بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
توضیحات : هزینه های تحقیق و توسعه شامل هزینه های جاری و سرمایه ای بخش خصوص و دولتی در کارهای اصولی با هدف افزایش دانش و فرهنگ جامعه یا استفاده از این دانش در کاربردهای جدید
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)

۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ کره جنوبی کره جنوبی ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۲.۶۳ ۲.۸۳ ۳.۰۰ ۳.۱۲ ۳.۲۹ ۳.۴۷ ۳.۷۴ ۴.۰۳ ۴.۱۵ ۴.۲۹ ۴.۵۵
۲ سوئد سوئد ۳.۸۰ ۳.۵۸ ۳.۳۹ ۳.۵۰ ۳.۲۶ ۳.۵۰ ۳.۴۵ ۳.۲۲ ۳.۲۵ ۳.۲۸ ۳.۳۱ ۳.۱۶ ۳.۳۱
۳ ژاپن ژاپن ۳.۱۴ ۳.۱۳ ۳.۳۱ ۳.۴۱ ۳.۴۶ ۳.۴۷ ۳.۳۶ ۳.۲۵ ۳.۳۸ ۳.۳۴ ۳.۴۷ ۳.۵۸ ۳.۲۰
۴ اتریش اتریش ۲.۲۴ ۲.۲۴ ۲.۳۸ ۲.۳۷ ۲.۴۳ ۲.۵۹ ۲.۶۱ ۲.۷۴ ۲.۶۸ ۲.۸۹ ۲.۹۶ ۲.۹۹ ۳.۱۶
۵ دانمارک دانمارک ۲.۵۸ ۲.۴۸ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۱ ۲.۷۸ ۳.۰۷ ۲.۹۴ ۲.۹۷ ۳.۰۳ ۳.۰۸ ۳.۰۸ ۳.۱۰
۶ آلمان آلمان ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۴۲ ۲.۴۶ ۲.۴۵ ۲.۶۰ ۲.۷۳ ۲.۷۱ ۲.۸۰ ۲.۸۷ ۲.۸۳ ۲.۸۷ ۳.۰۴
۷ ایالات متحده ایالات متحده ۲.۶۱ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۵ ۲.۶۳ ۲.۷۷ ۲.۸۲ ۲.۷۴ ۲.۷۶ ۲.۷۰ ۲.۷۳ ۲.۸۰
۸ فنلاند فنلاند ۳.۴۴ ۳.۴۵ ۳.۳۳ ۳.۳۴ ۳.۳۵ ۳.۵۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۶۴ ۳.۴۲ ۳.۳۰ ۳.۱۷ ۲.۷۶
۹ بلژیک بلژیک ۱.۸۷ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۸۱ ۱.۸۴ ۱.۹۲ ۱.۹۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۲.۳۶ ۲.۴۳ ۲.۴۶ ۲.۶۱
۱۰ فرانسه فرانسه ۲.۱۸ ۲.۱۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۰۲ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۲.۱۸ ۲.۱۹ ۲.۲۳ ۲.۲۴ ۲.۲۶ ۲.۱۹
۱۱ ایسلند ایسلند ۲.۸۲ ۲.۷۰ ۲.۹۲ ۲.۵۸ ۲.۵۴ ۲.۶۶ ۲.۴۹ ۱.۸۷ ۱.۸۹ ۲.۱۸
۱۲ چین چین ۱.۱۳ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۸ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۰۵ ۲.۱۳
۱۳ نروژ نروژ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۱.۴۸ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۶ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۱ ۲.۱۱
۱۴ هلند هلند ۱.۹۲ ۱.۹۳ ۱.۷۹ ۱.۷۶ ۱.۶۹ ۱.۶۴ ۱.۶۹ ۱.۷۲ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۹۶ ۱.۹۷ ۲.۰۰
۱۵ اسلوانی اسلوانی ۱.۲۷ ۱.۳۹ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۵۸ ۲.۶۰ ۲.۳۹ ۱.۸۵
۱۶ جمهوری چک جمهوری چک ۱.۲۰ ۱.۲۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۱.۳۴ ۱.۵۶ ۱.۷۹ ۱.۹۱ ۲.۰۰ ۱.۷۹
۱۷ انگلستان انگلستان ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۶۸ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۶۹ ۱.۶۹ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۰ ۱.۶۷
۱۸ کانادا کانادا ۲.۰۴ ۲.۰۷ ۱.۹۹ ۱.۹۶ ۱.۹۲ ۱.۸۷ ۱.۹۲ ۱.۸۴ ۱.۸۰ ۱.۷۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱ ۱.۵۹
۱۹ ایتالیا ایتالیا ۱.۱۰ ۱.۰۹ ۱.۰۵ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۲۹ ۱.۳۶
۲۰ مجارستان مجارستان ۰.۹۴ ۰.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۰ ۱.۲۷ ۱.۴۰ ۱.۳۷ ۱.۳۵
۲۱ پرتغال پرتغال ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۱۲ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶ ۱.۳۸ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۳۳
۲۲ استونی استونی ۰.۷۷ ۰.۸۵ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۱.۰۷ ۱.۲۶ ۱.۴۰ ۱.۵۸ ۲.۳۱ ۲.۱۱ ۱.۷۱ ۱.۴۴ ۱.۳۲
۲۳ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۵۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۵۳ ۱.۵۰ ۱.۲۹ ۱.۳۰ ۱.۲۶ ۱.۲۵
۲۴ اسپانیا اسپانیا ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۵ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۲۶ ۱.۲۳ ۱.۲۱
۲۵ یونان یونان ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۰ ۰.۸۱ ۰.۸۴ ۱.۱۴
۲۶ روسیه روسیه ۱.۲۹ ۱.۱۵ ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۲۵ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۳ ۱.۱۹ ۱.۱۱
۲۷ لهستان لهستان ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ۰.۹۴ ۱.۰۴
۲۸ ایرلند ایرلند ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۲۰ ۱.۲۳ ۱.۳۹ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۵۳ ۱.۵۶ ۱.۵۴ ۱.۵۲ ۱.۰۴
۲۹ ترکیه ترکیه ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۷۲ ۰.۷۳ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۰.۹۶
۳۰ صربستان صربستان ۰.۵۷ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۸۷ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۹۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۹۳
۳۱ لیتوانی لیتوانی ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۵ ۱.۰۱ ۰.۸۹
۳۲ اسلواکی اسلواکی ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۰ ۰.۴۸ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۸۱ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۸۸
۳۳ کرواسی کرواسی ۰.۹۶ ۱.۰۵ ۰.۸۶ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۸۲ ۰.۷۹ ۰.۸۷
۳۴ بلغارستان بلغارستان ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۵۰ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۸۰ ۰.۷۷
۳۵ مصر مصر ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۶۸ ۰.۶۸ ۰.۶۱
۳۶ بلاروس بلاروس ۰.۶۱ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۹۶ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۵۹
۳۷ قبرس قبرس ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۵۷
۳۸ ویتنام ویتنام ۰.۱۹ ۰.۵۳
۳۹ الجزایر الجزایر ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۵۳
۴۰ لتونی لتونی ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۵۳ ۰.۶۵ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۱ ۰.۶۹ ۰.۵۱
۴۱ رومانی رومانی ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۸ ۰.۳۹ ۰.۳۸ ۰.۵۰
۴۲ اوکراین اوکراین ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۶۶ ۰.۴۵
۴۳ مولداوی مولداوی ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۰ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۳۰
۴۴ گرجستان گرجستان ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۲۹
۴۵ پاکستان پاکستان ۰.۴۴ ۰.۶۳ ۰.۴۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۲۴
۴۶ اندونزی اندونزی ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۲۴
۴۷ کلمبیا کلمبیا ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۰ ۰.۲۴
۴۸ ارمنستان ارمنستان ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۴ ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۲۳
۴۹ عمان عمان ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۰.۱۷ ۰.۲۲
۵۰ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۰.۲۰
۵۱ آذربایجان آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۱۹
۵۲ ازبکستان ازبکستان ۰.۲۰ ۰.۱۹
۵۳ قزاقستان قزاقستان ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۳
۵۴ تاجیکستان تاجیکستان ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۲
۵۵ پرو پرو ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۱۲
۵۶ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۱۹ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۱
۵۷ کویت کویت ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۳۰ ۰.۰۸
۵۸ عراق عراق ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴
۵۹ سنگاپور سنگاپور ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۶ ۲.۱۳ ۲.۳۴ ۲.۶۲ ۲.۱۶ ۲.۰۱ ۲.۱۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۹ ۲.۲۲
۶۰ سنگال سنگال ۰.۳۷ ۰.۵۴ ۰.۷۵
۶۱ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۱۲
۶۲ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰.۷۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۷۳ ۰.۸۲
۶۳ تایلند تایلند ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۴۸ ۰.۷۸
۶۴ اروگوئه اروگوئه ۰.۳۷ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۴۱
۶۵ سریلانکا سریلانکا ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۱۱
۶۶ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۴۹ ۰.۷۰ ۰.۹۶
۶۷ سوئیس سوئیس ۲.۹۰ ۲.۷۳ ۲.۹۷ ۳.۳۷
۶۸ سوریه سوریه ۰.۰۱
۶۹ تونس تونس ۰.۶۶ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰
۷۰ آلبانی آلبانی ۰.۰۹ ۰.۱۵
۷۱ عربستان عربستان ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۷
۷۲ ایران ایران ۰.۶۷ ۰.۵۹ ۰.۶۴ ۰.۵۸ ۰.۶۷ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۳۳
۷۳ آرژانتین آرژانتین ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۵۳
۷۴ استرالیا استرالیا ۱.۸۵ ۲.۱۸ ۲.۴۰ ۲.۳۸ ۲.۲۵ ۲.۲۰ ۱.۹۲
۷۵ بحرین بحرین ۰.۱۰
۷۶ بولیوی بولیوی ۰.۱۶
۷۷ برزیل برزیل ۰.۹۶ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۴ ۱.۲۷
۷۸ شیلی شیلی ۰.۳۱ ۰.۳۷ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۳۸ ۰.۳۶
۷۹ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۳ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۵۴ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۴۶
۸۰ کوبا کوبا ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۲۷ ۰.۴۱ ۰.۴۷ ۰.۴۱ ۰.۳۵
۸۱ اکوادور اکوادور ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۱۳ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۴
۸۲ هند هند ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۸۰ ۰.۸۲ ۰.۶۲
۸۳ اردن اردن ۰.۴۳ ۰.۷۲
۸۴ قطر قطر ۰.۴۷ ۰.۵۱
۸۵ کنیا کنیا ۰.۳۶ ۰.۷۹
۸۶ مالزی مالزی ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۷۹ ۱.۰۱ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۱.۴۴
۸۷ مکزیک مکزیک ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۰ ۰.۵۴ ۰.۴۹
۸۸ مراکش مراکش ۰.۶۶ ۰.۰۴ ۰.۶۴
۸۹ نپال نپال ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۰.۳۰
۹۰ نیوزلند نیوزلند ۱.۱۷ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۲۶ ۱.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۳
۹۱ نیجریه نیجریه ۰.۲۲
۹۲ پاناما پاناما ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۰۷
۹۳ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۰.۱۵
۹۴ فیلیپین فیلیپین ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۴
کل جهان کل جهان ۲.۰۹ ۲.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۱.۹۷ ۲.۰۳ ۲.۰۶ ۲.۰۶ ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۳
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)