بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
ایران
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۲/۰۱/۰۱ ۲۰۱۲/۱۲/۳۱ ۰.۳۳ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۳th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱,۸۶۳ نفر ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۳,۷۹۱ نفر ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۶,۳۳۴ نفر ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۳۶۰ نفر ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۲,۸۵۸ نفر ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
تعداد کل محققان فناوری نانو
۱۳۷۹/۰۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۳۷,۳۹۱ نفر ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
جمعیت
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۸۱,۱۶۲,۷۸۸ نفر ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۱۶th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۲/۰۱/۰۱ ۲۰۱۲/۱۲/۳۱ ۶۹۱ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴۴th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۳rd
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ ۱۸th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۲۶ ندارد ۲۰۱۸/۱۱/۰۵ ۲nd
تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در فناوری نانو
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۸۹ مرکز ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ -
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵.۵۸ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۱st
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۶,۹۵۸ ارجاع ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۴th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۱۶.۹۱ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۱۵th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۰.۸۴ درصد ۲۰۱۸/۱۱/۰۵ ۲nd
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۸.۵۵ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۱۰۵th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۵,۵۳۶ مقاله ۲۰۱۸/۱۱/۰۵ ۱۵th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹,۴۸۹ مقاله ۲۰۱۸/۱۱/۰۵ ۴th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷.۳۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۴۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۷۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۲۱th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶۸th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۰ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۶th
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶۵th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۱۴ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳۷th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۵ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۲th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ -
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۱.۳۷ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۱.۷۱ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۴۰ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶۶th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ -
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۳ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۵th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۶ استاندارد ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ ۲nd
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۳۹,۵۱۳.۵ میلیون دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۲۶th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۷۰۰,۳۵۵.۹ میلیون دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۱۸th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۰,۹۵۰ دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۵۰th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

اولویت ملی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل...

لطفا صبر کنید

سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو