بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : درصد مقالات نانوی یک کشور که به صورت مشترک با کشورهای دیگر منتشر شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ افغانستان ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۲ بولیوی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۱۰۰.۰۰
۳ یمن ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۷۴ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۴ ترکمنستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۵ سنگال ۱۰۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۷۷.۷۸ ۱۰۰.۰۰
۶ پاناما ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۷ نپال ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۳۱ ۸۶.۳۶ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰
۸ آلبانی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۹ جامائیکا ۱۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۰ لیختن اشتاین ۸۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۹۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۱ پرو ۱۰۰.۰۰ ۹۵.۲۰ ۸۷.۵۰ ۹۳.۳۰ ۹۲.۹۰ ۸۵.۷۰ ۸۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۹.۴۷ ۹۱.۳۰ ۸۵.۱۹ ۹۶.۶۷
۱۲ کوبا ۸۶.۲۰ ۸۷.۵۰ ۷۶.۷۰ ۸۷.۵۰ ۹۱.۷۰ ۹۳.۰۰ ۸۴.۴۴ ۸۸.۸۹ ۹۳.۱۸ ۹۱.۳۰ ۹۷.۹۲ ۹۶.۴۳
۱۳ بحرین ۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۵۰.۰۰ ۶۱.۵۰ ۵۰.۰۰ ۷۸.۳۰ ۶۱.۵۴ ۸۲.۷۶ ۸۴.۲۱ ۸۹.۴۷ ۹۵.۴۵ ۹۳.۰۲
۱۴ قبرس ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۳.۳۰ ۶۷.۷۰ ۷۷.۱۰ ۶۶.۷۰ ۷۷.۵۵ ۷۰.۷۷ ۷۰.۳۷ ۸۱.۶۷ ۸۷.۹۳ ۹۳.۰۰
۱۵ قطر ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۷۰ ۷۸.۹۵ ۹۶.۰۰ ۹۴.۳۴ ۹۵.۱۵ ۹۳.۴۰ ۹۱.۰۵
۱۶ لبنان ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۸۴.۲۰ ۷۳.۷۰ ۸۲.۱۰ ۸۱.۵۰ ۸۸.۲۴ ۹۲.۸۶ ۸۶.۲۷ ۹۲.۵۰ ۸۳.۰۰ ۹۰.۶۷
۱۷ لوکزامبورگ ۸۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۸.۶۰ ۸۸.۶۰ ۹۴.۴۴ ۹۰.۷۷ ۸۸.۴۶ ۸۹.۸۳ ۸۷.۰۱ ۸۹.۸۷
۱۸ عمان ۶۶.۷۰ ۴۰.۰۰ ۶۳.۶۰ ۸۸.۲۰ ۷۶.۵۰ ۹۳.۸۰ ۸۳.۳۳ ۹۰.۶۳ ۸۲.۶۹ ۸۹.۲۹ ۸۴.۲۱ ۸۸.۳۱
۱۹ کنیا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰
۲۰ ایسلند ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۷۸.۳۰ ۸۹.۵۰ ۹۶.۱۵ ۹۳.۱۸ ۸۷.۵۰ ۹۰.۹۱ ۹۳.۴۸ ۸۵.۷۱
۲۱ اکوادور ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۳.۳۰ ۶۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۹۳.۴۸ ۸۶.۵۷ ۸۵.۷۱
۲۲ عربستان ۵۵.۶۰ ۵۱.۳۰ ۶۱.۹۰ ۷۲.۳۰ ۷۶.۸۰ ۷۸.۲۰ ۷۸.۷۴ ۸۰.۳۲ ۸۲.۸۸ ۸۶.۶۰ ۸۴.۸۵ ۸۴.۷۰
۲۳ قزاقستان ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۲.۷۰ ۸۸.۹۰ ۵۵.۰۰ ۶۸.۸۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۷.۷۴ ۷۲.۸۸ ۷۴.۱۹ ۸۳.۴۵
۲۴ مولداوی ۸۲.۶۰ ۶۲.۹۰ ۹۳.۰۰ ۷۳.۵۰ ۷۶.۵۰ ۷۱.۴۰ ۷۶.۱۹ ۸۳.۳۳ ۸۵.۴۸ ۸۰.۷۷ ۹۰.۱۶ ۸۳.۰۵
۲۵ زیمبابوه ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۱.۴۳ ۸۱.۸۲
۲۶ بلاروس ۶۴.۳۰ ۶۶.۷۰ ۴۲.۹۰ ۵۸.۳۰ ۶۸.۹۰ ۶۸.۹۰ ۷۶.۳۶ ۷۰.۵۶ ۷۶.۳۲ ۷۹.۸۹ ۷۲.۵۳ ۸۱.۶۶
۲۷ ایرلند ۷۴.۴۰ ۶۷.۲۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۹.۳۳ ۷۱.۲۵ ۷۱.۰۶ ۷۷.۷۴ ۷۷.۴۶ ۸۱.۵۶
۲۸ امارات عربی متحده ۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۷۰ ۷۰.۸۰ ۶۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۵۷.۱۴ ۸۰.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۱.۲۰
۲۹ بوسنی و هرزگوین ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۰.۰۰
۳۰ سوئد ۵۹.۹۰ ۶۰.۶۰ ۶۵.۰۰ ۶۹.۶۰ ۶۸.۷۰ ۶۸.۶۰ ۶۹.۲۵ ۶۸.۲۱ ۷۰.۹۱ ۷۴.۶۱ ۷۶.۱۶ ۷۸.۶۹
۳۱ اردن ۷۵.۰۰ ۶۰.۹۰ ۴۳.۹۰ ۵۱.۱۰ ۷۴.۵۰ ۶۶.۱۰ ۷۶.۰۶ ۷۰.۷۷ ۷۹.۴۱ ۷۰.۵۳ ۶۸.۷۵ ۷۸.۵۷
۳۲ اتریش ۷۲.۱۰ ۶۶.۸۰ ۶۵.۵۰ ۶۸.۸۰ ۵۸.۰۰ ۵۴.۳۰ ۷۱.۲۳ ۷۳.۸۲ ۷۳.۶۱ ۷۸.۰۶ ۷۷.۷۶ ۷۸.۵۶
۳۳ بلژیک ۶۴.۳۰ ۶۳.۸۰ ۶۶.۰۰ ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۷۰.۲۰ ۶۸.۴۳ ۶۸.۴۳ ۷۰.۶۲ ۷۴.۴۴ ۷۶.۷۴ ۷۷.۸۷
۳۴ دانمارک ۵۸.۰۰ ۶۵.۹۰ ۶۸.۰۰ ۶۷.۱۰ ۶۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۱۶ ۶۶.۰۷ ۶۹.۳۶ ۶۹.۵۰ ۷۴.۶۶ ۷۷.۸۳
۳۵ تاجیکستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۷۸
۳۶ نیجریه ۷۵.۰۰ ۸۴.۶۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۸۶ ۸۱.۰۳ ۸۲.۴۲ ۷۹.۵۶ ۷۷.۰۹
۳۷ ونزوئلا ۶۵.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۲.۴۰ ۶۲.۱۰ ۶۵.۱۰ ۶۸.۳۰ ۷۱.۱۵ ۵۳.۳۳ ۷۰.۹۷ ۶۲.۷۱ ۸۵.۲۹ ۷۶.۹۲
۳۸ انگلستان ۵۴.۸۰ ۵۲.۳۰ ۶۰.۸۰ ۶۲.۴۰ ۶۱.۹۰ ۶۴.۱۰ ۶۵.۷۷ ۶۶.۸۲ ۶۹.۴۶ ۷۰.۳۶ ۷۴.۴۵ ۷۶.۷۹
۳۹ استرالیا ۵۵.۳۰ ۵۰.۹۰ ۵۶.۴۰ ۵۶.۱۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۳۰ ۶۰.۱۳ ۶۱.۸۸ ۶۴.۰۹ ۶۹.۲۰ ۷۱.۸۱ ۷۶.۳۴
۴۰ فنلاند ۵۶.۵۰ ۵۶.۷۰ ۶۴.۶۰ ۵۷.۹۰ ۶۲.۶۰ ۶۱.۹۰ ۶۷.۹۰ ۷۲.۷۶ ۶۷.۶۳ ۷۱.۲۱ ۷۵.۸۷ ۷۵.۹۸
۴۱ نروژ ۶۱.۴۰ ۵۶.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۹.۴۰ ۶۹.۱۰ ۶۴.۹۰ ۶۶.۵۵ ۶۶.۵۷ ۷۲.۵۱ ۷۶.۹۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۸۵
۴۲ قرقیزستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰
۴۳ استونی ۵۴.۲۰ ۶۳.۶۰ ۶۷.۶۰ ۶۵.۶۰ ۶۱.۲۰ ۶۳.۹۰ ۶۹.۰۱ ۶۱.۲۲ ۶۷.۷۴ ۶۳.۸۵ ۷۵.۰۰ ۷۴.۸۱
۴۴ سوئیس ۵۸.۱۰ ۵۶.۹۰ ۶۵.۵۰ ۶۶.۳۰ ۶۸.۵۰ ۶۶.۷۰ ۶۸.۲۶ ۶۷.۱۴ ۶۸.۳۸ ۷۰.۳۹ ۷۳.۴۱ ۷۴.۷۷
۴۵ تونس ۶۳.۰۰ ۶۱.۶۰ ۶۹.۸۰ ۶۵.۲۰ ۶۴.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۸۳ ۶۵.۰۴ ۶۸.۸۸ ۷۲.۳۲ ۷۳.۱۹ ۷۴.۵۵
۴۶ هلند ۵۱.۴۰ ۵۲.۲۰ ۶۱.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۱.۹۰ ۶۱.۸۰ ۶۳.۸۸ ۶۲.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۹.۲۸ ۷۲.۳۹ ۷۳.۷۴
۴۷ بنگلادش ۷۰.۰۰ ۶۹.۶۰ ۷۲.۷۰ ۶۴.۷۰ ۷۲.۱۰ ۷۹.۵۰ ۷۶.۹۲ ۷۷.۴۲ ۷۷.۷۸ ۷۲.۳۲ ۶۹.۶۶ ۷۲.۳۸
۴۸ شیلی ۷۷.۸۰ ۷۴.۷۰ ۶۸.۴۰ ۷۱.۲۰ ۵۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۲۵ ۶۸.۹۴ ۶۸.۸۴ ۷۱.۲۸ ۷۴.۹۳ ۷۰.۸۸
۴۹ سنگاپور ۳۶.۸۰ ۳۸.۲۰ ۴۴.۱۰ ۴۷.۲۰ ۴۹.۹۰ ۵۰.۱۰ ۵۴.۹۸ ۵۹.۰۷ ۶۲.۱۰ ۶۷.۵۹ ۶۹.۶۳ ۷۰.۸۶
۵۰ اسلوانی ۶۰.۷۰ ۵۴.۳۰ ۵۳.۷۰ ۶۲.۷۰ ۵۷.۶۰ ۶۱.۵۰ ۵۹.۸۴ ۶۵.۴۲ ۵۹.۸۶ ۶۴.۰۳ ۷۰.۵۷ ۷۰.۸۵
۵۱ نیوزلند ۵۶.۷۰ ۴۷.۱۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۷۰ ۶۵.۷۰ ۶۸.۳۰ ۶۳.۹۶ ۶۱.۱۸ ۶۵.۵۶ ۶۹.۱۴ ۶۸.۳۳ ۷۰.۸۲
۵۲ فرانسه ۵۵.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۷.۷۰ ۶۰.۱۰ ۵۸.۸۰ ۵۹.۷۴ ۶۱.۰۷ ۶۳.۴۰ ۶۲.۸۹ ۶۸.۱۲ ۷۰.۱۲
۵۳ اسلواکی ۶۳.۴۰ ۳۸.۲۰ ۸۰.۳۰ ۷۶.۵۰ ۷۳.۹۰ ۶۷.۵۰ ۶۹.۲۷ ۶۴.۲۰ ۶۶.۴۵ ۷۲.۵۹ ۸۱.۸۲ ۶۹.۷۱
کل جهان ۶۱.۲۲ ۶۰.۰۵ ۶۲.۵۳ ۶۲.۹۷ ۶۳.۱۵ ۶۳.۵۱ ۶۳.۰۶ ۶۶.۵۶ ۶۶.۸۳ ۶۸.۹۱ ۶۹.۶۷ ۶۹.۵۳
۵۴ پاکستان ۷۰.۰۰ ۶۲.۷۰ ۶۸.۲۰ ۶۰.۹۰ ۶۲.۳۰ ۵۷.۹۰ ۶۸.۹۲ ۶۲.۰۸ ۶۰.۷۷ ۶۴.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۸.۸۳
۵۵ ویتنام ۷۸.۶۰ ۶۰.۴۰ ۶۳.۹۰ ۶۶.۱۰ ۵۹.۸۰ ۵۸.۳۰ ۶۳.۷۱ ۶۵.۶۱ ۵۶.۹۰ ۶۳.۱۴ ۶۳.۷۴ ۶۷.۳۳
۵۶ کلمبیا ۷۸.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۸.۲۰ ۷۷.۳۰ ۶۵.۴۰ ۶۵.۳۰ ۶۵.۸۲ ۶۶.۰۱ ۶۸.۱۸ ۷۴.۳۵ ۶۸.۱۱ ۶۷.۲۵
۵۷ مجارستان ۵۹.۷۰ ۶۲.۹۰ ۶۲.۲۰ ۶۶.۸۰ ۶۶.۹۰ ۶۸.۸۰ ۶۷.۱۶ ۵۷.۸۸ ۶۵.۶۵ ۶۷.۸۲ ۶۵.۵۴ ۶۶.۸۹
۵۸ اسپانیا ۵۴.۱۰ ۴۷.۹۰ ۵۴.۲۰ ۵۵.۵۰ ۵۶.۵۰ ۵۸.۰۰ ۵۸.۲۴ ۵۸.۶۹ ۵۹.۳۵ ۶۲.۱۶ ۶۵.۰۸ ۶۶.۸۸
۵۹ آلمان ۵۴.۸۰ ۵۷.۹۰ ۵۷.۲۰ ۵۸.۶۰ ۵۹.۴۰ ۵۷.۷۰ ۵۸.۵۵ ۵۹.۱۰ ۶۰.۸۱ ۶۲.۱۴ ۶۶.۳۱ ۶۶.۷۵
۶۰ پاراگوئه ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷
۶۱ سریلانکا ۶۰.۰۰ ۵۲.۹۰ ۵۴.۵۰ ۷۰.۰۰ ۹۲.۳۰ ۷۷.۸۰ ۹۱.۶۷ ۷۲.۷۳ ۵۱.۵۲ ۶۸.۴۲ ۵۲.۵۰ ۶۶.۲۳
۶۲ فیلیپین ۷۷.۸۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۴۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۹۲.۳۰ ۷۵.۰۰ ۷۱.۴۳ ۷۲.۰۹ ۷۴.۲۹ ۵۳.۴۹ ۶۵.۸۸
۶۳ پرتغال ۶۵.۴۰ ۵۴.۳۰ ۵۸.۰۰ ۶۶.۲۰ ۶۱.۴۰ ۶۳.۵۰ ۶۳.۸۴ ۶۱.۳۹ ۶۱.۹۹ ۶۵.۰۳ ۶۴.۳۲ ۶۵.۳۶
۶۴ کرواسی ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۴۸.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۶۰ ۶۴.۰۳ ۶۳.۷۸ ۶۷.۴۲ ۷۷.۴۰ ۶۸.۳۵ ۶۴.۴۸
۶۵ عراق ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۵۵.۶۰ ۵۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۶۴.۱۰ ۷۳.۶۰ ۷۵.۶۶ ۷۳.۹۴ ۷۰.۵۴ ۶۴.۳۶
۶۶ گرجستان ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۷۳.۳۰ ۷۸.۶۰ ۶۶.۶۷ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۳.۶۴
۶۷ لتونی ۶۹.۶۰ ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۵۰ ۶۵.۶۰ ۵۱.۱۶ ۶۶.۱۳ ۶۷.۶۹ ۶۲.۵۰ ۶۹.۲۳ ۶۳.۱۶
۶۸ ازبکستان ۷۵.۰۰ ۷۳.۱۰ ۸۴.۲۰ ۸۵.۲۰ ۷۵.۹۰ ۷۶.۵۰ ۸۰.۷۷ ۶۳.۶۴ ۶۵.۵۲ ۶۵.۵۲ ۶۵.۳۸ ۶۳.۱۶
۶۹ جمهوری چک ۵۸.۱۰ ۶۳.۴۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۶۰ ۵۷.۱۰ ۵۲.۵۰ ۵۸.۱۱ ۵۴.۶۰ ۵۹.۱۷ ۶۲.۲۴ ۵۹.۷۹ ۶۲.۹۳
۷۰ بلغارستان ۶۸.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۶۰ ۶۳.۰۷ ۶۰.۱۰ ۶۵.۶۹ ۶۶.۴۹ ۶۵.۲۹ ۶۲.۶۱
۷۱ ایتالیا ۵۰.۶۰ ۴۸.۲۰ ۴۹.۱۰ ۴۹.۶۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۳۰ ۵۲.۹۸ ۵۲.۰۴ ۵۴.۱۷ ۵۶.۱۱ ۵۸.۸۱ ۶۱.۷۰
۷۲ اندونزی ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۸۵.۰۰ ۹۰.۹۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۶۰ ۷۸.۵۷ ۸۶.۳۶ ۸۰.۷۳ ۷۸.۱۸ ۶۷.۴۶ ۶۱.۶۳
۷۳ اروگوئه ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۹۰ ۷۱.۴۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۳۰ ۵۹.۴۰ ۷۰.۳۷ ۵۹.۳۸ ۵۴.۸۴ ۷۱.۴۳ ۷۶.۴۷ ۶۱.۰۲
۷۴ کانادا ۴۵.۶۰ ۴۵.۸۰ ۴۵.۲۰ ۴۸.۲۰ ۴۶.۸۰ ۴۷.۴۰ ۴۹.۱۲ ۴۹.۶۷ ۵۴.۳۹ ۵۵.۹۲ ۶۱.۸۶ ۶۰.۶۴
۷۵ کویت ۳۷.۵۰ ۷۲.۷۰ ۵۷.۹۰ ۴۶.۲۰ ۶۲.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۸.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۰.۳۹ ۶۵.۰۰ ۷۱.۷۰ ۶۰.۵۶
۷۶ یونان ۵۷.۶۰ ۵۳.۱۰ ۵۵.۶۰ ۵۴.۹۰ ۵۶.۷۰ ۵۵.۷۰ ۵۷.۴۱ ۵۷.۴۹ ۵۶.۷۰ ۵۹.۲۲ ۶۰.۱۸ ۶۰.۵۵
۷۷ صربستان ۶۹.۶۰ ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۵۵.۶۰ ۵۹.۲۰ ۵۷.۱۰ ۵۱.۷۸ ۵۳.۸۰ ۵۳.۲۳ ۵۷.۶۸ ۵۵.۰۲ ۶۰.۱۴
۷۸ کاستاریکا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۵۸.۳۳ ۶۰.۰۰
۷۹ مراکش ۸۹.۵۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۶۰ ۸۶.۸۰ ۸۴.۱۰ ۸۸.۹۰ ۷۹.۳۸ ۷۵.۷۶ ۷۳.۸۱ ۷۸.۵۲ ۶۲.۶۲ ۵۹.۹۱
۸۰ لیتوانی ۷۲.۹۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۷۰ ۵۴.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۶.۴۰ ۵۵.۶۵ ۴۹.۶۱ ۵۱.۷۴ ۵۴.۲۱ ۶۱.۳۳ ۵۹.۳۴
۸۱ الجزایر ۶۱.۹۰ ۶۶.۷۰ ۶۴.۷۰ ۸۰.۸۰ ۷۶.۶۰ ۷۱.۱۰ ۷۱.۴۳ ۵۸.۷۹ ۶۰.۳۰ ۶۶.۲۸ ۶۱.۷۵ ۵۸.۶۳
۸۲ مالزی ۴۸.۵۰ ۳۳.۶۰ ۴۴.۲۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۶۰ ۴۶.۷۰ ۴۹.۷۱ ۵۰.۲۱ ۵۱.۶۲ ۵۳.۲۹ ۵۵.۹۷ ۵۷.۳۷
۸۳ آفریقای جنوبی ۴۹.۴۰ ۴۰.۵۰ ۳۹.۹۰ ۴۸.۲۰ ۴۲.۱۰ ۴۳.۳۰ ۴۴.۵۴ ۴۸.۱۸ ۵۶.۰۶ ۵۰.۰۸ ۵۶.۸۶ ۵۶.۲۸
۸۴ کره شمالی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۲.۷۳ ۵۶.۲۵
۸۵ ارمنستان ۴۲.۹۰ ۳۹.۱۰ ۵۸.۸۰ ۶۲.۵۰ ۵۵.۸۰ ۴۸.۹۰ ۴۴.۹۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۹۸ ۵۶.۷۲ ۶۵.۶۷ ۵۶.۱۴
۸۶ اوکراین ۵۳.۹۰ ۵۱.۸۰ ۵۱.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۴.۲۰ ۴۹.۳۰ ۵۸.۸۱ ۵۵.۲۳ ۵۸.۸۴ ۵۹.۴۷ ۶۰.۵۰ ۵۵.۳۹
۸۷ ایالات متحده ۲۹.۹۰ ۲۵.۱۰ ۳۲.۱۰ ۳۴.۹۰ ۳۶.۸۰ ۳۸.۸۰ ۴۱.۱۴ ۴۲.۷۴ ۴۶.۰۴ ۴۹.۲۲ ۵۳.۵۶ ۵۵.۳۳
۸۸ مصر ۳۹.۶۰ ۴۱.۵۰ ۳۹.۶۰ ۴۹.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۷.۴۰ ۶۰.۹۰ ۶۵.۳۷ ۶۴.۶۲ ۶۳.۲۴ ۵۹.۱۰ ۵۴.۸۳
۸۹ آرژانتین ۵۴.۸۰ ۵۷.۳۰ ۵۵.۹۰ ۵۸.۲۰ ۵۳.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۲.۱۰ ۵۰.۲۱ ۵۳.۹۹ ۵۴.۷۳ ۵۲.۹۴ ۵۲.۰۰
۹۰ کامرون ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۸۷.۵۰ ۸۸.۹۰ ۶۶.۶۷ ۹۴.۴۴ ۵۴.۵۵ ۶۶.۶۷ ۷۰.۷۳ ۵۰.۰۰
۹۱ آذربایجان ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۲۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۵.۸۰ ۷۱.۲۰ ۶۱.۵۴ ۶۶.۶۷ ۶۹.۴۴ ۷۵.۶۱ ۶۲.۹۰ ۴۸.۷۵
۹۲ سوریه ۴۲.۹۰ ۶۶.۷۰ ۴۴.۴۰ ۷۸.۶۰ ۴۶.۲۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۸۵ ۳۳.۳۳ ۴۰.۰۰ ۴۷.۶۲ ۴۸.۲۸
۹۳ رومانی ۶۶.۵۰ ۴۵.۹۰ ۵۰.۱۰ ۴۹.۴۰ ۴۲.۵۰ ۳۷.۹۰ ۴۵.۶۳ ۴۰.۱۸ ۴۶.۲۷ ۴۸.۰۵ ۴۶.۵۵ ۴۷.۴۱
۹۴ مکزیک ۶۴.۹۰ ۵۴.۱۰ ۵۶.۴۰ ۵۲.۹۰ ۵۷.۵۰ ۵۷.۱۰ ۵۶.۳۲ ۵۵.۰۸ ۵۵.۹۱ ۵۲.۲۱ ۵۶.۲۱ ۴۶.۵۹
۹۵ لهستان ۵۴.۴۰ ۴۴.۸۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۳۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۱۲ ۴۵.۵۴ ۴۳.۶۲ ۴۵.۰۴ ۴۳.۷۰ ۴۵.۴۱
۹۶ ژاپن ۲۷.۶۰ ۲۸.۱۰ ۳۰.۶۰ ۳۰.۲۰ ۳۱.۶۰ ۳۲.۵۰ ۳۵.۴۱ ۳۵.۹۲ ۳۸.۵۳ ۴۰.۳۶ ۴۲.۷۹ ۴۴.۲۲
۹۷ برزیل ۳۸.۴۰ ۳۷.۴۰ ۳۸.۱۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۱۰ ۳۷.۸۰ ۳۶.۴۳ ۳۷.۳۷ ۳۹.۳۴ ۴۴.۴۷ ۴۵.۶۵ ۴۳.۲۷
۹۸ روسیه ۴۵.۳۰ ۳۹.۹۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۸۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۹۹ ۴۰.۲۶ ۴۰.۷۳ ۳۹.۱۵ ۴۳.۶۲ ۴۳.۲۵
۹۹ تایلند ۵۲.۹۰ ۳۸.۴۰ ۴۱.۴۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۷۰ ۳۴.۴۰ ۳۷.۷۹ ۳۵.۷۷ ۳۸.۶۴ ۳۶.۵۲ ۳۷.۴۸ ۴۱.۸۳
۱۰۰ تایوان ۱۷.۴۰ ۱۴.۶۰ ۱۴.۲۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۸۰ ۲۰.۴۰ ۲۴.۱۳ ۲۳.۷۳ ۲۷.۳۷ ۲۹.۸۹ ۳۳.۷۳ ۳۹.۲۱
۱۰۱ کره جنوبی ۳۱.۰۰ ۲۱.۱۰ ۲۹.۶۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۴۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۹۲ ۳۲.۱۷ ۳۲.۳۱ ۳۲.۹۸ ۳۴.۰۴ ۳۵.۰۴
۱۰۲ ترکیه ۳۵.۱۰ ۲۵.۱۰ ۳۶.۷۰ ۳۰.۹۰ ۳۱.۹۰ ۳۵.۱۰ ۳۴.۳۰ ۳۳.۶۸ ۳۲.۷۷ ۳۴.۴۸ ۳۲.۴۹ ۳۴.۰۱
۱۰۳ هند ۲۵.۲۰ ۲۳.۶۰ ۲۳.۷۰ ۲۴.۳۰ ۲۶.۵۰ ۲۳.۴۰ ۲۴.۰۵ ۲۴.۶۷ ۲۳.۷۹ ۲۴.۰۷ ۲۶.۵۲ ۲۷.۶۹
۱۰۴ چین ۱۵.۷۰ ۱۵.۶۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۴۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۴۰ ۱۹.۷۳ ۱۹.۷۵ ۲۰.۵۴ ۲۱.۴۵ ۲۲.۵۵ ۲۳.۷۶
۱۰۵ ایران ۲۸.۲۰ ۲۲.۲۰ ۱۸.۶۰ ۱۴.۶۰ ۱۶.۸۰ ۱۸.۲۰ ۱۷.۳۳ ۱۷.۲۹ ۱۷.۳۶ ۱۷.۶۸ ۱۷.۳۹ ۱۸.۵۵
۱۰۶ آنگولا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)