بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
توضیحات : هزینه های تحقیق و توسعه شامل هزینه های جاری و سرمایه ای بخش خصوص و دولتی در کارهای اصولی با هدف افزایش دانش و فرهنگ جامعه یا استفاده از این دانش در کاربردهای جدید
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴]
۱ کره جنوبی ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۲.۶۳ ۲.۸۳ ۳.۰۰ ۳.۱۲ ۳.۲۹ ۳.۴۷ ۳.۷۴ ۴.۰۳ ۴.۱۵ ۴.۲۹
۲ ژاپن ۳.۱۴ ۳.۱۳ ۳.۳۱ ۳.۴۱ ۳.۴۶ ۳.۴۷ ۳.۳۶ ۳.۲۵ ۳.۳۸ ۳.۳۴ ۳.۴۷ ۳.۵۸
۳ فنلاند ۳.۴۴ ۳.۴۵ ۳.۳۳ ۳.۳۴ ۳.۳۵ ۳.۵۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۶۴ ۳.۴۲ ۳.۳۰ ۳.۱۷
۴ سوئد ۳.۸۰ ۳.۵۸ ۳.۳۹ ۳.۵۰ ۳.۲۶ ۳.۵۰ ۳.۴۵ ۳.۲۲ ۳.۲۵ ۳.۲۸ ۳.۳۱ ۳.۱۶
۵ دانمارک ۲.۵۸ ۲.۴۸ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۱ ۲.۷۸ ۳.۰۷ ۲.۹۴ ۲.۹۷ ۳.۰۳ ۳.۰۸ ۳.۰۸
۶ اتریش ۲.۲۴ ۲.۲۴ ۲.۳۸ ۲.۳۷ ۲.۴۳ ۲.۵۹ ۲.۶۱ ۲.۷۴ ۲.۶۸ ۲.۸۹ ۲.۹۶ ۲.۹۹
۷ آلمان ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۴۲ ۲.۴۶ ۲.۴۵ ۲.۶۰ ۲.۷۳ ۲.۷۱ ۲.۸۰ ۲.۸۷ ۲.۸۳ ۲.۸۷
۸ بلژیک ۱.۸۷ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۸۱ ۱.۸۴ ۱.۹۲ ۱.۹۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۲.۳۶ ۲.۴۳ ۲.۴۶
۹ اسلوانی ۱.۲۷ ۱.۳۹ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۵۸ ۲.۶۰ ۲.۳۹
۱۰ فرانسه ۲.۱۸ ۲.۱۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۰۲ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۲.۱۸ ۲.۱۹ ۲.۲۳ ۲.۲۴ ۲.۲۶
۱۱ سنگاپور ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۶ ۲.۱۳ ۲.۳۴ ۲.۶۲ ۲.۱۶ ۲.۰۱ ۲.۱۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۹
۱۲ چین ۱.۱۳ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۸ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۰۵
۱۳ جمهوری چک ۱.۲۰ ۱.۲۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۱.۳۴ ۱.۵۶ ۱.۷۹ ۱.۹۱ ۲.۰۰
۱۴ هلند ۱.۹۲ ۱.۹۳ ۱.۷۹ ۱.۷۶ ۱.۶۹ ۱.۶۴ ۱.۶۹ ۱.۷۲ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۹۶ ۱.۹۷
۱۵ ایسلند ۲.۸۲ ۲.۷۰ ۲.۹۲ ۲.۵۸ ۲.۵۴ ۲.۶۶ ۲.۴۹ ۱.۸۷ ۱.۸۹
۱۶ نروژ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۱.۴۸ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۶ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۱
۱۷ انگلستان ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۶۸ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۶۹ ۱.۶۹ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۰
۱۸ کانادا ۲.۰۴ ۲.۰۷ ۱.۹۹ ۱.۹۶ ۱.۹۲ ۱.۸۷ ۱.۹۲ ۱.۸۴ ۱.۸۰ ۱.۷۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱
۱۹ ایرلند ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۲۰ ۱.۲۳ ۱.۳۹ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۵۳ ۱.۵۶ ۱.۵۴ ۱.۵۲
۲۰ استونی ۰.۷۷ ۰.۸۵ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۱.۰۷ ۱.۲۶ ۱.۴۰ ۱.۵۸ ۲.۳۱ ۲.۱۱ ۱.۷۱ ۱.۴۴
۲۱ مجارستان ۰.۹۴ ۰.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۰ ۱.۲۷ ۱.۴۰ ۱.۳۷
۲۲ ایتالیا ۱.۱۰ ۱.۰۹ ۱.۰۵ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۲۹
۲۳ پرتغال ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۱۲ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶ ۱.۳۸ ۱.۳۳ ۱.۲۹
۲۴ لوکزامبورگ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۵۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۵۳ ۱.۵۰ ۱.۲۹ ۱.۳۰ ۱.۲۶
۲۵ مالزی ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۷۹ ۱.۰۱ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۱.۰۹ ۱.۲۶
۲۶ اسپانیا ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۵ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۲۶ ۱.۲۳
۲۷ روسیه ۱.۲۹ ۱.۱۵ ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۲۵ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۳ ۱.۱۹
۲۸ لیتوانی ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۵ ۱.۰۱
۲۹ ترکیه ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۷۲ ۰.۷۳ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۱.۰۱
۳۰ لهستان ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ۰.۹۴
۳۱ اسلواکی ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۰ ۰.۴۸ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۸۱ ۰.۸۳ ۰.۸۹
۳۲ یونان ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۰ ۰.۸۱ ۰.۸۴
۳۳ بلغارستان ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۵۰ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۸۰
۳۴ کرواسی ۰.۹۶ ۱.۰۵ ۰.۸۶ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۸۲ ۰.۷۹
۳۵ صربستان ۰.۵۷ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۸۷ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۹۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸
۳۶ امارات عربی متحده ۰.۴۹ ۰.۷۰
۳۷ لتونی ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۵۳ ۰.۶۵ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۱ ۰.۶۹
۳۸ مصر ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۶۸ ۰.۶۸
۳۹ اوکراین ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۶۶
۴۰ تونس ۰.۶۶ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۴
۴۱ آرژانتین ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۶۱
۴۲ مکزیک ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۰ ۰.۵۴
۴۳ تایلند ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۴۸
۴۴ قبرس ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۶ ۰.۴۷
۴۵ کوبا ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۲۷ ۰.۴۱ ۰.۴۷ ۰.۴۱
۴۶ شیلی ۰.۳۱ ۰.۳۷ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۳۸
۴۷ رومانی ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۸ ۰.۳۹ ۰.۳۸
۴۸ مولداوی ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۰ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۳۵ ۰.۳۷
۴۹ اروگوئه ۰.۳۷ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۳۳
۵۰ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۲۶
۵۱ ارمنستان ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۴ ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۵۲ آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱
۵۳ کلمبیا ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۰
۵۴ ازبکستان ۰.۲۰
۵۵ قرقیزستان ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۱۹ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۳
۵۶ بحرین ۰.۱۰
۵۷ گرجستان ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۰
۵۸ عراق ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴
۵۹ ویتنام ۰.۱۹
۶۰ ایالات متحده ۲.۶۱ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۵ ۲.۶۳ ۲.۷۷ ۲.۸۲ ۲.۷۴ ۲.۷۶ ۲.۷۰ ۲.۷۳
۶۱ تاجیکستان ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲
۶۲ سوئیس ۲.۹۰ ۲.۷۳ ۲.۹۷
۶۳ سنگال ۰.۳۷ ۰.۵۴
۶۴ عربستان ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۷
۶۵ سریلانکا ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۰
۶۶ آفریقای جنوبی ۰.۷۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۷۳
۶۷ آلبانی ۰.۰۹ ۰.۱۵
۶۸ قطر ۰.۴۷
۶۹ قزاقستان ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۷
۷۰ استرالیا ۱.۸۵ ۲.۱۸ ۲.۴۰ ۲.۳۸ ۲.۲۵ ۲.۲۰
۷۱ بلاروس ۰.۶۱ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۹۶ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷
۷۲ بولیوی ۰.۱۶
۷۳ برزیل ۰.۹۶ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۴
۷۴ کاستاریکا ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۳ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۵۴ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۵۶
۷۵ اکوادور ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۱۳ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۴
۷۶ هند ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۸۰ ۰.۸۲
۷۷ اندونزی ۰.۰۸ ۰.۰۸
۷۸ ایران ۰.۶۷ ۰.۵۹ ۰.۶۴ ۰.۵۸ ۰.۶۷ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۳۳
۷۹ اردن ۰.۴۳
۸۰ کنیا ۰.۳۶ ۰.۷۹
۸۱ فیلیپین ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۴
۸۲ کویت ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۳۰
۸۳ الجزایر ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۰۷
۸۴ مراکش ۰.۶۶ ۰.۰۴ ۰.۶۴
۸۵ نپال ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۰.۳۰
۸۶ نیوزلند ۱.۱۷ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۲۶ ۱.۲۵ ۱.۱۷
۸۷ نیجریه ۰.۲۲
۸۸ عمان ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۰.۱۷
۸۹ پاکستان ۰.۴۴ ۰.۶۳ ۰.۴۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹
۹۰ پاناما ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۰۷
۹۱ پاراگوئه ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۹
۹۲ پرو ۰.۱۰ ۰.۱۵
کل جهان ۲.۰۹ ۲.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۱.۹۷ ۲.۰۳ ۲.۰۶ ۲.۰۶ ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۳
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)