ۴۳.۶۲ ۴۳.۲۵ ۴۳.۶۷
۹۵ مکزیک ۶۴.۹۰ ۵۴.۱۰ ۵۶.۴۰ ۵۲.۹۰ ۵۷.۵۰ ۵۷.۱۰ ۵۶.۳۲ ۵۵.۰۸ ۵۵.۹۱ ۵۲.۲۱ ۵۶.۲۱ ۴۶.۵۹ ۴۳.۳۷
۹۶ تایلند ۵۲.۹۰ ۳۸.۴۰ ۴۱.۴۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۷۰ ۳۴.۴۰ ۳۷.۷۹ ۳۵.۷۷ ۳۸.۶۴ ۳۶.۵۲ ۳۷.۴۸ ۴۱.۸۳ ۴۲.۴۸
۹۷ تایوان ۱۷.۴۰ ۱۴.۶۰ ۱۴.۲۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۸۰ ۲۰.۴۰ ۲۴.۱۳ ۲۳.۷۳ ۲۷.۳۷ ۲۹.۸۹ ۳۳.۷۳ ۳۹.۲۱ ۴۰.۷۸
۹۸ برزیل ۳۸.۴۰ ۳۷.۴۰ ۳۸.۱۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۱۰ ۳۷.۸۰ ۳۶.۴۳ ۳۷.۳۷ ۳۹.۳۴ ۴۴.۴۷ ۴۵.۶۵ ۴۳.۲۷ ۳۸.۷۷
۹۹ کره جنوبی ۳۱.۰۰ ۲۱.۱۰ ۲۹.۶۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۴۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۹۲ ۳۲.۱۷ ۳۲.۳۱ ۳۲.۹۸ ۳۴.۰۴ ۳۵.۰۴ ۳۶.۴۶
۱۰۰ کره شمالی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۲.۷۳ ۵۶.۲۵ ۳۵.۰۰
۱۰۱ ترکیه ۳۵.۱۰ ۲۵.۱۰ ۳۶.۷۰ ۳۰.۹۰ ۳۱.۹۰ ۳۵.۱۰ ۳۴.۳۰ ۳۳.۶۸ ۳۲.۷۷ ۳۴.۴۸ ۳۲.۴۹ ۳۴.۰۱ ۳۳.۷۶
۱۰۲ هند ۲۵.۲۰ ۲۳.۶۰ ۲۳.۷۰ ۲۴.۳۰ ۲۶.۵۰ ۲۳.۴۰ ۲۴.۰۵ ۲۴.۶۷ ۲۳.۷۹ ۲۴.۰۷ ۲۶.۵۲ ۲۷.۶۹ ۲۶.۱۷
۱۰۳ چین ۱۵.۷۰ ۱۵.۶۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۴۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۴۰ ۱۹.۷۳ ۱۹.۷۵ ۲۰.۵۴ ۲۱.۴۵ ۲۲.۵۵ ۲۳.۷۶ ۲۳.۸۷
۱۰۴ ایران ۲۸.۲۰ ۲۲.۲۰ ۱۸.۶۰ ۱۴.۶۰ ۱۶.۸۰ ۱۸.۲۰ ۱۷.۳۳ ۱۷.۲۹ ۱۷.۳۶ ۱۷.۶۸ ۱۷.۳۹ ۱۸.۵۵ ۲۰.۲۶
۱۰۵ آنگولا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۱.۴۳ ۸۱.۸۲
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)