بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۷۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۱۴۰.۰۰ ۵۴.۵۵ ۳۲۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۳۲۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۲۳۳.۳۳ ۲۲۰.۰۰ ۸۵.۷۱ ۲۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۷۵.۰۰
۲ لوکزامبورگ ۱۰۰.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۲.۹۴ ۱۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۹ ۲۸.۳۶ ۳۵.۸۵ ۴۰.۰۰ ۳۲.۹۵ ۵۶.۴۷ ۵۴.۹۵ ۵۰.۰۰
۳ ایالات متحده ۲۳.۹۶ ۴۱.۱۷ ۴۸.۱۹ ۴۸.۲۷ ۴۳.۳۲ ۴۴.۰۱ ۴۱.۸۴ ۴۲.۱۲ ۴۱.۴۵ ۴۵.۸۰ ۴۲.۵۴ ۴۳.۰۴ ۴۳.۵۷ ۴۸.۰۰ ۴۴.۰۲ ۴۳.۶۹ ۴۴.۳۲ ۴۳.۶۳ ۴۷.۷۲
۴ تایوان ۷.۰۱ ۱۴.۷۴ ۱۲.۴۱ ۱۶.۴۱ ۲۰.۰۰ ۲۲.۶۷ ۲۶.۱۰ ۲۲.۴۴ ۲۹.۲۳ ۳۱.۴۳ ۲۸.۸۲ ۳۶.۷۷ ۳۳.۵۶ ۳۷.۷۱ ۳۸.۶۷ ۳۶.۰۵ ۳۳.۴۶ ۳۳.۳۱ ۳۲.۲۳
۵ ژاپن ۱۰.۷۷ ۱۴.۳۷ ۱۶.۰۳ ۱۶.۹۱ ۱۷.۸۲ ۱۸.۶۴ ۱۸.۳۴ ۱۸.۰۳ ۲۱.۸۵ ۲۶.۹۰ ۲۳.۵۴ ۲۷.۹۵ ۲۶.۱۸ ۲۸.۷۵ ۲۹.۸۱ ۲۷.۲۸ ۲۵.۸۶ ۲۶.۹۴ ۳۱.۲۹
۶ کره جنوبی ۵.۵۶ ۱۰.۲۰ ۹.۷۳ ۱۳.۳۱ ۱۹.۶۱ ۱۷.۹۷ ۲۱.۱۴ ۱۸.۹۴ ۱۹.۱۱ ۲۴.۹۳ ۲۲.۲۱ ۲۱.۶۰ ۲۲.۷۷ ۲۵.۱۸ ۲۶.۳۲ ۲۸.۳۲ ۲۹.۲۶ ۲۴.۴۸ ۲۴.۴۱
۷ سوئیس ۶.۴۰ ۱۰.۹۶ ۱۴.۵۳ ۱۳.۱۱ ۱۵.۶۳ ۱۳.۶۴ ۱۷.۳۲ ۱۸.۰۵ ۱۶.۲۵ ۱۸.۲۵ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۷ ۱۴.۷۵ ۲۱.۳۵ ۱۶.۲۱ ۱۶.۷۲ ۱۸.۴۸ ۱۹.۴۸ ۲۱.۳۰
۸ هلند ۴.۵۱ ۷.۵۷ ۱۱.۷۲ ۱۲.۸۱ ۱۶.۰۶ ۱۶.۶۵ ۱۷.۰۶ ۲۴.۱۰ ۲۲.۶۷ ۲۸.۰۳ ۲۳.۳۷ ۲۳.۴۲ ۱۹.۵۴ ۲۲.۰۶ ۲۴.۱۹ ۱۷.۵۰ ۱۸.۷۴ ۱۸.۹۵ ۲۰.۹۴
۹ فنلاند ۳.۸۲ ۵.۲۶ ۴.۹۰ ۱۰.۰۰ ۷.۹۴ ۶.۷۲ ۷.۵۰ ۶.۳۲ ۹.۴۵ ۹.۳۸ ۷.۲۶ ۱۱.۵۱ ۱۲.۹۷ ۱۳.۲۶ ۱۱.۰۲ ۱۹.۰۸ ۱۹.۰۱ ۱۵.۳۳ ۱۶.۸۶
۱۰ فرانسه ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۳.۵۰ ۱۳.۷۳ ۱۰.۷۱ ۱۰.۸۱ ۱۰.۸۶ ۱۰.۷۹ ۱۱.۰۲ ۱۳.۴۸ ۱۴.۱۹ ۱۱.۵۶ ۱۳.۶۰ ۱۶.۱۷ ۱۵.۰۲ ۱۳.۵۴ ۱۴.۱۶ ۱۶.۴۴ ۱۴.۷۸
۱۱ بلژیک ۴.۷۸ ۸.۲۷ ۱۱.۸۱ ۱۲.۷۷ ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۳ ۱۰.۳۳ ۱۰.۴۹ ۱۴.۵۵ ۱۳.۹۱ ۱۴.۵۲ ۱۴.۸۵ ۱۲.۳۶ ۱۳.۷۴ ۱۲.۵۶ ۱۰.۳۳ ۱۳.۳۴ ۱۶.۲۱ ۱۴.۱۱
۱۲ آلمان ۶.۱۲ ۱۰.۶۲ ۱۴.۵۵ ۱۶.۱۱ ۱۳.۶۷ ۱۵.۵۰ ۱۳.۷۲ ۱۴.۰۴ ۱۴.۹۳ ۱۷.۳۷ ۱۵.۶۷ ۱۵.۰۲ ۱۴.۴۴ ۱۵.۷۷ ۱۴.۴۷ ۱۳.۳۶ ۱۴.۹۲ ۱۴.۱۱ ۱۴.۰۳
کل جهان ۱۰.۷۴ ۱۷.۱۷ ۱۹.۹۸ ۲۰.۱۵ ۱۸.۶۲ ۱۹.۰۱ ۱۷.۷۰ ۱۷.۰۲ ۱۷.۰۶ ۱۹.۲۹ ۱۷.۰۹ ۱۶.۹۳ ۱۶.۲۰ ۱۷.۱۴ ۱۵.۷۵ ۱۵.۲۰ ۱۴.۷۹ ۱۴.۱۰ ۱۳.۹۳
۱۳ لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۵ ۱.۶۱ ۰.۰۰ ۶.۱۹ ۶.۰۶ ۳.۹۶ ۱.۰۶ ۱۳.۳۳
۱۴ کانادا ۹.۱۸ ۱۳.۵۶ ۱۵.۸۵ ۱۴.۷۵ ۱۱.۰۸ ۱۳.۰۰ ۷.۴۹ ۱۰.۲۹ ۸.۹۵ ۱۰.۸۳ ۱۱.۷۴ ۹.۸۲ ۹.۴۲ ۱۰.۱۸ ۹.۹۹ ۹.۹۳ ۹.۲۸ ۹.۵۶ ۱۲.۲۹
۱۵ اتریش ۳.۹۸ ۶.۹۰ ۳.۵۶ ۷.۷۶ ۵.۴۸ ۸.۹۸ ۱۰.۱۱ ۷.۲۹ ۷.۹۸ ۸.۶۲ ۶.۷۴ ۸.۶۲ ۷.۶۰ ۸.۸۹ ۷.۶۶ ۶.۵۰ ۶.۵۷ ۸.۵۱ ۱۰.۶۲
۱۶ نروژ ۳.۰۳ ۵.۲۶ ۱۵.۳۸ ۲.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۳۱ ۹.۱۵ ۷.۲۳ ۵.۷۶ ۹.۵۲ ۸.۷۱ ۱۰.۵۴ ۷.۳۲ ۷.۴۱ ۷.۶۹ ۱۰.۵۹ ۶.۱۹ ۸.۶۱ ۱۰.۳۷
۱۷ سنگاپور ۱.۳۰ ۵.۶۷ ۶.۷۰ ۳.۰۸ ۴.۴۹ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۳۹ ۵.۳۳ ۵.۷۱ ۶.۲۲ ۵.۲۷ ۷.۲۳ ۵.۶۰ ۷.۲۹ ۷.۳۸ ۶.۷۷ ۷.۶۲ ۹.۹۸
۱۸ قبرس ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۸۶ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۰.۴۲ ۱.۵۴ ۳.۷۰ ۶.۴۵ ۶.۳۵ ۲.۷۳ ۶.۳۸ ۹.۶۸
۱۹ دانمارک ۱.۹۴ ۸.۴۷ ۶.۳۱ ۸.۹۴ ۱۰.۰۴ ۶.۴۱ ۹.۰۳ ۱۱.۲۶ ۱۱.۰۸ ۹.۰۲ ۸.۴۳ ۷.۹۷ ۹.۱۶ ۶.۰۶ ۷.۱۷ ۶.۸۱ ۵.۷۲ ۷.۲۰ ۹.۴۵
۲۰ عربستان ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۲۸.۵۷ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۵ ۴.۲۶ ۵.۸۸ ۶.۲۱ ۵.۴۱ ۵.۳۶ ۴.۸۵ ۹.۰۲ ۱۰.۲۹ ۸.۸۲
۲۱ انگلستان ۳.۰۴ ۶.۰۸ ۵.۸۳ ۸.۶۳ ۶.۹۳ ۶.۵۳ ۵.۴۰ ۵.۱۳ ۶.۴۷ ۸.۴۲ ۸.۹۷ ۷.۹۹ ۷.۹۸ ۹.۳۰ ۸.۲۵ ۷.۹۱ ۸.۵۰ ۸.۴۳ ۷.۸۱
۲۲ سوئد ۴.۴۱ ۵.۹۵ ۷.۶۹ ۶.۹۸ ۷.۸۶ ۸.۴۲ ۶.۲۱ ۷.۸۶ ۹.۸۱ ۱۰.۲۰ ۹.۱۱ ۹.۸۷ ۹.۵۵ ۱۱.۶۱ ۹.۴۴ ۷.۷۶ ۸.۰۶ ۷.۲۸ ۵.۸۱
۲۳ ایتالیا ۳.۰۹ ۳.۵۲ ۳.۷۳ ۴.۹۱ ۴.۷۲ ۵.۱۲ ۴.۷۵ ۵.۴۱ ۴.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۴ ۴.۷۷ ۴.۵۴ ۴.۹۷ ۴.۴۱ ۴.۰۵ ۴.۳۵ ۴.۵۶ ۵.۵۲
۲۴ نیوزلند ۳.۷۰ ۵.۲۶ ۶.۸۲ ۵.۸۸ ۷.۴۱ ۵.۳۸ ۴.۴۲ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۷ ۳.۸۳ ۴.۸۱ ۴.۳۷ ۴.۶۰ ۵.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۸۵ ۳.۰۰ ۵.۰۰
۲۵ شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۳ ۱.۸۳ ۰.۹۰ ۱.۶۹ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۱.۸۳ ۱.۹۴ ۲.۴۰ ۴.۹۰
۲۶ اسپانیا ۰.۶۰ ۲.۰۹ ۱.۹۲ ۱.۳۶ ۲.۳۸ ۲.۳۶ ۲.۸۴ ۲.۳۰ ۲.۲۹ ۲.۸۶ ۲.۹۸ ۳.۵۲ ۳.۷۰ ۳.۸۱ ۳.۱۴ ۳.۶۰ ۳.۶۷ ۳.۹۱
۲۷ اردن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۰.۹۵ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۵۳ ۳.۳۳
۲۸ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۶ ۶.۰۶ ۳.۹۷ ۳.۷۲ ۲.۳۱ ۱.۷۱ ۲.۳۱ ۳.۳۳
۲۹ استرالیا ۳.۴۶ ۳.۸۴ ۵.۲۷ ۱۲.۳۵ ۵.۹۴ ۸.۱۲ ۶.۰۵ ۵.۱۷ ۵.۱۲ ۵.۸۴ ۴.۸۶ ۲.۸۰ ۲.۷۶ ۲.۴۸ ۲.۲۹ ۲.۵۱ ۲.۷۴ ۲.۷۳ ۳.۳۰
۳۰ ایرلند ۷.۱۴ ۷.۲۰ ۱۵.۷۹ ۷.۰۵ ۱۱.۲۵ ۱۰.۱۵ ۷.۴۷ ۱۳.۸۲ ۱۱.۰۸ ۸.۴۹ ۷.۴۳ ۷.۸۱ ۵.۸۸ ۱۰.۱۲ ۸.۴۲ ۶.۵۲ ۶.۷۴ ۶.۷۱ ۲.۹۷
۳۱ چین ۰.۱۵ ۰.۴۳ ۰.۷۰ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۱.۰۳ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۲.۱۲ ۲.۰۵ ۲.۴۹ ۲.۶۷ ۲.۲۷ ۲.۲۶ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۲.۵۰ ۲.۳۵
۳۲ لیتوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۴ ۰.۷۴ ۵.۲۹ ۳.۴۵ ۳.۹۸ ۵.۳۲ ۲.۷۵ ۲.۳۳
۳۳ کلمبیا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۶۴ ۱.۴۵ ۲.۳۳ ۲.۷۶ ۳.۲۰ ۱.۹۳ ۱.۷۱ ۲.۰۰
۳۴ جمهوری چک ۰.۷۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۸۱ ۲.۴۹ ۱.۶۰ ۳.۰۳ ۱.۷۶ ۲.۲۴ ۱.۸۸ ۳.۵۰ ۲.۰۴ ۲.۱۹ ۱.۶۳ ۲.۴۳ ۱.۹۷
۳۵ بلغارستان ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۶
۳۶ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۴ ۱.۴۰ ۰.۹۳ ۱.۲۴ ۳.۵۸ ۱.۶۹
۳۷ یونان ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۰۱ ۲.۱۰ ۱.۴۱ ۲.۴۱ ۱.۱۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۰۲ ۰.۵۴ ۱.۶۹
۳۸ پرتغال ۰.۰۰ ۰.۸۳ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۶ ۲.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۸۲ ۱.۲۱ ۱.۳۶ ۲.۱۰ ۱.۴۴ ۱.۷۳ ۱.۵۷
۳۹ تایلند ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۳.۲۳ ۷.۵۵ ۲.۲۲ ۲.۷۲ ۰.۴۸ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۲۷ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۳ ۰.۹۵ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۵۶ ۱.۵۳
۴۰ لهستان ۰.۰۰ ۰.۱۸ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۰۹ ۱.۹۷ ۲.۰۹ ۲.۰۷ ۱.۶۰ ۱.۳۶
۴۱ ترکیه ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۰.۷۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۱.۴۹ ۱.۹۲ ۰.۵۰ ۰.۶۶ ۰.۷۷ ۱.۴۲ ۱.۴۰ ۰.۸۹ ۱.۲۳ ۲.۰۹ ۱.۴۸ ۲.۲۴ ۱.۳۳
۴۲ اوکراین ۰.۰۰ ۱.۶۱ ۰.۶۶ ۱.۹۵ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۱.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۱۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۳۱ ۱.۱۸
۴۳ آفریقای جنوبی ۱۳.۰۴ ۱۷.۳۹ ۱۶.۶۷ ۶.۴۵ ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۴۷ ۴.۸۱ ۳.۱۸ ۴.۱۱ ۳.۴۴ ۲.۲۴ ۱.۷۴ ۱.۶۷ ۱.۴۷ ۱.۱۴
۴۴ برزیل ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۶۵ ۱.۲۷ ۰.۹۴ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۱ ۲.۰۷ ۱.۲۳ ۱.۷۲ ۱.۴۱ ۱.۵۹ ۱.۹۴ ۱.۶۱ ۱.۱۳ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۱۳
۴۵ هند ۱.۱۸ ۲.۵۸ ۱.۷۶ ۲.۸۷ ۲.۷۸ ۱.۷۶ ۲.۱۰ ۱.۴۸ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۶۲ ۱.۴۸ ۱.۳۸ ۱.۵۵ ۱.۳۹ ۱.۲۱ ۱.۰۶ ۱.۱۳
۴۶ رومانی ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۱.۱۰ ۱.۴۷ ۱.۴۶ ۱.۰۱ ۰.۶۸ ۱.۰۳
۴۷ آرژانتین ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۶۸ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۷۳ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۹۱ ۰.۶۲ ۱.۱۰ ۰.۵۱ ۱.۲۴ ۰.۴۳ ۰.۵۴
۴۸ ایران ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۰ ۰.۴۳ ۰.۴۰ ۰.۵۹ ۰.۴۸
۴۹ مالزی ۰.۰۰ ۳۱.۸۲ ۳.۰۳ ۵.۳۶ ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۲۲ ۱.۸۸ ۱.۰۱ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۸۱ ۰.۶۹ ۰.۹۳ ۰.۳۶ ۰.۶۸ ۰.۳۷
۵۰ مصر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۳ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۵۳ ۱.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۶ ۰.۳۴ ۰.۳۱
۵۱ مکزیک ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۴۱ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۶۹ ۱.۴۶ ۲.۴۷ ۰.۶۶ ۲.۰۳ ۲.۶۹ ۳.۲۲ ۲.۷۵ ۲.۱۱ ۲.۴۷ ۱.۶۷ ۰.۲۷
۵۲ روسیه ۰.۳۸ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۶۹ ۱.۵۶ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۱۹ ۱.۲۱ ۱.۰۸ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۲۱ ۰.۶۳ ۰.۸۵ ۰.۶۴ ۰.۳۰ ۰.۱۹
۵۳ پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۴ ۰.۵۷ ۰.۴۲ ۰.۶۳ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۴۶ ۰.۱۰ ۰.۱۶
۵۴ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۵ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۱۴.۲۹ ۵.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۸۸ ۰.۲۳ ۱.۱۱ ۵.۱۳ ۰.۰۰
۵۶ اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۳ ۱.۶۹ ۲.۰۲ ۰.۸۲ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۵۳ ۰.۳۰ ۰.۰۰
۵۷ ویتنام ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۷۲ ۰.۳۵ ۱.۹۳ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۰۰
۵۸ الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۹ ونزوئلا ۵.۲۶ ۳۲.۱۴ ۱۲.۹۰ ۵.۲۶ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۳۸ ۱.۸۲ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۰ صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۱ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۳ ۶.۹۰ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۱.۶۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۲.۵۰ ۵۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۳ پرو ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۴ تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۰۰
۶۵ ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ سوریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۷ مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۱ ۱.۵۹ ۱.۴۰ ۰.۰۰
۶۸ عمان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۹ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۸.۷۰ ۰.۰۰
۷۰ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۱ اسلوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۷ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۲۰ ۱.۰۸ ۰.۵۰ ۳.۵۴ ۲.۶۹ ۱.۶۹ ۵.۱۰ ۴.۱۱ ۱.۵۳ ۴.۵۳ ۴.۱۳ ۰.۰۰
۷۲ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۳ بنگلادش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۴ اندونزی ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۵ بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۴ ۰.۸۶ ۱.۰۹ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۵۵ ۰.۶۴ ۲.۶۰ ۰.۵۰ ۱.۸۳ ۱.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۰۰
۷۶ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۷ آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۲.۷۸ ۱.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۸ کاستاریکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۸ ۱۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۹ کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۵ ۰.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۲ ۰.۰۰
۸۰ کوبا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۳۵ ۵.۳۶ ۳.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۱ استونی ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۷.۰۰ ۳.۲۳ ۲.۲۴ ۳.۶۸ ۴.۱۷ ۵.۳۷ ۰.۰۰
۸۲ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۳ کویت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۹.۵۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۶۹ ۹.۰۹ ۳.۱۰ ۰.۰۰
۸۴ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۵ قزاقستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۹ ۴.۸۴ ۱.۱۹ ۱.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۰.۰۰
۸۶ مجارستان ۰.۰۰ ۱.۱۸ ۰.۴۷ ۰.۸۲ ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۲۰ ۱.۸۱ ۱.۹۴ ۳.۷۰ ۳.۶۱ ۲.۵۱ ۲.۱۷ ۳.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۳۷ ۱.۰۸ ۰.۸۱ ۰.۰۰
۸۷ جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۸ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۹ ایسلند ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۹۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰
۹۰ ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰ ۱.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۱ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۲ گرجستان ۳۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۳ لبنان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)