بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)

۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۷۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۱۴۰.۰۰ ۵۴.۵۵ ۳۲۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۳۲۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۲۳۳.۳۳ ۲۲۰.۰۰ ۸۵.۷۱ ۲۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۷۵.۰۰
۲ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱۰۰.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۲.۹۴ ۱۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۹ ۲۸.۳۶ ۳۵.۸۵ ۴۰.۰۰ ۳۲.۹۵ ۵۶.۴۷ ۵۴.۹۵ ۵۰.۰۰
۳ ایالات متحده ایالات متحده ۲۳.۹۶ ۴۱.۱۷ ۴۸.۱۹ ۴۸.۲۷ ۴۳.۳۲ ۴۴.۰۱ ۴۱.۸۴ ۴۲.۱۲ ۴۱.۴۵ ۴۵.۸۰ ۴۲.۵۴ ۴۳.۰۴ ۴۳.۵۷ ۴۸.۰۰ ۴۴.۰۲ ۴۳.۶۹ ۴۴.۳۲ ۴۳.۶۳ ۴۷.۷۲
۴ تایوان تایوان ۷.۰۱ ۱۴.۷۴ ۱۲.۴۱ ۱۶.۴۱ ۲۰.۰۰ ۲۲.۶۷ ۲۶.۱۰ ۲۲.۴۴ ۲۹.۲۳ ۳۱.۴۳ ۲۸.۸۲ ۳۶.۷۷ ۳۳.۵۶ ۳۷.۷۱ ۳۸.۶۷ ۳۶.۰۵ ۳۳.۴۶ ۳۳.۳۱ ۳۲.۲۳
۵ ژاپن ژاپن ۱۰.۷۷ ۱۴.۳۷ ۱۶.۰۳ ۱۶.۹۱ ۱۷.۸۲ ۱۸.۶۴ ۱۸.۳۴ ۱۸.۰۳ ۲۱.۸۵ ۲۶.۹۰ ۲۳.۵۴ ۲۷.۹۵ ۲۶.۱۸ ۲۸.۷۵ ۲۹.۸۱ ۲۷.۲۸ ۲۵.۸۶ ۲۶.۹۴ ۳۱.۲۹
۶ کره جنوبی کره جنوبی ۵.۵۶ ۱۰.۲۰ ۹.۷۳ ۱۳.۳۱ ۱۹.۶۱ ۱۷.۹۷ ۲۱.۱۴ ۱۸.۹۴ ۱۹.۱۱ ۲۴.۹۳ ۲۲.۲۱ ۲۱.۶۰ ۲۲.۷۷ ۲۵.۱۸ ۲۶.۳۲ ۲۸.۳۲ ۲۹.۲۶ ۲۴.۴۸ ۲۴.۴۱
۷ سوئیس سوئیس ۶.۴۰ ۱۰.۹۶ ۱۴.۵۳ ۱۳.۱۱ ۱۵.۶۳ ۱۳.۶۴ ۱۷.۳۲ ۱۸.۰۵ ۱۶.۲۵ ۱۸.۲۵ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۷ ۱۴.۷۵ ۲۱.۳۵ ۱۶.۲۱ ۱۶.۷۲ ۱۸.۴۸ ۱۹.۴۸ ۲۱.۳۰
۸ هلند هلند ۴.۵۱ ۷.۵۷ ۱۱.۷۲ ۱۲.۸۱ ۱۶.۰۶ ۱۶.۶۵ ۱۷.۰۶ ۲۴.۱۰ ۲۲.۶۷ ۲۸.۰۳ ۲۳.۳۷ ۲۳.۴۲ ۱۹.۵۴ ۲۲.۰۶ ۲۴.۱۹ ۱۷.۵۰ ۱۸.۷۴ ۱۸.۹۵ ۲۰.۹۴
۹ فنلاند فنلاند ۳.۸۲ ۵.۲۶ ۴.۹۰ ۱۰.۰۰ ۷.۹۴ ۶.۷۲ ۷.۵۰ ۶.۳۲ ۹.۴۵ ۹.۳۸ ۷.۲۶ ۱۱.۵۱ ۱۲.۹۷ ۱۳.۲۶ ۱۱.۰۲ ۱۹.۰۸ ۱۹.۰۱ ۱۵.۳۳ ۱۶.۸۶
۱۰ فرانسه فرانسه ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۳.۵۰ ۱۳.۷۳ ۱۰.۷۱ ۱۰.۸۱ ۱۰.۸۶ ۱۰.۷۹ ۱۱.۰۲ ۱۳.۴۸ ۱۴.۱۹ ۱۱.۵۶ ۱۳.۶۰ ۱۶.۱۷ ۱۵.۰۲ ۱۳.۵۴ ۱۴.۱۶ ۱۶.۴۴ ۱۴.۷۸
۱۱ بلژیک بلژیک ۴.۷۸ ۸.۲۷ ۱۱.۸۱ ۱۲.۷۷ ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۳ ۱۰.۳۳ ۱۰.۴۹ ۱۴.۵۵ ۱۳.۹۱ ۱۴.۵۲ ۱۴.۸۵ ۱۲.۳۶ ۱۳.۷۴ ۱۲.۵۶ ۱۰.۳۳ ۱۳.۳۴ ۱۶.۲۱ ۱۴.۱۱
۱۲ آلمان آلمان ۶.۱۲ ۱۰.۶۲ ۱۴.۵۵ ۱۶.۱۱ ۱۳.۶۷ ۱۵.۵۰ ۱۳.۷۲ ۱۴.۰۴ ۱۴.۹۳ ۱۷.۳۷ ۱۵.۶۷ ۱۵.۰۲ ۱۴.۴۴ ۱۵.۷۷ ۱۴.۴۷ ۱۳.۳۶ ۱۴.۹۲ ۱۴.۱۱ ۱۴.۰۳
کل جهان کل جهان ۱۰.۷۴ ۱۷.۱۷ ۱۹.۹۸ ۲۰.۱۵ ۱۸.۶۲ ۱۹.۰۱ ۱۷.۷۰ ۱۷.۰۲ ۱۷.۰۶ ۱۹.۲۹ ۱۷.۰۹ ۱۶.۹۳ ۱۶.۲۰ ۱۷.۱۴ ۱۵.۷۵ ۱۵.۲۰ ۱۴.۷۹ ۱۴.۱۰ ۱۳.۹۳
۱۳ لتونی لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۵ ۱.۶۱ ۰.۰۰ ۶.۱۹ ۶.۰۶ ۳.۹۶ ۱.۰۶ ۱۳.۳۳
۱۴ کانادا کانادا ۹.۱۸ ۱۳.۵۶ ۱۵.۸۵ ۱۴.۷۵ ۱۱.۰۸ ۱۳.۰۰ ۷.۴۹ ۱۰.۲۹ ۸.۹۵ ۱۰.۸۳ ۱۱.۷۴ ۹.۸۲ ۹.۴۲ ۱۰.۱۸ ۹.۹۹ ۹.۹۳ ۹.۲۸ ۹.۵۶ ۱۲.۲۹
۱۵ اتریش اتریش ۳.۹۸ ۶.۹۰ ۳.۵۶ ۷.۷۶ ۵.۴۸ ۸.۹۸ ۱۰.۱۱ ۷.۲۹ ۷.۹۸ ۸.۶۲ ۶.۷۴ ۸.۶۲ ۷.۶۰ ۸.۸۹ ۷.۶۶ ۶.۵۰ ۶.۵۷ ۸.۵۱ ۱۰.۶۲
۱۶ نروژ نروژ ۳.۰۳ ۵.۲۶ ۱۵.۳۸ ۲.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۳۱ ۹.۱۵ ۷.۲۳ ۵.۷۶ ۹.۵۲ ۸.۷۱ ۱۰.۵۴ ۷.۳۲ ۷.۴۱ ۷.۶۹ ۱۰.۵۹ ۶.۱۹ ۸.۶۱ ۱۰.۳۷
۱۷ سنگاپور سنگاپور ۱.۳۰ ۵.۶۷ ۶.۷۰ ۳.۰۸ ۴.۴۹ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۳۹ ۵.۳۳ ۵.۷۱ ۶.۲۲ ۵.۲۷ ۷.۲۳ ۵.۶۰ ۷.۲۹ ۷.۳۸ ۶.۷۷ ۷.۶۲ ۹.۹۸
۱۸ قبرس قبرس ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۸۶ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۰.۴۲ ۱.۵۴ ۳.۷۰ ۶.۴۵ ۶.۳۵ ۲.۷۳ ۶.۳۸ ۹.۶۸
۱۹ دانمارک دانمارک ۱.۹۴ ۸.۴۷ ۶.۳۱ ۸.۹۴ ۱۰.۰۴ ۶.۴۱ ۹.۰۳ ۱۱.۲۶ ۱۱.۰۸ ۹.۰۲ ۸.۴۳ ۷.۹۷ ۹.۱۶ ۶.۰۶ ۷.۱۷ ۶.۸۱ ۵.۷۲ ۷.۲۰ ۹.۴۵
۲۰ عربستان عربستان ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۲۸.۵۷ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۵ ۴.۲۶ ۵.۸۸ ۶.۲۱ ۵.۴۱ ۵.۳۶ ۴.۸۵ ۹.۰۲ ۱۰.۲۹ ۸.۸۲
۲۱ انگلستان انگلستان ۳.۰۴ ۶.۰۸ ۵.۸۳ ۸.۶۳ ۶.۹۳ ۶.۵۳ ۵.۴۰ ۵.۱۳ ۶.۴۷ ۸.۴۲ ۸.۹۷ ۷.۹۹ ۷.۹۸ ۹.۳۰ ۸.۲۵ ۷.۹۱ ۸.۵۰ ۸.۴۳ ۷.۸۱
۲۲ سوئد سوئد ۴.۴۱ ۵.۹۵ ۷.۶۹ ۶.۹۸ ۷.۸۶ ۸.۴۲ ۶.۲۱ ۷.۸۶ ۹.۸۱ ۱۰.۲۰ ۹.۱۱ ۹.۸۷ ۹.۵۵ ۱۱.۶۱ ۹.۴۴ ۷.۷۶ ۸.۰۶ ۷.۲۸ ۵.۸۱
۲۳ ایتالیا ایتالیا ۳.۰۹ ۳.۵۲ ۳.۷۳ ۴.۹۱ ۴.۷۲ ۵.۱۲ ۴.۷۵ ۵.۴۱ ۴.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۴ ۴.۷۷ ۴.۵۴ ۴.۹۷ ۴.۴۱ ۴.۰۵ ۴.۳۵ ۴.۵۶ ۵.۵۲
۲۴ نیوزلند نیوزلند ۳.۷۰ ۵.۲۶ ۶.۸۲ ۵.۸۸ ۷.۴۱ ۵.۳۸ ۴.۴۲ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۷ ۳.۸۳ ۴.۸۱ ۴.۳۷ ۴.۶۰ ۵.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۸۵ ۳.۰۰ ۵.۰۰
۲۵ شیلی شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۳ ۱.۸۳ ۰.۹۰ ۱.۶۹ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۱.۸۳ ۱.۹۴ ۲.۴۰ ۴.۹۰
۲۶ اسپانیا اسپانیا ۰.۶۰ ۲.۰۹ ۱.۹۲ ۱.۳۶ ۲.۳۸ ۲.۳۶ ۲.۸۴ ۲.۳۰ ۲.۲۹ ۲.۸۶ ۲.۹۸ ۳.۵۲ ۳.۷۰ ۳.۸۱ ۳.۱۴ ۳.۶۰ ۳.۶۷ ۳.۹۱
۲۷ اردن اردن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۰.۹۵ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۵۳ ۳.۳۳
۲۸ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۶ ۶.۰۶ ۳.۹۷ ۳.۷۲ ۲.۳۱ ۱.۷۱ ۲.۳۱ ۳.۳۳
۲۹ استرالیا استرالیا ۳.۴۶ ۳.۸۴ ۵.۲۷ ۱۲.۳۵ ۵.۹۴ ۸.۱۲ ۶.۰۵ ۵.۱۷ ۵.۱۲ ۵.۸۴ ۴.۸۶ ۲.۸۰ ۲.۷۶ ۲.۴۸ ۲.۲۹ ۲.۵۱ ۲.۷۴ ۲.۷۳ ۳.۳۰
۳۰ ایرلند ایرلند ۷.۱۴ ۷.۲۰ ۱۵.۷۹ ۷.۰۵ ۱۱.۲۵ ۱۰.۱۵ ۷.۴۷ ۱۳.۸۲ ۱۱.۰۸ ۸.۴۹ ۷.۴۳ ۷.۸۱ ۵.۸۸ ۱۰.۱۲ ۸.۴۲ ۶.۵۲ ۶.۷۴ ۶.۷۱ ۲.۹۷
۳۱ چین چین ۰.۱۵ ۰.۴۳ ۰.۷۰ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۱.۰۳ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۲.۱۲ ۲.۰۵ ۲.۴۹ ۲.۶۷ ۲.۲۷ ۲.۲۶ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۲.۵۰ ۲.۳۵
۳۲ لیتوانی لیتوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۴ ۰.۷۴ ۵.۲۹ ۳.۴۵ ۳.۹۸ ۵.۳۲ ۲.۷۵ ۲.۳۳
۳۳ کلمبیا کلمبیا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۶۴ ۱.۴۵ ۲.۳۳ ۲.۷۶ ۳.۲۰ ۱.۹۳ ۱.۷۱ ۲.۰۰
۳۴ جمهوری چک جمهوری چک ۰.۷۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۸۱ ۲.۴۹ ۱.۶۰ ۳.۰۳ ۱.۷۶ ۲.۲۴ ۱.۸۸ ۳.۵۰ ۲.۰۴ ۲.۱۹ ۱.۶۳ ۲.۴۳ ۱.۹۷
۳۵ بلغارستان بلغارستان ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۶
۳۶ قطر قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۴ ۱.۴۰ ۰.۹۳ ۱.۲۴ ۳.۵۸ ۱.۶۹
۳۷ یونان یونان ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۰۱ ۲.۱۰ ۱.۴۱ ۲.۴۱ ۱.۱۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۰۲ ۰.۵۴ ۱.۶۹
۳۸ پرتغال پرتغال ۰.۰۰ ۰.۸۳ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۶ ۲.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۸۲ ۱.۲۱ ۱.۳۶ ۲.۱۰ ۱.۴۴ ۱.۷۳ ۱.۵۷
۳۹ تایلند تایلند ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۳.۲۳ ۷.۵۵ ۲.۲۲ ۲.۷۲ ۰.۴۸ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۲۷ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۳ ۰.۹۵ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۵۶ ۱.۵۳
۴۰ لهستان لهستان ۰.۰۰ ۰.۱۸ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۰۹ ۱.۹۷ ۲.۰۹ ۲.۰۷ ۱.۶۰ ۱.۳۶
۴۱ ترکیه ترکیه ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۰.۷۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۱.۴۹ ۱.۹۲ ۰.۵۰ ۰.۶۶ ۰.۷۷ ۱.۴۲ ۱.۴۰ ۰.۸۹ ۱.۲۳ ۲.۰۹ ۱.۴۸ ۲.۲۴ ۱.۳۳
۴۲ اوکراین اوکراین ۰.۰۰ ۱.۶۱ ۰.۶۶ ۱.۹۵ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۱.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۱۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۳۱ ۱.۱۸
۴۳ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۱۳.۰۴ ۱۷.۳۹ ۱۶.۶۷ ۶.۴۵ ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۴۷ ۴.۸۱ ۳.۱۸ ۴.۱۱ ۳.۴۴ ۲.۲۴ ۱.۷۴ ۱.۶۷ ۱.۴۷ ۱.۱۴
۴۴ برزیل برزیل ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۶۵ ۱.۲۷ ۰.۹۴ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۱ ۲.۰۷ ۱.۲۳ ۱.۷۲ ۱.۴۱ ۱.۵۹ ۱.۹۴ ۱.۶۱ ۱.۱۳ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۱۳
۴۵ هند هند ۱.۱۸ ۲.۵۸ ۱.۷۶ ۲.۸۷ ۲.۷۸ ۱.۷۶ ۲.۱۰ ۱.۴۸ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۶۲ ۱.۴۸ ۱.۳۸ ۱.۵۵ ۱.۳۹ ۱.۲۱ ۱.۰۶ ۱.۱۳
۴۶ رومانی رومانی ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۱.۱۰ ۱.۴۷ ۱.۴۶ ۱.۰۱ ۰.۶۸ ۱.۰۳
۴۷ آرژانتین آرژانتین ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۶۸ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۷۳ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۹۱ ۰.۶۲ ۱.۱۰ ۰.۵۱ ۱.۲۴ ۰.۴۳ ۰.۵۴
۴۸ ایران ایران ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۰ ۰.۴۳ ۰.۴۰ ۰.۵۹ ۰.۴۸
۴۹ مالزی مالزی ۰.۰۰ ۳۱.۸۲ ۳.۰۳ ۵.۳۶ ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۲۲ ۱.۸۸ ۱.۰۱ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۸۱ ۰.۶۹ ۰.۹۳ ۰.۳۶ ۰.۶۸ ۰.۳۷
۵۰ مصر مصر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۳ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۵۳ ۱.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۶ ۰.۳۴ ۰.۳۱
۵۱ مکزیک مکزیک ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۴۱ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۶۹ ۱.۴۶ ۲.۴۷ ۰.۶۶ ۲.۰۳ ۲.۶۹ ۳.۲۲ ۲.۷۵ ۲.۱۱ ۲.۴۷ ۱.۶۷ ۰.۲۷
۵۲ روسیه روسیه ۰.۳۸ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۶۹ ۱.۵۶ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۱۹ ۱.۲۱ ۱.۰۸ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۲۱ ۰.۶۳ ۰.۸۵ ۰.۶۴ ۰.۳۰ ۰.۱۹
۵۳ پاکستان پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۴ ۰.۵۷ ۰.۴۲ ۰.۶۳ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۴۶ ۰.۱۰ ۰.۱۶
۵۴ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۵ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۱۴.۲۹ ۵.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۸۸ ۰.۲۳ ۱.۱۱ ۵.۱۳ ۰.۰۰
۵۶ اسلواکی اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۳ ۱.۶۹ ۲.۰۲ ۰.۸۲ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۵۳ ۰.۳۰ ۰.۰۰
۵۷ ویتنام ویتنام ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۷۲ ۰.۳۵ ۱.۹۳ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۰۰
۵۸ الجزایر الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۹ ونزوئلا ونزوئلا ۵.۲۶ ۳۲.۱۴ ۱۲.۹۰ ۵.۲۶ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۳۸ ۱.۸۲ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۰ صربستان صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۱ اروگوئه اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۳ ۶.۹۰ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۱.۶۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۲ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۲.۵۰ ۵۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۳ پرو پرو ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۴ تونس تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۰۰
۶۵ ازبکستان ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ سوریه سوریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۷ مراکش مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۱ ۱.۵۹ ۱.۴۰ ۰.۰۰
۶۸ عمان عمان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۹ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۸.۷۰ ۰.۰۰
۷۰ نیجریه نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۱ اسلوانی اسلوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۷ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۲۰ ۱.۰۸ ۰.۵۰ ۳.۵۴ ۲.۶۹ ۱.۶۹ ۵.۱۰ ۴.۱۱ ۱.۵۳ ۴.۵۳ ۴.۱۳ ۰.۰۰
۷۲ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۳ بنگلادش بنگلادش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۴ اندونزی اندونزی ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۵ بلاروس بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۴ ۰.۸۶ ۱.۰۹ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۵۵ ۰.۶۴ ۲.۶۰ ۰.۵۰ ۱.۸۳ ۱.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۰۰
۷۶ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۷ آذربایجان آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۲.۷۸ ۱.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۸ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۸ ۱۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۹ کرواسی کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۵ ۰.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۲ ۰.۰۰
۸۰ کوبا کوبا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۳۵ ۵.۳۶ ۳.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۱ استونی استونی ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۷.۰۰ ۳.۲۳ ۲.۲۴ ۳.۶۸ ۴.۱۷ ۵.۳۷ ۰.۰۰
۸۲ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۳ کویت کویت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۹.۵۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۶۹ ۹.۰۹ ۳.۱۰ ۰.۰۰
۸۴ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۵ قزاقستان قزاقستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۹ ۴.۸۴ ۱.۱۹ ۱.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۰.۰۰
۸۶ مجارستان مجارستان ۰.۰۰ ۱.۱۸ ۰.۴۷ ۰.۸۲ ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۲۰ ۱.۸۱ ۱.۹۴ ۳.۷۰ ۳.۶۱ ۲.۵۱ ۲.۱۷ ۳.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۳۷ ۱.۰۸ ۰.۸۱ ۰.۰۰
۸۷ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۸ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۹ ایسلند ایسلند ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۹۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰
۹۰ ارمنستان ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰ ۱.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۱ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۲ گرجستان گرجستان ۳۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۳ لبنان لبنان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)