بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)

۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۷۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۱۴۰.۰۰ ۵۴.۵۵ ۳۲۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۳۲۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۲۳۳.۳۳ ۲۲۰.۰۰ ۸۵.۷۱ ۲۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰
۲ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱۰۰.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۲.۹۴ ۱۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۹ ۲۸.۳۶ ۳۵.۸۵ ۴۰.۰۰ ۳۲.۹۵ ۵۶.۴۷ ۵۴.۹۵ ۵۲.۶۳
۳ ایالات متحده ایالات متحده ۲۳.۹۶ ۴۱.۱۷ ۴۸.۱۹ ۴۸.۲۷ ۴۳.۳۲ ۴۴.۰۱ ۴۱.۸۴ ۴۲.۱۲ ۴۱.۴۵ ۴۵.۸۰ ۴۲.۵۴ ۴۳.۰۴ ۴۳.۵۷ ۴۸.۰۰ ۴۴.۰۲ ۴۳.۶۹ ۴۴.۳۲ ۴۳.۶۳ ۴۸.۵۳
۴ تایوان تایوان ۷.۰۱ ۱۴.۷۴ ۱۲.۴۱ ۱۶.۴۱ ۲۰.۰۰ ۲۲.۶۷ ۲۶.۱۰ ۲۲.۴۴ ۲۹.۲۳ ۳۱.۴۳ ۲۸.۸۲ ۳۶.۷۷ ۳۳.۵۶ ۳۷.۷۱ ۳۸.۶۷ ۳۶.۰۵ ۳۳.۴۶ ۳۳.۳۱ ۳۶.۵۷
۵ ژاپن ژاپن ۱۰.۷۷ ۱۴.۳۷ ۱۶.۰۳ ۱۶.۹۱ ۱۷.۸۲ ۱۸.۶۴ ۱۸.۳۴ ۱۸.۰۳ ۲۱.۸۵ ۲۶.۹۰ ۲۳.۵۴ ۲۷.۹۵ ۲۶.۱۸ ۲۸.۷۵ ۲۹.۸۱ ۲۷.۲۸ ۲۵.۸۶ ۲۶.۹۴ ۲۹.۱۷
۶ کره جنوبی کره جنوبی ۵.۵۶ ۱۰.۲۰ ۹.۷۳ ۱۳.۳۱ ۱۹.۶۱ ۱۷.۹۷ ۲۱.۱۴ ۱۸.۹۴ ۱۹.۱۱ ۲۴.۹۳ ۲۲.۲۱ ۲۱.۶۰ ۲۲.۷۷ ۲۵.۱۸ ۲۶.۳۲ ۲۸.۳۲ ۲۹.۲۶ ۲۴.۴۸ ۲۶.۸۲
۷ سوئیس سوئیس ۶.۴۰ ۱۰.۹۶ ۱۴.۵۳ ۱۳.۱۱ ۱۵.۶۳ ۱۳.۶۴ ۱۷.۳۲ ۱۸.۰۵ ۱۶.۲۵ ۱۸.۲۵ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۷ ۱۴.۷۵ ۲۱.۳۵ ۱۶.۲۱ ۱۶.۷۲ ۱۸.۴۸ ۱۹.۴۸ ۲۰.۷۵
۸ هلند هلند ۴.۵۱ ۷.۵۷ ۱۱.۷۲ ۱۲.۸۱ ۱۶.۰۶ ۱۶.۶۵ ۱۷.۰۶ ۲۴.۱۰ ۲۲.۶۷ ۲۸.۰۳ ۲۳.۳۷ ۲۳.۴۲ ۱۹.۵۴ ۲۲.۰۶ ۲۴.۱۹ ۱۷.۵۰ ۱۸.۷۴ ۱۸.۹۵ ۱۸.۹۵
۹ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۸ ۱۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۸.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸.۷۵
۱۰ فنلاند فنلاند ۳.۸۲ ۵.۲۶ ۴.۹۰ ۱۰.۰۰ ۷.۹۴ ۶.۷۲ ۷.۵۰ ۶.۳۲ ۹.۴۵ ۹.۳۸ ۷.۲۶ ۱۱.۵۱ ۱۲.۹۷ ۱۳.۲۶ ۱۱.۰۲ ۱۹.۰۸ ۱۹.۰۱ ۱۵.۳۳ ۱۶.۳۵
۱۱ آلمان آلمان ۶.۱۲ ۱۰.۶۲ ۱۴.۵۵ ۱۶.۱۱ ۱۳.۶۷ ۱۵.۵۰ ۱۳.۷۲ ۱۴.۰۴ ۱۴.۹۳ ۱۷.۳۷ ۱۵.۶۷ ۱۵.۰۲ ۱۴.۴۴ ۱۵.۷۷ ۱۴.۴۷ ۱۳.۳۶ ۱۴.۹۲ ۱۴.۱۱ ۱۵.۴۸
۱۲ فرانسه فرانسه ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۳.۵۰ ۱۳.۷۳ ۱۰.۷۱ ۱۰.۸۱ ۱۰.۸۶ ۱۰.۷۹ ۱۱.۰۲ ۱۳.۴۸ ۱۴.۱۹ ۱۱.۵۶ ۱۳.۶۰ ۱۶.۱۷ ۱۵.۰۲ ۱۳.۵۴ ۱۴.۱۶ ۱۶.۴۴ ۱۵.۳۲
۱۳ بلژیک بلژیک ۴.۷۸ ۸.۲۷ ۱۱.۸۱ ۱۲.۷۷ ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۳ ۱۰.۳۳ ۱۰.۴۹ ۱۴.۵۵ ۱۳.۹۱ ۱۴.۵۲ ۱۴.۸۵ ۱۲.۳۶ ۱۳.۷۴ ۱۲.۵۶ ۱۰.۳۳ ۱۳.۳۴ ۱۶.۲۱ ۱۴.۹۵
کل جهان کل جهان ۱۰.۷۴ ۱۷.۱۷ ۱۹.۹۸ ۲۰.۱۵ ۱۸.۶۲ ۱۹.۰۱ ۱۷.۷۰ ۱۷.۰۲ ۱۷.۰۶ ۱۹.۲۹ ۱۷.۰۹ ۱۶.۹۳ ۱۶.۲۰ ۱۷.۱۴ ۱۵.۷۵ ۱۵.۲۰ ۱۴.۷۹ ۱۴.۱۰ ۱۴.۳۸
۱۴ اتریش اتریش ۳.۹۸ ۶.۹۰ ۳.۵۶ ۷.۷۶ ۵.۴۸ ۸.۹۸ ۱۰.۱۱ ۷.۲۹ ۷.۹۸ ۸.۶۲ ۶.۷۴ ۸.۶۲ ۷.۶۰ ۸.۸۹ ۷.۶۶ ۶.۵۰ ۶.۵۷ ۸.۵۱ ۱۲.۲۲
۱۵ کانادا کانادا ۹.۱۸ ۱۳.۵۶ ۱۵.۸۵ ۱۴.۷۵ ۱۱.۰۸ ۱۳.۰۰ ۷.۴۹ ۱۰.۲۹ ۸.۹۵ ۱۰.۸۳ ۱۱.۷۴ ۹.۸۲ ۹.۴۲ ۱۰.۱۸ ۹.۹۹ ۹.۹۳ ۹.۲۸ ۹.۵۶ ۱۱.۶۷
۱۶ عربستان عربستان ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۲۸.۵۷ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۵ ۴.۲۶ ۵.۸۸ ۶.۲۱ ۵.۴۱ ۵.۳۶ ۴.۸۵ ۹.۰۲ ۱۰.۲۹ ۱۰.۳۷
۱۷ قبرس قبرس ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۸۶ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۰.۴۲ ۱.۵۴ ۳.۷۰ ۶.۴۵ ۶.۳۵ ۲.۷۳ ۶.۳۸ ۹.۴۳
۱۸ نروژ نروژ ۳.۰۳ ۵.۲۶ ۱۵.۳۸ ۲.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۳۱ ۹.۱۵ ۷.۲۳ ۵.۷۶ ۹.۵۲ ۸.۷۱ ۱۰.۵۴ ۷.۳۲ ۷.۴۱ ۷.۶۹ ۱۰.۵۹ ۶.۱۹ ۸.۶۱ ۹.۳۶
۱۹ ایرلند ایرلند ۷.۱۴ ۷.۲۰ ۱۵.۷۹ ۷.۰۵ ۱۱.۲۵ ۱۰.۱۵ ۷.۴۷ ۱۳.۸۲ ۱۱.۰۸ ۸.۴۹ ۷.۴۳ ۷.۸۱ ۵.۸۸ ۱۰.۱۲ ۸.۴۲ ۶.۵۲ ۶.۷۴ ۶.۷۱ ۹.۳۱
۲۰ انگلستان انگلستان ۳.۰۴ ۶.۰۸ ۵.۸۳ ۸.۶۳ ۶.۹۳ ۶.۵۳ ۵.۴۰ ۵.۱۳ ۶.۴۷ ۸.۴۲ ۸.۹۷ ۷.۹۹ ۷.۹۸ ۹.۳۰ ۸.۲۵ ۷.۹۱ ۸.۵۰ ۸.۴۳ ۹.۳۱
۲۱ دانمارک دانمارک ۱.۹۴ ۸.۴۷ ۶.۳۱ ۸.۹۴ ۱۰.۰۴ ۶.۴۱ ۹.۰۳ ۱۱.۲۶ ۱۱.۰۸ ۹.۰۲ ۸.۴۳ ۷.۹۷ ۹.۱۶ ۶.۰۶ ۷.۱۷ ۶.۸۱ ۵.۷۲ ۷.۲۰ ۸.۹۷
۲۲ سنگاپور سنگاپور ۱.۳۰ ۵.۶۷ ۶.۷۰ ۳.۰۸ ۴.۴۹ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۳۹ ۵.۳۳ ۵.۷۱ ۶.۲۲ ۵.۲۷ ۷.۲۳ ۵.۶۰ ۷.۲۹ ۷.۳۸ ۶.۷۷ ۷.۶۲ ۸.۶۲
۲۳ سوئد سوئد ۴.۴۱ ۵.۹۵ ۷.۶۹ ۶.۹۸ ۷.۸۶ ۸.۴۲ ۶.۲۱ ۷.۸۶ ۹.۸۱ ۱۰.۲۰ ۹.۱۱ ۹.۸۷ ۹.۵۵ ۱۱.۶۱ ۹.۴۴ ۷.۷۶ ۸.۰۶ ۷.۲۸ ۸.۵۵
۲۴ ایتالیا ایتالیا ۳.۰۹ ۳.۵۲ ۳.۷۳ ۴.۹۱ ۴.۷۲ ۵.۱۲ ۴.۷۵ ۵.۴۱ ۴.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۴ ۴.۷۷ ۴.۵۴ ۴.۹۷ ۴.۴۱ ۴.۰۵ ۴.۳۵ ۴.۵۶ ۵.۳۴
۲۵ اسپانیا اسپانیا ۰.۶۰ ۲.۰۹ ۱.۹۲ ۱.۳۶ ۲.۳۸ ۲.۳۶ ۲.۸۴ ۲.۳۰ ۲.۲۹ ۲.۸۶ ۲.۹۸ ۳.۵۲ ۳.۷۰ ۳.۸۱ ۳.۱۴ ۳.۶۰ ۳.۶۷ ۴.۵۵
۲۶ شیلی شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۳ ۱.۸۳ ۰.۹۰ ۱.۶۹ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۱.۸۳ ۱.۹۴ ۲.۴۰ ۴.۰۹
۲۷ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۸.۷۰ ۳.۵۷
۲۸ نیوزلند نیوزلند ۳.۷۰ ۵.۲۶ ۶.۸۲ ۵.۸۸ ۷.۴۱ ۵.۳۸ ۴.۴۲ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۷ ۳.۸۳ ۴.۸۱ ۴.۳۷ ۴.۶۰ ۵.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۸۵ ۳.۰۰ ۳.۴۰
۲۹ لتونی لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۵ ۱.۶۱ ۰.۰۰ ۶.۱۹ ۶.۰۶ ۳.۹۶ ۱.۰۶ ۳.۱۷
۳۰ ایسلند ایسلند ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۹۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۳.۰۳
۳۱ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۴ ۱.۴۰ ۰.۹۳ ۱.۲۴ ۳.۵۸ ۲.۹۳
۳۲ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۱۴.۲۹ ۵.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۸۸ ۰.۲۳ ۱.۱۱ ۵.۱۳ ۲.۸۶
۳۳ استرالیا استرالیا ۳.۴۶ ۳.۸۴ ۵.۲۷ ۱۲.۳۵ ۵.۹۴ ۸.۱۲ ۶.۰۵ ۵.۱۷ ۵.۱۲ ۵.۸۴ ۴.۸۶ ۲.۸۰ ۲.۷۶ ۲.۴۸ ۲.۲۹ ۲.۵۱ ۲.۷۴ ۲.۷۳ ۲.۷۹
۳۴ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۶ ۶.۰۶ ۳.۹۷ ۳.۷۲ ۲.۳۱ ۱.۷۱ ۲.۳۱ ۲.۷۲
۳۵ چین چین ۰.۱۵ ۰.۴۳ ۰.۷۰ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۱.۰۳ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۲.۱۲ ۲.۰۵ ۲.۴۹ ۲.۶۷ ۲.۲۷ ۲.۲۶ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۲.۵۰ ۲.۵۳
۳۶ اروگوئه اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۳ ۶.۹۰ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۱.۶۴ ۰.۰۰ ۲.۵۰
۳۷ قزاقستان قزاقستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۹ ۴.۸۴ ۱.۱۹ ۱.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۲.۵۰
۳۸ اسلوانی اسلوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۷ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۲۰ ۱.۰۸ ۰.۵۰ ۳.۵۴ ۲.۶۹ ۱.۶۹ ۵.۱۰ ۴.۱۱ ۱.۵۳ ۴.۵۳ ۴.۱۳ ۲.۲۵
۳۹ پرتغال پرتغال ۰.۰۰ ۰.۸۳ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۶ ۲.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۸۲ ۱.۲۱ ۱.۳۶ ۲.۱۰ ۱.۴۴ ۱.۷۳ ۲.۲۰
۴۰ پرو پرو ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۱۳
۴۱ کلمبیا کلمبیا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۶۴ ۱.۴۵ ۲.۳۳ ۲.۷۶ ۳.۲۰ ۱.۹۳ ۱.۷۱ ۱.۹۴
۴۲ جمهوری چک جمهوری چک ۰.۷۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۸۱ ۲.۴۹ ۱.۶۰ ۳.۰۳ ۱.۷۶ ۲.۲۴ ۱.۸۸ ۳.۵۰ ۲.۰۴ ۲.۱۹ ۱.۶۳ ۲.۴۳ ۱.۷۳
۴۳ برزیل برزیل ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۶۵ ۱.۲۷ ۰.۹۴ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۱ ۲.۰۷ ۱.۲۳ ۱.۷۲ ۱.۴۱ ۱.۵۹ ۱.۹۴ ۱.۶۱ ۱.۱۳ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۷۱
۴۴ لهستان لهستان ۰.۰۰ ۰.۱۸ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۰۹ ۱.۹۷ ۲.۰۹ ۲.۰۷ ۱.۶۰ ۱.۴۳
۴۵ ترکیه ترکیه ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۰.۷۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۱.۴۹ ۱.۹۲ ۰.۵۰ ۰.۶۶ ۰.۷۷ ۱.۴۲ ۱.۴۰ ۰.۸۹ ۱.۲۳ ۲.۰۹ ۱.۴۸ ۲.۲۴ ۱.۳۴
۴۶ یونان یونان ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۰۱ ۲.۱۰ ۱.۴۱ ۲.۴۱ ۱.۱۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۰۲ ۰.۵۴ ۱.۳۰
۴۷ استونی استونی ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۷.۰۰ ۳.۲۳ ۲.۲۴ ۳.۶۸ ۴.۱۷ ۵.۳۷ ۱.۱۴
۴۸ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۱۳.۰۴ ۱۷.۳۹ ۱۶.۶۷ ۶.۴۵ ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۴۷ ۴.۸۱ ۳.۱۸ ۴.۱۱ ۳.۴۴ ۲.۲۴ ۱.۷۴ ۱.۶۷ ۱.۴۷ ۱.۱۱
۴۹ رومانی رومانی ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۱.۱۰ ۱.۴۷ ۱.۴۶ ۱.۰۱ ۰.۶۸ ۱.۰۱
۵۰ هند هند ۱.۱۸ ۲.۵۸ ۱.۷۶ ۲.۸۷ ۲.۷۸ ۱.۷۶ ۲.۱۰ ۱.۴۸ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۶۲ ۱.۴۸ ۱.۳۸ ۱.۵۵ ۱.۳۹ ۱.۲۱ ۱.۰۶ ۰.۹۶
۵۱ آرژانتین آرژانتین ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۶۸ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۷۳ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۹۱ ۰.۶۲ ۱.۱۰ ۰.۵۱ ۱.۲۴ ۰.۴۳ ۰.۹۶
۵۲ اردن اردن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۰.۹۵ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۵۳ ۰.۸۱
۵۳ اسلواکی اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۳ ۱.۶۹ ۲.۰۲ ۰.۸۲ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۵۳ ۰.۳۰ ۰.۷۶
۵۴ کرواسی کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۵ ۰.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۲ ۰.۷۰
۵۵ کویت کویت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۹.۵۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۶۹ ۹.۰۹ ۳.۱۰ ۰.۶۷
۵۶ لیتوانی لیتوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۴ ۰.۷۴ ۵.۲۹ ۳.۴۵ ۳.۹۸ ۵.۳۲ ۲.۷۵ ۰.۶۷
۵۷ بلغارستان بلغارستان ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۳
۵۸ مکزیک مکزیک ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۴۱ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۶۹ ۱.۴۶ ۲.۴۷ ۰.۶۶ ۲.۰۳ ۲.۶۹ ۳.۲۲ ۲.۷۵ ۲.۱۱ ۲.۴۷ ۱.۶۷ ۰.۶۰
۵۹ مجارستان مجارستان ۰.۰۰ ۱.۱۸ ۰.۴۷ ۰.۸۲ ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۲۰ ۱.۸۱ ۱.۹۴ ۳.۷۰ ۳.۶۱ ۲.۵۱ ۲.۱۷ ۳.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۳۷ ۱.۰۸ ۰.۸۱ ۰.۵۸
۶۰ تایلند تایلند ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۳.۲۳ ۷.۵۵ ۲.۲۲ ۲.۷۲ ۰.۴۸ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۲۷ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۳ ۰.۹۵ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۵۶ ۰.۵۱
۶۱ صربستان صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۷
۶۲ مالزی مالزی ۰.۰۰ ۳۱.۸۲ ۳.۰۳ ۵.۳۶ ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۲۲ ۱.۸۸ ۱.۰۱ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۸۱ ۰.۶۹ ۰.۹۳ ۰.۳۶ ۰.۶۸ ۰.۴۲
۶۳ ایران ایران ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۰ ۰.۴۳ ۰.۴۰ ۰.۵۹ ۰.۳۹
۶۴ مراکش مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۱ ۱.۵۹ ۱.۴۰ ۰.۳۸
۶۵ روسیه روسیه ۰.۳۸ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۶۹ ۱.۵۶ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۱۹ ۱.۲۱ ۱.۰۸ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۲۱ ۰.۶۳ ۰.۸۵ ۰.۶۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰
۶۶ اوکراین اوکراین ۰.۰۰ ۱.۶۱ ۰.۶۶ ۱.۹۵ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۱.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۱۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۳۱ ۰.۳۰
۶۷ پاکستان پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۴ ۰.۵۷ ۰.۴۲ ۰.۶۳ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۴۶ ۰.۱۰ ۰.۲۵
۶۸ مصر مصر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۳ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۵۳ ۱.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۶ ۰.۳۴ ۰.۲۴
۶۹ ویتنام ویتنام ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۷۲ ۰.۳۵ ۱.۹۳ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۱۲
۷۰ ازبکستان ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۱ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۲.۵۰ ۵۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۲ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۳ تونس تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۰۰
۷۴ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۵ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۶ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۷ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۸ سوریه سوریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۹ کوبا کوبا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۳۵ ۵.۳۶ ۳.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۰ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۱ گرجستان گرجستان ۳۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۲ بلاروس بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۴ ۰.۸۶ ۱.۰۹ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۵۵ ۰.۶۴ ۲.۶۰ ۰.۵۰ ۱.۸۳ ۱.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۰۰
۸۳ اندونزی اندونزی ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۴ ونزوئلا ونزوئلا ۵.۲۶ ۳۲.۱۴ ۱۲.۹۰ ۵.۲۶ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۳۸ ۱.۸۲ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۵ بنگلادش بنگلادش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۶ آذربایجان آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۲.۷۸ ۱.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۷ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۸ ارمنستان ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰ ۱.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۹ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۰ الجزایر الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۱ لبنان لبنان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۲ عمان عمان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۳ نیجریه نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)